Anda di halaman 1dari 3

Departament de Disseny i Imatge

http://www.ub.edu/mediatecaimatge

MEDIATECA D'IMATGE : ARXIU-AV | Fitxa Film/Vdeo Ttol origi al: El ao en que el futuro acabo (comenz) Ttol CA!T/CAT: El ao en que el futuro acabo (comenz) A"tor: Exposito, Marcelo A #: 2007 $a%: Espanya D"rada: 00: 2: ! Format: "olor $rod"&tora: """# #arcelona Di%tri'"(dora: """# #arcelona a l$exposici %En transici&' De%&ri+tor% (+,eo, -+,eo art, pol+tica, mem.ria, imat/e, relat' $remi%, me &io %, --0quest film -a estar creat per una exposici or/anitza,a pel """#, aix+ que ,urant un temps -a formar part ,el recorre/ut ,el museu' )o se li reconeix cap premi, per. -a estar ,urant molt temps retransmetent1se per l$exposici %En transici&' !i o+%i o De%&ri+&i) 2na commemoraci, en format au,io-isual, ,e les primeres eleccions /enerals ,emocr3tiques' 4r3cies a les imat/es fa un recorre/ut a tra-5s ,el proc5s institu6t ,e la ,emocratitzaci que -a patir Espanya' 0 causa ,e l$elecci ,e les imat/es i el muntat/e ,el -+,eo, s$aconse/ueix que l$especta,or es pre/unti i es q7estioni la realitat ,$aquesta suposa,a ,emocr3cia' 8$autor ,eci,eix etiquetar el proc5s ,$eleccions com a punt culminant ,e la instauraci ,e la ,emocr3cia, a partir ,$aquest reflexiona sobre la ,emocr3cia: sobre la se-a arquitectura basa,a en l$ofec a l$exterior ,e l$acti-itat ,emocr3tica, la centralitat absoluta ,el ritus ,ele/atiu ,el -ot i la imposici ,el consens en el r9/im pol+tic ,$Espanya' El -+,eo s$ar/umenta sobre ,os pilars b3sics: una :ip.tesi i un experiment' ;el que refereix a la :ip.tesi es formula ,e la se/7ent manera: la neutralitzaci ,e les imat/es ,e la transici ,emocr3tica /r3cies a la t9cnica ,e representaci -isual que s$utilitza: imat/es sobre co,ifica,es, que impe,eixen la comprensi ,els fets :ist.rics que suposa,ament representen' En can-i pel que refereix a l$experiment, l$autor es fa una pre/unta: qu9 passa si la representaci ,e <0 anys ,e la :istoria no es para al =7>, quan el ,icta,or mor, sin que s$ext9n m5s en el temps, fins a 70 anys, confi/urant ,$aquesta manera un conte enrere -isual amb 2 minuts ,e ,ura,a' .iogra/ia de l'a"tor Marcelo Exposito, nascut a ;uertollano al =??, 5s un artista multim9,ia que :a treballat en ,i-ersos suports, com la foto/rafia, el -+,eo i ,i-ersos texts, interconnectant pro@ectes inter,isciplinaris que re formulen les tra,icions est9tiques' G"i): Expsito, Marcelo M" tatge: (ila, )*ria' I t*r+ret%:

0ctualment esta resi,int entre #arcelona i #uenos 0ires, on treballa com a co1,irector aca,9mic ,el ;ro/rama

