Anda di halaman 1dari 21

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

TAJUK

PENGENALAN STRATEGI PENGAJARAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

SINOPSIS Menjelaskan definisi strategi pengajaran teknik dan !kasi!nal serta ele"en # ele"en $ang terdapat dala" pendidikan teknik dan !kasi!nal $ang "e"p%n$ai i"plikasi daripada falsafa& pendidikan'

KERANGKA TAJUK 1

('( Definisi strategi pengajaran

('2 Definisi teknik

PE)GE)A*A) S+,A+EGI PE)GA-A,A) +E.)I. DA) /O.ASIO)A*

('3 Definisi !kasi!nal

('0 Ele"en # ele"en P+/ ter&adap i"plikasi daripada falsafa& pendidikan'

('5 Peranan dan f%ngsi pendidikan teknik dan !kasi!nal dala" k!nteks indi id%1 s!sial dan ek!n!"i'

1.1

Definisi strategi pengajaran

2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ (

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

4nt%k "en7apai !8jektif9!8jektif pengajaran1 sese!rang g%r% 8iasan$a "engg%nakan ga8%ngan 8erapa pendekatan serta kaeda& "engajar tertent%' ,an7angan ga8%ngan pendekatan dan kaeda& serta t%r%tan pendekatan dan kaeda& it% dilaksanakan "er%pakan strategi pengajaran' Se8agai 7!nt!&1 %nt%k "engajar se8%a& kelas 8erenang1 strategi pengajaran &ar%s "e"perti"8angkan pendekatan $ang dig%nakan serta kaeda&9kaeda& $ang perl% dig%nakan' Adaka& kita g%nakan pendekatan indi id% ata% pendekatan k%"p%lan ke7il: Bila kita "enerangkan 7ara97ara 8erenang kepada pelajar pat%tka& kita g%nakan pendekatan ind%ktif ata% pendekatan ded%ktif: Di sa"ping it%1 apaka& kaeda& pengajaran $ang 8!le& kita g%nakan' ,ingkasn$a ran7angan $ang lengkap $ang "engand%ngi pendekatan dan kaeda& adala& strategi "engajar $ang di"aks%dkan' Peranan strategi pengajaran adala& le8i& penting lagi jika kita "engajar pelajar9pelajar $ang 8er8e;a dari segi ke8!le&an1 pen7apaian1 ke7ender%ngan serta "inat $ang 8er8e;a98e;a' .ita perl% ran7angkan pendekatan dan kaeda& $ang dig%nakan %nt%k "engajar k%"p%lan9k%"p%lan $ang 8er8e;a98e;a it%' <!nt!&n$a1 dala" 8ilik darja& .BS, $ang 8iasan$a terdiri daripada k%"p%lan le"a&1 k%"p%lan serda&ana serta k%"p%lang 7ergas' G%r% terpaksa "e"ikirkan strategi pengajaran $ang terdiri daripada pel8agai kaeda& "engajar %nt%k "e"en%&i keperl%an se"%a k%"p%lan' Di sa"ping it%1 setiap 8ilik darja& "e"p%n$ai &alangan serta rintangan9 rintangan $ang tersendiri seperti keadaan fi;ikal1 ke"%da&an 8ilik darja&1 nilai1 n!r"a serta latar 8elakang sek!la& dan "%rid' *antaran it%1 sese!rang g%r% 8%kan sa&aja "esti "eng%asi 8er8agai98agai kaeda& "engajar tetapi $ang le8i& penting lagi iala& 8agai"ana "engintegrasikan serta "en$%s%n kaeda&9kaeda& it% %nt%k "e"8ent%k strategi pengajaran $ang paling 8erkesan dala" pengajarann$a' .ita 8iasan$a "endengar pendapat 8a&a=a tiada terdapat "ana9"ana kaeda& $ang paling 8aik sekali' Ini a"at 8enar kerana kaeda&9kaeda& "engajar "estila& diat%r %nt%k "e"8ent%k strategi pengajaran "engik%t keadaan di "ana pr!ses pengajaran it% 8erlak%' -elasn$a ses%at% kaeda& pengajaran tidak "enja"inkan pen7apaian "atla"at pengaajaran' >ang le8i& penting adala& interaksi kaeda& it% dengan kaeda&9kaeda& lain' 1. Definisi te!ni!

2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ 2

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

Perkataan teknik ata% techic 8erasal dari perkataan Greek ?technikos@ $ang 8er"aks%d %nt%k 8elajar ata% prinsip9prinsip tekn!l!gi'

Te!ni! "er#a!s$%& pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan barangan hasil industri atau kaedah mencipta sesuatu hasil seni. (Dewan Bahasa, 1993

Te!ni!a' ia'a()).. pelaksanaan sesuatu ker!a atau berkaitan dengan sesuatu bidang pengetahuan yang tertentu. (Dewan Bahasa, 1993

Pen%i%i!an Te!ni! ia'a( )))

"endidikan yang memberi pengetahuan teknikal yang berkaitan matapela!aran #atematik dan $ains yang kukuh.

dengan

(%inch & 'runkilton, 19()

2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ 3

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

1.3

Definisi *+!asi+na'

Perkataan !kasi!nal 5*ocational6 8erasal dari perkataan *atin *ocare $ang 8er"aks%d t! 7all' *i&at "akna $ang di8erikan !le& .a"%s De=an dan +ebster,s -ew +orld Dictionary p%laA

V+!asi+na' ia'a( )). pendidikan dan latihan yang akan menyediakan indi*idu untuk peker!aan tertentu. (+ebster,s -ew +orld Dictionary, 1991

V+!asi+na' "er#a!s$%& peker!aan atau pro.esion yang tertentu atau berkaitan dengan kursus/kursus pendidikan amali. (0amus Dewan, 1993

Pendidikan Vokasional ialah . . .

atu program pendidikan tersusun yang menyediakan pelajar untuk sesuatu pekerjaan yang tidak memerlukan kelulusan ijazah sarjana muda.

