Anda di halaman 1dari 23

ASUHAN KEBIDANAN NY T GESTASI 30 MINGGU DI PUSKESMAS KASSI KASSI MAKASSAR TANGGAL 11 MARET 2013

No. Register Tanggal Kunjungan Tanggal "engkajian Na$a pengkaji

241 / 13

: 11 Maret 2013, pukul 08.30 W T! : 11 Maret 2013, pukul 08.4# W T! : Ni %u& Win'a !nggriani

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR A. Identit ! K"ien# S$ %i Na$a +$ur Nika& /%a$an(a $enika& .uku !ga$a "en'i'ikan "ekerjaan !la$at : N( . )T* / Tn. )K* : 2# ta&un / 2, ta&un : 1 kali : Toraja : kristen : .M! : RT - 1 ta&un / Toraja / Kristen

/ .M! / Wiras/asta

: 0l. Ti''ung 1 .T". 2 3lok 13

B. Ri& ' t Ke( %i" n Se) * n+ 1. 4"4T Tanggal 13 !gustus 2012, 'an sa$pai saat ini ti'ak perna& &ai' lagi. 4T" Tanggal 20 Mei 2013.

2. 3.

5u &a$il perta$a 'an ti'ak perna& keguguran 5u $erasakan pergerakan janinn(a pa'a 5ulan januari sa$pai sekarang

4.

5u $erasakan pergerakan 5agian terke6il janin 'i se5ela& kiri perut 5u

#. ,.

5u ti'ak perna& $erasakan n(eri perut &e5at sela$a &a$il 5u ti'ak perna& $engko$su$si o5at7o5atan atau ja$u ke6uali (ang 'i5erikan ole& 3i'an

8.

5u $en'apatkan suntik TT se5an(ak 2 kali 'i "uskes$as Ma$ajang : Tanggal TT1 Tanggal TT2 : 03 9ese$5er 2012 : 13 :e5ruari 2013

,. Ri& ' t Ke!e( t n L "$ d n Se) * n+ 1. 5u ti'ak perna& 'i oprasi 2. 5u ti'ak a'a ri/a(at $asala& ka'io;askuler, 4ipertensi, !s$a, 9M, $alaria, "M., 4 1/! 9.. 3. 5u ti'ak a'a ri/a(at ke$5ar 'ala$ keluarga 4. 5u ti'ak perna& 'i opna$e

D. Ri& ' t P!i)-!-!i ". E)-n-%i. d n S/i*it$ " 1. .tatus pernika&an sa& 2. Respon i5u 'an keluarga sangat senang ter&a'ap ke&a$ilann(a. 3. 5u ti'ak perna& $enja'i akseptor K3

4. Keluarga sangat $en'ukung ke&a$ilan i5u #. "enga$5ilan keputusan 5er'asarkan $us(a/ara& antara sua$i 'an keluarga ,. 5u $akan 3 kali se&ari 'an $engkonsu$si $akanan (ang 5ergi<i 'an 5eraga$ : Nasi, .a(ur = sa(uran, 3ua& = 5ua&an, %aukn(a seperti : te$pe, ta&u, ikan, 'an ka'ang7ka'ang 'aging. 8. 5u ti'ak $erokok, $inu$7 $inu$an keras, 'an ti'ak $engkonsu$si o5at7o5atan terlarang. 8. 3e5an kerja 'an kegiatan se&ari7&ari i5u 'i 5antu ole& a'ik ipar, 'an kakak ipar. 2. 5u ingin 5ersalin 'i "uskes$as Kassi Kassi 'an 'i tolong ole& 5i'an

10. 5u 'an keluarga 5er&arap agar ke&a$ilann(a 5erjalan 'engan nor$al. 11. 5u 'an keluarga rajin i5a'a& tiap $inggu ke >ereja.

