Anda di halaman 1dari 7

PENGARUH CAHAYA TERHADAP KECEPATAN PERTUMBUHAN BATANG

LAPORAN PERCOBAAN

BIOLOGI

Disusun oleh :

Ester Pranita I&ha 'itria H! Lulu&

"II IPA #$ %% "II IPA #$ %( "II IPA #$ %"II IPA #$ (-

i)*anin+ru,

Yuli Atri*anti

.EKOLAH MENENGAH ATA. NEGERI .ALATIGA TAHUN PELA/ARAN 0112$0113

PENGARUH CAHAYA TERHADAP KECEPATAN PERTUMBUHAN BATANG

TUJUAN Men+etahui 4en+aruh 5aha*a terha)a4 &e5e4atan 4ertu,6uhan 6atan+ 4a)a tana,an!

DASAR TEORI Caha*a ,eru4a&an salah satu 7a5tor 4entin+ *an+ )i6utuh&an oleh tu,6uhan! Caha*a 6er4en+aruh 4a)a 4roses 7otosintesis untu& ,en+hasil&an ,a&anan! Ma&anan *an+ )ise)ia&an a&an ,enentu&an &eterse)iaan ener+i untu& 4ertu,6uhan )an 4er&e,6an+an tana,an! .elain itu 5aha*a 8u+a 6er4en+aruh 4a)a 4ertu,6uhan setia4 or+an 4a)a tana,an! Pen+aruh 5aha*a *an+ 4alin+ n*ata )a4at )ilihat )en+an ,e,6an)in+&an % tana,an 9% ,a5a,: )ileta&&an )i te,4at +ela4 )an % tana,an la+i )ileta&&an )i te,4at teran+! Pa)a tana,an *an+ )ileta&&an )i te,4at +ela4; au&sin 6er7un+si se5ara ,a&si,al )an ,eran+san+ 4e,an8an+an sel sehin++a tu,6uhan le6ih 4an8an+ na,un )ala, &on)isi 4u5at; &urus; )an )aunn*a ti)a& 6er&e,6an+ se)an+&an )ala, &ea)aan *an+ terse)ia a&an &e6utuhan 5aha*an*a hor,on au&sin ,en+ala,i &erusa&an 96an*a& 5aha*a: sehin++a tu,6uhan le6ih 4en)e& na,un )aunn*a 6er&e,6an+ 6ai&; )an 6er<arna hi8au! Hor,on au&sin ini )ihasil&an 4a)a 6a+ian &oleo4til 9titi& tu,6uh: 4u5u& tu,6uhan! /i&a ter&ena 5aha*a ,atahari; au&sin ,en8a)i ti)a& a&ti7! Kon)isi ini ,en+a&i6at&an 6a+ian *an+ ti)a& ter&ena 5aha*a ,atahari a&an tu,6uh le6ih 5e4at )ari 6a+ian *an+ ter&ena 5aha*a ,atahari! A&i6atn*a tu,6uhan a&an ,e,6en+&o& &e arah )atan+n*a 5aha*a ,atahari!

VARIABEL =aria6el Be6as =aria6el Teri&at : Caha*a : Pertu,6uhan tana,an &a5an+ hi8au )en+an in)i&ator tin++i tana,an =aria6el Kontrol : Kualitas tanah; tin++i 4er&e5a,6ahan; &ele,6a4an tanah; 4H tanah; 8enis tanah; &a)ar air!

ALAT DAN BAHAN %! Be6era4a 6i8i tana,an &a5an+ hi8au 0! Dua 6uah 4ot (! Tanah se6a+ai ,e)iu, #! Pen++aris >! Air

CARA KERJA %! .ia4&an alat )an 6ahan 0! Masu&&an tanah &e )ala, )ua 6uah 4ot *an+ telah )ise)ia&an (! Masu&&an 6i8i &a5an+ hi8au &e )ala, 4ot terse6ut #! .ira, 6i8i terse6ut )en+an air >! Leta&&an 4ot satu &e )ala, te,4at +ela4 )an satun*a la+i )i te,4at *an+ teran+ ?! Dia,&an sa,4ai 6e6era4a hari -! .ira, )en+an air satu hari se&ali 2! A,ati 4eru6ahann*a 3! Catat 4eru6ahann*a %1! A,6il +a,6ar 4eru6ahan *an+ ter8a)i

DATA PENGAMATAN Tabel Pertumbuha Ta ama Ka!a " H#$au

HARI KE1 2 3 4 5 6

PANJANG BATANG TANAMAN (cm) GELAP TERANG 1,3 0,6 2,3 1,2 4,9 2,5 8 4,2 12,4 6,8

Gra%#& Pertumbuha Ta ama Ka!a " H#$au'

Gambar Pertumbuha Ta ama Ka!a " H#$au Ga,6ar tana,an Hari &e@0

GELAP

TERANG

Ga,6ar tana,an Hari &e@(

GELAP

TERANG

Ga,6ar tana,an Hari &e@# GELAP TERANG

Ga,6ar tana,an hari &e > GELAP TERANG

Ga,6ar hari &e ? GELAP TERANG

Pembaha(a Dari hasil 4en+a,atan *an+ &a,i la&u&an terlihat 6ah<a 4a)a tana,an *an+ )ileta&&an )i te,4at *an+ +ela4; u&uran 6atan+ le6ih 4an8an+ )an <arna )aun terlihat 4u5at! Hal ini )ise6a6&an &arena ta& a)an*a 5aha*a ,en*e6a6&an hor,on au&sin a&ti7 )ala, 4e,an8an+an sel! Ge8ala tana,an *an+ se4erti ini )ise6ut etiolasi; *aitu 4ertu,6uhan 5e4at tana,an )i te,4at +ela4 )en+an +e8ala 6atan+ 4an8an+; &urus; le,6e&; )an 6er)aun 4u5at! .e)an+&an 4a)a tana,an *an+ terleta& 4a)a te,4at *an+ teran+; hor,on au&sin terse6ut ti)a& a&ti7 &arena intensitas 5aha*a *an+ a)a

,en*e6a6&an hor,on ini ,en+ala,i &erusa&an )an ,en+a&i6at&an tana,an tu,6uh le6ih 4en)e&! Ke(#m)ula Caha*a )a4at ,e,4en+aruhi &e5e4atan 4ertu,6uhan 6atan+ 4a)a tana,an! Pa)a tana,an *an+ &uran+ 5aha*a 4ertu,6uhan 6atan+ a&an le6ih 5e4at )ari4a)a tana,an *an+ selalu ,en)a4at 5aha*a!

Da%tar Pu(ta&a Penelitian ini 6er)asar&an stu)i literatur!