(Finch & Crunkilton, 1 !"#

2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ 0

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

1.,

E'e#en -e'e#en Pen%i%i!an Te!ni! %an V+!asi+na' ter(a%ap i#p'i!asi %aripa%a fa'safa( pen%i%i!an.

-ika dikaji se7ara kesel%r%&ann$a1 terdapat e"pat ele"en dala" P+/ $ang "e"p%n$ai i"plikasi daripada falsafa& pendidikan ini iait%B9 a6 G%r% G%r% "er%pakan ket%a pr!jek pen$elidikan Pen$ertaan se7ara "en$el%r%& dala" "e"8ina il"% G%r% akan "engentenga&n$a "asala& dan 8e8erapa pen$elesaian "asala& Menggalakkan pelajar "en$elesaikan "asala&

86 Sek!la& I"plikasin$a sek!la& akan dilengkapkan dengan prasarana %nt%k "e"8!le&kan pelajar "enjalankan a"ali ata%p%n %jikaji' 76 Pelajar Pelajar akan 8elajar perkara 8ar% dan $ang di"inati sa&aja' Mereka akan 8elajar "engenai ala" sekeliling kerana pelajaran 8erkenaan akan "e"8eri kesan kepada ke&id%pan "ereka' Hasil aplikasi falsafa& ini dala" P+/1 para pelajar akan "endapat pendeda&an 8agai"ana "en$elesaikan "asala& se7ara 8ijak dan teknik9teknik pen$elesaian "asala& $ang ses%ai "engik%t jenis "asala&n$a' d6 .%rik%l%" .%rik%l%" t%r%t "eneri"a i"pak daripada falsafa& prag"atis"e dala" P+/ ini' se8agai"ana $ang kita "akl%"1 pendidikan "er%pakan sat% ke&id%pan' Maka k%rik%l%" perl% dikaitkan dengan "asala& se"asa $ang perl% diselesaikan !le& pelajar seter%sn$a "as$arakat' Maka tidak &airanla& jika pada "asa kini terdapat pel8agai "ata pelajaran $ang 8erkaitan dengana ke&id%pan se8enar pelajar' Se8agai 7!nt!&n$a1 "ata pelajaran Makanan dan Pe"akanan 8an$ak "enerangkan 7ara pe"akanan $ang si&at serta keperl%an kepada ke&id%pan "an%sia'
2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ 5

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

1..

Peranan %an f$ngsi pen%i%i!an te!ni! %an *+!asi+na' %a'a# !+nte!s in%i*i%$/ s+sia' %an e!+n+#i.

Peranan dan f%ngsi pendidikan teknik dan !kasi!nal dala" k!nteks indi id%B Me"8ang%nkan pers!naliti dan tingka&lak% serta "e"8ent%k nilai9nilai spirit%al1 nilai9 nilai ke"an%siaan1 dan ke"a&iran 8erfikir se7ara &ar"!niA Men$ediakan pe"8elajaran indi id% sepanjang &a$at "elal%i pe"8ang%nan alat9alat 8erfikir $ang diperl%kan1 sikap1 ke"a&iran ke%sa&a=anan dan teknikalA Me"8ang%nkan kapasiti "e"8%at kep%t%san dan ke"a&iran kerja 8erpas%kan serta kepi"pinan di te"pat kerja dan k!"%nitiA dan Me"8!le&kan indi id% "enangani ke"aj%an $ang pantas dala" 8idang tekn!l!gi

"akl%"at dan k!"%nikasi'

Manakala peranan dan f%ngsi pendidikan teknik dan ek!n!"iB

!kasi!nal dala" k!nteks s!sial dan

Pen$%"8ang pen7apaian "atla"at "as$arakat dala" perke"8angan ek!n!"i1 8%da$a1 s!sial dan pende"!krasianA Pe"a7% kefa&a"an dan ke%pa$aan 8ertindak dala" aspek tekn!l!gi dan saintifikA Me"8!le&kan "as$arakat "en$%"8ang kepada pengekalan pe"8ang%nan ala" sekitar "elal%i pekerjaan dan 8idang lain dala" ke&id%pan "erekaA Se8agai se8a&agian siste" pe"8elajaran sepanjang &a$at $ang 8!le& dises%aikan dengan keperl%an negara tertent% dan perke"8angan tekn!l!gi $ang "el%asA dan Me"%da&kan artik%lasi se7ara "endatar dan "enegak dala" siste" pendidikan dan antara sek!la& ke d%nia pekerjaan'

2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ C

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

TAJUK

0ODEL NEED1A0/ 1234.

