Anda di halaman 1dari 25

ANALISIS SWOT / SWOC BIDANG HAL EHWAL MURID ( HEM ) Kekuatan ( S ) 1. Kerjasama berpasukan antara guru-guru. 2.

Program SMM / BMM dan SSDM sedia ada dan memudahkan tugas guru disiplin menguruskan rekod disiplin. 3. Bilangan komputer dengan akses online dari mana-mana tempat di sekolah. . Bilangan guru dan sta! sokongan "ang ramai dan kemahiran asas #$%. &. Bilangan penga'as sekolah "ang ramai membantu tugas pengurusan disiplin. eluan! ( O ) 1. P#B* "ang memberi kerjasama penuh di dalam akti+iti sekolah. 2. Peratus kerjasama ibu bapa "ang tinggi dalam membantu sekolah meningkatkan ke(emerlangan. 3. Kerjasama "ang padu dengan Bahagian %eknologi Pendidikan ,egeri. Ca"a#an ( C ) 1. Sebahagian ke(il ibu bapa kurang men"okong program sekolah dengan tidak memberi kerjasama memberi maklumat "ang tepat. 2. Murid dari aliran berbe-a . SK/ S0K 1 kurang keupa"aan interaksi antara kaum. 3. Sekolah pen"alur "ang berbe-a aliran meningkatkan (abaran proses asimilasi buda"a. Kelemahan ( W ) 1. Murid tidak mempun"ai identiti "ang boleh diketengahkan dan mudah dikenali. 2. Da"a "ang tidak dikemaskini men"ukarkan penggunaan maklumat se(ara optimum. 3. Salahlaku "ang berulang dilakukan oleh murid. . Pengeluaran Sijil Berhenti dan Surat )kuan tidak (ekap kerana pengisian borang tidak dilakukan dengan jujur.

HAL EHWAL MURID eneta$an St#ate!% Men!%kut I&u' Matlamat' O"(ekt%)' K I *an Sa&a#an

ISU STRATEGIK 1. Murid-murid tidak mempun"ai identiti khusus "ang melambangkan murid Sekolah Bestari.

MATLAMAT STRATEGIK 1. Melahirkan murid-murid "ang berilmu/ berakhlak mulia/ berdisiplin/ berketerampilan/ dan mempun"ai jati diri "ang mantap.

OB+EKTI, 1. Membentuk identiti khusus bagi murid SMK Dato2 Dol Said bagi menggambarkan murid Sekolah Bestari.

K I Semua murid memakai tag nama bila berada di ka'asan sekolah

TO.//0 Penga'as dan Penga'as Pusat Sumber sahaja "ang mempun"ai tag nama

SASARAN .//1 Semua murid tingkatan 1 dan 2/ penga'as dan penga'as perpustakaan. 1.

INISIATI, / STRATEGI Pemakaia n tag nama. 2. Pengguna an tag untuk peminjaman dan pemulangan buku perpustakaan 1. Program doa 1 minit 2. Program seribu salam

2. Membentuk buda"a hormat menghormati.

Bilangan u(ap selamat di antara 'arga sekolah meningkat

)ntara guru dengan guru/ murid dengan guru "ang dikenali 34 aduan

)ntara semua 'arga sekolah

3. Mengurangkan kes salahlaku

Bilangan aduan rasmi berkurang.

35 aduan

1. Sistem Merit

2. 6ekod maklumat murid "ang tidak kemaskini sepenuhn"a menjejaskan pengurusan biasis'a/ buku teks/ disiplin dan bantuan kebajikan.

