Anda di halaman 1dari 16

SK SERI JONG LAPORAN SAMBUTAN MINGGU ANTI DADAH 2010

SK Seri Jong telah mengadakan Sambutan Minggu AntiDadah Peringkat Sekolah pada 22 hingga 25 Febuari 2010 yang lalu. ema Minggu Antidadah yang telah ditetapkan pada tahun ini ialah 1 Malaysia Memba !e"as Da#a$ %& Pihak Ja!atankua"a Pelak"ana Antidadah Sekolah telah mengadakan beberapa akti#iti "empena "ambutan minggu Antidadah. Di antara akti#iti$akti#iti yang di%alankan ber"e"uaian dengan Sambutan Minggu Antidadah Peringkat Sekolah ialah& 1. 'krar Antidadah oleh "emua murid "ema"a perhimpunan. 2. Memba(a perutu"an "empena )ari Peringatan Antidadah Kebnang"aan oleh Ketua Pengarah Pela%aran Malay"ia. *. +(apan pera"mian "erta u(apan da"ar "empena Sambutan Minggu Antidadah Peringkat Sekolah oleh ,uru -e"ar. .. Akti#iti$akti#iti Pendidikan Pen(egahan Dadah Pameran dan "laid berkaitan Antidadah Pertandingan me!arna luki"an antidadah tahap 1 Pertandingan meluki" po"ter antidadah tahap 2

TAJUK ANJURAN

' Mi (() A !i*Da#a$ ' U i! HEM #a Ja+a!a ,)asa Pe -e(a$a A !iDa#a$ Ke".asama U i! Bimbi (a Da Ka) seli (

TARIKH SASARAN

' 22 $i ((a 2/ 0eb)a"i 2010 ' Sem)a ()") #a m)"i# SK Se"i J1 (&

Pe #a$)l)a ' Dadah ma"ih men%adi an(aman utama ke"elamatan /egara.Penagihan na%i" dadah merupakan "e"uatu penyakit kronik yang boleh menhan(urkan kehidupan "ekaligu" memba!a kepadakemu"nahan indi#idu0ma"yarakat dan /egara.Ju"teru "emua pihak me"ti memainkan peranan ber"ungguh$"ungguh dalammemerangi ge%ala ini daripada teru"berlelua"a dan bermahara%alela. 2isi 3 Misi' 1. Men%auhi diri "erta menentang tabiat menggunakan dadah. 2. Me!u%udkan keluarga bahagia tanpa dadah. *. Me!u%udkan "ua"ana dan per"ekitaran "ekolah beba" dadah. .. Men(egah pengedaran dadah dalamma"yarakat. Ob.e,!i4' 1. Menyedarkan murid tentang bahayanya dadah dalam kehidupan. 2. Mengamalkan nilai$nilai agama untuk membentera" dadah. *. Membantu u"aha$u"aha kera%aan bagi membeba"kan /egara ini daripada dadah. Tema'

1 Malaysia Memba !e"as Da#a$%&

JA5ATANKUASA PELAKSANA SAMBUTAN MINGGU ANTIDADAH PERINGKAT SEKOLAH SK SERI JONG 2010' Pe asi$a!'
E Sa#1 Bi Ma"+i 6G)") Besa" SK Se"i J1 (7

Pe (e")si'
E Ramli Bi A$ma# 6Pe Ka a Hal E$+al M)"i# S, Se"i J1 (7

Naib Pe (e")si 1 '


E T)a Ha.i M# N11" A#ami Bi S)laima 6 G)") Pe Ka a Pe !a#bi"a SK Se"i J1 (7

Naib Pe (e")si 2 '


E P H.$ 8ai ab Bi !i A Hami# 6Pe Ka a K1,)"i,)l)m SK Se"i J1 (7

Se!ia)sa$a'
E 8aba$ Bi S)laima 6G)") Bimbi (a Da Ka) seli (7

A$li Ja+a!a ,)asa '


E A#ia9"a Bi A,asa$ P Ka S11 :ee T H. Ab#)lla$ Bi Ab# Ra$ma E 8aba$ bi S)laima E :a;-1b Bi Jamai E M1$# A9$a" Bi M1$# Nasi" E Ab# A9i9 Bi N1"

P M)#9a44a"a$ Bi !i M# Da$;

S!"a!e(i Pela,sa aa 3 A,!i<i!i ya ( Di"a -a ('