SINOPSIS Menjelaskan "!del pengajaran $ang 8erses%aian dengan teknik dan !kasi!nal iait% M!del )eed&a"1 (DEF'

KERANGKA TAJUK

2'( Pengenalan M!del )eed&a"'

2'2 .esan M!del )eed&a" ke atas pe"8elajaran pelajar'

MODE* )EEDHAM1 (DEF

2'3 5 fasa M!del )eed&a"'

2'0

<!nt!& pengajaran dan pe"8elajaran M!del )eed&a" 8agi "atapelajaran Menser is Peralatan Pen$ej%kan Pen$a"an 4dara'

2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ F

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

.1

Pengena'an 0+%e' Nee%(a#/ 1234.

M!del pengajaran dan pe"8elajaran ini adala& di7adangkan dala" G<&ildrenHs *earning in S7ien7e Pr!je7tH 5)eed&a"1 (DEF6' Pendekatan pengg%naan te!ri pengajaran dan pe"8elajaran "e"ainkan peranan penting dala" "enent%kan ke8erkesanan ses%at% pengajaran dan pe"8elajaran dala" 8idang pendidikan' Men%r%t Arif S%kardi 5(DEF6 te!ri pe"8elajaran "e"ainkan peranan $ang penting kepada g%r% kerana "ener%si te!ri9te!ri ini g%r% akan "e"a&a"i pr!ses pe"8elajaran $ang 8erlak% di dala" diri pelajar1 "e"a&a"i fakt!r $ang "e"pengar%&i dan "e"per7epatkan pr!ses pe"8elajaran para pelajar' Selain it% g%r% akan dapat "e"8%at ra"alan $ang tepat tentang &asil $ang di&arapkan dari pr!ses pengajaran dan pe"8elajaran' Se&%8%ngan dengan it% sala& sat% te!ri $ang 8erkesan dala" pr!ses pengajaran dan pe"8elajaran adala& te!ri k!nstr%kti is"e' +e!ri ini pada %"%"n$a adala& "er%pakan pe"8elajaran $ang "enerangkan 8agai"ana pengeta&%an dis%s%n dala" "inda "an%sia' Definisi +e!ri .!nstr%kti is"e M7Brien I Brandt 5(DDF6 "en$atakan k!nstr%kti is"e adala& sat% pendekatan pengajaran 8erdasarkan kepada pen$elidikan tentang 8agai"ana "an%sia 8elajar' .e8an$akan pen$elidik 8erpendapat setiap indi id% "e"8ina pengeta&%an dan 8%kann$a "eneri"a pengeta&%an daripada !rang lain' Briner1M'1 5(DDD6 p%la "en$e8%t pelajar "e"8ina sendiri pengeta&%an "ereka dengan "eng%ji idea dan pendekatan 8erdasarkan pengeta&%an dan pengala"an sedia ada1 "engaplikasikann$a kepada sit%asi 8ar% dan "engintegrasikan pengeta&%an 8ar% $ang diper!le& dengan 8inaan intelekt%al $ang sedia =%j%d' Men%r%t Br!!ks I Br!!ks 5(DD361 te!ri k!nstr%kti is"e "en$atakan 8a&a=a "%rid "e"8ina "akna tentang d%nia dengan "ensintesis pengala"an 8ar% kepada apa $ang "ereka tela& fa&a"i se8el%" ini' Mereka "e"8ent%k perat%ran "elal%i refleksi "ereka dengan !8jek dan idea' Apa8ila "ereka 8erte"% dengan !8jek1 idea ata% perkaitan $ang tidak 8er"akna kepada "ereka1 "aka "ereka akan sa"a ada "enginterpretasi apa $ang "ereka li&at s%pa$a se7!7!k dengan
2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ E

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

perat%ran $ang "ereka tela& 8ent%k ata% "ereka akan "en$es%aikan perat%ran "ereka agar dapat "enerangkan "akl%"at 8ar% ini dengan le8i& 8aik' S%s&kin1) 5(DDD61 p%la "en$atakan 8a&a=a dala" te!ri k!nstr%kti is"e penekanan di8erikan le8i& kepada pelajar 8er8anding kepada g%r%' Ini adala& kerana pelajarla& $ang 8erinteraksi dengan 8a&an dan peristi=a dan "e"per!le& kefa&a"an tentang 8a&an dan peristi=a terse8%t' -%ster%1 pelajar "e"8ina sendiri k!nsep dan "e"8%at pen$elesaian kepada "asala&' A%t!n!"i dan inisiatif pelajar &endakla& diteri"a dan digalakkan' Berdasarkan pandangan9pandangan di atas "aka pengertian pe"8elajaran se7ara