1.Memastikan sekolah mempun"ai sistem "ang berkesan dalam pengendalian data dan maklumat

1. Memperkemas kaedah pengumpulan data dan maklumat murid dan meningkatkan kesahihan maklumat 2. Memaksimumkan !ungsi data SMM dan BMM

6ekod maklumat murid "ang kemaskini dan tepat

457 kemaskini

1557 kemaskini

1. Perkongsian maklumat dengan Sekolah 6endah 2. 8perasi data

Bilangan akti+iti dan tugas "ang menggunakan data SMM/BMM bertambah

1 akti+iti 9 Penghantaran data ke PPD

3 akti+iti

1. )plikasi Sistem merit 2. )plikasi Sijil Berhenti dan Surat )kuan.

elan Takt%kal STRATEGI 2 3 Melah%#kan mu#%*4mu#%* 5an! "e#%lmu' "e#akhlak mul%a' "e#*%&%$l%n' "e#kete#am$%lan *an mem$un5a% (at% *%#% 5an! manta$ ( mem"entuk %*ent%t% khu&u& "a!% mu#%* SMK Dat67 D6l Sa%* "a!% men!!am"a#kan mu#%* Sek6lah Be&ta#%) BIL 1. ROGRAM/ RO+EK Pemakaian tag nama I TANGGUNG +AWAB *PK :;M TEM OH/ HARI 0an - ,o+ KOS / SUMBER - 6M 2 55.55 - P#B* dan ibu bapa pelajar OUT UT Semua murid sasaran menggunakan tag nama. K I Semua murid memakai tag nama bila berada di ka'asan sekolah ELAN KONTIGENSI %ag nama untuk semua ketua tingkatan dan penolong.

Penggunaan tag untuk peminjaman dan pemulangan buku perpustakaan

$ik :jh Saidah 8thman

Mei-,o+

- 6M 55.55 - P$* Perpustakaan

Semua murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 menggunakan tag nama dalam urusan peminjaman dan pemulangan buku

Semua murid memakai tag nama bila berada di ka'asan sekolah

Setiap murid mempun"ai kod bar sendiri.

STRATEGI 2 3 Melah%#kan Mu#%*4mu#%* 5an! Be#%lmu' Be#akhlak Mul%a' De#*%&%$l%n' Be#kete#am$%lan Dan Mem$un5a% +at% D%#% 8an! Manta$ ( Mem"entuk "u*a5a men!h6#mat% *an men!u#an!kan ke& &alahlaku9) BIL 1. ROGRAM/ RO+EK Program Doa 1 minit I TANGGUNG +AWAB *PK :;M TEM OH/ HARI 0an - ,o+ KOS / SUMBER %iada OUT UT Murid mela!a-kan doa setiap permulaan kelas. K I Bilangan u(ap selamat di antara 'arga sekolah meningkat Bilangan u(ap selamat di antara 'arga sekolah meningkat Bilangan u(ap selamat di antara 'arga sekolah meningkat ELAN KONTIGENSI Doa pada permulaan .pagi1 dan semasa akhir .%engahari1 Memberi salam kepada semua guru. Makluman melalui papan ken"ataan.

2.

Program Seribu Salam

*PK :;M

0an-,o+

- 6M355.55 - P$* Kaunseling %iada

Murid berlumbalumba memberi salam Makluman markah merit dan tindakan disiplin terhadap murid kepada penjaga

3.

Sistem Merit

*PK :;M/ *uru Disiplin

0an - ,o+

STRATEGI . 3 Mema&t%kan Sek6lah Mem$un5a% SI&tem 8an! Be#ke&an Dalam en!en*al%an Data Dan Maklumat ( Mem$e#kema& kae*ah $en!um$ulan *ata *an maklumat mu#%* *an men%n!katkan ke&ah%han maklumat' memak&%mumkan )un!&% *ata SMM *an BMM ) BIL 1. ROGRAM/ RO+EK Perkongsian Maklumat Dengan Sekolah 6endah I TANGGUNG +AWAB *PK :;M Pen"elaras %ingkatan 1 Kaunselor *PK :;M/ Kaunselor/ *uru tingkatan TEM OH/ HARI Dis 255</ 0an 2554 KOS / SUMBER - 6M &55.55/- %abung Bestari OUT UT Maklumat murid %ingkatan 1 2554 "ang lengkap Maklumat murid "ang kemaskini K I 6ekod maklumat murid "ang kemaskini dan tepat 6ekod maklumat murid "ang kemaskini dan tepat 6ekod maklumat murid "ang kemaskini dan tepat ELAN KONTIGENSI Murid mengisi maklumat mereka sendiri semasa kelas #$% Menggunakan khidmat ahli kelab komputer.

