Anda di halaman 1dari 6

KEDUDUKAN TITIK , GARIS DAN BIDANG DALAM RUANG

*.BIDANG A.TITIK Titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tidak berukuran (tidak berdimensi). Titik diga !a"kan dengan tanda noktah dan di!u!uhi na a, !ia#anya dengan hu"u$ kapital. Bidang (Bidang datar) e iliki uku"an panjang dan lebar. +akil !idang !e"!entuk pe"#egi, pe"#egi pan%ang, atau %a%a" gen%ang, di!e"i na a ,, -, . atau /, U, 0, +, atau dengan enye!utkan titik1titik #udut !idang te"#e!ut.

B.GARIS Garis (garis lurus) e iliki uku"an panjang, tetapi tak punya uku"an lebar. Bia#anya ga"i# hanya diluki#kan #e!agian #a%a, di#e!ut wakil garis. Na a &akil ga"i# dila !angkan dengan hu"u$ ke'il (g, h, k) atau enye!utkan na a #eg en ga"i# da"i titik pangkal ke titik u%ung. D.AKSI2MA EU*LIDES Aksioma adalah pe"nyataan yang diandaikan !ena" dala #e!uah #i#te dan ke!ena"an itu dite"i a tanpa pe !uktian. Euclides, e pe"kenalkan 3 ak#io a penting dala geo et"i Aksioma 1 Melalui dua !uah titik #e!a"ang (tidak !e"i pit) hanya dapat
Ruang

Kedudukan Titik , Ga"i# dan Bidang Dala


4

di!uat lu"u#.

#e!uah

ga"i#

Aksioma 2 5ika #e!uah ga"i# dan #e!uah !idang e punyai dua !uah titik pe"#ekutuan, aka ga"i# te"#e!ut #elu"uhnya te"letak pada !idang

Dalil 2 Se!uah !idang ditentukan oleh #e!uah ga"i# dan #e!uah titik (titik !e"ada di lua" ga"i#).

Dalil 3 Se!uah !idang ditentukan oleh dua !uah ga"i# !e"potongan. Aksioma 3 Melalui tiga !uah titik #e!a"ang (tidak pada #atu ga"i#) hanya dapat di!uat #e!uah !idang.

Dalil 4 Se!uah !idang ditentukan oleh dua !uah ga"i# #e%a

Dalil 1 Se!uah !idang ditentukan oleh tiga titik #e!a"ang.

E.KEDUDUKAN TITIK 4. Kedudukan Titik Te"hadap Ga"i#

Kedudukan Titik , Ga"i# dan Bidang Dala


6

Ruang

a. Titik te"letak pada ga"i# b. Titik !e"ada di lua" ga"i# c. Dua ga"i# !e"#ilangan Tidak !e"potongan, tidak !e"#ilangan, tidak te"letak pada #atu !idang

6. Kedudukan Titik Te"hadap Bidang a. Titik te"letak pada !idang

b. Titik !e"ada di lua" !idang

d. Dua ga"i# #e%a%a" Tak ada titik pe"#ekutuan, dala #atu !idang

7. KEDUDUKAN GARIS 4. Kedudukan ga"i# te"hadap ga"i# lain a. Dua ga"i# !e"potongan Ada #atu titik pe"#ekutuan (titik potong)

Ak#io a 8 Melalui #e!uah titik yang !e"ada di lua" #e!uah ga"i#, hanya dapat di!uat #e!uah ga"i# yang #e%a%a" dengan ga"i# itu.

b. Dua ga"i# !e"i pit Ada le!ih da"i #atu titik pe"#ekutuan
Kedudukan Titik , Ga"i# dan Bidang Dala
3

Dalil tentang dua ga"i# #e%a%a" Dalil 9 k :: l


Ruang

l :: Maka, k ::

te"dapat titik pe"#ekutuan

Dalil ; k :: l k dan l e otong g ,Maka, k, l, dan g te"letak dala #atu !idang

c. Ga"i# e otong !idang , Ada #atu titik pe"#ekutuan (titik te !u#)

Dalil < k :: l l ene !u# !idang , Maka, k ene !u# !idang ,

Dalil tentang ga"i# #e%a%a" !idang Dalil = g :: h h te"letak pada !idang , Maka, g :: !idang ,

6. Kedudukan ga"i# te"hadap !idang a. Ga"i# te"letak pada !idang , Dua atau le!ih titik pe"#ekutuan

Dalil > , elalui g g :: !idang - , Maka, (a, -) :: g

b. Ga"i# #e%a%a" !idang ,Tidak


Kedudukan Titik , Ga"i# dan Bidang Dala
8

Ruang

Dalil 4? g :: h h :: !idang , , Maka, g :: !idang ,

pe"#ekutuan (ga"i# potong

Dalil 44 , !e"potongan dengan a :: g - :: g , Maka, (a, -) :: g

Dalil 46 a :: g ! :: h a dan ! !e"potongan pada !idang , g dan h !e"potongan pada !idang - ,Maka, !idang , :: !idang -

G.KEDUDUKAN BIDANG 4. Dua !idang !e"i pit

Dalil 43 !idang , :: !idang Bidang . e otong !idang , dan - , Maka, (,,.) :: (-,.)

6. Dua !idang #e%a%a" ,Tak punya titik pe"#ekutuan

Dalil 48 g ene !u# , !idang , :: !idang - , Maka, g ene !u# !idang -

3. Dua !idang !e"potongan ,Me iliki #atu ga"i#


Kedudukan Titik , Ga"i# dan Bidang Dala
9

Ruang

!idang - :: !idang ., Maka, Bidang , :: !idang .

Dalil 49 g :: !idang , Bidang , :: !idang - , Maka, g :: !idang -

Dalil 4; g te"letak di !idang , !idang , :: !idang - , Maka, g :: !idang

Dalil 4> !idang , :: !idang U Bidang - :: !idang 0 Bidang , dan !idang !e"potongan di (,,-) Bidang U dan !idang 0 !e"potongan di (U,0) Maka, (,,-) :: (U,0)

Dalil 4< !idang , :: !idang Bidang . e otong !idang , ,Maka, Bidang . e otong !idang -

Dalil 4= !idang , :: !idang Kedudukan Titik , Ga"i# dan Bidang Dala


;

Ruang