Anda di halaman 1dari 11

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa dalam rang a mew!"!d an ling !ngan #ang $eha% dan ber$ih dari $am&ah' &erl! dila ! an &enanganan $am&ah $e(ara )m&rehen$i* dan %er&ad! dari h!l! e hilir+ b. bahwa dalam rang a &enanganan $am&ah $e(ara )m&rehen$i* dan %er&ad!' &erl! meliba% an &eran $er%a ma$#ara a% dan d!nia !$aha $e(ara &r)&)r$i)nal' e*e %i*' dan e*i$ien+ (. bahwa berda$ar an &er%imbangan $ebagaimana dima $!d dalam h!r!* a dan h!r!* b' &erl! mene%a& an Pera%!ran Men%eri %en%ang Ped)man Pengel)laan Sam&ah+ : ,. Undang-Undang N)m)r ./ Tah!n /001 %en%ang Pemerin%ahan Daerah 2Lembaran Negara Re&!bli Ind)ne$ia Tah!n /001 N)m)r ,/3' Tambahan Lembaran Negara Re&!bli Ind)ne$ia N)m)r 11.45' $ebagaimana %elah di!bah bebera&a ali' %era hir dengan UndangUndang N)m)r ,/ Tah!n /006 %en%ang Per!bahan Ked!a A%a$ Undang-Undang N)m)r ./ Tah!n /001 %en%ang Pemerin%ahan Daerah 2Lembaran Negara Re&!bli Ind)ne$ia Tah!n /006 N)m)r 37' Tambahan Lembaran Negara Re&!bli Ind)ne$ia N)m)r 16115+ /. Undang-Undang N)m)r ,6 Tah!n /006 %en%ang Pengel)laan Sam&ah 2Lembaran Negara Re&!bli Ind)ne$ia Tah!n /006 N)m)r 87' Tambahan Lembaran Negara Re&!bli Ind)ne$ia N)m)r 163,5+ .. Undang-Undang N)m)r .7 Tah!n /006 %en%ang Kemen%erian Negara 2Lembaran Negara Re&!bli Ind)ne$ia Tah!n /006 N)m)r ,88' Tambahan Lembaran Negara Re&!bli Ind)ne$ia N)m)r 17,85+ 1. Undang-Undang N)m)r ./ Tah!n /007 %en%ang Perlind!ngan dan Pengel)laan Ling !ngan 9id!& 2Lembaran Negara Re&!bli Ind)ne$ia Tah!n /007 N)m)r ,10' Tambahan Lembaran Negara Re&!bli Ind)ne$ia N)m)r 30375+ 3. Pera%!ran Pemerin%ah N)m)r .6 Tah!n /004 %en%ang Pembagian Ur!$an Pemerin%ahan an%ara Pemerin%ah' Pemerin%ah Daerah Pr):in$i' dan Pemerin%ah Daerah Kab!&a%en;K)%a 2Lembaran Negara Re&!bli Ind)ne$ia Tah!n /004 N)m)r 6/' Tambahan Lembaran Negara Re&!bli Ind)ne$ia N)m)r 14.45+ 8. Pera%!ran Pemerin%ah N)m)r 30 Tah!n /004 %en%ang Ta%a <ara Pela $anaan Ker"a$ama Daerah 2Lembaran Negara Re&!bli Ind)ne$ia