k!nstr%kti is"e 8!le&la& dir%"%skan se8agai sat% fa&a"an 8a&a=a pelajar "e"8ina sendiri pengeta&%an ata% k!nsep se7ara aktif 8erdasarkan pengeta&%an dan pengala"an sedia ada' Dala" pr!ses ini1 pelajar akan "en$es%aikan pengeta&%an $ang diteri"a dengan pengeta&%an sedia ada %nt%k "e"8ina pengeta&%an 8ar%' I"plikasi dari te!ri ini adala& pengajaran dan pe"8elajaran akan 8erp%satkan pelajar' Pengeta&%an $ang dip%n$ai !le& pelajar adala& &asil daripada akti iti $ang dilak%kan !le& pelajar terse8%t dan 8%kan pengajaran $ang diteri"a se7ara pasif' G%r% p%la 8erperanan se8agai fasilitat!r $ang "e"8ant% pelajar "e"8ina pengeta&%an dan "en$elesaikan "asala&' G%r% j%ga se8agai pereka 8ent%k 8a&an pengajaran $ang "en$ediakan pel%ang kepada pelajar %nt%k "e"8ina pengeta&%an 8ar%' G%r% akan "engenal pasti pengeta&%an sedia ada pelajar dan "eran7ang kaeda& pengajarann$a dengan sifat asas pengeta&%an terse8%t' Seter%sn$a 7iri97iri pe"8elajaran se7ara k!nstr%kti is"e adala& "enga"8il kira keper7a$aan dan sikap $ang di8a=a !le& pelajar1 "enggalakkan pelajar 8ertan$a dan 8erdial!g dengan pelajar lain dan g%r%n$a1 "enggalakkan pr!ses ink%iri pelajar "elal%i kajian dan eksperi"en1 "e"8eri pel%ang kepada pelajar %nt%k "e"8ina pengeta&%an 8ar% dengan "e"a&a"in$a "elal%i pengli8atan pelajar dengan sit%asi d%nia $ang se8enar1"enga"8il kira dapatan kajian tentang 8agai"ana pelajar 8elajar ses%at% idea1 "en$!k!ng pe"8elajaran se7ara k!peratif1 "enganggap pe"8elajaran se8agai sat% pr!ses $ang sa"a penting dengan &asil pe"8elajaran1 "enggalakkan dan "eneri"a da$a %sa&a dan a%t!n!"i pelajar dan ak&irn$a "enggalakkan s!alan ata% idea $ang di"%lakan !le& pelajar $ang dig%nakan se8agai pand%an "eran7ang pengajaran'

2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ D

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

Kesan 0+%e' Nee%(a# !e atas Pe#"e'ajaran Pe'ajar.

4nt%k "eli&at 8agai"ana pengg%naan te!ri ini dig%nakan dala" pr!ses pengajaran dan pe"8elajaran pelajar1 "!del .!nstr%kti is"e 5 2asa )eed&a" dig%nakan' )eed&a" 5(DEF6 "en$atakan dala" "!del ini pelajar digalakkan 8ert%kar9t%kar fikiran "elal%i fasa pen7et%san idea' 2asa ini j%ga dapat "erangsang pelajar "eninja% se"%la idea asal "ereka' Dala" fasa penstr%kt%ran se"%a idea1 g%r% digalakkan "eran7ang akti iti $ang ses%ai %nt%k "e"8ant% pelajar "eng%8a& idea asal "ereka' Pelajar di8eri pel%ang %ntk "en7a8ar idea asal sendiri dan j%ga idea rakan9rakan "ereka' Adala& diper7a$ai idea 8ar% $ang di8ina !le& pelajar sendiri 8iasan$a le8i& "%da& diteri"a !le& "ereka jika sekiran$a idea ini "%da& difa&a"i dan 8erg%na' Dala" fasa pengg%naan idea1 pelajar 8!le& "engg%nakan idea 8ar% "ereka %nt%k "en$elesaikan "asala& dan "enerangkan fen!"ena $ang 8erkaitan dengan idea9idea it%' 2asa ren%ngan ke"8ali "er%pakan fasa terak&ir' Dala" fasa ini pelajar "e"8andingkan idea asal "ereka dengan idea 8ar% dan "eren%ng ke"8ali pr!ses pe"8elajaran $ang tela& "engaki8atkan per%8a&an ke atas idea "ereka' 2asa ini j%ga dapat "e"perke"8angkan ke"a&iran "eta k!gnitif'

2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ (0

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

.5

. fasa 0+%e' Nee%(a#/ 1234.

5 fasa $ang din$atakan diatas adala& B 5i6 2asa !rientasi 5Engage6 B 2asa ini 8ert%j%an %nt%k "enarik per&atian dan "inat pelajar serta "e"!ti asikan pelajar agar "ereka ter%s 8er"inat dala" pengajaran $ang 8erlangs%ng' Antara 7!nt!& akti iti $ang 8!le& dijalankan dala" fasa ini adala& dengan "e"8%at t%nj%k7ara ata% de"!ntrasi !le& g%r%1 "e"8%at ta$angan file"1 "e"8%at ta$angan ide!1 "e"8erikan ala" keratan ak&8ar kepada pelajar dan j%ga "enge"%kakan s!alan9s!alan $ang 8!le& "enjanakan perasaan ingin ta&% kepada pelajar9pelajarn$a' .esan ter&adap pe"8elajaran pelajar dala" fasa ini adala& pelajar le8i& 8erfikir dan le8i& ser!n!k dengan akti iti $ang tela& dijalankan dala" 8ilik darja&' 5ii6 2asa Pen7et%san idea 5EJpl!re6 B Dala" fasa ini1 g%r%9g%r% "engenalpasti kerangka alternatif pelajar' Idea9idea pelajar $ang terda&%l% akan dikenalpasti "elal%i s!alan9s!alan $ang diaj%kan %nt%k "end!r!ng "ereka 8erfikir "engapa idea "ereka tidak selari dengan idea saintifik' S!al ja=a8 $ang "end!r!ng pe"ikiran 8!le& dijalankan !le& g%r%' G%r% 8!le& "engg%nakan kaeda& ink%iri %nt%k "en$el!ngkar dan "en$iasat "elal%i kaeda& eksperi"en' <!nt!& akti iti $ang 8!le& dijalankan adala& "e"8%at a"ali1 per8in7angan dala" k%"p%lan ke7il1 pe"etaan k!nsep dan lap!ran' .esan kepada pelajar dala" fasa ini adala& pelajar le8i& 8erfikir1 ser!n!k dan le8i& 8erke"a&iran s!sial' Pelajar le8i& 8erfikir kerana dala" "e"8ina pengeta&%an 8ar% pelajar akan 8erfikir %nt%k "en$elesaikan "asala&1 "enjana idea1 dan "e"8%at kep%t%san $ang 8ijak dala" "eng&adapi pel8agai ke"%ngkinanan' Ini 8!le& di7apai "elal%i akti iti pen$elidikan dan pen$iasatan seperti "engenal pasti "asala&1 "eng%"p%l "akl%"at1 "e"pr!ses data1 "e"8%at interpretasi dan "e"8%at kesi"p%lan' Pelajar le8i& ser!n!k kerana "ereka sendiri $ang
2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ ((

