Anda di halaman 1dari 20

PENGURUSAN KOKURIKULUM SUKAN DAN PERMAINAN A. SWOT / SWOC Kekuatan ( S ) 1.

Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman serta barisan guru yang bermotivasi tinggi, komited dan efisyen. 2. Mempunyai pelajar yang berpotensi dalam bidang Kokurikulum dan Ko-akademik. 3. Tela men!apai kejayaan dalam bidang Kokurikulum se ingga ke peringkat antarabangsa. ". Pen!apaian Ko-akademik seperti Pidato, Pantun, Perba asan, Kui#, $ oral %peaking se ingga ke peringkat negeri. Peluan ( O ) 1. P'() sentiasa memberi kerjasama dan sokongan padu dari segi moral dan ke*angan. 2. +akil rakyat ka*asan, komited dan memberi sokongan ke ara kemajuan sukan dan permainan. 3. 'bu bapa atau penjaga memberi kerjasama dan dorongan kepada anak-anak dalam semua penyertaan dan pertandingan. Ca!a"an / An#aman ( T ) 1. ,da ibu bapa atau penjaga kurang menggalakkan anak-anak mereka aktif dalam Kokurikulum. 2. Pengaru gejala sosial di luar ka*asan sekola . 3. +ujud peluang pekerjaan tidak sepenu masa di pusat-pusat iburan dan gerai-gerai menjual makanan. Kelemahan ( W ) 1. %ebilangan guru kurang kema iran melati pelajar dalam sukan dan permainan. 2. &amai pelajar tidak berminat menyertai aktiviti Kokurikulum. 3. Peralatan dan kemuda an prasarana sukan tidak men!ukupi.

$.

PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU% MATLAMAT% O$&EKTI'% KPI DAN SASARAN

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK 1. Melengkapkan kemuda an prasarana dan peralatan sukan bagi tujuan aktiviti kokurikulum.

O$&EKTI'

KPI

TO( )**+

SASARAN )**, /1 0 kemuda an prasarana dan peralatan dapat disediakan

INISIATI' / STRATEGI 1. Memo on peruntukan daripada 2P.. 2. Membeli peralatan yang baru. 3.Penyelenggaraan yang berjadual

1. Kekurangan kemuda an prasarana peralatan dalam sukan dan permainan

1. Memberi peluang kepada semua pelajar menggunakan peralatan semasa aktiviti dijalankan

1. .isba kemuda an prasarana dan peralatan dan pelajar seimbang

2/ 0 kemuda an prasarana dan peralatan sedia ada

2. Kebanyakan guru penasi at sukan dan permainan kurang kema iran

2. Meningkatkan kema iran guru penasi at dalam sukan dan permainan

2. Menamba kan kema iran guru dalam bidang sukan dan permainan utama di sekola .

2. (ilangan guru yang berkema iran dalam bidang sukan dan permainan meningkat

1/ 0 guru ma ir dalam permainan dan sukan yang terdapat di sekola .

2/ 0 guru ma ir dalam permainan dan sukan yang terdapat di sekola .

1. Menggunakan jurulati bertaulia . 2. Meng antar guru berkursus anjuran badan-badan yang diiktiraf.

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK 3. Meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan

O$&EKTI'

KPI

TO( )**+

SASARAN )**, 31 0 Pelajar berminat dan terlibat dalam penyertaan aktiviti sukan dan permainan.

INISIATI' / STRATEGI 1. Mengadakan anugera *arna pada 4ari 5 kepada pelajar yang aktif. 2. Mengadakan la*atan ke %ekola %ukan. 3. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan aktiviti sukan dan permainan ke 'PT,

3. Pelajar kurang berminat dan melibatkan diri untuk menyertai aktiviti sukan dan permainan dalam kegiatan kokurikulum

3. Memastikan penglibatan pelajar se!ara menyeluru dalam aktiviti sukan dan permainan.

3. Penglibatan pelajar sebanyak 310 dalam setiap perjumpaan mingguan

/1 0 Pelajar berminat dan terlibat untuk menyertai aktiviti sukan dan permainan.

C.

PELAN TAKTIKAL -

STRATEGI - . Melen ka/kan kemu0ahan /"a1a"ana 0an /e"alatan 1ukan !a 2 tu3uan akt242t2 k5ku"2kulum PIPP Tan un &a6a! - )PK Kokurikulum - Penyelaras Tem/5h / 7a"2 2an - ,pril

$2l.