Aktiviti Mesyuarat jawatankuasa 11 22 23 24 25 Febuari Febuari Febuari Febuari Febuari /

Majlis Pelancaran Minggu AntiDada

!acaan Perutusan "PM

!acaan #krar Anti-Dada

!acaan $ajak Anti-Dada

Pa%eran $udut Antidada

Pertandingan Menulis &sei 'a a( 2 Pertandingan Mewarna 'a a( 1 Pertandingan Melukis P)ster

Men)nt)n $laid !a aya Dada

Perse%ba an !acaan $ajak )le %urid

Majlis Penutu( dan Penya%(aian *adia

Pe )!)=' Diharapkan akti#iti Minggu Anti$Dadah ini dapat memberi penga%aran dan maklumat kepada murid$ murid "erta guru di"amping ber%aya men(apai ob%ekti1 yang telah di"a"arkan. Di"ediakan oleh& Di"ahkan oleh2

3333333333333 Pn Kan Soon 4ee Setiau"aha JK Pelak"ana

33333333333. 5n Adia6ran -in Aka"ah Pengeru"i JK Pelak"ana

Minggu Anti Dadah SK Seri Jong

Minggu Anti Dadah SK Seri Jong

ATUR>ARA PROGRAM MINGGU ANTI*DADAH SK Se"i J1 ( 2010

Is i 622 0eb)a"i 20107 * Perhimpunan pagi 7Pelan(aran Minggu Anti$Dadah $ -a(aan Doa Anti$ Dadah $-a(aan 'krar Anti$Dadah oleh $-a(aan Perutu"an Menteri Pela%aran oleh 8Pen Kanan )al 5h!al Murid9 $Penerangan Program Anti$Dadah oleh 5n Adia6ran -in Aka"ah $+(apan daripada E Sa#1 Bi Ma"+i 6G)") Besa" SK Se"i J1 (7 $-a(aan "a%ak : ; oleh adik

$Pertandingan Menuli" 5"ei Pen(egahan < Antidadah

Selasa 62? 0eb)a"i 20107 $ Pameran Sudut Pen(egahan < Antidadah $ Kui6 li"an berkaitan tayangan. $Pertandingan Me!arna ahap 1 $Pertandingan Menuli" 5"ei ahap 2

Rab) 62@ 0eb)a"i 20107 $ Pameran Sudut Pen(egahan < Antidadah $ Pertandingan Meluki" Po"ter Pen(egahan < Antidadah Dadah

$ ayangan Slaid -ahaya Dadah

K$amis 62/ 0eb)a"i 20107 $Pe"semba$a Sa.a, 1le$ m)"i#*m)"i# $Ma%li" Penutup dan Penyampaian hadiah

LAPORAN AKTI2ITI MINGGU ANTIDADAH PERINGKAT SEKOLAH SK SERI JONG 2010


NAMA AKTI2ITI'
SAMBUTAN MINGGU ANTIDADAH

TEMA ' 1 MALA:SIA MEMBANTERAS DADAH %

TARIKH'
22 0EBUARI HINGGA 2/ 0EBUARI 2010

MASA'
A&?0 PAGI B 1&?0 PETANG

TEMPAT'
SK SERI JONG

KERJASAMA'
HAL EH5AL MURID UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

