Anda di halaman 1dari 25

a

]
Li

Untuk Kegunaan
Pemeriksct

SULIT

)
Bahagian A
Jawab semua soalan.

Rajah I Anda telah menguji komponen sepefti dalam Rajah

l.

Tanda

({)

ruang jawapan.

kerja pengujian yan-e dilakukan dan (x; yang tidak berkaitan dalam
Ruang Jawapan

(a) (b)

Menguji suhu menggunakan laras suhu. Menguji ketebatan punca sepunya menggunakan meter Megger. Menguji ketebatan punca permulaan menggunakan meter Megger. Menguji ketebatan punca larian menggunakan meter Megger. Menguji tekanan menggunakan tolok pancarongga.
Menguji gelung sepunyadan gelung larian menggunakan meter pelbagai.

(c)

@
(e)

A
Skor
5

k)
(h)

Menguji gelung sepunya dan gelung permulaan menggunakan


meter pelbagai.

4 J
2

Mengujigelung permulaan dan gelung larian menggunakan


meter pelbagai.

I
0

lSkor:51

108/1 a

2o0i Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

(intuk
Kegunaan P emeriksa

v
Rajah 2

Andatelah menguji lari unit penyaman udara seperti dalam Rajah 2.


Lengkapkan langkah bagi melakukan kerja tersebut.

(i)
(ii)

Masukkan palam tiga pin ke dalam soket alir keluar dan orukan unit.

.......... .........

(iii)
(rD

(v)

fvi) (vii)

..........
Membuat perbandingan bacaan suhu, arus dan tekanan dengan manual pengguna.

fSkor:5)

Skor
+ 2

ILihat sebelah
7l08ll o
2007 Hak cipta Kerajaan Malaysia

Untuk
Kegunctan

SULIT

Pemeriksa

Rajah Anda telah melakukan kerj


a

3
3

pemasangan komponen alat tambah seperti dalam Raj ah

Berdasarkan pernyataan yang diberi, pilih dan tulis lima langkah yang dilakukan untuk kerja tersebut.

Pernyataan

(a)

Memasang kaca cerap pada sambungan tiub kuprum. hujung tiub kuprum menggunakan alat pengembang.

(b) Mengembang

(c)
(d)

Mengetatkan sambungan tiub kuprum dengan kaca cerap menggunakan sepanar boleh laras. Mengukur menggunakan pembaris keluli untuk mendapatkan ukuran.

(e) Mengetatkan sambungantiub


perengkoh paip.

kuprum dengan kaca cerap menggunakan

(f)
(g) (h)

Melulas untuk membersih hujung tiub kuprum dengan menggunakan pelulas. Memotong tiub kuprum menggunakan pemotong tiub.
Mengembang hujung tiub kuprum menggunakan tukul.

(i)
(ii) (iii) (iv)
Skor
4
J I
a

(v)
lSkor:51

2 0

7108/l A 2007

Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

Rajah 4

\t

Anda telah mengganti injap X pada komponen seperti dalam Rajah 4.


B

agaimana kerj

tersebut dilakukan.

Skor
5

4 2

ILihat sebelah
710811 o
2007 Hak cipta Kerajaan Malaysia

t-

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT

Rajah

Anda telah menservis unit penyaman udara seperti dalam Rajah 5.

Berdasarkan pernyataan di baw-ah, ruang jawapan.

pilih dan tuliskan lima langkah kerja dalam

Pernyataan

(a) Menutup pendawaian (b) Menyembur (c)

menggunakan plastik.

air ke gelung penyejat dan pemeluwap sehingga basah.

Melakukan ujian kebocoran menggunakan larutan buih sabun. Menyembur larutan kimia ke gelung penyejat dan pemeluwap sehingga berbuih.

@
(e)

Membilas gelung penyejat dan pemeluwap dengan air sehingga bersih. Mengambil bacaantekanan.
sirip gelung penyejat dan pemeluwap sikat sirip'

(l)
(h)

(g) Meluruskan

t_

Menyembur angin pada gelung penyejat, pemeluwap dan pendawaian sehingga kering.