E. Pe%e*i)!

n Fi!i)

1. Kea'aan u$u$ i5u 5aik 2. Kesa'aran ko$pos$entis 3. "engukuran ?isik se6ara u$u$ : a. 5. 6. '. Tinggi 5a'an 3erat 5a'an % %! Tan'a7Tan'a 1ital 1@ Tekanan 'ara& : 110 / 80 $$4g : #8 kg : 23,# 6$ : 1,0 6$

2@ Na'i 3@ "erna?asan 4@ .u&u 4. Kepala

: 82 A / $enit : 20 A / $enit : 3,,8 0B

Ra$5ut 5er/arna &ita$, kulit kepala ti'ak kotor, ra$5ut ti'ak rontok, ti'ak a'a n(eri tekan, 'an 5enjolan, serta ti'ak a'a luka. #. Waja& Ti'ak a'a oe'e$a pa'a /aja&, ekspresi /aja& ta$pak tenang,ti'ak pu6at 'an ti'ak a'a 6loas$a gra;i'aru$. ,. Mata Konjungti;a $era& $u'a,.6lera puti& 8. Mulut Mukosa 5i5ir le$5a5, ti'ak pe6a&7pe6a&, ti'ak pu6at,ta$pak 5ersi& 'an ti'ak 5er5au,>igi ti'ak 6aries 'an ti'ak a'a (ang tanggal. 8. %e&er Ti'ak a'a pe$5esaran kelenjar tiroi', kelenjat li$?e 'an ;ena jugularis "a(u'ara .i$etris kiri 'an kanan, "utting susu pen'ek, ta$pak &iperpig$entasi pa'a areola, a'an(a "engeluaran 6olostru$s tapi $asi& se'ikit,Ti'ak a'a $assa 'an n(eri tekan.

2.

!5'o$en Ti'ak a'a 5ekas luka operasi, Tonus otot perut tegang, ti'ak Ta$pak striae li;i'e 'an ta$pak linea nigra "alpasi : 1@ %eopol' 2@ %eopol' 3@ %eopol' 4@ %eopol' 1 5. !uskultasi 900 ter'engar jelas, kuat 'an teratur teruta$a pa'a kua'ran perut 5a/a& 'engan ?rekuensi 132A/$enit. 6. %ingkar perut '. T30 : 20 6$ : T:+ A %" : 28 A 20 : 2#20 gra$ : C "A 'an pusat, 28 6$, tera5a 5okong : "+K! : Kepala : 3!"

10.

Dkstre$itas

11. Ti'ak a'a e'e$a 'an ;arises,Re?leks patella kiri 'an kanan positi;e EF@, "e$eriksaan %!3 a. 45 5. !l5u$in 6. Re'uksi : 12,2 gr G :E7@ :E7@

LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGN0SA# MASALAH AKTUAL 9iagnosa : >1 "0 !0 , gestasi 30 $inggu, situs $e$anjang, "+K!, presentase kepala, 3!", intra uterine, tunggal, &i'up, kea'aan i5u 'an janin 5aik

1.

G1P0A0 9ata su5jekti? 9ata o5jekti? : 5u &a$il perta$a 'an ti'ak perna& keguguran : 7 Tera5a 5agian75agian janin pa'a saat palpasi 7 Tonus otot perut tegang !nalisa 'an interpretasi 'ata : a. 5u &a$il perta$a, &al ini 'i tunjang 'ari &asil pe$eriksaan ?isik 'i te$ukan tonus otot $asi& tegang, ole& karena 5elu$ perna& $engala$i peregangan se5elu$n(a. 9an terja'i pe$5esaran perut (ang 'i se5a5kan ole& &ipertro?i otot polos uterus 'an sera5ut7sera5ut kolagen $enja'i &igroskopik aki5at $eningkatn(a ka'ar estrogen se&ingga uterus 'apat $engikuti pertu$5u&an janin.E il$u ke5i'anan &al 82 @ 5. Tera5an(a 5agian75agian janin pa'a palpasi $erupakan sala& satu 'ari tan'a7tan'a pasti ke&a$ilan. Es(nopsis o5stetri6, &al #@. 6. "e$5esaran perut pa'a 'asarn(a 'ise5a5kan ole& &ipertro?i otot polos uterus, 'isa$ping itu sera5ut7sera5ut kolagen (ang a'apun $enja'i &igroskopik aki5at $eningkatn(a ka'ar estrogen se&ingga uterus 'apat $engikuti pertu$5u&an janin. EWinksosatro 4ani?a@

2.

U%$* )e( %i" n 30 %in++$ 9ata su5jekti? :7 Tanggal 4"4T : 13 agustus 2012

9ata H5jekti?

:7 7

Tanggal T" %eopol'

: 20 Mei 2013 :T:+ pertenga&an

antara "A 'an pusat, 286$, tera5a 5okong.