Menginga%

Tah!n /004 N)m)r ,,/' Tambahan Lembaran Negara Re&!bli Ind)ne$ia N)m)r 148,5+ 4. Pera%!ran Pemerin%ah N)m)r /. Tah!n /003 %en%ang Pengel)laan Ke!angan Badan La#anan Um!m 2Lembaran Negara Re&!bli Ind)ne$ia Tah!n /003 N)m)r 16' Tambahan Lembaran Negara Re&!bli Ind)ne$ia N)m)r 130/5+ 6. Pera%!ran Men%eri Dalam Negeri N)m)r 8, %ah!n /004 %en%ang Ped)man Te ni$ Pengel)laan Ke!angan Badan La#anan Um!m Daerah+ MEMUTUSKAN: Mene%a& an : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPA9. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Pera%!ran Men%eri ini #ang dima $!d dengan: ,. Sam&ah adalah $i$a egia%an $ehari-hari man!$ia dan;a%a! &r)$e$ alam #ang berben%! &ada% #ang %erdiri a%a$ $am&ah r!mah %angga ma!&!n $am&ah $e"eni$ $am&ah r!mah %angga. /. Sam&ah r!mah %angga adalah $am&ah #ang bera$al dari egia%an $ehari-hari dalam r!mah %angga #ang $ebagian be$ar %erdiri dari $am&ah )rgani ' %ida %erma$! %in"a dan $am&ah $&e$i*i . .. Sam&ah $e"eni$ $am&ah r!mah %angga adalah $am&ah #ang %ida bera$al dari r!mah %angga dan bera$al dari awa$an &erm! iman' awa$an )mer$ial' awa$an ind!$%ri' awa$an h!$!$' *a$ili%a$ !m!m' *a$ili%a$ $)$ial' dan;a%a! *a$ili%a$ lainn#a. 1. Kawa$an &erm! iman adalah awa$an h!nian dalam ben%! la$%er' a&ar%emen' )nd)mini!m' a$rama' dan $e"eni$n#a. 3. Kawa$an )mer$ial adalah awa$an %em&a% &em!$a%an egia%an !$aha &erdagangan dan;a%a! "a$a #ang dileng a&i dengan $arana dan &ra$arana &en!n"ang. 8. Kawa$an ind!$%ri adalah awa$an %em&a% &em!$a%an egia%an ind!$%ri #ang dileng a&i dengan $arana dan &ra$arana &en!n"ang. 4. Kawa$an h!$!$ adalah wila#ah #ang ber$i*a% h!$!$ #ang dig!na an !n%! e&en%ingan na$i)nal;ber$ ala na$i)nal. 6. Tem&a% $am&ah r!mah %angga adalah wadah &enam&!ngan $am&ah #ang ber!&a ba ;bin;%)ng; an%)ng; eran"ang $am&ah. 7. Pengel)laan $am&ah adalah egia%an #ang $i$%ema%i$' men#el!r!h' dan ber e$inamb!ngan #ang meli&!%i &eren(anaan' &eng!rangan' dan &enanganan $am&ah. ,0. Tem&a% &enam&!ngan $emen%ara' #ang $elan"!%n#a di$ing a% TPS' adalah %em&a% $ebel!m $am&ah diang !% e %em&a% &enda!ran !lang' &eng)lahan' dan;a%a! %em&a% &eng)lahan $am&ah %er&ad!. ,,. Tem&a% &eng)lahan $am&ah %er&ad!' #ang $elan"!%n#a di$ing a% TPST' adalah %em&a% dila $ana ann#a egia%an &engg!naan !lang' &enda!ran !lang' &emilahan' &eng!m&!lan' &eng)lahan' dan &emr)$e$an a hir $am&ah. ,/. Tem&a% &emr)$e$an a hir' #ang $elan"!%n#a di$ing a% TPA' adalah %em&a% !n%! mem&r)$e$ dan mengembali an $am&ah e media ling !ngan $e(ara aman bagi man!$ia dan ling !ngan. ,.. K)m&en$a$i adalah ben%! &er%angg!ng"awaban &emerin%ah %erhada& &engel)laan $am&ah di %em&a% &emr)$e$an a hir #ang berdam&a nega%i* %erhada& )rang. ,1. Re%rib!$i daerah' #ang $elan"!%n#a di$eb!% re%rib!$i' adalah &!ng!%an daerah $ebagai &emba#aran a%a$ "a$a a%a! &emberian i=in %er%en%! #ang h!$!$ di$edia an dan;a%a! diberi an )leh &emerin%ah daerah !n%! e&en%ingan )rang &ribadi a%a! badan.

