Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 TAHUN 2013 MINGGU TAJUK TARIKH 1 TEMA 1: PENCAPAIAN

KEMDIRI 02 JAN08 JAN UNIT 1 : PENDIDIKAN MENJAMIN KECEMERLANGAN DIRI 2 AKTI3ITI 1A : T4K45 CEMERLANG 01 JAN- AKTI3ITI 1): KEGIGI5AN 12 JAN MEM)A6A KECEMERLANGAN 3 18 JAN22 JAN * 29 JAN21 JAN AKTI3ITI 1C: APAKA5 CITA-CITAKU AKTI3ITI 1D: MATLAMAT 5IDUPKU TEMA 2: 5U)UNGAN KEKELUARGAAN UNIT 2: KEME:RAAN MENJALIN PERPADUAN KELUARGA + 90 JAN02 ;E) , 08 ;E)12 ;E) 19 ;E)11 ;E) . 20 ;E)28 ;E) AKTI3ITI 2A:KERJA:AMA MENGERAT PERPADUAN AKTI3ITI 2):RUMA5KU :<URGAKU AKTI3ITI 2C: :A<ANGI KELUARGA ANDA AKTI3ITI 2D: )ER:AMA KELUARGA MEM)A6A )A5AGIA TEMA 9: 5IDUP )ERMA:<ARAKAT UNIT 9 : 54RMATI 5AK 4RANG LAIN AKTI3ITI 9A: KEPEL)AGAIAN MA:<ARAKAT KITA / 2> ;E)02 MAC AKTI3ITI 9): MENG54RMATI )AKAT 4RANG LAIN AKTI3ITI 9C: KEPENTINGAN MENG54RMATI PENDAPAT 4RANG LAIN HASIL PENGAJARAN Pada akhir p !"a#ara!$ p %a#ar dapa&' I. Menghurai an !iri-!iri e!e"er#angan $iri ii. Menga"a# an %u$a&a i#"u un'u e"a(uan $Iri iii. )erin'era *i $engan +rang #ain *e!ara h+r"a' $an *+,an i-. Me"%ua' re.#e *i un'u e(a&aan $iri -. Menun(u an *i a, %er'anggung(a/a% $an a aun'a%i#i'i -i. Menun(u an !iri-!iri ,er/a'a an &ang 'er,u(i i. Men(e#a* an !ara-!ara un'u "en!a,ai ,er,a$uan $a#a" e#uarga ii. Menghurai an e,en'ingan ,er,a$uan $a#a" e#uarga iii. Men(a#in an hu%ungan era' an'ara angg+'a e#uarga i-. Men(a#in an a*ih *a&ang an'ara angg+'a e#uarga -. Menun(u an *i a, %er'anggung(a/a% *e%agai angg+'a e#uarga -i. Mengh+r"a'i $an "enghargai angg+'a e#uarga NILAI Kera(inan ((M) Ri*a#ah IPTA0 ,+*'er er(a&a Kera'an a h%ar7 "a(a#ah7 "a #u"a' in'erne' P+*'er Ker(a&a0 Ri*a#ah Ker(a&a0 3i$e+ Lagu %er'e"a an a*ih *a&ang0 3i$e+ P+*'er0 era'an %eri'a A#%u" 3i$e+0 ,+*'er Kera'an a h%ar0 ,+*'er

Ke&a inan Diri0 Kegigihan $an e'a%ahan )er'anggung(a/a%

Ka*ih *a&ang0 'aa' *e'ia

)er'anggung(a/a% Ka*ih :a&ang )er'i"%ang ra*a0 a*ih *a&ang

i. Men(e#a* an e,en'ingan "engh+r"a'i ha +rang #ain ii. Menerang an un*ur-un*ur ,e"u,u an *e"anga' e i'aan iii. Menga"a# an *e"anga' e i'aan $a#a" "a*&ara a' i-. Mengh+r"a'i ha +rang #ain -. Pe a 'erha$a, ,er%e=aan in$i-i$u