Departament de Disseny i Imatge

http://www.ub.edu/mediatecaimatge

,$Estu,is An,epen,ents (;EA) ,el Museu ,$0rt "ontemporani ,e #arcelona (M0"#0) i professor associat ,e la Bacultat ,e #elles 0rts ,e la 2ni-ersitat ,e "astella1 8a Manc:a' Camb5 5s membre ,e la 2ni-ersitat ).ma,a i ,e la De, "onceptualismes ,el Eu,, aix+ mateix tamb5 forma part ,el colFlectiu e,itorial ,el Gebzine multi bilin/7e transversal. Hs co1fun,a,or i co1e,itor ,e la re-ista brumaria (20021200?)' Ia e,itat, en solitari o en colFlaboraci, ,i-ersos llibres' Co text de l'o'ra 8$obra -a ser crea,a per una exposici en concret ,urant el 2007' El nom ,e l$exposici era en transici. 8$exposici no pretenia fer una ,escripci cronol./ica iJo narrati-a ,$un episo,i :ist.ric en concret, sin que s$entenia com una proposta ,e comprensi ,$un proc5s complex i ,ens que actua ,e llinar entre ,icta,ura i ,emocr3cia, que afecta i 5s crea,a a tra-5s ,e les persones que :o -an -iure' ;er aix. els or/anitza,ors ,e l$exposici -an -oler ,onar el prota/onisme als in,i-i,us i colFlectius m5s que als prota/onistes pol+tics i p*blics' )arra els can-is que es -an pro,uir en la societat espanyola ,urant la transici' El -+,eo ,ibuixa l$e-oluci ,$una societat que -a ,esarticular tot el que el re/im franquista, aparentment, :a-ia ,eixat lli/at' 0 m5s tamb5 s$articula un eix en els obstacles que -an frenar el proc5s cap a la llibertat ,emocr3tica' ;er acabar tamb5 fa una pinzella,a al present, mostrant el context repressor en el que es troben moltes fam+lies que :an patit la ,icta,ura en la se-a pell o en la pell ,els seus familiars' Espanya -a estar sub@ecte a molts can-is, molts ,$aquests es -an realitzar per la pressi exterior per crear una ,emocr3cia ,espr5s ,$una ,icta,ura, tot i que molts espanyols no creien en la filosofia ,e la ,emocr3cia' El -+,eo es q7estiona i critica aquesta %imposici& ,e la ,emocr3cia' Fo t% do&"me tal% &o %"ltade% 1 http://www.ub.edu/mediatecaimatge/ca/el-a%C3%B1o-en-

ue-el-!uturo-acab%C3%B3-comen"

%C3%B3 - http://marceloe#posito.net/ - http://www.hamacaonline.net/autor.php$id%&' - http://www.cccb.org/es/e#posicio-en(transicin-113)1 -http://www.hamacaonline.net/obra.php$id%*'+


A 0li%i text"al 1e%tr"&t"ra, orga it2a&i) o xarxa de %ig i/i&at%3 El -+,eo s$estructura al -oltant ,$ imat/es ,e re apropiaci, tant foto/rafies com -+,eos, ,$arxiu' C5 una estructura clara i marca,a, -an apareixent els anys al mi/ ,e la pantalla ,e l$anti/uitat a l$actualitat, ,el =77 fins al 2007' El format ,el -+,eo ,epenen i esta sub@ecte als a-enKos tecnol./ics ,e l$9poca' Hs per aix. que ,urant les imat/es que es refereixen a l$anti/uitat pre,ominen les foto/rafies, al/unes en blanc i ne/re, altres en color' 0l final ,el -+,eo, quan es refereixen a l$actualitat, el format 5s -+,eo i en color' Lurant tot el -+,eo po,em -eure un format especial: la imat/e esta talla,a, enqua,ra,a ,ins ,$un cercle, com si -ol/u5s representar un ob@ectiu ,$una c3mera' 0l principi ,el -+,eo apareixen imat/es amb un primer+ssim primer pla en blanc i ne/re ,e nens a l$actualitat, que fa una ,eclaraci ,$intencions ,el pensament ,e l$autor -ers els nens: sn el futur i s$:a ,$apostar per ells' El so ,el -+,eo es ,iferencia en tres parts clares: la primera part ,quan apareixen els nens en blanc i ne/re, no :i :a cap tipus ,e m*sica, 5s el so ambient' 8a se/ona part, quan apareix la imat/e ,e l$esquelet ,esmuntant1se,

Departament de Disseny i Imatge

http://www.ub.edu/mediatecaimatge

l$autor -a optar per una m*sica interpreta,a per un piano, que crea un contrast molt fort amb la imat/e ,e l$esquelet' ;er *ltim, en la tercera part se sent una m*sica ,esor,ena,a i ca.tica interpreta,a per instruments ,e cor,a i ,e -ent' 0questa m*sica /enera una sensaci ,e ,esconcert en l$especta,or, que pret5n emular la sensaci ,e les persones que -an -iure aquella 9poca'

Cog om% i 4om de l'e%t"dia t: #rau D3mia, 8aura Data: ? ,e ,esembre ,e 20 <