,3. Sa%!an er"a &erang a% daerah' #ang $elan"!%n#a di$ing a% SKPD' adalah $a%!an er"a &erang a% daerah #ang ber%angg!ng"awab %erhada& &ela $anaan %!ga$ &emerin%ahan di bidang &er$am&ahan di daerah. ,8. Badan La#anan Um!m Daerah Per$am&ahan' #ang $elan"!%n#a di$ing a% BLUD Per$am&ahan' adalah Uni% Ker"a &ada SKPD di ling !ngan &emerin%ah daerah #ang diben%! !n%! memberi an &ela#anan e&ada ma$#ara a% ber!&a &en#ediaan barang dan;a%a! "a$a #ang di"!al %an&a meng!%ama an men(ari e!n%!ngan dan dalam mela ! an egia%ann#a dida$ar an &ada &rin$i& e*i$ien$i dan &r)d! %i:i%a$. BAB II PENGELOLAAN SAMPAH Bagian K sa!" P # n$anaan Pasal 2 2,5 Pemerin%ah daerah men#!$!n ren(ana &eng!rangan dan &enanganan $am&ah #ang di%!ang an dalam ren(ana $%ra%egi$ dan ren(ana er"a %ah!nan SKPD. 2/5 Ren(ana &eng!rangan dan &enanganan $am&ah $ebagaimana dima $!d &ada a#a% 2,5 $e !rang- !rangn#a mem!a%: a. %arge% &eng!rangan $am&ah+ b. %arge% &en#ediaan $arana dan &ra$arana &eng!rangan dan &enanganan $am&ah m!lai dari $!mber $am&ah $am&ai dengan TPA+ (. &)la &engembangan er"a$ama daerah' emi%raan' dan &ar%i$i&a$i ma$#ara a%+ d. eb!%!han &en#ediaan &embia#aan #ang di%angg!ng )leh &emerin%ah daerah dan ma$#ara a%+ dan e. ren(ana &engembangan dan &eman*aa%an %e n)l)gi #ang ramah ling !ngan dalam memen!hi eb!%!han mengg!na !lang' menda!r !lang' dan &enanganan a hir $am&ah. Bagian K %"a P la&sanaan Pasal 3 2,5 Pemerin%ah daerah dalam meng!rangi $am&ah dila ! an dengan (ara &emba%a$an %imb!lan $am&ah' &enda!ran !lang $am&ah' dan;a%a! &eman*aa%an embali $am&ah. 2/5 Peng!rangan $am&ah $ebagaimana dima $!d &ada a#a% 2,5 dila ! an melal!i egia%an: a. &eman%a!an dan $!&er:i$i &ela $anaan ren(ana &eman*aa%an bahan &r)d! $i ramah ling !ngan )leh &ela ! !$aha+ dan b. *a$ili%a$i e&ada ma$#ara a% dan d!nia !$aha dalam mengembang an dan meman*aa% an ha$il da!r !lang' &ema$aran ha$il &r)d! da!r !lang' dan g!na !lang $am&ah. Pasal ' Pemerin%ah daerah dalam menangani $am&ah dila ! an dengan (ara: a. &emilahan+ b. &eng!m&!lan+ (. &engang !%an+ d. &eng)lahan+ dan e. &emr)$e$an a hir $am&ah. Pasal ( 2,5 Pemilahan $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al 1 h!r!* a dila ! an melal!i memilah $am&ah r!mah %angga $e$!ai dengan "eni$ $am&ah. 2/5 Pemilahan $am&ah $ebagaimana dima $!d &ada a#a% 2,5 dila ! an dengan men#edia an *a$ili%a$ %em&a% $am&ah )rgani dan an)rgani di $e%ia& r!mah %angga'