!nalisis 'an interpretasi 'ata : Menurut ru$us Neagle 'ari 4"4T tanggal 13 !gustus 2012 sa$pai 'engan tanggal pengkajian 11 $aret 2013, u$ur ke&a$ilan i5u iala& 30 $inggu. 3. Sit$! %e% n1 n+ 9ata su5jekti? 9ata o5jekti? : 7 : a. %eopol' 5. %eopol' I Tera5a 5okong I Kepala

!nalisa 'an nterpretasi 9ata : a. "a'a palpasi %eopol' tera5a 5ulat, lunak 'an ti'ak $elenting

$enan'akan (ang ter'apat pa'a ?un'us a'ala& tera5a 5okong. 5. "a'a %eopol' tera5a keras, 5ulat, 'an $elenting $enan'akan

5agian teren'a& a'ala& kepala.

2.

PUKA 9ata su5jekti? : 5u $erasakan pergerakan 5agian terke6il janin 'i se5ela& kiri perut 5u 9ata o5jekti? : pa'a palpasi %eopol' tera5a punggung kanan

900 ter'engar jelas, kuat 'an teratur 'engan ?rekuensi 132A/$enit

!nalisa 'an nterpretasi 9ata : a. 3agian terke6il janin ter'apat 'i se5ela& kiri se&ingga pergerakan janin le5i& kuat 'i rasakan ole& i5u 'i se5ela& kiri. 5. "a'a palpasi leopol' tera5a ta&anan (ang keras, le5ar 'an 'atar seperti

papan 'isisi kanan perut i5u (ang $erupakan punggung janin 'an tera5a 5agian75agian ke6il janin 'i isi kiri i5u.E5uku !jar praktek ke5i'anan, &al ,@. 6.900 ter'engar jelas pa'a kua'ran kanan perut i5u 5agian 5a/a& 3. P*e!ent !e )e/ " 9ata .u5jekti? 9ata o5jekti? 5ulat@ 5. 900 132A/$enit ter'engar 'ikua'ran kanan 5a/a& perut i5u. !nalisa 'an interpretasi 'ata : :7 : a. %eopol' kepala Etera5a keras 'an

a. "a'a palpasi %eopol'

untuk $enentukan 5agian teren'a& janin

tera5a keras, $elenting, 'an 5ulat (ang $enan'akan kepala 5. .ala& satu tan'a janin presentase kepala (aitu 900 kua'ran 5a/a& a5'o$en i5u. 4. Be*+e* ) t ! / n++$" 5BAP6 9ata su5jekti? 9ata o5jekti? :7 : %eopol' 1 ke'ua jari7jari tangan $asi& 'apat 5erte$u 'i pinggir atas si$p(sis

Ekon;ergen@.

!nalisa 'an interpretasi 'ata : "a'a palpasi %eopol' 1, ke'ua ujung jari tangan pe$eriksa $asi& 'apat 'iperte$ukan 'i pinggir atas si$p(sis 'an 5agian teren'a& $asi& 'apat 'igerakkan $enan'akan kepala 5elu$ $asuk 'ala$ panggul. 7. Int* Ute*ine 9ata su5jekti? : 7 5u $erasakan janinn(a 5ergerak kuat

7 5u ti'ak perna& $erasakan n(eri perut sela$a &a$il 9ata o5jekti? : Ti'ak a'a n(eri saat palpasi, T:+ sesuai u$ur ke&a$ilan, "a'a palpasi %eopol' tera5a 5agian7 5agian ke6il janin

!nalisa 'an nterpretasi 9ata :

3agian 5esar janin 'apat 'ira5a saat 'i palpasi se6ara %eopol' 'an i5u ti'ak $eras n(eri saat janin 5ergerak, tera5a 5agian75agian janin 'ala$ uterus. Ke&a$ilan intra uterine, perke$5angan ra&i$ sesuai 'engan tuan(a ke&a$ilan E.ul?an so?oe/an, 2003@ 8. T$n++ " 9ata su5jekti? 9ata o5jekti? :7 : "a'a palpasi tera5a 'ua 5agian 5esar (aitu satu kepala 'an satu 5okong 900 ter'engar jelas, kuat 'an teratur 'engan ?rekuensi 132A/$enit T:+ sesuai u$ur ke&a$ilan

!nalisa 'an interpretasi 'ata : "a'a suatu ke&a$ilan, janin 'ikatakan tunggal jika pe$5esaran perut sesuai u$ur ke&a$ilan. .aat palpasi tera5a satu kepala, satu punggung 'an 900 ter'engar jelas 'ikua'ran kiri 5a/a& perut i5u. E4ani?a W, 2002@ 9. Hid$/ 9ata su5jekti? 9ata o5jekti? : i5u $erasakan pergerakan janin - 12A/&ari : 900 ter'engar jelas, kuat 'an teratur 'engan ?rekuensi 132A/$enit !nalisa 'an interpretasi 'ata :

