Anda di halaman 1dari 8

Laporan Partus Normal Kala II

1 Melihat tanda dan gejala kala II Mengamati tanda dan gejala persalinan kala II a b c d 2 a Ibu ingin mengejan Vulva membuka Perineum menonjol Anus terbuka Menyiapkan pertolongan persalinan Memastikan perlengkapan, ba an dan obat!obatan esensial siap digunakan" Memata kan ampul oksitosisn 1# unit dan menempatkan tabung suntik steril sekali pakai dalam partus set" b c d e Mengenakan baju penutup atau celemek plastik $ang bersi Melepaskan semua per iasan $ang dipakai Memakai sarung tangan steril Meng isap oksitosin 1# unit ke dalam tabung suntik dan meletakann$a kembali di partus set % a Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik Melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan suda lengkap atau belum &ika kulit ketuban belum peca , sedangkan suda pembukaan lengkap lakukan amniotomi b Memeriksa den$ut jantung janin setela kontraksi berak ir untuk memastikan '&& dalam batas normal

Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pimpinan mengejan a b c Memberita u ibu pembukaan suda lengkap dan keadaan janin baik Menunggu ingga ibu ingin mengejan Melakukan pimpinan mengejan saat ibu mempun$ai dorongan kuat untuk mengejan

) a

Persiapan pertolongan bayi &ika kepala ba$i tela membuka vulva, meletakkan men$iapkan kain bersi dilipat 1*% bagian, diba+a bokong ibu b Membuka partus set Menolong kelahiran bayi LA-I.N/A K0PALA a 1aat kepala ba$i membuka vulva, lindungi perineum dengan satu tangan dilapisi kain tadi, letakkan tangan $ang lain di kepala ba$i dan lakukan tekanan lembut dan tidak meng ambat pada kepala ba$i, membiarkan kepala keluar perla an! la an" b Menganjurkan ibu untuk mengejan perla an!la an atau berna2as cepat saat kepala la ir c 'engan lembut men$eka muka, mulut dan idung ba$i dengan kain atau kasa $ang bersi d Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan $ang sesuai jika terjadi dan kemudian meneruskan segera proses kela iran ba$i" e Menunggu ingga kepala ba$i melakukan putaran paksi luar secara spontan LA-I.N/A 3A-4

1etela kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan di masing! masing sisi muka ba$i" 'engan lembut menarikn$a ke ara ba+a dan ara luar ingga ba u anterior muncul di ba+a arcus pubis dan kemudian dengan lembut menarik ke ara atas dan ke ara luar untuk mela irkan ba u posterior LA-I.N/A 3A'AN 'AN 54N6KAI

1etela

kedua ba u dila irkan, menelusurkan tangan mulai kepala ba$i $ang

berada di bagian ba+a ke ara perineum tangan, membiarkan ba u dan lengan posterior la ir ke tangan tersebut" Mengendalikan kela iran siku dan tangan ba$i saat mele+ati perineum, gunakan lengan bagian ba+a untuk men$angga tubu ba$i saat dila irkan" b 1etela tubu dan lengan la ir, menelusurkan tangan $ang ada di atas

7anterior8 dari penggung ke ara kaki ba$i untuk men$anggan$a saat punggung dan kaki la ir" 9 a Penanganan bayi baru lahir Menilai dengan cepat, kemudian meletakkan ba$i diatas perut ibu dnegan posisi kepala ba$i lebi renda dari tubu n$a b 1egera mengeringkan ba$i, membungkus kepala dan badan ba$i kecuali tali pusat c Menjepit tali pusat menggunakan klem kira!kira % cm dari pusat ba$i" Melakukan urutan tali pusat mulai dari klem ke ara ibu dan memasang klem pada kedua 2 cm dari klem pertama 7ke ara ibu8 d Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bari dari gunting dan memotong tali pusat diantara kedua klem tersebut e Memberikan ba$i kepada ibun$a dan menganjurkan ibu untuk memeluk ba$in$a dan memulai pemberian A1I jika ibu meng endaki"