:e"anga' %er"a*&ara a' )er'i"%ang ra*a

5+r"a'Mengh+r"a'i

P+*'er0 ri*a#ah

10 08 MAC-10 MAC PEPERIK:AAN PRA PERTENGA5AN 11 MAC0 1/ MAC 2010 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 11 I. Menerang an un*ur-un*ur ,e"u,u an 21 MAC- UNIT ?: :EMANGAT KEKITAAN *e"anga' e i'aan 22MAC ii. Menga"a# an *e"anga' e i'aan AKTI3ITI ?A: PERPADUAN $a#a" "a*&ara a' iii. Pe a 'erha$a, i*u $an "a*a#ah &ang %er ai'an $engan e*e(ah'eraan 12 AKTI3ITI ?): PERMUA;AKATAN "a*&ara a' 2> MAC- MENJALIN KEME:RAAN i-. Men&+ +ng agen*i-agen*i &ang 02 APR "e"%an'u "en(aga e*e(ah'eraan 13 AKTI3ITI ?C: )UATLA5 KE)AJIKAN "a*&ara a' 09 APR- AKTI3ITI ?D: KE:ELAMATAN 01 APR TANGGUNGJA6A) )ER:AMA 1* 10 APR18 APR TEMA ?: 6ARI:AN KEPEL)AGAIAN )UDA<A MALA<:IA
i. Menerang an (eni*-(eni* /ari*an

Ka*ih :a&ang0 5+r"a'"engh+r"a'i :e"anga' %er"a*&ara a'

)en$era0 era'an a h%ar

Kera'an a h%ar

)er'anggung(a/a%0 Ri*a#ah ru"ah er(a*a"a e%a(i an0 ,+*'er )er'anggung(a/a%0 Ga"%ara(ah7 e*&u uran ,+*'er &ang *e*uai

1+ 1> APR29 APR 1, 2? APR90 APR 1-

e*enian ,e#%agai au" ii. Me#i%a' an $iri $a#a" u*aha UNIT 2: 6ARI:AN KE:ENIAN "enge a# an /ari*an e*enian PEL)AGAI KAUM ,e#%agai au" iii. )er%angga $engan e a&aan /ari*an %u$a&a Ma#a&*ia AKTI3ITI 2A: 6ARI:AN ALAT MU@IK i-. Meneri"a $an "engh+r"a'i /ari*an AKTI3ITI 2): )AGAIMANA RENTAK e*enian ,e#%agai au" )EGITULA5 TARIN<A -. Menga,re*ia*i *u"%angan ,e#%agai AKTI3ITI 2C: 6ARI:AN e*enian $a#a" ,e"%en'u an %u$a&a KRA;TANGAN Ma#a&*ia AKTI3ITI 2D: PERMAINAN 6ARI:AN AKTI3ITI 2E: :ENI )INA KREATI3ITI

e*&u uran

A#a' ,er"ainan "u=i

)er'anggung(a/a%0 Pe#%agai a*ih *a&ang !+n'+h Kra.'angan Ka*ih *a&ang0 )ahan a *e* 1

01 MEI0> MEI 1. 08 MEI1? MEI

)ANG:A AKTI3ITI 2;: :ELEM)UT JARI :E5ALU: LUKI:AN TEMA 2: MALA<:IA NEGARA )ERDAULAT UNIT 8: DEM4KRA:I )ERPARLIMEN

in'ere' i. Men(e#a* an ,r+*e* $e"+ ra*i %er,ar#i"en $i Ma#a&*ia ii. Mengena# ,a*'i ,eranan $an 'anggung(a/a% /arganegara iii.Menghargai ,eranan era(aan $a#a" ,e"%angunan negara 12 MEI-21 MEI PEPERIK:AAN PERTENGA5AN TA5UN Taar :e'ia0 Per#e"%agaan Per*e u'uan0 Ru un Ne7 gara

