Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Bidang Tajuk Pengetahuan sedia ada

: Pendidikan Islam : 2 Cemerlang : 29 Februari 2013 : 30 minit ( 3.05 petang- 3.35 petang) : 35 orang ( 19 lelaki + 16 perempuan) : Ibadah : Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah : Murid-murid telah mengetahui beberapa pengertian perkataan di atas sebelum ini.

Standard Kandungan

: 3.0 Memahami dan menghayati konsep Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah

Standard Pembelajaran

: 3.3.1 Menyebut pengertian Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah 3.3.2 Menyatakan contoh Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. 3.3.3 Menyatakan faedah melakukan amalan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. 3.3.4 Menyatakan akibat tidak melakukan

amalan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah.

Objektif

: Di akhir pembelajaran murid dapat:

1. Mengetahui contoh amalan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. 2. Murid dapat menghayati faedah melakukan amalan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. 3. Murid dapat beramal dengan amalan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. Kemahiran berfikir : Membanding beza amalan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. Penyerapan Ilmu : Bahasa Arab dan bahasa Melayu (menyebut beberapa perkataan bahasa Arab yang

dipinjamkan kedalam bahasa Melayu seperti solat, zakat). Gabung jalin : Kemahiran membaca Rukun Islam dan rukun Iman EMK Penerapan nilai : : 1. Sentiasa berusaha untuk memajukan diri. 2. Mengamalkan solat 5 waktu. 3. Berpuasa di bulan Ramadhan. Bahan bantu mengajar : 1. Gambar contoh amalan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. 2. Komputer (Power point)

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru Murid

Catatan

Pendahuluan (2 Doa belajar:

Guru-guru meminta Murid-murid

minit)

murid-murid

membaca doa belajar

doa

membaca

dengan

dengan lancar dan bimbingan guru. betul

Set minit)

induksi (5 1.Lagu nasyid

Guru memperdengarkan persembahan nasyid Kayu Sepohon melalui

EMK

Kaedah dan teknik: 1. Soal jawab 2. Gabung jalin 3. Perbincangan

persembahan multimedia

Guru menyoal murid Murid menjawab Nilai murni: 1. Menumpukan mengenai cita-cita perhatian dalam murid kelas 2. Berani mencuba 3. Jujur Guru bertanya murid: 1.Apakah lagu Sepohon dengan Allah? 2. Apakah perintahperintah Allah BBM: Persembahan multimedia kaitan nasyid Kayu Kemahiran berfikir: 1. Menyatakan perkaitan antara nasyid dengan perintah Allah

perintah

kepada manusia?

Guru nasyid

mengaitkan dan yang kepada

persoalan diajukan

murid-murid dengan tajuk pembelajaran hari ini.

Langkah (13minit)

1. Murid dapat menge tahui konse p Fardh u Ain

Guru mempamerkan slaid mengenai pengertian Ain dan Fardhu Fardhu Murid mengikutinya dengan menjawab pertanyaan guru

EMK

Kaedah/Teknik: -Soal jawab -Gabung jalin -Perbincangan

Kifayah

Nilai murni: -Berani mencuba -Menumpukan perhatian kelas -Bersikap jujur dalam

dan Fardh u Kifaya h Pe ng erti an Co nto h 2. Meruju k buku Guru menerangkan teks setiap satu slaid contoh isi

Kemahiran berfikir: Menyatakan Islam rukun

BBM: -Persembahan multimedia -Soalan -Petikan teks

mengenai amalan pembelajaran

Murid-murid Guru penilaian membuat memberi dengan tumpuan

murid melalui sesi sepenuhnya. soal jawab: 1.Siapa yang tahu dan mengucap pernah 2

kalimah syahadah? 2. Siapa yang solat

sehari 5 waktu? 3. Siapa yang tahu mengerjakan solat? Langkah 2 (14 minit) 1.Memahami konsep Fardhu dan Guru meminta murid Murid-murid memberikan Ain perbezaan Fardhu Fardhu Fardhu beserta memperdengarkan 2.Merujuk buku teks Guru mempamerkan gambar contoh Fardhu Fardhu mengenai amalan ain dan lagu nasyid Nilai murni: -Berani mencuba -Menumpukan perhatian kelas -Bersikap jujur Kemahiran berfikir: -Menyatakan lain Islam beramal kesan rukun dalam dalam membaca amalan secara individu, Kaedah/Teknik: dan kumpulan dan -Soal jawab -Gabung jalin -Perbincangan EMK

Ain

Kifayah: -Perbezaan

Kifayah kelas

Pendidikan Islam tahun 2

Kifayah

serta bersoal jawab dengan murid

kehidupan murid

BBM: -Persembahan multimedia -Gambar -Petikan teks Langkah 3 (21 minit) 1. Mema hami konse p Fardh u Ain Guru contoh beramal Guru meminta murid Latih memberikan contoh menyebut lain kesan beramal pengajaran dengan rukun Islam tidak dengan Kaedah/Teknik: tubi, EMK

beramal -Soal jawab fardhu -Gabung jalin

memberi ain dan Fardhu -Perbincangan kesan Kifayah secara dengan kumpulan dan Nilai murni: -Berani mencuba

dan Fardh u

rukun Islam dalam kelas

Kifaya h Fa ed ah ber am al Aki bat tid ak ber am al

kehidupan seharian murid

-Menumpukan perhatian kelas -Bersikap jujur dalam

2. Meruju k buku teks 3. Lemba ran kerja Penutup (5 minit) Memberi peneguhan terhadap Guru rumusan isi isi-isi melalui membuat Murid-murid terhadap membuat penting ulangkaji paparan semula Kaedah/teknik: di -Soal jawab EMK

pembelajaran yang dipelajari melalui lembaran aktiviti

pada persembahan rumah apa yang -Gabung jalin multimedia dipelajarinya hari ini Guru meminta Nilai murni: -Berani mencuba buku -Menumpukan perhatian kelas -Bersikap jujur dalam -Perbincangan

yang murid-murid menyiapkan

diedarkan

aktiviti muka surat 44 kemudian

dihantar pada esok hari

Kemahiran berfikir: -Menyatakan perbezaan kesan

beramal dan akibat tidak beramal dengan rukun Islam dalam

kehidupan murid

BBM: -Persembahan multimedia -Buku aktiviti -Petikan teks

Ulasan guru: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _____________________________________________________ Ulasan pensyarah: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _____________________________________________________ Ulasan guru pembimbing: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _____________________________________________________