Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN INTAN #$### SUNGAI PETANI KEDAH DARUL AMAN

KBA:3051

Email: sktmintan.ppdkmy@gmail

tel:04-4214809 / fax: 04-

4214967

KEDAH SEJAHTERA Ruj.kami:SKTI/ Kepada, Alamat Penyumbang Tuan/Puan, MEMOHON SUMBANGAN IKHLAS UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN! SK" TAMAN INTAN Dengan sega a horma!n"a perkara di a!as ada ah dirujuk. 2. #ak uman pihak !uan, Program In!egrasi Pendidikan khas $ermasa ah Pem%e ajaran seko ah ini mempun"ai seramai &0 orang murid "ang menga ami pe %agai ke!idakupa"aan seper!i Do'n Sindrom, (u!ism, S o' )earner, *pi eps", Sere%ra Pa si dan +iperak!i,. Pe %agai ak!i-i!i !e ah diran.ang sepanjang !ahun %agi mengga akan murid mengiku!i proses pengajaran dan pem%e ajaran "ang men"eronokan. &. #emandangkan Program Pendidikan Khas In!egrasi di seko ah ini %aru di%uka, pe %agai pera a!an dan kemudahan diper ukan %agi mem%o ehkan murid/murid di seko ah ini mengiku!i proses pengajaran dan pem%e ajaran da am keadaan "ang se esa. 0. Sehu%ungan dengan i!u, sudi ah kiran"a pihak !uan/puan dapa! mem%erikan se%arang %en!uk sum%angan %agi menja"akan program "ang %aka dianjurkan o eh seko ah ini. Se%arang per!an"aan si a hu%ungi 1s!a2ah Si!i 3a!imah %in!i 4he 5a di!a ian 01&/6701891 a!au *n :asruddin %in (hmad di!a ian 012/66067&0. Sekian, !erima kasih Sa"a "ang menuru! perin!ah, //////////////////////////////////////////////// Tarikh : 1 Ogos 2010