10

a. .ala& satu tan'a pasti janin &i'up a'ala& a'an(a pergerakan janin 'an ter'engarn(a 900 $enan'akan janin &i'up EManua5a 12, 2011@ 5. .ala& satu tan'a janin &i'up a'ala& pergerakan janin 'irasakan kuat ole& i5u 'i'ukung tergengarn(a 900 (ang jelas, kuat, 'an teratur 'engan ?rekuensi 130A/$enit E"ra/iro&ar'jo, 200#@ 6. 900 'ala$ 5atas nor$al ter'engar jelas 'an a'a pergerakan janin (ang le5i& 'ari satu kali per ja$ EJ 1A/ja$@ per ja$ atau le5i& 'ari sepulu& kali per &ari EJ 10A/&ari@ 'an pe$5esaran uterus $enan'akan janin &i'up 'an 5ertu$n5u& EMo6&tar Rusta$, 200#@ 10. Ke d 9ata .u5jekti? n I:$ d n 1 nin : i) : a@ ti'ak a'a kelu&an7kelu&an lain 'an ke6e$asan (ang 'irasakan i5u sela$a ke&a$ilan 5@ 5u $erasakan pergerakan janin kuat, 5iasan(a 12 kali 'ala$ se&ari. 9ata H5jekti? : a@ Tan'a7tan'a ;ital : T9 : 110/80 $$4g N : 82 A/$enit . : 3,,8 0B " : 20 A/$enit 5@ Konjungti;a $era& $u'a 6@ Waja& 'an tungkai ti'ak oe'e$a '@ 45 12,2 gr G

11

e@ 900 ter'engar jelas 'an kuat 132 A/$enit

!nalisis 'an interpretasi 'ata : a. !'an(a pergerakan janin 'an 900 'ala$ 5atas nor$al antara 12071,0 A/$enit $enan'akan janin 'ala$ kea'aan 5aik. 5. Tan'a7tan'a ;ital 'ala$ 5atas nor$al $enan'akan i5u 'ala$ kea'aan 5aik. 6. Konjungti;a $era& $u'a, 45 12 gr G $enan'akan i5u ti'ak ane$ia, ti'ak a'an(a oe'e$a pa'a /aja& 'an tungkai $enan'akan i5u 'ala$ kea'aan 5aik.

LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGN0SA# MASALAH P0TENSIAL Ti'ak a'a 'ata (ang $enunjang

%!N>K!4 1 : T N9!K!N .D>DR! 9!N KH%!3HR!. Ti'ak a'a 'ata (ang $en'ukung perlun(a tin'akan kola5orasi 'engan tenaga kese&atan lainn(a

LANGKAH ; < REN,ANA ASUHAN A. T$1$ n 1. Ke&a$ilan 5erlangsung nor$al 2. Kea'aan i5u 'an janin 5aik

12

B. K*ite*i a. "e$5esaran uterus atau T:+ sesuai u$ur ke&a$ilan 5. Tan'a7tan'a ;ital i5u 'ala$ 5atas nor$al: Tekanan 'ara&: s(stole : 1007130 $$4g, 'iastole : ,0720 $$4g Na'i "ernapasan .u&u : ,0 7100 A/i : 1, = 24 A/i : 3,,#738K B

6. "ergerakan janin $ini$al 1 kali 'ala$ 1 ja$ atau $ini$al 10 kali 'ala$ se&ari '. 900 'ala$ 5atas nor$al : 12071,0 kali/$enit

,. Ren= n Tind ) n 1. .a$paikan &asil pe$eriksaan pa'a i5u. Rasional : Men(a$paikan 'an $enjelaskan &asil pe$eriksaan pa'a i5u sangat penting agar i5u 'apat $engeta&ui perke$5angan ke&a$ilann(a, i5u akan $engerti 'an $engurangi kek&a/atiran i5u serta i5u 'apat 5ersikap kooperati? ter&a'ap tin'akan atau anjuran petugas kese&atan. 2. a. 3erikan "en'i'ikan kese&atan E4D@ tentang : stira&at (ang 6ukup $ini$al -172 ja$ pa'a siang &ari 'an $ini$al - 878 ja$ pa'a $ala$ &ari 'engan posisi 'orsal re6u$5ent ke kanan atau ke kiri

