LAPORAN AKHIR TAH N PRO!RA" LITERASI #AN N "ERASI (LIN S)$ NKRA SK% S&K'% S&KT……..

201 3

SEK….(cover boleh ubah ikut kreativiti sek)

LINUS:
LAPORAN AKHIR TAHUN 2013
(

PPD KUBANG PASU

LAPORAN AKHIR TAH N PRO!RA" LITERASI #AN N "ERASI (LIN S)$ NKRA SK% S&K'% S&KT…….. 201 3 ALUAN GURU BESAR ) .

Bagi murid berkeperluan khas yang meliputi murid murid bermasalah pembelajaran" masalah pendengaran" masalah pertuturan " masalah penglihatan" teren*at akal" masalah kepelbagaian deria dan masalah +i. '. pembelajaran (Bahagian Pembangunan Kurikulum).LAPORAN AKHIR TAH N PRO!RA" LITERASI #AN N "ERASI (LIN S)$ NKRA SK% S&K'% S&KT……. Pelaksanaan Pr!gram #&NU%" NKRA diurusetiakan !leh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) dan penglibatan bahagian bahagian lain di KPM berdasarkan ketetapan enam strategi iaitu). Pembinaan bahan dan m!dul pengajaran . 1. /. Me$ujudkan Pega$ai 6asi#&NU% (BP%2" BP0"PP7) * . Pembinaan instrumen saringan (#embaga Peperiksaan).. Pemantauan" penyeliaan dan penilaian (4emaah Na. Bagi sub NKRA yang kedua iaitu Pr!gram #iterasi dan Numerasi (#&NU%)" ia mensasarkan semua murid yang tidak berkeperluan khas b!leh menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mendapat pendidikan rendah sebelum berakhir tahun '()'. 201 3 1 LATAR BELAKANG National Key Result Area (NKRA) atau Bidang Keberhasilan Utama Negara bagi Kementerian Pelajaran Malaysia adalah untuk Memperluaskan Kemampuan Mendapatkan Pendidikan Berkualiti dan Termampu.ikal" kurikulum yang khusus telah dibina bagi murid murid berkeperluan khas ini. Pr!gram kesedaran K!muniti dan menganalisis data serta tindakan susulan (Bahagian Pengurusan %ek!lah 2arian). Peningkatan latihan dan kemahiran guru (Bahagian Pendidikan 0uru). NKRA Pendidikan terbahagi kepada empat sub NKRA iaitu Prasek!lah" Pr!gram #iterasi dan Numerasi" Ta$aran Baru dan %ek!lah Berprestasi Tinggi (%BT).ir dan 4aminan kualiti) 5. 3.

e. %e*ara umumnya" peranan dan tanggungja$ab yang diberikan kepada BP%2 terbahagi kepada dua iaitu penyebaran maklumat atau jeraya$ara dan juga pelap!ran serta analisis data setiap saringan di peringkat 4PN9PP79%ek!lah seluruh Negara. Menyelaras #&NU% kepada semua peringkat bermula dari peringkat KPM94PN9PP79%ek!lah90uru9Masyarakat. d. *.. Memantau pelaksanaan dan pentadbiran semua saringan pr!gram #&NU% bersama A4K #&NU% yang lain. Menyelaraskan jeraya$ara" penyebaran maklumat serta kesedaran k!muniti bagi pr!gram b.LAPORAN AKHIR TAH N PRO!RA" LITERASI #AN N "ERASI (LIN S)$ NKRA SK% S&K'% S&KT……. Berikut adalah analisis terperin*i pen*apaian %aringan ) dan ' bagi murid tahun )" ' dan / bagi tahun '()/- + . Menyelaras dan memantau peng!perasian pr!gram #&NU% dengan memastikan semua pega$ai meja di peringkat 4PN" PP7 dan juga Pega$ai 6asi#&NU% bergerak selari dengan kehendak dan matlamat asal NKRA. Menyelaras semua pr!gram inter:ensi seperti Kem #&NU% yang melibatkan kesedaran ibubapa dan masyarakat dalam menghayati kepentingan pr!gram #&NU% dengan pengedaran risalah" iklan dan publisiti di semua peringkat. 201 3 Berdasarkan ketetapan yang telah diputuskan !leh makmal NKRA dan juga ja$atankuasa kerja peringkat KPM" Bahagian Pengurusan %ek!lah 2arian (BP%2) telah diberi beberapa tanggung ja$ab dalam bersama memastikan pelaksanaan #&NU%" NKRA ini berjalan dengan lan*ar" antaranya ialah8 a. pelap!ran dan tindakan susulan bagi setiap saringan yang telah ditetapkan bagi peringkat 4PN9PP7 bagi memastikan peng!perasian di peringkat sek!lah dapat berjalan dengan lan*ar.