P"5 "am / P"53ek

K51 / Sum!e"

Out/ut

KPI

Pelan K5nt2 en12

1.

Membuat kertas kerja - memo on peruntukan daripada 2P.

Teras "

&M 6,111.11 2P.

)elanggang tela dinaiktaraf. (ilangan peralatan permainan tela bertamba .

.isba kemuda an asas dan peralatan sukan dan pelajar seimbang. .isba kemuda an asas dan peralatan sukan dan pelajar seimbang.

(aikpuli peralatan kemuda an sedia ada

2.

Penyelenggaraan berjadual

Teras "

- )PK Kokurikulum - Penyelaras

2an, Ma!, Mei, 7gos dan 7kt

&M ",111.11 2P. - %ekola

Tiada peralatan yang rosak

,ktiviti gotong-royong pada ari %abtu.

PELAN TAKTIKAL ) STRATEGI ) . Men2n katkan kemah2"an u"u /ena12hat 0alam 1ukan 0an /e"ma2nan Tan un &a6a! - )PK Kokurikulum - Penyelaras Tem/5h / 7a"2 %ekali seta un 8 9eb : K51 / Sum!e" - &M 611. 11 - %ekola Pelan K5nt2 en12 Klinik Kejurulati an peringkat dalaman

$2l.

P"5 "am / P"53ek

PIPP

Out/ut

KPI

1.

Kursus Kejurulati an ,sas

Teras 2

Peningkatan kema iran guru dalam sukan dan permainan tertentu. Penamba an pengeta uan dan kema iran asas dalam kalangan guru.

(ilangan guru yang berkema iran dalam sukan dan permainan bertamba (ilangan guru yang berkema iran dalam sukan dan permainan bertamba

2.

2emputan 2urulati (ertaulia

Teras 2

- )PK Kokurikulum - Penyelaras

,*al ta un 8 2an :

- &M 611.11 - %ekola

Kursus peringkat dalaman

PELAN TAKTIKAL 8 STRATEGI 8 . Men2n katkan m2nat 0an /en l2!atan /ela3a" 0alam akt242t2 1ukan 0an /e"ma2nan Tem/5h / 7a"2 2an ; 7kt K51 / Sum!e" - &M 2111.11 - Tabung Kokurikulu m - P'() 2. Pertandingan persa abatan sukan dan permainan dengan sekola sekola ber ampiran Mengadakan la*atan sandaran ke %ekola %ukan Teras 1 )PK Kokurikulum Penyelaras, )uru bertanggungja*ab )PK Kokurikulum Penyelaras, )uru bertanggungja*ab 2un ; 7kt - &M 311.11 - Tabung Kokurikulum Meningkatkan kerjasama dan persa abatan Penglibatan pelajar sebanyak 310 dalam setiap perjumpaan mingguan Penglibatan pelajar sebanyak 310 dalam setiap perjumpaan mingguan ,ktiviti dijalankan di antara tingkatan peringkat dalaman <a*atan ke Pusat Kokurikulum Melaka Pelan K5nt2 en12 Pemantauan (uku <aporan ,ktiviti

$2l.

P"5 "am / P"53ek

PIPP Teras 1

Tan un &a6a! )PK Kokurikulum Penyelaras, )uru Penasi at

Out/ut

KPI

1.

$emerlang Kokurikulum

Penglibatan menyeluru pelajar dalam sukan dan permainan

Penglibatan pelajar sebanyak 310 dalam setiap perjumpaan mingguan

3.

Teras "

2un, 7ktober

- &M 1111.11 - P'() = 'bu bapa

Pelajar lebi mema ami ala tuju sukan negara.