13

Rasional :

stira&at 'apat $engurangi 5e5an kerja jantung (ang

$engala$i peningkatan kerja karena ke&a$ilan 'an juga 'apat $eng&e$at penggunaan energi se5agai 5ekal untuk persiapan $eng&a'api persalinan serta posisi 'orsal

re6u$5ent $eningkatkan oksigenasi ke uterus se&ingga ti'ak terja'i &ipoksia pa'a janin. 5. >i<i 5u &a$il Rasional : ke5utu&an gi<i pa'a i5u &a$il le5i& 5an(ak 'ari 5iasan(a karena janin, organ7organ 'ala$ ke&a$ilan 'an pesiapan laktasi seperti $engkonsu$si $akanan (ang 5an(ak

$engan'ung protein, kalsiu$, ;ita$in 'an $ineral. 6. "ersonal &(giene Rasional: Kea'aan (ang 5ersi& akan $e$5uat i5u $erasa n(a$an 'an $en6ega& $asukn(a $ikroorganis$e ke'ala$ tu5u&. 3. 0elaskan tentang tan'a7tan'a 5a&a(a 'ala$ ke&a$ilan pa'a i5u Rasional : 9engan $e$5eri ta&u i5u tentang tan'a7tan'a 5a&a(a 'ala$ ke&a$ilan, 5u 'apat tanggap 'an segera $e$inta pertolongan ke puskes$as, R. ,R3 'an tenaga kese&atan ter'ekat jika

$engala$i sala& satu tan'a 5a&a(a terse5ut. 4. 9iskusikan pa'a i5u untuk K3 pas6asalin Rasional : 9engan $en'iskusikan 5u 5er7K3, agar 'apat $engatur jarak ke&a$ilann(a. #. "e$5erian ta5let <at 5esi E.:@, ;ita$in, 'an kalsiu$

14

Rasional : 9engan $e$5erikan suple$en <at 5esi 'apat $e$5antu $eningkatkan ka'ar 45 i5u 'isa$ping intake $akanan (ang $engan'ung <at 5esi, ke5utu&an ;ita$in $eningkat sela$a &a$il se&ingga 'inutu&kan ta$5a&an suple$en. 0anin (ang se'ang tu$5u& 'an 5erke$5ang 'ala$ kan'ungan $e$erlukan kalsiu$ untuk pertu$5u&an tulang 'an agar i5u ter&in'ar 'ari 'e?esiensi kalsiu$ (ang $en(e5a5kan $u'a& terkena karies gigi 'an osteoporosis. ,. 9iskusikan tentang persiapan kela&iran 'an persalinan Rasional : 9engan $en'iskusikan tentang persiapan kela&iran 'an persalinan 5aik ?isik, psikis $aupun ?inan6ial i5u 'apat $e$persipkan 'iri 'ala$ $eng&a'api peristi/a teruta$a $engenai te$pat $ela&irkan, penolong persalinan, 5ia(a 'an keluarga (ang $en'a$pingi. 8. !njurkan i5u untuk 'atang ke$5ali E?ollo/ up@ $e$eriksakan ke&a$ilann(a pa'a tanggal (ang tela& 'i tentukan.atau kapan saja jika a'a kelu&an. Rasional: 9engan $en(a$paikan pesan untuk ke$5ali kontrol $aka i5u akan $enga'akan kesepakatan 'engan 5i'an se&ingga tujuan asu&an 'apat 'i6apai se6ara e?isien 'an e?ekti? serta untuk $engeta&ui pertu$5u&an 'an perke$5angan janin serta

$engantisipasi ko$plikasi 'ala$ ke&a$ilan.

