Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Tingkatan Tempoh Bi ang Taj!k Theorem P"thagora# $%jekti& pem%elajaran 'elepa# akti(iti P ) P* m!ri apat+ i, Memahami h!%!ngan antara #i#i-#i#i #egi tiga %er#! !t tegak, ii, Memahami an mengg!nakan aka# teorem P"thagora# Ha#il Pem%elajaran .i akhir mata pelajaran* m!ri apat+ i/ Menent!kan h!%!ngan antara panjang #i#i-#i#i #egi tiga %er#! !t tegak, ii/ Menent!kan panjang #i#i #egi tiga %er#! !t tegak mengg!nakan teorem P"thagora# Matematik 2G 70 minit

Pengetah!an #e ia a a M!ri #! ah meng!a#ai + Ciri-0iri #egi tiga an jeni#-jeni# #egi tiga, Nilai m!rni ABM 1emahiran Ber&ikir FASA/MASA $rienta#i 4 5 minit/ Ra#ional* %ekerja#ama 1eratan #egi tiga "ang pel%agai*22 helai kerta# gri Pemerhatian* mem%an ing %e3a* pen"ele#aian ma#alah CADANGAN AKTIVITI M!ri mengenal pa#ti #egi tiga "ang it!nj!kkan i ha apan %ilik kela#, CADANGAN KOMUNIKASI 'oalan+ Bagaimanakah an a menamakan jeni# #egi tiga "ang it!nj!kkan6G!nakan peta i-THIN1 !nt!k mem%erikan ja7apan, Re#pon "ang ijangka+ Ber a#arkan panjang #i#i #etiap #egitiga, 8angkah 2 4 25 minit/ M!ri ! !k #e0ara %erpa#angan, 'etiap pa#angan i%eri #ehelai kerta# gri , Arahan+ Pelajar iminta !nt!k mel!ki#kan #e%!ah #egitiga %er#! !t tegak i ata# kerta# gri ter#e%!t, 1em! ian mel!ki# p!la #egiempat #ama ari #etiap #i#i #egi tiga ter#e%!t, Pelajar iminta !tk mengg!ntingkan ketigatiga #egi 9 "g il!ki#, CATATAN i-THIN1+ peta %!latan

8angkah 2 420 minit/

M!ri mem%ina mo el pepejal alam k!mp!lan, M!ri mel!ki# pepejal i ata# papan p!tih M!ri menja7a% #oalan lem%aran kerja .i akhir pengajaran* #em!a pelajar apat+ i/mel!ki# %entangan %agi #em!a pepejal geometri "ang i%erikan, ii/men"atakan pepejal geometri engan mem%erikan %entangann"a iii/mem%ina mo el pepejal geometri 8em%aran kerja

8angkah : 420 minit/ Re&lek#i 45 minit/