JUMLAH TERLIBAT' SEMUA GURU DAN MURID

Pe #a$)l)a
Kera%aan Malay"ia telah mengi"ytiharkan 1= Febuari pada "etiap tahun "ebagai )ari Antidadah Kebang"aan dan "epan%ang minggu berkenaan akan diadakan Minggu Antidadah di peringkat "ekolah di "eluruh Malay"ia. SK Seri Jong telah mengadakan Sambutan Minggu Antidadah Peringkat Sekolah pada 22 Febuari hingga 25 Febuari 2010. Minggu Anti$dadah ini adalah an%uran ber"ama unit )al 5h!al murid dan +nit -imbingan Dan Kaun"eling SK Seri Jong. Program ini dirangka untuk men6ahirkan "eruan kera%aan "upaya "emua pihak terlibat "e(ara lang"ung dalam membentera" penyalahgunaan dadah. Dengan tema 1 Malaysia Memba !e"as Da#a$ % diharapkan program ini dapat mendatangkan ke"edaran kepada pela%ar tentang akibat buruk yang akan menimpa apabila terlibat penyalahgunaan dadah. Di antara akti#iti$akti#iti yang di%alankan ber"e"uaian dengan Sambutan Minggu Antidadah Peringkat Sekolah ialah& 1. 'krar Antidadah oleh "emua murid "ema"a perhimpunan. 2. Memba(a perutu"an "empena )ari Peringatan Antidadah Kebnang"aan oleh Ketua Pengarah Pela%aran Malay"ia. *. +(apan pera"mian "erta u(apan da"ar "empena Sambutan Minggu Antidadah Peringkat Sekolah oleh ,uru -e"ar. .. Akti#iti$akti#iti Pendidikan Pen(egahan Dadah a. Pameran dan "laid berkaitan Antidadah b. Pertandingan me!arna luki"an antidadah tahap 1 (. Pertandingan meluki" po"ter antidadah tahap 2
2isi 3 Misi' 1. Men%auhi diri "erta menentang tabiat menggunakan dadah. 2. Me!u%udkan keluarga bahagia tanpa dadah. *. Me!u%udkan "ua"ana dan per"ekitaran "ekolah beba" dadah. .. Men(egah pengedaran dadah dalamma"yarakat.

Ob.e,!i4' 1. Menyedarkan murid tentang bahayanya dadah dalam kehidupan. 2. Mengamalkan nilai$nilai agama untuk membentera" dadah. *. Membantu u"aha$u"aha kera%aan bagi membeba"kan /egara ini daripada dadah. .. Melahirkan !arga "ekolah yang men%alani hidup "ihat tanpa dadah.

Tema'

1 Malaysia Memba !e"as Da#a$%&

Pela,sa aa '

A,!i<i!i Se=a .a ( Mi (() A !i*Da#a$

22 0eb)a"i 2010 6Is i 7

$Perhimpunan "empena Ma%li" Pera"mian Sambutan Minggu Antidadah Peringkat Sekolah.

-a(aan ikrar Antidadah oleh Ketua Murid SK Seri Jon

Murid$murid memba(a ikrar Antidadah.

,uru$guru SK Seri Jong "edang memba(a ikrar.

-a(aan perutu"an Ketua Pengarah Pela%aran oleh ,uru -e"ar SK Seri Jong.

+(apan Pera"mian oleh ,uru -e"ar SK Seri Jong0 5n Sadon Mar!i.

2? 0eb)a"i 2010 6Selasa7 $Pertandingan Me!arna ahap 1 $Pertandingan Menuli" 5"ei hap 2

$Pameran Sudut Antidadah

Pertandingan Me!arna Antidadah ahap 1.

Pameran Sudut Pen(egahan Antidadah.

2@ 0eb)a"i 2010 6Rab)7 $ Pertandingan Meluki" Po"ter Antidadah ahap 2 $ ayangan Slaid -ahaya Dadah

Pertandingan Meluki" Po"ter Antidadah ahap 2.

ayangan Slaid -ahaya Dadah

2/ 0eb)a"i 2010 6K$amis7 $Per"embahan Sa%ak oleh murid$murid SK Seri Jong

$Ma%li" Penutup dan Penyampaian )adiah Minggu Sambutan Antidadah Peringkat Sekolah

-a(aan Sa%ak oleh murid SK Seri Jong

Penyampaian )adiah oleh ,uru -e"ar SK Seri Jong

+(apan oleh ,uru -e"ar SK Seri Jong.

+(apan Penutup Ma%li" Sambutan Antidadah Peringkat Sekolah oleh ,uru -e"ar SK Seri Jong0 5n Sadon -in Mar!i. Pe )!)=' Diharapkan akti#iti Minggu Anti$Dadah ini dapat memberi penga%aran dan maklumat kepada murid$murid "erta guru di"amping ber%aya men(apai ob%ekti1 yang telah di"a"arkan. Di"ediakan oleh0 33333333333..........3 arikh& . Ma( 2010

6PN KAN SOON :EE7 Setiau"ah Pendidikan Pen(egahan Dadah0 SK Seri Jong. Di"emak oleh0 3333333333333........ 6EN RAMLI BIN AHMAD7 ,uru Penolong Kanan )5M SK Seri Jong. Di"ahkan oleh0 333333333333333... 6EN SADON BIN MAR5I7 ,uru -e"ar SK Seri Jong. arikh& arikh&