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

"e"8ina pengeta&%an1 k!nsep dan idea se7ara aktif' Ini akan "enjadikan "ereka le8i& fa&a"1 le8i& $akin dan le8i& ser!n!k %nt%k ter%s 8elajar sepanjang &a$at 5iii6 2asa Penstr%kt%ran Se"%la idea 5EJplain6 B Dala" fasa ini1 pelajar 8erpel%ang %nt%k "eng%8a&s%ai kerangka alternatif kepada idea saintifik' Idea9idea 8ar% akan diperse"8a&kan dala" pel8agai 8ent%k $ang ses%ai dengan ke7erdasan pelajar' Penerangan 8eserta dengan akti iti $ang ses%ai dengan ke7erdasan "asing9"asing akan dig%nakan %nt%k "e"8ant% "e"8ent%k k!nsep $ang 8ar% ini' Pelajar akan dapat "e"8%at definisi1 "enerangkan k!nsep1 "en$!al tentang penerangan lanj%tan dan "e"inta j%stifikasi serta penjelasan' <!nt!& akti iti adala& per8in7angan dala" k%"p%lan ke7il dan "e"8%at lap!ran' .esan keatas pe"8elajaran pelajar dala" fasa ini adala& pelajar le8i& $akin dan 8erani "en7a8ar &ip!tesis $ang tela& di8%at dan digalakkan 8er8in7ang %nt%k "e"8%at ra"alan' Pelajar "e"p%n$ai 8an$ak r%ang dan pel%ang %nt%k "eng%ji &ip!tesis "ereka ter%ta"a "elal%i per8in7angan dala" k%"p%lan' 5i 6 2asa Aplikasi idea 5Ela8!rate6 B 2asa ini 8ert%j%an %nt%k "engenalpasti idea $ang 8ar% di%8a&s%ai ata% di8ina dala" fasa penstr%kt%ran se"%la idea dapat diaplikasi dala" sit%asi $ang 8ar%' .!nsep $ang tela& di8ina di kaitkan dan dike"8angkan di dala" 8idang $ang lain ata% di dala" d%nia se8enarn$a' <!nt!& akti iti adala& pen%lisan sendiri kerja pr!jek !le& pelajar' .esan keatas pe"8elajaran pelajar adala& pelajar le8i& fa&a" dan ingat' .efa&a"an pelajar tentang ses%at% k!nsep dan idea le8i& jelas apa8ila "ereka terli8at se7ara langs%ng dala" pe"8inaan pengeta&%an 8ar%' Se!rang pelajar $ang "e"a&a"i apa $ang dipelajari akan dapat "engaplikasikan pengeta&%an $ang 8ar% dala" ke&id%pan dan sit%asi 8ar%' Setela& "e"a&a"i ses%at% k!nsep1 pelajar akan dapat "engingati le8i& la"a k!nsep terse8%t kerana "ereka terli8at se7ara aktif dala" "engaitkan pengeta&%an $ang diteri"a dengan pengeta&%an sedia ada %nt%k "e"8ina pengeta&%an 8ar%'

2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ (2

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

5 6 2asa ,efleksi 5E al%ate6 B 2asa ini 8ert%j%an %nt%k "enilai kefa&a"an "%rid dan "enilai sa"a idea terda&%l% tela& 8er%8a&' <!nt!& akti iti adala& "e"8%at pen$!alan kepada pelajar se7ara reflektif seperti "en$!al "ereka apaka& $ang "ereka fikirkan1 apaka& 8%kti $ang anda ada ata% apaka& $ang anda ta&% tentang ses%at% pekara it%' .esan daripada fasa ini keatas pe"8elajaran pelajar adala& pelajar dapat "enilai adaka& "ereka fa&a" dan dapat "engaplikasikan apa $ang dipelajari dala" sesi pengajaran dan pe"8elajaran "ereka' A&li9a&li k!nstr%ktif "en7adangkan 8a&a=a pelajar9pelajar "e"8ina pengala"an 8ar% 8erdasarkan pengeta&%an sedia ada' Pengeta&%an sedia ada akan dig%nakan !le& pelajar %nt%k "e"8erikan penjelasan 8erdasarkan pe"er&atian "ereka1 "akna akan di8ina sendiri !le& indi id% dengan "ena"8a& ata% "eng%8a&s%ai idea $ang sedia ada 5Dri er1(DE3A Os8!rneI 2re$8erg1 (DE5A S7!tt1(DEF6' Ole& it% g%r% perl% "enga"8ilkira idea pelajar $ang terda&%l% dala" pr!ses pengajaran' G%r% perl% "e"8ina pengala"an $ang dapat "en7a8ar idea $ang di"iliki pelajar %nt%k "e"8ant% "ereka "enstr%kt%rkan se"%la idea $ang 8ar%' .!nstr%kti is j%ga per7a$a 8a&a=a pelajar "e"8ina realiti "ereka sendiri ata% "entafsir realiti 8erasaskan persepsi pengala"an "ereka' Setiap pelajar akan "e"8ent%k per=akilan pengeta&%an ?fra"e !f referen7e@ "ereka sendiri "elal%i pengala"an $ang diala"i 5-!&ns!n I G!tt1 (DDC6'

