Anda di halaman 1dari 3

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

Kelas Masa Nilai Utama Nilai sampingan aju! #tandard Kandungan #tandard (em'elajaran : 4 Cemerlang (30 murid) : 8.45 9.45 pagi. : Kejujuran : Kerjasama : "iran #a$a : %0.% Mengamal!an si!ap jujur dalam per&u'ungan dengan jiran : %0.%.% ) %0.%.3) %0.%.4

*'je!ti+ (em'elajaran( *( ) : (ada a!&ir pem'elajaran dan pengajaran) murid dapat, (enaa!ulan (erasaan (erla!uan .MK --(enilaian : Men$enarai!an tiga si!ap jujur dalam per&u'ungan dengan jiran : Meng&urai!an perasaan apa'ila 'ersi!ap jujur !epada jiran. : -er!ela!uan jujur ter&adap jiran. : Kreati/iti dan in0/ati+) MK : K0mputer ri'a) 1C2 pr0je!t0r) !ad manila ) pen mar!er : (eta (0!0!) 1em'aran !erja.

13N4K35 (d(: LANGKAH/MASA


#et 6ndu!si ( 5 minit)

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (PDP)


Murid men0nt0n /ide0 $ang disedia!an 0le& guru. Murid meneliti /ide0 $ang dita$ang!an 0le& guru. 7-er!isar!an !isa& se0rang 'uda! $ang terjumpa d0mpet jirann$a namun tida! memulang!ann$a. 4uru men$0al murid dan mengait!an nilai !ejujuran $ang a!an dipelajari. 4uru 'ers0al ja8a' dan menerang!an tentang nilai $ang a!an dipelajari.

CATATAN
---: ta$angan /ide0 .MK : MK

1ang!a& % (5 minit )

Nilai Murni: Kejujuran.

Contoh soalan: 1. Apakah pendapat kamu tentang perbuatan John? 2. Apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh John? 1ang!a& 9 (%0 minit) Murid meli&at 3 !eping gam'ar $ang ditunju!!an 0le& guru. -erdasar!an gam'ar terse'ut) murid memili& gam'ar $ang menunju!!an nilai !ejujuran dengan jiran. ---: gam'ar Nilai Murni: Kejujuran

CONTOH OA!AN: 1. "ilih gambar yang mana menun#uk sikap ke#u#uran dengan #iran? 2. Nyatakan sebab mengapa memilih gambar itu? 1ang!a& 3 (90 minit) 4uru mem'eri penerangan dan ara&an 'er!aitan si!ap jujur $ang diamal!an 0le& murid ter&adap jiran mengi!ut !umpulan. Murid di'im'ing mem'ina peta p0!0!. Murid mem'uat pem'entangan 'erdasar!an &asilan !umpulan. 3--: !ad manila) pen mar!er Nilai murni: !erjasama

Contoh Akti$iti: Murid mengapli!asi!an (eta (0!0! tentang #i!ap:nilai sama ada jujur dan tida! jujur serta penjelasan ;iri7;irin$a dalam per&u'ungan dengan jiran. 4uru mem'uat penta!siran:penilaian 1ang!a& 4 (%5 minit) Murid mem'uat lem'aran !erja $ang di'eri!an 0le& guru.

Murid dan guru 'er'in;ang ja8apan.

---: 1em'aran Kerja Nilai: Kejujuran

(enutup: rumusan (5 minit)

Murid men$ata!an semula nilai 'er!aitan $ang tela& dipelajari. Murid men$ata!an perasaan mere!a setela& dapat mengamal!an nilai !ejujuran 'ersama7sama jiran. 4uru mem'uat rumusan ter&adap nilai !ejujuran.