Anda di halaman 1dari 4

Peribahasa dalam Soalan Bahasa Melayu SPM Oleh: Cikgu Mohd.

Khir Kassim Mulai tahun 2004, soalan Bahasa Melayu Kertas 2 SPM turut meliputi aspek peri ahasa iaitu: Soalan !: Pengetahuan dan ke"ahaman tentang tata ahasa ahasa Melayu, #eraian $e%. Soalan peri ahasa itu akan mengu&i murid'murid dari segi pengetahuan dan pemahaman tentang aspek peri ahasa serta penggunaannya. Soalan'soalannya mungkin dalam entuk mem erikan peri ahasa yang sesuai dengan pernyataan atau petikan yang di erikan, mengisi tempat kosong dengan peri ahasa yang sesuai pada ruangan yang disediakan dalam ayat atau pernyataan, mem ina ayat erdasarkan peri ahasa dan mem eri maksud peri ahasa. (umlah markah agi soalan ini ialah ) markah. Berdasarkan trend soalan semasa, soalan yang akan dikemukakan adalah erdasarkan ! peri ahasa. Peri ahasa terse ut meliputi simpulan ahasa, pepatah, idalan, perumpamaan, dan kata'kata hikmat. Oleh itu murid'murid dinasihatkan supaya menguasai se erapa anyak yang oleh tentang peri ahasa Bahasa Melayu se#ara umum, di samping mem erikan penekanan terhadap semua peri ahasa yang terdapat dalam uku teks tingkatan 4 dan *. +ntuk mem antu murid'murid dalam mengenal pasti peri ahasa yang terdapat dalam uku teks Bahasa Melayu ,ingkatan 4, yang erikut disenaraikan peri ahasa terse ut dengan muka suratnya sekali: -. Bulat air kerana pem etung, ulat manusia kerana mua"akat. $m.s -0% $SPM 2004% /engan adanya ker&asama dalam masyarakat, keadaan masyarakat itu akan men&adi kuat dan se arang peker&aan dapat dilaksanakan dengan mudah. 2. 0ang erat sama dipikul, yang ringan sama di&in&ing. $m.s -0 1 -))% $SPM 2004% Susah dan senang harus ditanggung ersama'sama. !. /arah daging. $m.s -0% 2nak yang ada pertalian darah dengan i u atau apanya. 2dat atau sesuatu kela3iman pada sesuatu kaum ataupun seseorang. 4. Seperti lem u di#u#uk hidung. $m.s -))% Orang odoh yang mengikut perintah saha&a. *. Pemuda harapan angsa, pemudi tiang negara. $m.s -))% 4enerasi pelapis yang akan memikul tanggung&a5a terhadap negara pada masa depan dan masing' masing mempunyai peranan yang sama penting. ). /uduk sama rendah, erdiri sama tinggi. $m.s -))% Seim ang dari segi kedudukan dan sama tara"nya. 6. (ika melentur uluh iarlah dari re ungnya. $m.s -64 1 -6)% (ika hendak mendidik anak hendaklah ermula se&ak ke#il lagi. 7. ,inggi gunung, tinggi lagi harapan kami. $m.s -64%

8a&at atau harapan yang egitu esar. 9. 4enggam ara api iar sampai &adi arang. $m.s -64% 2pa ila melakukan sesuatu peker&aan, hendaklah dilakukan se#ara ersungguh'sungguh dan diusahakan sehingga er&aya. -0. /ayung sudah di tangan, perahu sudah di air. $m.s -64% Sesuatu keputusan ergantung pada diri sendiri untuk melakukannya. --. ,ak lapuk dek hu&an dan tak lekang dek panas. $m.s 2!4% Sesuatu yang sentiasa dikenang atau diingati dan sukar untuk dilupakan.