2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ (3

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

2asa9fasa pengajaran 8erasaskan "!del k!nstr%kti is"e 59fasa seperti 8erik%tB9 Bil I Pen7et%san Idea II Penstr%kt%ran se"%la idea 2asa Orientasi +%j%anK.eg%naan Meni"8%lkan "inat dan "en$ediakan s%asana .aeda& A"ali pen$elesaikan "asala& se8enar1 t%nj%k7ara !le& g%r%1 ta$angan file"1 ide! dan keratan ak&8ar A"ali1 per8in7angan dala" k%"p%lan ke7il1 pe"etaan k!nset dan lap!ran

S%pa$a "%rid dan g%r% sedar tentang idea terda&%l% Me=%j%dkan kesedaran tentang idea alternatif $ang 8er8ent%k saintifik' Men$edari 8a&a=a idea9idea sedia ada perl% di%8a&s%ai1 diperke"8angkan ata% diganti dengan idea $ang le8i& saintifik'

III

Per8in7angan dala" k%"p%lan Mengenalpasti idea9idea alternatif ke7il dan 8%at lap!ran i' Pernjelasan dan dan "e"eriksa se7ara kritis idea9 pert%karan idea sedia ada sendiri Meng%ji kesa&an idea9idea sedia ada ii' Pendeda&an Per8in7angan1 pe"8a7aan1 inp%t kepada sit%asi Peng%8a&s%aian1 pe"ge"8angan g%r%' k!nflik ata% pen%karan idea A"ali1 kerja pr!jek1 eksperi"en1 iii' Pe"8inaan Meng%ji kesa&an %nt%k idea9idea t%nj%k7ara g%r% idea 8ar% 8ar% $ang di8ina i ' Penilaian

I/

Pengg%naan idea Peng%k%&an kepada idea $ang tela& Pen%lisan sendiri kerja pr!jek di8ina dala" sit%asi 8ar% dan 8iasa ,en%ngan ke"8ali Men$edari tentang per%8a&an idea "%rid' M%rid dapat "e"8%at refleksi seja%& "anaka& idea asal "ereka tela& 8er%8a&' Pen%lisan kendiri1 per8in7angan k%"p%lan1 7atatan peri8adi dan lain9lain'

2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ (0

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

.,

6+nt+( Pengajaran %an Pe#"e'ajaran 0+%e' Nee%(a# "agi 0atape'ajaran 0enser*is Pera'atan Pen7ej$!an %an Pen7a#anan U%ara.

+aj%k O8jektif

B Men$%ri& *itar Penda=aian Peti Sej%k ( Pint%' B Pada ak&ir pengajaran dan pe"8elajaran1 pelajar dapat B Men$%ri& litar dan "engesan ker!sakan $ang terdapat pada k!"p!nen elektrik peti sej%k ( pint%'

Masa pIp B

( ja" 50 "init 53 "asa6' 9Pelajar s%da& "engenal k!"p!nen elektrik dan "engeta&%i setiap f%ngsi dan keg%naann$a'

Pengeta&%an sedia ada B 9Pelajar s%da& "engeta&%i f%ngsi dan keg%naan "eter pel8agai'

2ASA A.+I/I+I 2asa Orientasi B Pelajar dit%nj%kkan 7ara %nt%k "eng%ji k!"p!nen elektrik dengan "engg%nakan ta$angan ide!K<D dan g%r% "e"8%at de"!strasi &asil daripada ta$angan terse8%t' Akti iti ini di8%at adala& %nt%k "eransang perasaan ingin ta&% pelajar tentang keadaan ses%at% k!"p!nen terse8%t sa"ada "asi& 8!le& 8erf%ngsi ata% tidak' Minat pelajar dapat dip%p%k dengan ta$angan <D kerana ta$angan it% adala& gerakan se8enar dala" ke&id%pan' Perasaan ingin ta&% pelajar dapat dip%p%k dengan ta$angan <D terse8%t kerana 8an$ak pers!alan $ang dapat dijanakan dari peng%jian k!"p!nen terse8%t. 2asa Pen7et%san Idea B Dari akti iti di atas1 pelajar dis!al B a6 86 76 Bagai"anaka& 7ara %nt%k "eng%ji ses%at% k!"p!nen: Bagai"anaka& &endak "engeta&%i ses%at% k!"p!nen it% "asi& 8!le& dig%nakan ata% tidak: Mengapa jar%" 8ergerak apa8ila pr!8e pada "eter pel8agai diletakkan pada ter"inalKp%n7a ses%at% k!"p!nen:
2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ (5