1#

LANGKAH ;I : PENATALAKSANAAN#IMPLEMENTASI Tanggal 11 Maret 2013 pukul 02.30 Wita 1. Men(a$paikan &asil pe$eriksaan kepa'a i5u 5a&/a ke&a$ilan 'ala$ kea'aan i5u 5aik a. TT1 'ala$ 5atas nor$al : 1. 2. 3. 4. Tekanan 'ara& Na'i "erna?asan .u&u : 110/80 $$4g : 82 A/ $enit : 20 A/ $enit : 3,,8 0B

5. T:+ sesuai u$ur ke&a$ilan 2. Me$5erikan "en'i'ikan kese&atan E4D@ tentang : a. stira&at (ang 6ukup Menganjurkan i5u untuk istira&at - 172 ja$ pa'a siang &ari 'an - 878 ja$ pa'a $ala$ &ari. 5. >i<i Me$perta&ankan pola $akan 3A se&ari 'engan $akanan pa'at, gi<i 'ari sa(ur, nasi, lauk, 5ua&75ua&an, 'll. 6. "ersonal 4(giene Menganjurkan $engganti pakaian teruta$a pakaian 'ala$ $ini$al 3 A se&ari atau setiap kali i5u $erasa le$5a5. 3. Menjelaskan tentang tan'a7tan'a 5a&a(a 'ala$ ke&a$ilan, seperti : a. 5. 6. .akit kepala &e5at "engli&atan ka5ur N(eri perut &e5at

1,

'. e. ?. g.

"ergerakan janin 5erkurang "er'ara&an per;agina$ 9e$a$ kejang

4. Men'iskusikan pa'a i5u untuk $enggunakan K3 pas6asalin #. Me$5erikan atau "enatalaksanaan pe$5erian ta5let <at 5esi E.:@, ;ita$in, 'an kalsiu$: a. 5. 6. ,. Ta5let <at 5esi E.:@ 1A1 1ita$in B 3A1 Kalk 2A1 : $e$5antu proses pe$5entukan eritrosit : $e$5antu pen(erapan <at 5esi : $e$5antu pertu$5u&an tulang 'an gigi Men'iskusikan 'engan i5u tentang persiapan kela&iran 'an persalinan $eliputi a. "e$ili&an te$pat persalinan, persiapan 5ia(a persalinan 'i puskes$as 5. 6. "ersiapan perlengkapan i5u 'an 5a(i Kesiapan 5u jika ti$5ul ko$plikasi (aitu 3DR9H! E5ersa$a, 'onor, ongkos 'an keluarga. 8. Menganjurkan i5u untuk 'atang ke$5ali E?ollo/ up@ $e$eriksakan ke&a$ilann(a tanggal (ang tela& 'i tentukan atau kapan saja jika a'a kelu&an.

18

LANGKAH ;II : E;ALUASI

Tanggal 11 Maret 2013 pukul 02.30 Wita 1. Ke&a$ilan 5erlangsung nor$al a. T:+ 2. : C "A 'an pusat, 28 6$ tera5a 5okong

Kea'aan i5u 'an janin 5aik a. Tan'a7tan'a ;ital 'ala$ 5atas nor$al : 1@ Tekanan 'ara& 2@ Na'i 3@ .u&u 4@ "erna?asan : 110/80 $$4g : 82A/$enit : 3,,8KB : 20A/$enit

5. "ergerakan janin 'i rasakan ole& i5u - 12 kali 'ala$ se&ari 6. 900 'ala$ 5atas nor$al (aitu : 132 kali / $enit.

18

PEND0KUMENTASIAN

D t S$:1e)ti> 5S6 1. keguguran 2. 3. 4. janin 'i se5ela& kiri perut 5u #. ,. &e5at sela$a &a$il.
8.

5u

&a$il

perta$a

'an

ti'ak

perna&

4"4T Tanggal 13 !gustus 2012 5u 'engan u$ur ke&a$ilan 8 5ulan 5u $erasakan pergerakan 5agian terke6il

5u $erasakan janinn(a 5ergerak kuat. i5u ti'ak perna& $erasakan n(eri perut (ang

5u $erasakan pergerakan janin - 12 A / &ari.

8.

Ti'ak

a'a

kelu&an7kelu&an

lain

'an

ke6e$asan (ang 'irasakan i5u sela$a ke&a$ilan

12

2. 5iasan(a 10 kali 'ala$ se&ari.