8perasi Data

0an-0un

3.

)plikasi Sistem Merit

*PK :;M *uru Disiplin

0an 9 Ma( .Per(ubaan1 Mei 9 0un .Pemantapan1 0ulai 9 8kt .Penilaian1 ,o+ - Dis 2554

%iada

Pelaksanaan sistem merit "ang lan(ar

Pelaksanaan se(ara manual.

Memaksimumkan !ungsi data SMM dan BMM

*PK :;M

%iada

Pengeluaran Sijil Berhenti dan Surat )kuan menggunakan data SMM/BMM

6ekod maklumat murid "ang kemaskini dan tepat

Pelaksanaan menggunakan borang berhenti sekolah.

ELAN O ERASI Pelan 8perasi = Melahirkan murid-murid "ang berilmu/ berakhlak mulia/ berdisiplin/ berketerampilan dan mempun"ai jati diri "ang mantap . Membentuk identiti khusus bagi murid SMK Dato2 Dol Said bagi menggambarkan murid Sekolah Bestari1 Pemakaian %ag ,ama %ag nama "ang mengandungi maklumat asas murid/ alamat e-mail dan kod bar boleh digunakan untuk mengenalpasti murid SMK Dato> Dol Said. %ag nama juga boleh digunakan bagi mengenalpasti kohot murid berdasarkan 'arna jalur pada tag. 1. Murid memaparkan identiti sekolah dan kohot masing-masing 2. Memudahkan urusan peminjaman dan pemulangan buku perpustakaan. %arikh ? tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran = = Pen"ediaan tag nama = 0anuari 9 )pril 2554 Penggunaan tag bagi urusan perpustakaan= Mei 9 September 2554 Semua Penga'as/ Penga'as Pusat Sumber/ Murid %ingkatan 1 dan %ingkatan 2. STATUS / ELAN / KONTIGENSI

,ama Projek 1 6asional

= =

8bjekti!

BIL

ROSES KER+A

TANGGUNG+AWAB

TEM OH

1. Mes"uarat kerja 2. %etapkan tarikh 3. Bin(ang kos/sumber . @antik )0K &. )gihan tugas

*PK :;M *uru Disiplin Pen"elaras #$% *uru Koperasi Setiausaha P#B*

1 hari .)'al 0anuari 25541

3. :al-hal lain 2. Surat men"urat = 1. Permohonan kebenaran P#B* 2. Pemberitahuan kepada penjaga 3. Pen"ediaan tag= 1. Pen"ediaan maklumat murid 2. Pen"ediaan alamat e-mail 3. Photo murid dan kod bar . Kemaskini pangkalan data tag nama &. $etak dan >laminate> tag 3. Pelan(aran penggunaan tag . &. Pelan(aran penggunaan tag nama Projek Per(ubaan penggunaan tag di perpustakaan 3. Penggunaan %ag di perpustakaan *uru Sumber Media Mei 9 September 2554 <. Pemantauan *PK :;M/ )0K Program Mei 9 ,o+ 2554 *PK :;M *uru Sumber Media 24 )pril 2554 Ma( 9 )pril 2554 *PK :;M Minggu 1 Aebruari Minggu 1-2 Aeb Minggu 3- Aeb Minggu 1- Ma( Minggu 1- )pril 24 )pril 2554 *PK :;M 1 Minggu selepas mes"uarat

Penilaian dan pelaporan. Masalah "ang timbul Keberkesanan/ Kelebihan dan kekurangan

*PK :;M/ )0K Program

Mei-Sep 2554

ELAN O ERASI 2

Melahirkan murid-murid "ang berilmu/ berakhlak mulia/ berdisiplin/ berketerampilan dan mempun"ai jati diri "ang mantap . Membentuk identiti khusus bagi murid SMK Dato2 D8l Said bagi menggambarkan murid sekolah bestari. Penggunaan tag untuk peminjaman dan pemulangan buku perpustakaan %ag nama murid mengandungi kod bar "ang berasaskan kepada nombor kad pengenalan boleh memudahkan urusan peminjaman dan pemulangan buku dan bahan perpustakaan. Memudahkan urusan peminjaman dan pemulangan buku perpustakaan. Mei 9 ,o+ 2554 Semua Penga'as/ Penga'as Pusat Sumber/ Murid %ingkatan 1 dan %ingkatan 2. STATUS / ELAN / KONTIGENSI