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

d6 Mengapa terdapat jar%" $ang tidak 8ergerak se"asa "elak%kan peng%jian: e6 Mengapa s%is pint% dan laras%&% perl% di%ji dala" 2 keadaan: Pelajar dipe7a&kan kepada ena" k%"p%lan dan di"inta "e"8%at sat% a"ali %nt%k "en$%ri& litar penda=aian peti sej%k ( pint%' Setiap k%"p%lan terdiri daripada 3 !rang' Dala" a"ali ini pelajar di"inta %nt%k "eng%ji setiap k!"p!nen elektrik $ang terdapat pada peti sej%k ( pint%' Pr!sed%r asas a"ali perl% dipat%&i !le& pelajar iait% "eran7ang1 "enjalankan a"ali dan "enga"8il data' Akti iti ini adala& %nt%k "en7%ngkil ja=apan kepada perasaan ingin ta&% para pelajar tentang kef%ngsian setiap k!"p!nen dan ke"%dian "e"inta "ereka "enjalankan a"ali' Hasil dapatan ini pelajar akan dapat "enent%kan adaka& pengeta&%an sedia ada "ereka selari ata% tidak dengan dapatan 8ar% dari a"ali it%' .esan kepada pelajar adala& "ereka akan "erasa ser!n!k %nt%k "endapat pengeta&%an kerana "ereka sendiri $ang "en7ari ja=apan dan 8%kti kepada pengeta&%an sedia ada "ereka'.e$akinan pelajar akan le8i& jelas jika pengeta&%an sedia ada "ereka sa"a dengan dapatan 8ar% dari a"ali' 2asa Penstr%kt%ran Se"%la Idea B Pelajar9pelajar di"inta "e"8entangkan dapatan a"ali "ereka "engik%t k%"p%lan "asing9"asing' Pe"8entangan di8%at dengan "engg%nakan 8a&an se8enar' Selepas pe"8entangan !le& sese8%a& k%"p%lan1 k%"p%lan lain di"inta %nt%k "e"8erikan k!"en dan pandangan "ereka tentang gerakerja dan &asil eksperi"en k%"p%lan terse8%t' Selepas selesai setiap k%"p%lan "e"8entang &asil dapatan "ereka1 g%r% "e"inta pelajar "e"8%at penerangan "engenai setiap peng%jian k!"p!nen $ang dilak%kan' Ak&irn$a pelajar9pelajar di"inta %nt%k "en$iapkan lap!ran a"ali terse8%t "engik%t f!r"at $ang di8erikan' Sat% kesan $ang dapat dili&at dari akti iti ini adala& pelajar le8i& $akin dan 8erani %nt%k "en$a"paikan &asil dapatan
2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ (C

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

"ereka dan sentiasa 8er8in7ang dala" k%"p%lan'

2asa Aplikasi Idea

Pelajar dit%nj%kkan sat% akti iti a"ali pada peti sej%k 2 pint%' Dala" akti iti a"ali ini1 pelajar akan dideda&kan dengan 2 pers!alan iait% per8e;aan penda=aian dan peng%jian k!"p!nen 8agi peti sej%k 2 pint% dan ( pint%' Akti iti ini adala& %nt%k "enent%kan 8a&a=a pengeta&%an pelajar dala" k!"p!nen elektrik peti sej%k ( pint% 8!le& diaplikasikan kepada peti sej%k 2 pint% dan se8again$a' Selain kefa&a"an pelajar 8erta"8a& "ereka akan "engingati akti iti peng%jian ini dengan le8i& la"a lagi'

2asa ,efleksi

G%r% "engedarkan s!alan9s!alan k%i; pendek %nt%k dija=a8 !le& pelajar sela"a (0 "init' G%r% j%ga 8ertan$a se7ara lisan kepada 8e8erapa !rang pelajar "engenai &asil dapatan kerja a"ali $ang dilak%kan' G%r% seter%sn$a "e"inta pelajar "e"8%at peng%"p%lan data dan "akl%"at tentang apa $ang tela& dipelajari &ari it%' Akti iti ini adala& %nt%k "enilai kefa&a"an para pelajar tentang penda=aian dan peng%jian k!"p!nen elektrik peti sej%k'