awa$an &erm! iman' awa$an )mer$ial' awa$an ind!$%ri' awa$an h!$!$' *a$ili%a$ !m!m' *a$ili%a$ $)$ial' dan *a$ili%a$ lainn#a. Pasal ) Peng!m&!lan $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al 1 h!r!* b dila ! an $e"a &emindahan $am&ah dari %em&a% $am&ah r!mah %angga e TPS;TPST $am&ai e TPA dengan %e%a& men"amin %er&i$ahn#a $am&ah $e$!ai dengan "eni$ $am&ah. Pasal * 2,5 Pengang !%an $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al 1 h!r!* ( dila $ana an dengan (ara: a. $am&ah r!mah %angga e TPS;TPST men"adi %angg!ng "awab lembaga &engel)la $am&ah #ang diben%! )leh RT;R>+ b. $am&ah dari TPS;TPST e TPA' men"adi %angg!ng "awab &emerin%ah daerah+ (. $am&ah awa$an &erm! iman' awa$an )mer$ial' awa$an ind!$%ri' dan awa$an h!$!$' dari $!mber $am&ah $am&ai e TPS;TPST dan;a%a! TPA' men"adi %angg!ng "awab &engel)la awa$an+ dan d. $am&ah dari *a$ili%a$ !m!m' *a$ili%a$ $)$ial' dan *a$ili%a$ lainn#a dari $!mber $am&ah dan;a%a! dari TPS;TPST $am&ai e TPA' men"adi %angg!ng "awab &emerin%ah daerah. 2/5 Pela $anaan &engang !%an $am&ah $ebagaimana dima $!d &ada a#a% 2,5 %e%a& men"amin %er&i$ahn#a $am&ah $e$!ai dengan "eni$ $am&ah. 2.5 Ala% &engang !%an $am&ah har!$ memen!hi &er$#ara%an eamanan' e$eha%an ling !ngan' en#amanan' dan eber$ihan. Pasal + 2,5 Peng)lahan $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al 1 h!r!* d dila ! an dengan meng!bah ara %eri$%i ' )m&)$i$i' dan "!mlah $am&ah #ang dila $ana an di TPS;TPST dan di TPA. 2/5 Peng)lahan $am&ah $ebagaimana dima $!d &ada a#a% 2,5 meman*aa% an ema"!an %e n)l)gi #ang ramah ling !ngan. Pasal , Pemr)$e$an a hir $am&ah $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al 1 h!r!* e dila ! an dengan &engembalian $am&ah dan;a%a! re$id! ha$il &eng)lahan e media ling !ngan $e(ara aman. Pasal 10 2,5 Pemerin%ah daerah men#edia an TPS;TPST dan TPA $e$!ai dengan eb!%!han. 2/5 Pen#ediaan TPS;TPST dan TPA $ebagaimana dima $!d &ada a#a% 2,5 memen!hi &er$#ara%an %e ni$ $i$%em &eng)lahan $am&ah #ang aman dan ramah ling !ngan $e$!ai e%en%!an &era%!ran &er!ndang-!ndangan. 2.5 Pen#ediaan TPS;TPST dan TPA $ebagaimana dima $!d &ada a#a% 2,5 $e$!ai dengan ren(ana %a%a r!ang wila#ah ab!&a%en; )%a' dan !n%! Pr):in$i Daerah Kh!$!$ Ib! )%a ?a ar%a %er%!ang dalam ren(ana %a%a r!ang wila#ah &r):in$i. Pasal 11 2,5 Pemerin%ah daerah mem*a$ili%a$i &engel)la awa$an !n%! men#edia an TPS;TPST di awa$an &erm! iman' awa$an )mer$ial' awa$an ind!$%ri' dan awa$an h!$!$. 2/5 Pen#ediaan TPS;TPST $ebagaimana dima $!d &ada a#a% 2,5 memen!hi &er$#ara%an %e ni$ $i$%em &eng)lahan $am&ah #ang aman dan ramah ling !ngan $e$!ai e%en%!an &era%!ran &er!ndang-!ndangan. 2.5 Pen#ediaan TPS;TPST $ebagaimana dima $!d &ada a#a% 2,5 $e$!ai dengan ren(ana %a%a r!ang awa$an. Pasal 12 TPS $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al ,0 dan Pa$al ,, da&a% di!bah men"adi TPST dengan &er%imbangan e*e %i* dan e*i$ien.