1/ 20 22 MEI-28 MEI PEPERIK:AAN PERTENGA5AN TA5UN 2- MEI 1 11 JUN 2013 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL AKTI3ITI 8A: MARI MENGUNDI i. Men(e#a* an ,r+*e* $e"+ ra*i AKTI3ITI 8): PARLIMEN LAM)ANG %er,ar#i"en $i Ma#a&*ia DEM4KRA:I ii. Menerang an ,eranan ,e"i",in negara UNIT >: RAJA )ERPERLEM)AGAAN iii. Menghurai an *i*'e" Ra(a )er,er#e"%agaan $i Ma#a&*ia AKTI3ITI >A: ALAT KE)E:ARAN i-. Mengena# ,a*'i ,eranan $an RAJA-RAJA 'anggung(a/a% /arganegara -. Me"%eri *u"%angan e,a$a UNIT 8: TUGA: DAN -i. Menun(u an 'ing ah #a u *+,an $an TANGGUNGJA6A) KITA %era$a% un'u "en(aga i"e( negara -ii. Menghargai ,eranan era(aan $a#a" AKTI3ITI 8A: GUNAKAN 5AK ANDA ,e"%angunan negara AKTI3ITI 8): KERJA )ER:AMA -iii. Taa' *e'ia e,a$a ra(a $an negara AKTI3ITI 8C: IKUT :ALURAN <ANG )ETUL AKTI3ITI 8D: TERIMA KA:I5 MALA<:IA TEMA 8: CA)ARAN MA:A DEPAN UNIT 1: KE:TA)ILAN JENTERA PENTAD)IRAN NEGARA UNIT 1A: KEPIMPINAN )ER6A6A:AN 2. 91 JUL08 AUG 2/ 0> AUG19 AUG 30 1? AUG20 AUG 31 21 AUG22 AUG 32 AKTI3ITI 1): KEPENTINGAN JENTERA PENTAD)IRAN )ERKE:AN UNIT 10: )ER:ATU PADU MENG5ADAPI CA)ARAN AKTI3ITI 10A: MALA<:IA DAN NEGARA-NEGARA :ERANTAU AKTI3ITI 10): MALA<:IA DALAM 5U)UNGAN ANTARA)ANG:A AKTI3ITI 10C: PERANG DAN KEMANU:IAAN 2, AUG0 03 SEPT 2013 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 0? A 10 :EPT PEPERIK:AAN PRA AK5IR TA5UN 11 :EPT- 08 4KT PR4JEK K5IDMAT MA:<ARAKAT 310 4KT-19 4KT PMR 3.0 *0 90 4KT- 02 N43 PEPERIK:AAN AK5IR TA5UN i. Menerang an ,eranan (en'era ,en'a$%iran era(aan $a#a" "en!a,ai /a/a*an negara ii. Men(e#a* an e,en'ingan "enge a# an ea"anan negara $an $unia iii. )e er(a*a"a $a#a" "e/u(u$ an (en'era ,en'a$%iran &ang %er e*an

21 12 JUN18 JUN 22 11 JUN22 JUN 23 28 JUN02 JUL 2* 0? JUL08 JUL 2+ 01 JUL18 JUL 2, 1> JUL29 JUL 22? JUL90 JUL

)er'anggung(a/a%

)ahan a *e* in'erne' )ahan a *e* in'erne' Ri*a#ah ,engguna P+*'er0 Kera'an a h%ar )ahan a *e* in'erne' P+*'er Ka'a- a'a hi "a' '+ +h

Taa' :e'ia

)er'anggung(a/a%

:e"anga' %er"a*&ara a' )er'anggung(a/a% Taa' *e'ia0 Ka*ih *a&ang Ker(a*a"a

Taa' *e'ia0 er(a*a"a i-. )e er(a*a"a $an %er*a'u ,a$u $a#a" "enangani *e*ua'u "a*a#ah -. )er%angga $engan ,en'a$%iran negara -i. Menghargai ea"anan negara $an $unia Ker(a*a"a0 e*&u uran

Kera'an a h%ar0%ahan a *e* in'erne' Kera'an a h%ar

Ker(a*a"a

Kera'an a h%ar0 %ahan a *e* in'erne' Kera'an a h%ar0 -i$e+

Ke*&u uran0 er(a*a"a

330 3,