Ruj. Kami: JEA8006/600-10/2/1 Tarikh: 20 September 2013 Kepada, Penolong Kanan Kokurikulum SMK Kulai Besar Bt.

19, 81000 Kulaijaya Johor arul !ak"im. Melalui: Pengetua SMK Kulai Besar !uan, MEMOHON PERUNTUKAN KEWANGAN BAGI PROGRAM KEM SAHSIAH KELAB KRK 20 ! engan segala hormatnya dimaklumkan #aha$a Ja$atankuasa Kela# K%K SMK Kulai Besar akan mengadakan Program Kem Sahsiah Kela# K%K pada 2"#2$ O%t&'er 20 ! ()u*aat#A+a,- yang #ertempat di Ta*an Re%reasi MAR.I/ Kluang )&+&r. &. Sehu#ungan dengan itu pihak kami ingin memohon peruntukan dari Kokurikulum se#anyak RM2000000 #agi mem#iayai kos pengurusan dan penganjuran program terse#ut. Butiran per#elanjaan adalah seperti jadual di #a$ah'

SUMBER KEWANGAN Bayaran Pelajar %M .800.00 *%M+0,801nit Bim#ingan %M 800.00 Kaunseling 1nit Kokurikulum %M &000.00 )UMLAH RM $300000

PERBELAN)AAN Pakej Kem Sahsiah %M 0+00.00 *%M/0.00 , 80Bas %M &000.00 )UMLAH RM $300000

(. Bersama ini dilampirkan kertas kerja untuk perhatian !uan. Kerjasama yang telah di#erikan amat dihargai dan didahului dengan u)apan ri#uan terima kasih. Sekian, terima kasih. 1BERKHI.MAT UNTUK NEGARA2 Saya yang menurut perintah,

Vi i : !Sek"#ah $%&&u# 'e%ja%a (e%era i Terbi#a%&! )i i :!)emba%&u% '"te% i *%+i,i+u )e#a#ui 'e%+i+ika% -erkua#iti!

.2222222222222222.k ' 3ail Sekolah 3ail 1nit Kurikulum 3ail K%K Vi i : !Sek"#ah $%&&u# 'e%ja%a (e%era i Terbi#a%&! )i i :!)emba%&u% '"te% i *%+i. S.i+u )e#a#ui 'e%+i+ika% -erkua#iti! .