Bagian K !iga L -.aga P ng l/la Pasal 13 Pemerin%ah daerah dalam mela ! an &eng!rangan dan &enanganan $am&ah $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al . dan Pa$al 1 da&a% memben%! lembaga &engel)la $am&ah. Pasal 1' 2,5 Pemerin%ah daerah mem*a$ili%a$i &emben%! an lembaga &engel)la $am&ah $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al ,. di de$a; el!rahan a%a! nama lainn#a' awa$an )mer$ial' awa$an ind!$%ri' *a$ili%a$ !m!m' *a$ili%a$ $)$ial' dan *a$ili%a$ lainn#a' $e$!ai dengan eb!%!han. 2/5 Pemerin%ah daerah da&a% memben%! BLUD Per$am&ahan $e%ing a% !ni% er"a &ada SKPD !n%! mengel)la $am&ah. Pasal 1( 2,5 Lembaga &engel)la $am&ah $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al ,1 a#a% 2,5 %ing a% r! !n %e%angga 2RT5 mem&!n#ai %!ga$: a. mem*a$ili%a$i %er$edian#a %em&a% $am&ah r!mah %angga di ma$ing-ma$ing r!mah %angga dan ala% ang !% dari %em&a% $am&ah r!mah %angga e TPS+ dan b. men"amin %erw!"!dn#a %er%ib &emilahan $am&ah di ma$ing-ma$ing r!mah %angga. 2/5 Lembaga &engel)la $am&ah $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al ,1 a#a% 2,5 %ing a% r! !n warga 2R>5 mem&!n#ai %!ga$: a. meng ))rdina$i an lembaga &engel)laan $am&ah %ing a% r! !n %e%angga+ dan b. meng!$!l an eb!%!han %em&a% &enam&!ngan $emen%ara e l!rah. 2.5 Lembaga &engel)la $am&ah $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al ,1 a#a% 2,5 %ing a% el!rahan mem&!n#ai %!ga$: a. meng ))rdina$i an lembaga &engel)laan $am&ah %ing a% r! !n warga+ b. mengawa$i %er$elenggaran#a %er%ib &engel)laan $am&ah m!lai dari %ing a% r! !n %e%angga $am&ai r! !n warga+ dan (. meng!$!l an eb!%!han %em&a% &enam&!ngan $emen%ara dan %em&a% &eng)lahan $am&ah %er&ad! e (ama%. 215 Lembaga &engel)la $am&ah $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al ,1 a#a% 2,5 %ing a% e(ama%an mem&!n#ai %!ga$: a. meng ))rdina$i an lembaga &engel)laan $am&ah %ing a% el!rahan+ b. mengawa$i %er$elenggaran#a %er%ib &engel)laan $am&ah m!lai dari %ing a% r! !n warga $am&ai el!rahan dan ling !ngan awa$an+ dan (. meng!$!l an eb!%!han %em&a% &enam&!ngan $emen%ara dan %em&a% &eng)lahan $am&ah %er&ad! e SKPD a%a! BLUD #ang membidangi &er$am&ahan. Pasal 1) Lembaga &engel)la $am&ah $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al ,1 a#a% 2,5 &ada awa$an )mer$ial' awa$an ind!$%ri' *a$ili%a$ !m!m' *a$ili%a$ $)$ial' dan *a$ili%a$ lainn#a mem&!n#ai %!ga$: a. men#edia an %em&a% $am&ah r!mah %angga di ma$ing-ma$ing awa$an+ b. mengang !% $am&ah dari $!mber $am&ah e TPS;TPST a%a! e TPA+ dan (. men"amin %erw!"!dn#a %er%ib &emilahan $am&ah. Pasal 1* 2,5 BLUD Per$am&ahan $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al ,1 a#a% 2/5 mem&!n#ai %!ga$ mela $ana an ebi"a an' $%ra%egi' dan ren(ana SKPD #ang membidangi &er$am&ahan. 2/5 BLUD Per$am&ahan dalam mela $ana an %!ga$ $ebagaimana dima $!d &ada a#a% 2,5 dida$ar an a%a$: a. %erla $anan#a &engel)laan $am&ah $e$!ai dengan e%en%!an &era%!ran &er!ndang!ndangan+ b. %er$edian#a barang dan;a%a! "a$a la#anan !n%! mening a% an !ali%a$ dan !an%i%a$ &ela#anan &engel)laan &er$am&ahan+

(. %er%ib admini$%ra$i &engel)laan &er$am&ahan dan &er%angg!ng"awaban SKPD #ang membidangi &er$am&ahan.

e&ada

Pasal 1+ BLUD Per$am&ahan da&a% mem!ng!% dan mengel)la bia#a a%a$ barang dan;a%a! "a$a la#anan &engel)laan $am&ah $e$!ai %ari* #ang di%e%a& an dengan e&!%!$an e&ala daerah. Pasal 1, Ke%en%!an lebih lan"!% mengenai &emben%! an dan &engel)laan BLUD Per$am&ahan ber&ed)man &ada e%en%!an &era%!ran &er!ndang-!ndangan. Bagian K -0a! Ins n!i1 %an Disins n!i1 Pasal 20 2,5 Pemerin%ah daerah da&a% memberi an in$en%i* e&ada lembaga dan badan !$aha #ang mela ! an: a. in):a$i %erbai dalam &engel)laan $am&ah+ b. &ela&)ran a%a$ &elanggaran %erhada& larangan+ (. &eng!rangan %imb!lan $am&ah+ dan;a%a! d. %er%ib &enanganan $am&ah. 2/5 Pemerin%ah daerah da&a% memberi an in$en%i* e&ada &er$e)rangan #ang mela ! an: a. in):a$i %erbai dalam &engel)laan $am&ah+ dan;a%a! b. &ela&)ran a%a$ &elanggaran %erhada& larangan. Pasal 21 Pemerin%ah daerah memberi an di$in$en%i* e&ada &er$e)rangan #ang mela ! an: a. &elanggaran %erhada& larangan+ dan;a%a! b. &elanggaran %er%ib &enanganan $am&ah. lembaga' badan !$aha' dan