LAPORAN AKHIR TAH N PRO!RA" LITERASI #AN N "ERASI (LIN S)$ NKRA SK% S&K'% S&KT……. 201 3 2 PENCAPAIAN SARINGAN 1 DAN 2 Saringan 1 telah dilaksanakan pada !! "erdasarkan #ADUAL 2!1$ KEPUTUSAN KESELURU%AN SARINGAN 1 &TARIK% PELAKSANAAN' LITERASI BA%ASA )ALA*SIA TA%UN TIDAK )ENGUASAI K1 + K2 BIL 1 2 . + K12 BIL )ENGUASAI K1 + K12 BIL NU)ERASI TIDAK )ENGUASAI K1 + K2 BIL K.. !! "erakhir pada ! . K. + K12 BIL )ENGUASAI K1 + K12 BIL - Data dari p(rtal Ulasan .

LAPORAN AKHIR TAH N PRO!RA" LITERASI #AN N "ERASI (LIN S)$ NKRA SK% S&K'% S&KT…….. + K12 BIL )ENGUASAI K1 + K12 BIL NU)ERASI TIDAK )ENGUASAI K1 + K2 BIL K. K. + K12 BIL )ENGUASAI K1 + K12 BIL - - . 201 3 Saringan 2 telah dilaksanakan pada !! "erdasarkan #ADUAL 2!2$ KEPUTUSAN KESELURU%AN SARINGAN 2 &TARIK% PELAKSANAAN' LITERASI BA%ASA )ALA*SIA TA%UN TIDAK )ENGUASAI K1 + K2 BIL 1 2 .

201 3 Data dari p(rtal Ulasan !! "erakhir pada ! ..!1$ #USTI.LAPORAN AKHIR TAH N PRO!RA" LITERASI #AN N "ERASI (LIN S)$ NKRA SK% S&K'% S&KT…….! #USTI.IKASI KETIDAK%ADIRAN )URID Penerangan #ADUAL . .IKASI KETIDAK%ADIRAN )URID SARINGAN 2 &TA%UN 1' .

!2$ #USTI.IKASI KETIDAK%ADIRAN )URID &perl2 3elas 4ala2p2n penerangan ringkas' TINDAKAN PI%AK SEK/LA%1PPD1#PN Ulasan #ADUAL . 201 3 STATUS KEPUTUSAN SARINGAN TERDA%ULU )URID &k(nstr2k 5ang dik2asai 0 Literasi dan N26erasi' BIL! DAERA% K/D SEK/LA% NA)A SEK/LA% NA)A )URID TIDAK %ADIR SEBAB0SEBAB 1 #USTI.LAPORAN AKHIR TAH N PRO!RA" LITERASI #AN N "ERASI (LIN S)$ NKRA SK% S&K'% S&KT……..IKASI KETIDAK%ADIRAN )URID SARINGAN 2 &TA%UN 2' / .

' 0 . 201 3 STATUS KEPUTUSAN SARINGAN TERDA%ULU )URID &k(nstr2k 5ang dik2asai 0 Literasi dan N26erasi' BIL! DAERA% K/D SEK/LA% NA)A SEK/LA% NA)A )URID TIDAK %ADIR SEBAB0SEBAB 1 #USTI..IKASI KETIDAK%ADIRAN )URID &perl2 3elas 4ala2p2n penerangan ringkas' TINDAKAN PI%AK SEK/LA%1PPD1#PN Ulasan #ADUAL .LAPORAN AKHIR TAH N PRO!RA" LITERASI #AN N "ERASI (LIN S)$ NKRA SK% S&K'% S&KT…….$ #USTI.IKASI KETIDAK%ADIRAN )URID SARINGAN 2 &TA%UN .!.

. 201 3 STATUS KEPUTUSAN SARINGAN TERDA%ULU )URID &k(nstr2k 5ang dik2asai 0 Literasi dan N26erasi' BIL! DAERA% K/D SEK/LA% NA)A SEK/LA% NA)A )URID TIDAK %ADIR SEBAB0SEBAB 1 #USTI.IKASI KETIDAK%ADIRAN )URID &perl2 3elas 4ala2p2n penerangan ringkas' TINDAKAN PI%AK SEK/LA%1PPD1#PN Ulasan (1 .LAPORAN AKHIR TAH N PRO!RA" LITERASI #AN N "ERASI (LIN S)$ NKRA SK% S&K'% S&KT…….

201 3 1.LAPORAN AKHIR TAH N PRO!RA" LITERASI #AN N "ERASI (LIN S)$ NKRA SK% S&K'% S&KT……..N0UA%A& %AR&N0AN ' (K/ < K)') LITERA NUMER TINDAKAN AKAN / SEBAB / PUNCA SI ASI SEDANG DIAMBIL NAMA MURID DIKENAL PASTI (K3(K3OLEH SEKOLAH DAN (yan !"#$% &'()(*) K12) K12) PPD KOD SEKOL AH SEKOLAH Ulasan (( .N0UA%A& %AR&N0AN ' TA2UN / < (K/ < K)') Penerangan 4A7UA# 1.)8 4U%T&6&KA%& MUR&7 T&7AK M. 4U%T&6&KA%& MUR&7 T&7AK M.