PELAN OPERASI Pelan 7perasi 1 .ama Projek &asional 7bjektif > > > > i. ii. Tarik = Tempo Pelaksanaan Kumpulan %asaran $2l. 1. > > Melengkapkan kemuda an prasarana dan peralatan sukan bagi tujuan aktiviti kokurikulum. Membuat Kertas Kerja - Memo on Peruntukkan daripada 2P. Meningkatkan Kualiti Kemuda an ?an <ati an Permainan Mempunyai kemuda an prasarana yang lengkap Mela irkan murid berpotensi dalam Kokurikulum 2anuari ; Ma! )PK Kokurikulum , Penyelaras , %etiausa a %ukan PROSES KER&A 1.1 Mesyuarat Kokurikulum 1.2 Menyenaraikan kemuda an prasarana dan peralatan mengikut keperluan 1.3 ,nggaran kos yang diperlukan 1." Perbin!angan dengan pentadbir sekola untuk menaiktaraf prasarana dan mengenalpasti kekurangan peralatan mengikut keutamaan dan kemampuan ke*angan TANGGUNG&AWA$ - Pentadbir - %etiausa a %ukan - )uru Permainan TEMPO7 2 minggu STATUS / PELAN KONTIGENSI

$2l. 2.

PROSES KER&A Penyediaan Kertas Kerja 2.1 2.2 2.3 2." 2./ 2.6 &asional Matlamat 7bjektif Kos Pelaksanaan Kesimpulan

TANGGUNG&AWA$ %etiausa a %ukan

TEMPO7 2 minggu

STATUS / PELAN KONTIGENSI

3.

Penyemakan Kertas Kerja

)PK Kokurikulum

1 ari

".

%urat Ke 2abatan Pelajaran Melaka

Pengetua )Pk Kokurikulum - Pengetua - %etiausa a %ukan

1 ari

/.

Tindakan %usulan

2 minggu selepas surat di antar

PELAN OPERASI Pelan 7perasi 1 .ama Projek 2 &asional 7bjektif > > > > i. ii. Tarik = Tempo Pelaksanaan Kumpulan %asaran > > Melengkapkan kemuda an prasarana dan peralatan sukan bagi tujuan aktiviti kokurikulum Penyelenggaraan (erjadual Peralatan ?apat ?igunakan %epanjang Masa Pelajar dapat menggunakan kemuda an dan peralatan dalam aktiviti yang diadakan. Kemuda an dan peralatan sentiasa dalam keadaan baik. 2anuari - 2ulai %emua Pelajar @ang (erpotensi

$2l. 1.

PROSES KER&A Mesyuarat 2a*atankuasa kokurikulum Penetapan tarik -tarik penting Taklimat kepada guru-guru Penasi at (in!ang aktiviti, kos dan sumber.

TANGGUNG&AWA$ - )PK Kokurikulum - Penyelaras - )uru-guru Penasi at

TEMPO7 1 ari

STATUS / PELAN KONTIGENSI

$2l. 2.

PROSES KER&A %urat-menyurat > - Tarik -tarik - %urat makluman kepada guru sukan dan permainan

TANGGUNG&AWA$ - )PK Kokurikulum - Penyelaras

TEMPO7 1 ari

STATUS / PELAN KONTIGENSI

3. "

2adual Penyelenggaraan Pelaksanaan

)uru Penasi at = ,2K - )uru Penasi at - Penyelaras - )PK Kokurikulum - Penyelaras - )uru Penasi at

3 ari

2anuari - 2ulai

/.

Pemantauan = <aporan - %ekurang-kurang penyelanggaran sekali setiap bulan

%epanjang ta un

PELAN OPERASI Pelan 7perasi 2 .ama Projek 1 &asional 7bjektif > > > > i. ii. Tarik = Tempo Pelaksanaan Kumpulan %asaran > > Meningkatkan kema iran guru penasi at dalam sukan dan permainan. Kursus Kejurulati an ,sas Melaksanakan Tugas Ke ara <ebi (erkesan. Menamba bilangan guru bertaulia dalam sukan dan permainan. Menamba bilangan pelajar yang aktif melibatkan diri dalam sukan dan permainan. 9ebruari ; ,pril 211A )uru-guru Penasi at %ukan = Permainan

$2l. 1.

PROSES KER&A Mesyuarat 2a*atankuasa Tetapkan tarik Kertas kerja <antik ,2K - Pemili an guru ,gi an tugas <ain-lain

TANGGUNG&AWA$ - )PK Kokurikulum - %etiausa a %ukan - )uru Penasi at

TEMPO7 B ari

STATUS / PELAN KONTIGENSI Kursus ,sas

$2l.