Pasal 22 2,5 In$en%i* e&ada lembaga dan &er$e)rangan $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al /0 a#a% 2,5 dan a#a% 2/5 da&a% ber!&a: a. &emberian &enghargaan+ dan;a%a! b. &emberian $!b$idi. 2/5 In$en%i* e&ada badan !$aha $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al /0 a#a% 2,5 da&a% ber!&a: a. &emberian &enghargaan+ b. &emberian em!dahan &eri=inan dalam &engel)laan $am&ah+ (. &eng!rangan &a"a daerah dan re%rib!$i daerah dalam !r!n wa %! %er%en%!+ d. &en#er%aan m)dal daerah+ dan;a%a! e. &emberian $!b$idi. Pasal 23 2,5 Di$in$en%i* e&ada lembaga dan &er$e)rangan $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al /, da&a% ber!&a: a. &enghen%ian $!b$idi+ dan;a%a! b. denda dalam ben%! !ang;barang;"a$a. 2/5 Di$in$en%i* e&ada badan !$aha $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al /, da&a% ber!&a: a. &enghen%ian $!b$idi+ b. &enghen%ian &eng!rangan &a"a daerah dan re%rib!$i daerah+ dan;a%a! (. denda dalam ben%! !ang;barang;"a$a. Pasal 2' 2,5 Ke&ala daerah mela ! an &enilaian e&ada &er$e)rangan' lembaga' dan badan !$aha %erhada&:

a. in):a$i &engel)laan $am&ah+ b. &ela&)ran a%a$ &elanggaran %erhada& larangan+ (. &eng!rangan %imb!lan $am&ah+ d. %er%ib &enanganan $am&ah+ e. &elanggaran %erhada& larangan+ dan;a%a! *. &elanggaran %er%ib &enanganan $am&ah. 2/5 Dalam mela ! an &enilaian $ebagaimana dima $!d &ada a#a% 2,5 diben%! Tim Penilai dengan e&!%!$an e&ala daerah. Pasal 2( Pemberian in$en%i* dan di$in$en%i* $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al /0 dan Pa$al /, di$e$!ai an dengan emam&!an e!angan dan eari*an l) al. Bagian K li-a K #2a sa-a %an K -i!#aan Pasal 2) Pemerin%ah daerah da&a% mela ! an er"a $ama an%ar&emerin%ah daerah a%a! &emerin%ah daerah bermi%ra dengan badan !$aha dalam &engel)laan $am&ah. Pasal 2* 2,5 Ker"a $ama an%ar &emerin%ah daerah $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al /8 da&a% meliba% an d!a a%a! lebih daerah ab!&a%en; )%a &ada $a%! &r):in$i a%a! an%ar&r):in$i. 2/5 Ling !& er"a $ama bidang &engel)laan $am&ah men(a !&: a. &en#ediaan;&embang!nan TPA+ b. $arana dan &ra$arana TPA+ (. &engang !%an $am&ah dari TPS;TPST e TPA+ d. &engel)laan TPA+ dan;a%a! e. &eng)lahan $am&ah men"adi &r)d! lainn#a #ang ramah ling !ngan. Pasal 2+ 2,5 Pemerin%ah daerah da&a% bermi%ra dengan badan !$aha dalam &engel)laan $am&ah. 2/5 Ling !& emi%raan $ebagaimana dima $!d &ada a#a% 2,5 an%ara lain: a. &enari an re%rib!$i &ela#anan &er$am&ahan+ b. &en#ediaan;&embang!nan TPS a%a! TPST' TPA' $er%a $arana dan &ra$arana &end! !ngn#a+ (. &engang !%an $am&ah dari TPS;TPST e TPA+ d. &engel)laan TPA+ dan;a%a! e. &engel)laan &r)d! )lahan lainn#a. Pasal 2, Pela $anaan er"a $ama an%ar daerah dan emi%raan dengan badan !$aha dila ! an $e$!ai dengan e%en%!an &era%!ran &er!ndang-!ndangan. BAB III RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN Pasal 30 2,5 Pemerin%ah daerah da&a% mengena an re%rib!$i a%a$ &ela#anan &er$am&ahan. 2/5 Re%rib!$i &ela#anan &er$am&ahan $ebagaimana dima $!d &ada a#a% 2,5 dig)l)ng an &ada re%rib!$i "a$a !m!m. 2.5 K)m&)nen bia#a &erhi%!ngan re%rib!$i &ela#anan &er$am&ahan meli&!%i: a. bia#a &eng!m&!lan dan &ewadahan dari $!mber $am&ah e TPS;TPST+ b. bia#a &engang !%an dari TPS;TPST e TPA+ (. bia#a &en#ediaan l) a$i &emb!angan;&em!$nahan a hir $am&ah+ dan d. bia#a &engel)laan.

215 Pen#elenggaraan re%rib!$i a%a$ &ela#anan &er$am&ahan ber&ed)man &ada &era%!ran &er!ndang-!ndangan. BAB I3 KOMPENSASI Pasal 31 2,5 Pemerin%ah daerah memberi an )m&en$a$i e&ada )rang $ebagai a iba% dam&a nega%i* #ang di%imb!l an )leh &enanganan $am&ah di %em&a% &emr)$e$an a hir $am&ah. 2/5 K)m&en$a$i $ebagaimana dima $!d &ada a#a% 2,5 ber!&a: a. rel) a$i+ b. &em!lihan ling !ngan+ (. bia#a e$eha%an dan &eng)ba%an+ d. gan%i r!gi+ dan;a%a! e. ben%! lain. Pasal 32 Ta%a (ara &emberian )m&en$a$i $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al ., a#a% 2/5 $ebagai beri !%: a. &enga"!an $!ra% &engad!an e&ada &emerin%ah daerah+ b. &emerin%ah daerah mela ! an in:e$%iga$i a%a$ ebenaran ad!an dan dam&a nega%i* &engel)laan $am&ah+ (. mene%a& an ben%! )m&en$a$i #ang diberi an berda$ar an ha$il in:e$%iga$i dan ha$il a"ian. BAB 3 PERAN MASYARAKAT Pasal 33 Pemerin%ah ab!&a%en; )%a mening a% an &eran ma$#ara a% dalam &engel)laan $am&ah. Pasal 3' Ben%! &eran ma$#ara a% dalam &engel)laan $am&ah meli&!%i: a. men"aga eber$ihan ling !ngan+ b. a %i* dalam egia%an &eng!rangan' &eng!m&!lan' &emilahan' &engang !%an' dan &eng)lahan $am&ah+ dan (. &emberian $aran' !$!l' &engad!an' &er%imbangan' dan &enda&a% dalam !&a#a &ening a%an &engel)laan $am&ah di wila#ahn#a. Pasal 3( 2,5 Pening a%an &eran ma$#ara a% $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al .1 h!r!* a dila $ana an dengan (ara: a. $)$iali$a$i+ b. m)bili$a$i+ (. egia%an g)%)ng r)#)ng+ dan;a%a! d. &emberian in$en%i*. 2/5 Pening a%an &eran ma$#ara a% $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al .1 h!r!* b dila $ana an dengan (ara: a. mengembang an in*)rma$i &el!ang !$aha di bidang &er$am&ahan+ dan;a%a! b. &emberian in$en%i*. 2.5 Pening a%an &eran ma$#ara a% $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al .1 h!r!* ( dila $ana an dengan (ara: a. &en#ediaan media )m!ni a$i+ b. a %i* dan $e(ara (e&a% memberi %angga&an+ dan;a%a! (. mela ! an "aring &enda&a% a$&ira$i ma$#ara a%.

BAB 3I PENGA4ASAN DAN PEMBINAAN Pasal 3) 2,5 Men%eri meng ))rdina$i an &engawa$an %erhada& &ela $anaan &engel)laan $am&ah $e(ara na$i)nal. 2/5 G!bern!r meng ))rdina$i an &engawa$an %erhada& &ela $anaan &engel)laan $am&ah di ab!&a%en; )%a. 2.5 B!&a%i;>ali )%a mela ! an &engawa$an %erhada& &ela $anaan &engel)laan $am&ah di ab!&a%en; )%a. Pasal 3* 2,5 Men%eri mela ! an &embinaan a%a$ &engel)laan $am&ah $e(ara na$i)nal. 2/5 G!bern!r mela ! an &embinaan a%a$ &engel)laan $am&ah di wila#ahn#a. 2.5 B!&a%i;>ali )%a mela ! an &embinaan &engel)laan $am&ah di ab!&a%en; )%a. Pasal 3+ Pembinaan Men%eri $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al .4 a#a% 2,5 meli&!%i: a. ))rdina$i &emerin%ahan an%ar$!$!nan &emerin%ahan+ b. &emberian &ed)man dan $%andar &engel)laan $am&ah+ (. &emberian bimbingan' $!&er:i$i' dan )n$!l%a$i &engel)laan $am&ah+ d. &endidi an dan &ela%ihan di bidang &engel)laan $am&ah+ dan e. &eren(anaan' &eneli%ian' &engembangan' &eman%a!an' dan e:al!a$i &engel)laan $am&ah. Pasal 3, Pembinaan G!bern!r $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al .4 a#a% 2/5 meli&!%i: a. ))rdina$i &emerin%ahan an%ar$!$!nan &emerin%ahan+ b. &emberian bimbingan' $!&er:i$i' dan )n$!l%a$i &engel)laan $am&ah+ (. &endidi an dan &ela%ihan di bidang &engel)laan $am&ah+ dan d. &eren(anaan' &eneli%ian' &engembangan' &eman%a!an' dan e:al!a$i &engel)laan $am&ah. Pasal '0 Pembinaan B!&a%i;>ali )%a $ebagaimana dima $!d dalam Pa$al .4 a#a% 2.5 meli&!%i &eren(anaan' &eneli%ian' &engembangan' &eman%a!an' dan e:al!a$i &engel)laan $am&ah. BAB 3II PELAPORAN Pasal '1 2,5 G!bern!r mela&)r an &engel)laan $am&ah dan &embinaan %erhada& &engel)laan $am&ah di ab!&a%en; )%a e&ada Men%eri. 2/5 B!&a%i;>ali )%a mela&)r an &engel)laan $am&ah e&ada G!bern!r dengan %emb!$an e&ada Men%eri. 2.5 La&)ran $ebagaimana dima $!d &ada a#a% 2,5 dan a#a% 2/5 di$am&ai an &aling $edi i% , 2$a%!5 ali dalam $e%ah!n. BAB 3III PEMBIAYAAN Pasal '2 2,5 Pembinaan Men%eri dalam &engel)laan $am&ah di daerah dibia#ai dari anggaran &enda&a%an dan belan"a negara dan;a%a! &embia#aan lainn#a #ang $ah dan %ida mengi a%.

2/5 Pembinaan G!bern!r %erhada& ab!&a%en; )%a dalam &engel)laan $am&ah di ab!&a%en; )%a dibia#ai dari anggaran &enda&a%an dan belan"a daerah &r):in$i dan;a%a! &embia#aan lainn#a #ang $ah dan %ida mengi a%. 2.5 Kh!$!$ &engel)laan $am&ah di Pr):in$i DKI ?a ar%a dibia#ai dari anggaran &enda&a%an dan belan"a daerah &r):in$i dan;a%a! &embia#aan lainn#a #ang $ah dan %ida mengi a%. 215 Pengel)laan $am&ah di ab!&a%en; )%a dibia#ai dari anggaran &enda&a%an dan belan"a daerah ab!&a%en; )%a dan;a%a! &embia#aan lainn#a #ang $ah dan %ida mengi a%. BAB I5 KETENTUAN LAIN6LAIN Pasal '3 Sem!a %!ga$ dan ewenangan B!&a%i;>ali )%a $ebagaimana dima $!d dalam Pera%!ran Men%eri ini' di Pr):in$i DKI ?a ar%a dila ! an )leh G!bern!r. BAB 5 KETENTUAN PENUTUP Pasal '' 2,5 B!&a%i;>ali )%a mene%a& an Pera%!ran Daerah %en%ang &engel)laan $am&ah dengan ber&ed)man &ada Pera%!ran Men%eri ini &aling lamba% / 2d!a5 %ah!n $e"a di%e%a& an. 2/5 Pera%!ran daerah $ebagaimana dima $!d &ada a#a% 2,5 &aling $edi i% mem!a%: a. &eng!rangan dan &enanganan+ b. lembaga &engel)la+ (. ha dan ewa"iban+ d. &eri=inan+ e. in$en%i* dan di$in$en%i*+ *. er"a$ama dan emi%raan+ g. re%rib!$i+ h. &embia#aan dan )m&en$a$i+ i. &eran ma$#ara a%+ ". me ani$me &engad!an dan &en#ele$aian $eng e%a+ . &engawa$an dan &engendalian+ dan l. larangan dan $an $i. Pasal '( Pera%!ran Men%eri ini m!lai berla ! &ada %anggal di%e%a& an. Agar $e%ia& )rang menge%ah!in#a' Pera%!ran Men%eri Dalam Negeri ini di!ndang an dengan &enem&a%ann#a dalam Beri%a Negara Re&!bli Ind)ne$ia. Di%e%a& an di ?a ar%a &ada %anggal .0 A&ril /0,0 MENTERI DALAM NEGERI, %%d GAMA4AN 7AU8I Di!ndang an di ?a ar%a &ada %anggal 4 ?!ni /0,0 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, %%d PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 2*'

Anda mungkin juga menyukai