/i samping itu, peri ahasa yang terdapat dalam uku teks Bahasa Melayu tingkatan * pula ialah: . /i mana ada kemahuan, di situ ada &alan. $m.s !% Setiap keinginan tentu ada #ara untuk men#apainya. :intah darat. $m.s -*% Pemin&am 5ang yang mengenakan "aedah yang tinggi pada pemin&am. (auh per&alanan luas pengalaman. $m.s 70% ; anyak er&alan luas pengalaman. $m.s 2*2% Semakin anyak pengalaman aru yang diperoleh &ika kita pergi ke tempat orang. Bulat air kerana pem etung, ulat kata kerana mua"akat. $m.s 9- 1 --)% $SPM 2004% Sikap ersatu padu yang mementingkan semangat tolong'menolong antara satu sama lain. Bukit sama didaki, lurah sama dituruni. $m.s 97% $SPM +langan 2006% Susah dan senang harus ditanggung ersama'sama Bersatu kita teguh, er#erai kita ro oh. $m.s -* 1 97% (ika ada perpaduan, rakyat akan men&adi kuat, dan kalau erpe#ah elah, negara akan han#ur. 8ati ga&ah sama dilapah, hati kuman sama di#e#ah. $m.s 97% Sikap ersatu padu yang mementingkan semangat tolong'menolong antara satu sama lain. Seperti ka#ang lupakan kulit. $m.s 97% $SPM +langan 2006% Orang yang tidak tahu mengenang udi. Berat sama dipikul, ringan sama di&in&ing. $m.s 97% $SPM +langan 2006% Susah dan senang harus ditanggung ersama'sama. /i mana umi dipi&ak, di situlah langit di&un&ung. $m.s 99% Perlu mengikut adat dan keper#ayaan tempat kita erada pada masa itu. Masuk ke kandang kam ing mengem ek, masuk ke kandang ker au menguak. $m.s 99% <alau di mana sekalipun kita erada, kita hendaklah mengikut #ara hidup masyarakat di mana kita menetap kerana setiap masyarakat mempunyai adat resam serta #ara hidup mereka yang tertentu.

= arat telur sesangkak, pe#ah se i&i pe#ah semua. $m.s 99% Orang yang ermua"akat akan tetap setia antara satu dengan yang lain $&ika seorang mendapat kesusahan, yang lain turut sama merasakannya. 0ang ulat tidak datang menggolek, yang pipih tidak datang melayang. $m.s --4, --*, --) 1 2-)% Seseorang itu perlu erusaha untuk memperoleh sesuatu. Kalau tidak dipe#ahkan ruyung, manakan dapat sagunya. $m.s --4% Kalaulah kita hendakkan sesuatu ke&ayaan atau kesenangan, kita hendaklah sanggup menempuh kesusahan dan &uga eker&a dengan #ara yang ersungguh'sungguh. >a&in dan usaha tangga ke&ayaan. $m.s --4% Ke&ayaan akan di#apai &ika disertai dengan usaha dan kera&inan. Sedikit'sedikit, lama'lama &adi ukit. $m.s --*% Sikap er&imat'#ermat akan mem olehkan seseorang itu men&adi kaya'raya. Bak #enda5an tum uh selepas hu&an. $m.s --*% Sesuatu perkara yang terlalu anyak pada satu'satu masa. Berakit'rakit ke hulu, erenang'renang ke tepian, ersakit'sakit dahulu, ersenang'senang kemudian. $m.s --)% $SPM +langan 2006% Bersusah payah terle ih dahulu supaya dapat menge#ap kesenangan pada masa akan datang.. -9. Sediakan payung se elum hu&an. $m.s -79% 8endaklah ersiap sedia dan eringat'ingat se elum mendapat kesusahan. 20. Memerah otak. $m.s --*% Memikirkan sesuatu perkara dengan ersungguh'sungguh. 2-. 4enggam ara api, iarlah sampai &adi arang. $m.s 2-*% Melakukan sesuatu perkara dengan ersungguh'sungguh sehingga er&aya. 22. Bagai aur dengan te ing. $m.s --*% Saling mem antu antara satu sama lain. 2!. Men#ari &alan. $m.s --*% Men#ari ikhtiar untuk menyelesaikan sesuatu masalah. 24. Biar mati anak, &angan mati adat. $m.s -69 1 2)*% Sikap menghormati dan sayangkan adat tradisi itu le ih daripada menghormati dan menyayangi anak sendiri. Setelah mem a#a semua peri ahasa daripada uku teks terse ut, diharapkan murid'murid dapat meru&uk kamus peri ahasa untuk meluaskan penguasaan peri ahasa dan memahami penggunaannya. Murid'murid &uga digalakkan untuk er in#ang dengan guru dan rakan, serta mem uat latihan yang sesuai dengan im ingan guru agi memantapkan penguasaan aspek peri ahasa Melayu. 8al ini dapat

mengelakkan murid'murid menghadapi masalah semasa men&a5a soalan peri ahasa dalam peperiksaan penggal dan SPM. Selain itu ra&in'ra&inlah mem a#a kamus peri ahasa agi meluaskan per endaharaan peri ahasa anda. 8al ini demikian kerana ilangan peri ahasa sangat anyak dan soalan peri ahasa dalam peperiksaan SPM pula tidak semestinya dipilih daripada peri ahasa yang terdapat dalam uku teks Bahasa Melayu ,ingkatan 4 dan ,ingkatan *