PROSES KER&A %urat-menyurat 2emputan jurulati Pengesa an ke adiran jurulati 2adual Program Menyediakan sijil dan !enderamata Penyediaan tempat = peralatan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan

TANGGUNG&AWA$ %etiausa a %ukan

TEMPO7 2 bulan sebelum

STATUS / PELAN KONTIGENSI Pentadbir = M,9,

2.

3. ". /. 6. B. A.

%etiausa a %ukan ,2K ,2K ,2K ,2K %etiausa a - Pentadbir

1 bulan sebelum 1 bulan sebelum 2 minggu sebelum 2 minggu sebelum

M,9,

2 minggu selepas

PELAN OPERASI Pelan 7perasi 2 .ama Projek 2 &asional 7bjektif > > > > i. ii. Tarik = Tempo Pelaksanaan Kumpulan %asaran > > Meningkatkan Kema iran )uru Penasi at ?alam %ukan ?an Permainan. 2emputan 2urulati (ertaulia . )uru Kurang Kema iran ?alam Pengendalian ,ktiviti Menamba kema iran guru dalam bidang sukan dan permainan )uru berkeyakinan dalam mengendalikan aktiviti sukan dan permainan. 2anuari ; 2ulai %emua guru penasi at sukan dan permainan

$2l. 1.

PROSES KER&A Mesyuarat 2a*atankuasa Kokurikulum (agi Penetapan tarik -tarik penting Taklimat kepada guru-guru - Penasi at - (in!ang aktiviti, kos dan sumber.

TANGGUNG&AWA$ - )PK Kokurikulum - Penyelaras - )uru-guru Penasi at

TEMPO7 1 ari

STATUS / PELAN KONTIGENSI

$2l. 2.

PROSES KER&A %urat-menyurat - Tarik aktiviti - %urat untuk jurulati perjumpaan. 2adual ,ktiviti 'nsentif kepada 2urulati luar.

TANGGUNG&AWA$ - )PK Kokurikulum - Penyelaras

TEMPO7 1 ari

STATUS / PELAN KONTIGENSI

jemputan dan tarik

3. ".

)uru Penasi at = ,2K - )PK Kokurikulum - Penyelaras - )uru Penasi at - )uru Penasi at - Penyelaras - )PK Kokurikulum - Penyelaras - )uru Penasi at

3 ari 3 ari

/.

Pelaksanaan aktiviti

2anuari

6.

Pemantauan = <aporan

%etiap kali program

PELAN OPERASI Pelan 7perasi 3 .ama Projek 1 &asional 7bjektif > > > > i. ii. Tarik = Tempo Pelaksanaan Kumpulan %asaran > > Meningkatkan Minat Pelajar ?alam %ukan ?an Permainan $emerlang Kokurikulum Cntuk Meningkatkan Minat Pelajar ?alam %ukan ?an Permainan Meningkatkan penglibatan menyeluru pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan. Meningkatkan pen!apaian dalam sukan dan permainan peringkat sekola dan daera dan negeri. 2anuari - 2ulai %emua Pelajar @ang (erpotensi

$2l.

PROSES KER&A Mesyuarat 2a*atankuasa kokurikulum Penetapan tarik -tarik penting Taklimat kepada guru-guru - Penasi at - (in!ang aktiviti, kos dan sumber.

TANGGUNG&AWA$ - )PK Kokurikulum - Penyelaras - )uru-guru Penasi at

TEMPO7 1 ari

STATUS / PELAN KONTIGENSI

1.

$2l. 2.

PROSES KER&A %urat-menyurat - Tarik -tarik aktiviti kepada kelas. - %urat makluman kepada ibu bapa. - %urat untuk jurulati jemputan dan tarik tarik perjumpaan.

TANGGUNG&AWA$ - )PK Kokurikulum - Penyelaras

TEMPO7 1 ari

STATUS / PELAN KONTIGENSI

3.

Mesyuarat - Perlantikan ,2K - Peran!angan aktiviti ke!emerlangan 2adual ,ktiviti ke!emerlangan 'nsentif kepada 2urulati luar.

)uru Penasi at

1 ari

". /.

)uru Penasi at = ,2K - )PK Kokurikulum, - Penyelaras, - )uru Penasi at - )uru Penasi at - Penyelaras - )PK Kokurikulum - Penyelaras - )uru Penasi at

3 ari 3 ari

6.

Pelaksanaan aktiviti ke!emerlangan kokurikum Pemantauan = <aporan.