2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ (F

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

RU0USAN

,%"%san $ang dapat di8%at "engenai M!del )eed&a" ini adala& ia "er%pakan sat% daripada te!ri pe"8elajaran $ang pada asasn$a "er%pakan pr!ses pe"8elajaran $ang "enerangkan 8agai"ana pengeta&%an sedia ada dis%s%n se"%la dala" "inda pelajar %nt%k "e"8ent%k pengeta&%an 8ar%' Melal%i pe"8elajaran se7ara k!nstr%kti is"e1 pengeta&%an dike"8angkan se7ara aktif !le& pelajar it% sendiri dan tidak diteri"a se7ara pasif daripada persekitarann$a' Pelajar "e"8ina pengeta&%an "engik%t pengala"an "asing9"asing dan pengeta&%an sedia ada "ereka' Ini "enjadikan pelajar le8i& ser!n!k dan 8er"inat %nt%k 8elajar kerana pengeta&%an $ang di8ina adala& &asil %sa&a pelajar sendiri' Selain it% %nt%k "e"astikan pr!ses pert%karan idea 8erlak% pada ta&ap !pti"%"1 ga$a pengajaran g%r% perl%la& setara dengan ga$a pe"8elajaran $ang terdapat pada setiap pelajar %nt%k "e"astikan "ereka ter%s ter"!ti asi %nt%k "engik%ti pengajaran $ang disa"paikan' Bagi "en%nj%kkan 8agai"ana te!ri k!nstr%kti is"e ini dapat dig%nakan keatas pengajaran g%r% dan "e"8erikan kesan kepada pe"8elajaran pelajar1 "aka "!del 5 fasa )eed&a" dig%nakan' M!del ini "engg%nakan li"a fasa dala" pr!ses PIP iait% fasa !rientasi 5Engage6 1 fasa pen7et%san idea 5EJpl!re61 fasa penstr%kt%ran se"%la idea 5EJplain61 fasa aplikasi idea 5Ela8!rate6 dan fasa refleksi 5E al%ate6' .eli"a9li"a fasa ini perl%la& diik%ti dengan siste"atik !le& g%r% %nt%k "endapat ke8erkesanan $ang tinggi' Se7ara ringkasn$a fasa perta"a adala& %nt%k "eransang perasaan ingin ta&% pelajar dengan "elak%kan akti iti seperti de"!nstrasi !le& g%r% 1 ta$angan ide! ata% pen$!alan !le& g%r%' 2asa ini j%ga 8ert%j%an %nt%k "enjana "inat para pelajar dala" pr!ses PIP "ereka' 2asa ked%a adala& %nt%k "en7et%skan idea s%pa$a pelajar sedar tentang idea d%l% "ela%i a"ali 1per8in7angan1 pe"etaan k!nsep dan lap!ran' 2asa ini dapat "enggalakkan pelajar 8ekerjasa"a1 g%na pendekatan ink%iri1 "en$iasat
2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ (E

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

"elal%i eksperi"en dan selal% 8ertan$a' 2asa ketiga adala& %nt%k "enstr%kt%r se"%la idea9idea asal kerana idea asal "%ngkin perl% di%8a&s%ai1 di ganti dengan idea $ang le8i& saintifik' 2asa kee"pat adala& fasa aplikasi ata% pengg%naan idea di"ana idea $ang tela& di8ina dik%k%&kan dala" sit%asi 8ar%' 2asa terak&ir adala& fasa refleksi di"ana pelajar dapat "e"8%at penilaian seja%& "ana idea asal tela& 8er%8a& dan setakat "ana idea 8ar% 8et%l' Dengan "engik%ti kese"%a fasa ini "aka kesan $ang dapat ter&asil dikalangan pelajar adala& pelajar akan le8i& ser!n!k kerana "ereka 8ina sendiri pengeta&%an1 pelajar "e"p%n$ai ke"a&iran s!sial $ang tinggi kerana saling 8erinteraksi sesa"a "ereka dala" "e"8%at akti iti %nt%k "en7ari pengeta&%an 8ar%1 pelajar "e"p%n$ai ke$akinan diri $ang tinggi kerana di8eri pel%ang 8ina sendiri kefa&a"an1 pelajar le8i& "engingati ses%at% k!nsep le8i& la"a lagi kerana "ereka terli8at se7ara aktif dala" pr!ses PIP1 pelajar le8i& fa&a" kerana dapatan pengeta&%an adala& &asil kar$a "ereka sendiri dengan 8ant%an g%r%1 pelajar le8i& 8erfikir kerana %nt%k 8ina pengeta&%an 8ar% "ereka perl% "enjana idea1 "en$elesaikan "asala& dan "e"8%at kep%t%san'

2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ (D

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

RUJUKAN

Ar!ff1 A' ,' I .asa1 3' 5(DD06' 2alsafa& Dan .!nsep Pendidikan' .%ala *%"p%rB 2ajar Bakti Sdn' B&d' Ee1 A' M'15(DDE6' "endidikan Di #alaysia 11 ($emester 2 . S&a& Ala"B Pener8it 2ajar Bakti Sdn' B&d' Har%n1 H' 5200C6' Minat1 M!ti asi dan .e"a&iran Mengajar G%r% Pelati&' -aafar1 ,'1 5(DDE6' 1lmu "endidikan 0"314 0"3D4 D"# 5ilid $atu. .%ala *%"p%rB Pener8itan Al9A;i" Sdn' B&d' -a8atan Pendidikan +eknikal' 1n.o 6ingkas 788(' Di7apai pada Ma7 251 20(3 dari &ttpBKKs"tekniklangka=i'trip!d'7!"KpdfKinf!200C'pdf $trategi "enga!aran "roses "enga!aran dan "embela!aran' Di7apai pada Ma7 301 20(3 dari &ttpBKK!nits%ka&ana'8l!gsp!t'7!"K20((K0CKstrategi9pengajaran9pr!ses9pengajaran'&t"l De.inisi strategi, "endekatan, 0aedah dan 9eknik. Di7apai pada April 31 20(3 dari &ttpBKKfelli7iak&!'8l!gsp!t'7!"K200DK0EKdefinisi9strategi9pendekatan9kaeda&9dan'&t"l 9eori 0onstrukti*isme #odel -eedham. Di7apai pada April (01 20(3 dari &ttpBKK"r!sliFDfa"il$'8l!gsp!t'7!"K 0eberkesan #odel 0onstrukti*isme 3ima %asa -eedham Dalam "enga!aran 0omsas Bahasa #elayu. Di7apai pada (5 April 20(3 &ttpBKK==='%k"'"$Kjp8"KpdfKFD9D2L203%rainiL20IL20S%k!r'pdf
2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ 20

ASAS PEDAGOGI_BBH20503

2A,ID_2A3,4*_SHIMA_5PPG_PP4_20(36_______________________________________________________________________________ 2(