,ama Projek 2 6ational 8bjekti! %arikh ? tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran

= = = = =

BIL

ROSES KER+A

TANGGUNG+AWAB

TEM OH

1. Mes"uarat kerja 2. Penetapan tarikh-tarikh 3. Bin(ang kos/sumber . @antik )0K &. )gihan tugas 3. :al-hal lain 2. Surat men"urat = 1. Makluman kepada murid

*uru Sumber Media

1 hari

)0K Pusat Sumber

1 Minggu selepas mes"uarat

3.

Penggunaan tag= 1. Pengemaskinian pangkalan data perpustakaan 2. Pen"ediaan kod bar 3. Per(ubaan penggunaan tag

*uru Sumber Media

2 bulan .0an-Ma(1 1 bulan .Aeb1 2 bulan .Aeb 9 Ma(1

Penggunaan kad perpustakaan menggantikan tag nama

Pelan(aran penggunaan tag nama

*uru Sumber Media

24 )pril 2554

&.

Pemantauan

*PK :;M/ *uru Sumber Media )0K Program

Mei 9 ,o+ 2554

3.

Penilaian dan pelaporan. Masalah "ang timbul Keberkesanan/ Kelebihan dan kekurangan

*PK :;M/ )0K Program

Mei-Sep 2554

ELAN O ERASI 2 ,ama Projek 3 6ational 8bjekti! %arikh ? tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran

3 = = = = =

Melahirkan murid-murid "ang berilmu/ berakhlak mulia/ berdisiplin/ berketerampilan dan mempun"ai jati diri "ang mantap .Membentuk Buda"a :ormat Menghormati.1 Doa 1 minit Doa pada permulaan setiap pekerjaan boleh menjadi perangsang kepada usaha men(apai ke(emerlangan. Menjadikan buda"a berdoa sebagai kebiasaan dalam kehidupan seharian bagi menguatkan ji'a dan rohani murid. 0an 9 ,o+ 2554 Semua murid STATUS / ELAN / KONTIGENSI

BIL

ROSES KER+A

TANGGUNG+AWAB

TEM OH

1. Mes"uarat 2. Penetapan Dasar

*PK :;M/ Ketua Panitia Pendidikan #slam Setiausaha Bnit Pembangunan Modal #nsan Kelas 1 Ketua Panitia Pendidikan #slam Setiausaha Bnit Pembangunan Modal #nsan Kelas 1

1 hari

2.

Pen"ediaan 6an(angan Kerja

1 minggu

3.

Pelaksanaan

*PK :;M Setiausaha Bnit Pembangunan Modal #nsan Kelas 1

Bermula )'al Aebruari

Penggunaan kad perpustakaan menggantikan tag nama

Pemantauan

*PK :;M Ketua Panitia Pendidikan #slam

Aeb - ,o+

&.

Penilaian dan pelaporan. Masalah "ang timbul Keberkesanan/ Kelebihan dan kekurangan

*PK :;M Setiausaha Bnit Pembangunan Modal #nsan Kelas 1

0un 2554 ,o+ 2554

ELAN O ERASI 2 ,ama Projek 6ational 8bjekti! %arikh ? tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran

3 = = = = =

Melahirkan murid-murid "ang berilmu/ berakhlak mulia/ berdisiplin/ berketerampilan dan mempun"ai jati diri "ang mantap . Membentuk Buda"a :ormat Menghormati.1 Program Seribu Salam Memberi salam dan u(ap selamat boleh mengeratkan tali silaturrahim. Menjadikan buda"a memberi salam u(ap selamat sebagai kebiasaan 0an 9 ,o+ 2554 Semua murid/ guru dan sta! sokongan sekolah. STATUS / ELAN / KONTIGENSI

BIL

ROSES KER+A

TANGGUNG+AWAB

TEM OH

1. Mes"uarat 2. Penetapan Dasar 2. Pen"ediaan ran(angan kerja

*PK :;M

1 hari

*PK :;M/ Ketua Panitia Pendidkan #slam .P#1/ Pendidikan Moral .PM1 dan Pendidikan Si+ik dan ke'arganegaraan .PSK1 Setiausaha Bnit Pembangunan Modal #nsan Kelas 1

1 minggu

3.