(i)
(ii)
(iii)
Skor
5

(iv)

4
J 2
1

lSkor:51

7l08ll

@ 2007 Hak

cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

* *t=+
Selongsong

Untuk Kegunaan Pemeriksa

g*-*-**.*
q{

Penyejat

Saluran tiub penyejat

Rajah 6
Anda telah menservis komponen unit penyaman udara kereta seperti dalam Rajah 6.

Lengkapkan langkah bagi melakukan kerja tersebut.


(D Menanggalkan penyej at dari sistem.

(ii)

(o
00
(v) (vi) (vii) Memasang semula penyejat ke dalam sistem.

lSkor:51

Skor
5

4
a

7fi811 a

[Lihat sebela
2007 Hak Cipra Kerajaan Mataysia

Untuk Kegunaan Pemeriks0

ULIT

I
Rajah 7 Anda telah mengecas unit seperti dalam Rajah 7.

Tanda

(r')

langkah kerja yang dilakukan dan

(x)

yang tidak berkaitan dalam

ruang jawapan.

Ruang Jawapan

(a)

Mengecas bahan pendingin melalui saluran sedutan.

(.b) Menguji rintangan pemampat menggunakan meter pelbagai.

(c)

Membuat pengusian unit dengan menggunakan pam vakum.


Memasang hos tolok pancaronggapada saluran sedutan dan nvahcas. Menentukan jumlah berat bahan penl.ejuk 1'ang dicas menggunakan alat penimbang.

@
(e)

l_

A k)
(h)
Skor
5

Mencatat bacaan berat bahan penyejuk sebelum dan selepas digunakan.


Menentukan jumlah bahan penyejuk yang diperlukan sistem berpandukan bacaan suhu pada meter suhu.

Menanggalkan hos tolok pancarongga dari saluran sedutan dan


tangki bahan pendingin.
'l lSkor: 5l

4
3

2
I

7r08tl

'C 2007 Hak

Cipta Kerajaan Malavsia

SULIT

SULIT
Untuk Kegunaan Pemeriksa

v
Rajah 8 Anda telah mengecas unit seperti dalam Rajah 8.

Tanda ( r') langkah bagi menyiapkan kerja tersebut dan (x) yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan.

Ruang Jawapan

(a)

Memasang hos tolok pancarongga pada saluran sedutan.

(b)

Menguji rintangan pemampat menggunakan meter pelbagai.


Membuat pengusian unit dengan menggunakan pam vakum.
Mengecas bahan pendingin melalui saluran sedutan. Menentukan jumlah bahan penyejuk yang dicas berpandukan meter suhu.

(c)

@
(e)

Membuat pelegaan sebelum mengecas bahan pendingin ke dalam sistem.

(g) Menggunakan laras suhu untuk melaras suhu. (h) Menanggalkan hos tolok pancarongga dari saluran sedutan dan Skor
5

tangki bahan pendingin.


LSkor:51

4
J
2
I

7l08ll o 2007 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

ILihat sebela SUL

Untuk
Kegunaan

SULIT

10

Pemeriksa

Rajah 9 Anda telah melakukan kerja pemasangan kerangka seperti dalam Rajah 9.

Tuliskan 1,2,3,4 dan5 langkah kerja pemasangan tersebut mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan.

Ruang Jawapan
\a) Mengeluarkan unit dari kerangka.
(b)

Memasukkan unit ke dalam kerangka.

\c)

Menanda tempat yang hendak ditebuk.

(,,
le)

Menebuk lubang mengikut saiz kerangka.

Memasang kerangka pada lubang yang telah ditebuk.

[Skor:51

Skor
5

4
3

2
I

lrroan

A 2007 Hak Cipta

Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT
Untuk Kegunaan Pemeriksa

Rajah t0
10

dalam Rajah 10.

Anda telah melakukan kerja memasang unit luar penyaman udara pisah sepert

Nyatakan langkah kerja tersebut setelah ditentukan tempat yang hendak dipasang.

fSkor:

Skor
5 J
a

7l08ll a

2007 Hak

cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat sebelah
SULIT

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT

12

Bahagian B
Jawab semua soalan.

Geganti beban lebih

Rajah

11

Sebuah peti sejuk mengalami kerosakan di mana lampu di dalam peti sejuk itu menyala tetapi pemampatnya tidak berfungsi.

Berpandukan Rajah 1 l, terangkan bagaimana anda mengesan kerosakan tersebut.