N0UA%A& %AR&N0AN ' (K) < K') LITERA TINDAKAN AKAN / NUMER SEBAB / PUNCA SI SEDANG DIAMBIL NAMA MURID ASI DIKENAL PASTI (K1OLEH SEKOLAH DAN (K1-K2) (yan !"#$% &'()(*) K2) PPD Ulasan () . 201 3 KOD SEKOL AH SEKOLAH 4A7UA# 1.'8 4U%T&6&KA%& MUR&7 T&7AK M..LAPORAN AKHIR TAH N PRO!RA" LITERASI #AN N "ERASI (LIN S)$ NKRA SK% S&K'% S&KT…….

LAPORAN AKHIR TAH N PRO!RA" LITERASI #AN N "ERASI (LIN S)$ NKRA SK% S&K'% S&KT……. 201 3 7! )URID BERKEPERLUAN K%AS &)BK' Penerangan #ADUAL 7!1$ #ENIS )URID BERKEPERLUAN K%AS &)BK' BIL #ENIS )BK BILANGAN )URID (* ..

.LAPORAN AKHIR TAH N PRO!RA" LITERASI #AN N "ERASI (LIN S)$ NKRA SK% S&K'% S&KT……. 201 3 CADANGAN PENA)BA%BAIKAN PERK/NGSIAN PINTAR PENUTUP (+ .

"% .LAPORAN AKHIR TAH N PRO!RA" LITERASI #AN N "ERASI (LIN S)$ NKRA SK% S&K'% S&KT……. 201 3 LAMPIRAN Ta'+)an . &' /'n'0 C"n.a*')%: )as2kkan ga6"ar di sini  pilih Insert picture  pilih gambar yang nak dimasukkan )as2kkan ga6"ar di sini  pilih Insert picture  pilih gambar yang nak dimasukkan Taipkan sedikit penerangan berkenaan gambar pr!gram di sini. (. . )as2kkan ga6"ar di sini  pilih Insert picture  pilih gambar yang nak dimasukkan )as2kkan ga6"ar di sini  pilih Insert picture  pilih gambar yang nak dimasukkan Taipkan sedikit penerangan berkenaan gambar pr!gram di sini.a-() +*" *a..a-() &an .

. &' /'n'0 C"n.a-() &an . 201 3 Ta'+)an . (- ."% .LAPORAN AKHIR TAH N PRO!RA" LITERASI #AN N "ERASI (LIN S)$ NKRA SK% S&K'% S&KT…….a-() +*" *a. )as2kkan ga6"ar di sini  pilih Insert picture  pilih gambar yang nak dimasukkan )as2kkan ga6"ar di sini  pilih Insert picture  pilih gambar yang nak dimasukkan Taipkan sedikit penerangan berkenaan gambar pr!gram di sini.a*')%: )as2kkan ga6"ar di sini  pilih Insert picture  pilih gambar yang nak dimasukkan )as2kkan ga6"ar di sini  pilih Insert picture  pilih gambar yang nak dimasukkan Taipkan sedikit penerangan berkenaan gambar pr!gram di sini.

201 3 Ta'+)an ..a-() +*" *a. (."% .a*')%: )as2kkan ga6"ar di sini  pilih Insert picture  pilih gambar yang nak dimasukkan )as2kkan ga6"ar di sini  pilih Insert picture  pilih gambar yang nak dimasukkan Taipkan sedikit penerangan berkenaan gambar pr!gram di sini. )as2kkan ga6"ar di sini  pilih Insert picture  pilih gambar yang nak dimasukkan )as2kkan ga6"ar di sini  pilih Insert picture  pilih gambar yang nak dimasukkan Taipkan sedikit penerangan berkenaan gambar pr!gram di sini. .a-() &an . &' /'n'0 C"n.LAPORAN AKHIR TAH N PRO!RA" LITERASI #AN N "ERASI (LIN S)$ NKRA SK% S&K'% S&KT…….

201 3 Ta'+)an . RU1UKAN: 10222 (/ .a*')%: )as2kkan ga6"ar di sini  pilih Insert picture  pilih gambar yang nak dimasukkan )as2kkan ga6"ar di sini  pilih Insert picture  pilih gambar yang nak dimasukkan Taipkan sedikit penerangan berkenaan gambar pr!gram di sini.LAPORAN AKHIR TAH N PRO!RA" LITERASI #AN N "ERASI (LIN S)$ NKRA SK% S&K'% S&KT…….a-() &an .a-() +*" *a. &' /'n'0 C"n.."% . )as2kkan ga6"ar di sini  pilih Insert picture  pilih gambar yang nak dimasukkan )as2kkan ga6"ar di sini  pilih Insert picture  pilih gambar yang nak dimasukkan Taipkan sedikit penerangan berkenaan gambar pr!gram di sini.

LAPORAN AKHIR TAH N PRO!RA" LITERASI #AN N "ERASI (LIN S)$ NKRA SK% S&K'% S&KT……. 201 3 20222 30 30 40 (0 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful