Anda di halaman 1dari 4

Pro Forma Kursus

Program Perguruan Pendidikan Rendah Empat Tahun (Tamadun Islam dan Tamadun Asia)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Bahasa Pengantar Semester Hasil Pembelajaran Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Islamic Civilisation and Asian Civilisation WAJ3101 2 (2+0) 30 jam Tiada Bahasa Melayu Pertama
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Menjelaskan tentang latar belakang kebudayaan, pemikiran dan sejarah kemajuan tamadun bangsa-bangsa di dunia seperti Tamadun China, India, Jepun dan Islam; Mewujudkan hubungan mesra dan persefahaman sejagat di kalangan rakyat Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum yang hidup secara harmoni, saling memahami, saling menghormati dan bekerjasama antara satu dengan yang lain; Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan ketahanan diri yang membolehkan mereka memahami serta menghadapi pergolakan dunia dan cabaran global semasa; Mengamalkan prinsip-prinsip Islam Hadhari dalam memantapkan proses pembangunan negara dan mampu menghadapi perkembangan global; Mempamerkan jati diri Malaysia sebagai sebuah negara majmuk yang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan dan Mempamerkan keupayaan refleksi kendiri dengan menjadikan kejayaan tamadun serta tokoh-tokoh utama yang silam sebagai role-model .

Sinopsis

Kursus ini memfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan, konsep asas tamadun Islam, interaksi antara pelbagai tamadun, Islam dalam tamadun Melayu, tokoh-tokoh tamadun Islam dan Asia, interaksi tamadun Asia dan relevasinya di Malysia dan di dunia. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun Barat, Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. This course focuses on the Introduction of Civilisation,basic consept Islamic Civilisation, Islam in the Malay Civilisations, Prominent Figures of the Islamic Civilisation, interaction among various civilisation , Contemporary Issues, Islam Hadhari and Nation Development Process.

Tajuk
1

Kandungan
Pengenalan Ilmu Ketamadunan dalam Pembinaan tamadun Malaysia: Konsep tamadun definisi ciri objektif Konsep Asas Tamadun Islam definisi Prinsip Sumber Matlamat Tamadun Islam Interaksi Antara Pelbagai Tamadun Melayu Cina India Jepun Eropah Nilai-nilai universal antara tamadun Persamaan & perbezaan Contoh-contoh interaksi dalam sejarah (bahasa, kesenian & kesusasteraan) Islam Dalam Tamadun Melayu Peranannya dalam pembinaan tamadun Malaysia Teori kedatangan Kesan dan pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu Peranan dalam pembinaan Tamadun Malaysia Tokoh-Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Tokoh-tokoh Islam Cina India Jepun Interaksi Tamadun Asia dan Relevansinya di Malaysia dan Dunia

Jam
2

Tamadun Cina dalam pemantapan tamadun Malaysia dan dunia Kekuatan tamadun Cina sebagai sumber rujukan Iktibar dari tamadun India : Pandangan semester dan nilai-nilai yang relevensi kepada Malaysia Sumbangan tamadun Jepun aspek politik , agama dan pendidikan yang relevensi kepada Malaysia

Isu-Isu Kontemporari Tamadun Islam Dan Tamadun Barat

Hegemoni Barat & Globalisasi Media Ekonomi Politik Sosial Hak Asasi Manusia Krisis Alam sekitar Persepsi Jihad Etika dalam Sains Kesan perkembangan kontemporari kepada masyarakat dan negara. 5

Islam Hadhari Dan Proses Pembangunan Negara 10 Prinsip: Keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi Kerajaan yang adil dan beramanah Rakyat yang berjiwa merdeka Penguasaan ilmu pengetahuan Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif Kehidupan berkualiti Pembelaan hal kumpulan minoriti dan wanita Keutuhan budaya dan moral Pemeliharaan alam semulajadi Kekuatan pertahanan

Jumlah

30 jam

Pentaksiran

Kerja-kursus 100 %

Kerja Kumpulan: 60% Individu: 30% Sahsiah-10%

Rujukan Asas

Abd. Alim Abdul Rahim dan Syed Idrus Syed Mohamad. (1995). Tamadun islam. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Abdul Rahman Nawas dan Nawawe Mohamad. (1995). Tamadun islam. Kuala Lumpur. Pustaka Haji Abdul Majid. Esa Khalid, Mohd Azhar Ab Hamid. (2004) Beberapa aspek Tamadun Melayu,India,Cina dan jepun. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Mahayuddin Hj.Yahya.(1998) Tamadun islam. Shah Alam: Fajar Bakti.

Rujukan Tambahan

Abd. Halim El-Muhammady. (1994). Pendidikan islam: peranan dalam pembangunan ummah. Bangi Persatuan Bekas Mahasiswa

Islam Timor Tengah. Muhammad Uthman al-Muhammady. (1977). Memahami Islam: insan, ilmu dan kebudayaan. Kota Bharu. Pustaka Aman Press. Mohamad Kamil Ab Majid.(2000).Tajdid perspektif sejarah dan masa kini. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Sidang Pengarang.(2001). Tamadun islam dan tamadun asia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Said Ramadhan al-Buti, (t.tarikh) Manhaj hadharah al-insaniyyah, Kaherah. Wing Tsit Chan, Ismail faruqi, (1990) The great asian religions: An anthropology. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.