Kala III 'AN KALA IV


1 a Penatalaksanaan aktif persalinan kala III Melakukan palpasi abdomen untuk meng ilangkan kemungkinan adan$a ba$i kedua b c Memberita u kepada ibu ba +a ia akan disuntik 1egera setela kela iran ba$i, memberikan suntikan oksitosin 1# 4nit IM atau IV" 2 a b Peregangan tali pusat terkendali Meminda kan klem tali pusat sekitar ) : 1# cm dari vulva Meletakkan tangan kiri diatas kain $ang ada di perut ibu, dan menggunakan tangan ini untuk melakukan palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus" Memegang tali pusat dan klem dengan tangan kanan c Menunggu uterus kontraksi dan kemuadian melakukan penegangan ke ara ba+a pada tali pusat dengan lembut" Lakukan penekatan berla+anan ara pada bagian ba+a uterus dengan cara menekan uterus ke ara atas dan belakang 7dorso!kranial8 dengan ati! ati untuk membantu mencega terjadin$a inversio uteri" &ika plasenta tidak la ir setela %# : (# detik, meng entikan penegangan tali pusat dan menunggu ingga kontraksi berikutn$a mulai" % Mengeluarkan plasenta

1etela plasenta terlepas, menarik tali pusat ke ara ba+a dan kemudian ke ara atas, mengikuti kurva jalan la ir sambil meneruskan tekanan berla+anan ara pada uterus" ; &ika tali pusat bertamba panjang, pinda kan klem ingga berjarak sekitar ) : 1# cm dari vulva ; &ika plasenta tidak lepas setela melakukan penegangan tali pusat selama 1) menit < o o 4langi pemberian oksitosin Menilai kandung kemi , jika penu di kateterisasi dengan menggunakan teknik aseptik jika perlu o o Mengulangi penegangan tali pusat selama 1) menit berikutn$a Lakukan manual plasenta jika dalam %# menit plasenta tidak la ir sejak kela iran ba$i

&ika plasenta terli at di introitus vagina, melanjutkan kela iran plasenta dengan menggunakan kedua tangan" Memegang plasenta dengan kedua tangan dan dengan ati! ati memutar plasenta ingga selaput ketuban terpilin" 'engan lembut dan perla an!la an mela irkan selaput ketuban tersebut"

Rangsangan taktil (Pemijatan) uterus 1egera setela plasenta dan plasenta la ir, melakukan massage uterus dengan meletakkan telapak tangan di 2undus dan melakukan massage dengan gerakan melingkar dengan lembut ingga uterus berkontraksi 72undus menjadi keras8

Menilai perdarahan Memeriksa kedua sisi plasenta baik $ang menempel pada ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan ba +a selaput ketuban lengkap dan utu "

Mengevaluasi adanya laserasi vagina dan perineum. &ika ditemukan laserasi vagina dan perineum, lakukan penja itan dengan anastesi lokal"

9 a

Evaluasi Melanjutkan pemantauan kontrkasi uterus dan perdara an pervaginam < ; ; ; b c 2 : % kali dalam 1) menit pertama persalinan 1etiap 1) menit pada 1 jam pertama pasca persalinan 1etiap 2# : %# menit pada jam kedua pasca persalinan Mengevaluasi ke ilangan dara Memeriksa tekanan dara , nadi dan kandung kencing setiap 1) menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap %# menit selama jam kedua pasca persalinan

14.A5 P0.N/A5AAN
1a$a $ang bertanda tangan diba+a ini =o!Ass Ilmu Kandungan > Kebidanan periode ( &uli : % 1eptember 2#11, Nama NIM < ?I5.IANA IN'A- K414MA1545I < #1"2#9")(@@

'engan ini, tela melakukan 5ugas 'AP1 partus normal pada ari 1elasa, 1B &uli 2#11 jam #("%# CI3 pada pasien < Nama 4mur Alamat 5anggal masuk 'iagnosa < N$" N < 2) ta un < &alan Pilangsari .5 #2*.C #% 1a$ung 'emak < 1B &uli 2#11 < 62 P1 A# -amil aterm, &anin 5unggal, Letak Kepala

1emarang, 1B &uli 2#11 Mengeta ui Co !ss "idan

?itriana Inda K"

Asroc a , AM Keb

Pembimbing

'r" -" -amidun Kosim, 1p"A6