5u

$erasakan

pergerakan

janin

kuat,

D t 0:1e)ti> 506 1. Tonus otot perut tegang

2. Tanggal Tapsiran "ersalinan : 20 Mei 2013 3. 4. Tera5a 5agian75agian janin pa'a saat palpasi "alpasi leopol' %eopol' : T:+ pertenga&an pusat 'engan "A 'an pusat, 28 6$, tera5a 5okong. %eopol' %eopol' : "+K! : Kepala

%eopol' 1 : 3!" #. 900 ter'engar jelas, kuat 'an teratur 'engan ?rekuensi 132A/$enit 'ikua'ran kanan 5a/a& perut i5u. ,. 5u ti'ak $erasakan n(eri saat palpasi

8. T:+ sesuai u$ur ke&a$ilan 8. Tan'a7tan'a ;ital : T9 : 110 / 80 $$4g N : 82 A/$enit . : 3,,8 0B " : 20 A/$enit 2. Konjungti;a $era& $u'a

20

10. Waja& 'an tungkai ti'ak oe'e$a 11. 45 12,2 gr G

A!!e!%ent 5A6 >1 "0 !0 , gestasi 30 $inggu, situs $e$anjang, "+K!, presentase kepala, 3!", intra uterine, tunggal, &i'up, kea'aan i5u 'an janin 5aik.

P" nnin+ 5P6 Tanggal 11 $aret 2013 1. Men(a$paikan &asil pe$eriksaan kepa'a i5u 5a&/a kea'aan i5u 'an janin 5aik, ke&a$ilann(a 5erlangsung nor$al a. TT1 'ala$ 5atas Nor$al Tekanan 9ara& Na'u .u&u "ernapasan 2. : 110 / 80 $$4g : 82 kali / $enit : 3,,8 6 : 20 kali / $enit

Me$5erikan "en'i'ikan kese&atan E4D@ tentang : a. stira&at (ang 6ukup Menganjurkan i5u untuk istira&at - 172 ja$ pa'a siang &ari 'an - 878 ja$ pa'a $ala$ &ari. 5. >i<i

21

Me$perta&ankan pola $akan 3A se&ari 'engan gi<i 'ari sa(ur, nasi, lauk, 5ua&75ua&an. 6."ersonal 4(giene Menganjurkan $engganti pakaian teruta$a pakaian 'ala$ $ini$al 3 A se&ari atau setiap kali i5u $erasa le$5a5 L i5u $engerti 'an 5erse'ia $elakukan apa (ang 'ianjurkan 3. Men'iskusikan tentang tan'a7tan'a 5a&a(a 'ala$ ke&a$ilan, seperti : a. .akit kepala &e5at 5. "engli&atan ka5ur 6. N(eri perut &e5at '. "ergerakan janin 5erkurang e. "er'ara&an per;agina$ ?. 9e$a$ g. KejangL 5u $engerti 'engan penjelasan (ang 'i5erikan 'an 5erse'ia 'atang jika a'a tan'a7tan'a terse5ut. 4. Men'iskusikan pa'a i5u untuk $enggunakan K3 pas6asalin L i5u $engerti 'an ingin $enggunakan K3 suntik 3 5ulanan apa5ila ia selesai $ela&irkan. #. Me$5erikan atau "enatalaksanaan pe$5erian ta5let <at 5esi E.:@, ;ita$in, 'an kalsiu$: a. Ta5let <at 5esi E.:@ 1A1 5. 1ita$in B 3A1 6. Kalk 2A1 : $e$5antu proses pe$5entukan erotrosit : $e$5antu pen(erapan <at 5esi : $e$5antu pertu$5u&an tulang 'an gigi

L 5u 5erse'ia $inu$ o5at (ang 'i 5erikan 'an $engerti 5a&/a Ta5let <at 3esi E .:@ 'i $inu$ 1 kali 'ala$ se&ari 'an se5aikn(a 'i $inu$ pas

22

$ala$ &ari, ;ita$in B 'i$inu$ 3 kali 'ala$ se&ari, 'an kalk 2 kali 'ala$ se&ari. ,. Men'iskusikan 'engan i5u tentang persiapan kela&iran 'an persalinan $eliputi : a. "e$ili&an te$pat persalinan, persiapan 5ia(a persalinan 'i puskes$as 5. "ersiapan perlengkapan i5u 'an 5a(i 6. Kesiapan 5u jika ti$5ul ko$plikasi (aitu 3DR9H! E5ersa$a, 'onor, ongkos 'an keluarga L 5u 5eren6ana $ela&irkan 'i "uskes$as

Ma$ajang, 'itolong ole& 5i'an 'an persiapan 5a(i su'a& 'isiapkan. 8. Menganjurkan i5u untuk 'atang ke$5ali E?ollo/ up@ $e$eriksakan ke&a$ilann(a pa'a tanggal (ang tela& 'i tentukan atau kapan saja jika a'a kelu&an L 5u 5erse'ia 'atang ke$5ali sesuai 'engan anjuran petugas kese&atan.

23

Anda mungkin juga menyukai