2anuari - 2ulai

B.

%etiap kali program

PELAN OPERASI Pelan 7perasi 3 .ama Projek 2 &asional 7bjektif > > > > i. ii. Tarik = Tempo Pelaksanaan Kumpulan %asaran > > Meningkatkan Minat Pelajar ?alam ,ktiviti %ukan dan Permainan Pertandingan Persa abatan %ukan ?an Permainan ?engan %ekola -%ekola (er ampiran. Pelajar Mendapat Pendeda an Kema iran %ukan ?an Permainan Penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan akan meningkat. Pelajar akan mendapat pengalaman yang bermakna. 2anuari - 2ulai %emua Pelajar @ang (erpotensi

$2l. 1.

PROSES KER&A Mesyuarat 2a*atankuasa 8Kokurikulum Penetapan tarik penting

TANGGUNG&AWA$ - )PK Kokurikulum - Penyelaras - )uru-guru Penasi at

TEMPO7 1 ari

STATUS / PELAN KONTIGENSI

Taklimat kepada guru-guru - Penasi at - (in!ang aktiviti, Kos dan sumber.

$2l. 2.

PROSES KER&A %urat-menyurat - Tarik aktiviti kepada sekola berkenaan. - %urat makluman kepada ibu bapa. - %urat untuk sekola terlibat dan tarik pertandingan. Mesyuarat Perlantikan ,2K - Peran!angan aktiviti 2adual ,ktiviti Pertandingan 'nsentif kepada guru dan pelajar

TANGGUNG&AWA$ - )PK Kokurikulum - Penyelaras

TEMPO7 1 ari

STATUS / PELAN KONTIGENSI

3.

- )PK Kokurikulum - )uru Penasi at )uru Penasi at = ,2K - )PK Kokurikulum - Penyelaras - )uru Penasi at - )uru Penasi at - Penyelaras - )PK Kokurikulum - Penyelaras - )uru Penasi at

1 ari

". /.

3 ari

3 ari

6.

Pelaksanaan pertandingan

2anuari - 2ulai

B.

Pemantauan = <aporan - %ekurang-kurang satu pertandingan dalam sebulan.

%etiap kali program

PELAN OPERASI Pelan 7perasi 3 .ama Projek 3 &asional 7bjektif > > > > i. ii Tarik = Tempo Pelaksanaan Kumpulan %asaran > > Meningkatkan Minat Pelajar ?alam ,ktiviti %ukan ?an Permainan <a*atan %andaran Ke %ekola %ukan Pelajar <ebi Mema ami 4ala Tuju %ukan .egara Pelajar mendapat pengeta uan dan kerjaya dalam bidang sukan. Pelajar lebi berkeyakinan terlibat dalam bidang sukan. 2anuari - 2ulai %emua Pelajar @ang (erpotensi

$2l.

PROSES KER&A Mesyuarat 2a*atankuasa Kokurikulum

TANGGUNG&AWA$ )PK Kokurikulum

TEMPO7

STATUS / PELAN KONTIGENSI

1 ari 1. Penetapan tarik penting Penyelaras )uru-guru Penasi at Taklimat kepada guru-guru - Penasi at - (in!ang aktiviti, kos dan sumber.

$2l. 2.

PROSES KER&A %urat-menyurat Tarik aktiviti kepada guru penasi at. - %urat makluman kepada ibu bapa. - %urat untuk sekola sukan - pusat koku dan tarik la*atan.

TANGGUNG&AWA$ )PK Kokurikulum Penyelaras

TEMPO7

STATUS / PELAN KONTIGENSI

1 ari

3.

Mesyuarat - Pelantikan ,2K - Peran!angan aktiviti 2adual ,ktiviti la*atan 'nsentif kepada sekola sukan- pusat Kokurikulum

)uru Penasi at 1 ari

". /.

)uru Penasi at = ,2K )PK Kokurikulum Penyelaras )uru Penasi at )uru Penasi at Penyelaras )PK Kokurikulum Penyelaras )uru Penasi at

3 ari

1 ari

6.

Pelaksanaan aktiviti la*atan

2anuari - 2ulai

B.

Pemantauan = <aporan - %ekurang-kurang dua la*atan dalam seta un.

%etiap ta un

Anda mungkin juga menyukai