[Skor:

l0l

Skor
10 9
8

7
6
5

4 J 2

I
0

7t08tr

O 2007 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

=--l

SULIT

13

RUANG JAWAPAN

7l08ll a

ILihat sebelah
200i Hak cipta Kerajaan Malaysia
S

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

ULIT

t4
RUANG JAWAPAN

Skor

l0
9
8

6
5

+
J

2
I

7l08ll o 2007 Hak cipra Kerajaan

Malaysia

SULIT

ll

SULIT
Untuk egunaan Pemeriksa

Unitluar

M
t
Rajah 12

Anda telah melakukan kerja memasang paip di antaraunit dalam dan luar penyaman udara seperti dalam Rajah 12.
Terangkan langkah-langkah anda melakukan kerja tersebut.

lSkor:101

710811 a

2007 Hak cipta Kerajaan Malaysia

Untuk Kegunaan Pemeriksa

ULIT

t6
RUANG JAWAPAN

TJ

v
Skor

l0
9
8

6
5
A T

l
0

7l08l1, a

2007 Hak cipta Kerajaan Malavsia

SULIT

SULIT

17

RUANG JAWAPAN

I
3 i
I

Skor

l0
9
8

7 6

4
3

7l08ll o

[Lihat sebelah
z00i Hak Cipta Keraiaan Matavsia

SUL

rUntuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT

Rajah

13

t[Sftor: 10]

Bahagian lantai dalam kereta anda didapati bertakung air yang berpunca dari unit penyejat penyaman udara seperti dalam Rajah 13. Terangkan bagaimana anda membaik pulih untuk mengatasi masalah tersebut.

Skor

l0
9
8

7 6

4
3

2
I

7t08tl

O 2007 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

19

RUANG JAWAPAN

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor

l0
9
8

6
5

4
2

710811 e

ILihat sebelah
200'7 Hak

ciota Keraiaan Malavsia

w'-

Untuk Kegunaan Pemeriksa

20

RUANG JAWAPAN

Skor

l0
9
8

6
5

4
Z

l
0

O 2007 Hak Cipta Kerajaan Malaysta

SULIT

SULIT

2l
Bahagian C
Jawab semua soalan. Untuk Kegunaan Pemeriksa

intu yang sering dibuka Rajah 14

yang secukupnya. boleh diatasi.

bilik dipasang unit penyaman udara tingkap seperti dalam Rajah 14. Setelah unit beroperasi, didapati suhu bilik tersebut tidak mencapai kadar pendinginan
Sebuah

Berdasarkan kreativiti, huraikan punca dan bagaimana masalah ini


[Skor:

l0l

Skor
10 9
8

6
5

4
3

7108/l

@ 2007 Hak

cipra

[Lihat sebela
KeraJaan Mataysia

SUL

Untuk Kegunaan Pemeriksa

ULIT

22

RUANG JAWAPAN

Skor

l0
9
8

7 6
5

4 z
I

7r08tl O 2007 Hak Cipta Kerajaan

Malaysia

SULIT

-l

SULIT

23

RUANG JAWAPAN

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor

l0
9
8

7 6
5

4
2

7l08ll a

2007 Hak cipta Kerajaan Mataysia

ILihat sebelah SULIT

Urtttrk Kegtrnaan
Pemeriksa

ULIT

24

Andabaru membuka sebuah kedai yang menawarkan perkhidmatan menservis, memasang dan menjual unit penyaman udara. Di kawasan itu juga ada kedai yang menjalankan perniagaan yang sama.

Berdasarkan kreativiti, huraikan bagaimana anda dapat bersaing dalam perniagaan dari segi perkhidmatan selepas jualan. fSkor: 10]

tL

\t

Skor

l0
9

6
5

4
J

2
I

7l08ll o 2007 Hak cipta

Kerajaan Mataysia

SULIT

SULIT

t<
RUANG JAWAPAN
Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor

l0
9
8

6
5

4
J

7l08ll o

ILihat sebelah
2007 Hak

cipra Kerajaan Malaysia

11-

ril

Untuk Kegunaan Penteriksa

SULIT

26

RUANG JAWAPAN

Skrtr

l0
9
8

6
5

4
3

2
I

KERTAS SOALAN TAMAT


710811 c
2007 Hak C'ipta Kerajaan Malaysia

SULIT