Pelaksanaan

*PK :;M Setiausaha Bnit Pembangunan Modal #nsan Kelas 1

Bermula )'al Aebruari

Pemantauan

*PK :;M Ketua Panitia Pendidikan #slam Setiausaha Bnit Pembangunan Modal #nsan Kelas 1

Aeb - ,o+

&.

Penilaian dan pelaporan. Masalah "ang timbul Keberkesanan/ Kelebihan dan kekurangan

*PK :;M

0un 2554 ,o+ 2554

ELAN O ERASI 2 ,ama Projek & 6ational 8bjekti! %arikh ? tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran

3 = = = = =

Melahirkan murid-murid "ang berilmu/ berakhlak mulia/ berdisiplin/ berketerampilan dan mempun"ai jati diri "ang mantap .Mengurangkan Kes Salahlaku1
Sistem Merit

Memberi markah/mata kepada perlakuan murid membolehkan murid sentiasa ber'aspada dan beringat. Mengurangkan kes salahlaku dalam kalangan murid. 0an 9 ,o+ 2554 Semua murid. STATUS / ELAN / KONTIGENSI

BIL

ROSES KER+A

TANGGUNG+AWAB

TEM OH

1. Mes"uarat 2. Penetapan Dasar

*PK :;M

1 hari

2.

Pen"ediaan ran(angan kerja

*PK :;M/ Setiausaha Disiplin Kaunselor

1 minggu

3.

Memberitahu murid dan penjaga

*PK :;M/ Setiausaha Disiplin Kaunselor

2 Minggu

Pelaksanaan

*PK :;M

0an-,o+

Stiausaha Disiplin Kaunselor

&.

Pemantauan

*PK :;M Setiausaha Disiplin

0an - ,o+

3.

Penilaian dan pelaporan. Masalah "ang timbul Keberkesanan/ Kelebihan dan kekurangan

*PK :;M

0un 2554 ,o+ 2554

ELAN O ERASI . ,ama Projek 1

3 =

Memastikan Sekolah Mempun"ai Sistem Cang Berkesan Dalam Pengendalian Data dan Maklumat
( Memperkemas kaedah pengumpulan data dan maklumat murid dan meningkatkan kesahihan maklumat 1 Perkongsian Maklumat Dengan Sekolah 6endah

6ational 8bjekti! %arikh ? tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran

= = = =

Maklumat murid seharusn"a diisi sekali sahaja dan boleh diba'a semasa perpindahan ke sekolah baru . Mengurangkan bebanan *uru %ingkatan 1 mengisi semula maklumat murid. 0an 9 ,o+ 2554 Semua murid. STATUS / ELAN / KONTIGENSI

BIL

ROSES KER+A

TANGGUNG+AWAB

TEM OH

1. Mes"uarat 2. Penetapan Dasar

*PK :;M/ Kaunselor

1 hari / 8kt 255<

2.

Pen"ediaan ran(angan kerja

*PK :;M/ Pen"elaras %ingkatan 1 Kaunselor

1 minggu

3.

Penghantaran disket kepada sekolah Pen"alur

Kaunselor

1 minggu

Penggabungan data ke dalam sistem SMM/BMM

Kaunselor

2 Minggu

&.

Penilaian dan pelaporan. Masalah "ang timbul Keberkesanan/ Kelebihan dan kekurangan

*PK :;M

0un 2554 ,o+ 2554

ELAN O ERASI . ,ama Projek 2 6ational 8bjekti! %arikh ? tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran

3 = = = = =

Memastikan Sekolah Mempun"ai Sistem Cang Berkesan Dalam Pengendalian Data dan Maklumat . Memperkemas kaedah pengumpulan data dan maklumat murid dan meningkatkan kesahihan maklumat1
8perasi Data

Murid-murid perlu mengetahui dan mengemaskini maklumat masing-masing . Meningkatkan proses kemaskini dan kesahihan maklumat murid. 0an 9 0un 2554 Semua murid. STATUS / ELAN / KONTIGENSI

BIL

ROSES KER+A

TANGGUNG+AWAB

TEM OH

1. Mes"uarat 2. Penetapan Dasar

*PK :;M/ Kaunselor/ *uru #$%

1 hari / 0an 2554

2.

Pen"ediaan ran(angan kerja Penetapan jadual Penetapan kaedah

*PK :;M/ Pen"elaras %ingkatan/ Kaunselor

1 minggu

3.

Pelaksanaan

*uru #$%/ Kaunselor/ *uru %ingkatan

1 minggu

Penilaian dan pelaporan.

*PK :;M/ Kaunsleor.

0un 2554

Masalah "ang timbul Keberkesanan/ Kelebihan dan kekurangan

ELAN O ERASI . ,ama Projek 3 6ational 8bjekti! %arikh ? tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran

3 = = = = =

Memastikan Sekolah Mempun"ai Sistem Cang Berkesan Dalam Pengendalian Data dan Maklumat . Memaksimumkan !ungsi data SMM dan BMM1 )plikasi Sistem Merit Sistem Merit berkomputer memudahkan urusan kemasukan/ pen(arian/ pen"emakan dan membuat keputusan . Sistem Merit dapat dilaksanakan dengan berkesan. 0an 9 ,o+ 2554 Semua murid. STATUS / ELAN / KONTIGENSI

BIL

ROSES KER+A

TANGGUNG+AWAB

TEM OH

1. 2.

Mes"uarat Penetapan Dasar

*PK :;M/ Setiausaha Displin

1 hari / 0an 2554

2.

Pen"ediaan ran(angan kerja Penetapan jadual Penetapan kaedah

*PK :;M/ Setiausaha Disiplin

1 minggu

3.

Pen"ediaan )plikasi

Pen"elaras #$%/ *uru #$%

2 minggu

Per(ubaan

Pen"elaras #$%/

2 bulan

*uru #$% &. Pemantapan Pen"elaras #$%/ *uru #$% 3. Penilaian dan pelaporan. Masalah "ang timbul Keberkesanan/ Kelebihan dan kekurangan *PK :;M/ Kaunsleor. 0un 2554 & Bulan

ELAN O ERASI . ,ama Projek 6asional 8bjekti! %arikh ? tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran BIL

3 = = = = =

Memastikan Sekolah Mempun"ai Sistem Cang Berkesan Dalam Pengendalian Data dan Maklumat . Memaksimumkan !ungsi data SMM dan BMM 1 Memaksimumkan !ungsi data SMM dan BMM Data SMM/BMM berguna untuk pengeluaran Sijil Berhenti dan Surat )kuan . Menjadikan data SMM / BMM sebagai rujukan utama. ,o+ - Dis 2554 Semua murid tingkatan 3/ & dan 3 )tas. TANGGUNG+AWAB TEM OH STATUS / ELAN / KONTIGENSI

ROSES KER+A

1. 2. 3. . 2.

Mes"uarat Penetapan Dasar Menetapkan kos Membentuk )0K

*PK :;M

1 hari

Pen"ediaan ran(angan kerja Penetapan jadual Penetapan kaedah

*PK :;M/ Setiausaha Disiplin

1 minggu

3.

Pen"ediaan )plikasi

Pen"elaras #$%/ *uru #$%

3 bulan

Per(ubaan

Pembantu %adbir/ *uru #$%

2 bulan .Sebelum 8ktober 25541 2 Bulan

&.

Pemantapan

Pembantu %adbir/ *uru #$%

3.

Penilaian dan Pelaporan. Masalah "ang timbul Keberkesanan/ Kelebihan dan kekurangan

*PK :;M.

1 minggu

Anda mungkin juga menyukai