Anda di halaman 1dari 12

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Kelas/Semester Pertemuan KeAlokasi !

o"ik A# Kom"etensi $nti 1% (% Men&ha'ati dan men&amalkan a!a an a&ama 'an& lain'a Men&em)an&kan *e ilak+ "!+!+ , disi*lin, tan&&+n& !a-a), *ed+li, sant+n, amah lin&k+n&an, &.t.n& .'.n&, ke !asama, /inta damai, es*.nsif dan * .aktif$ dan men+n!+kan sika* se)a&ai )a&ian da i s.l+si atas )e )a&ai *e maslahan )an&sa dalam )e inte aksi se/a a efektif den&an lin&k+n&an s.sial dan alam se ta dalam menem*atkan di i se)a&ai /e minan )an&sa dalam *e &a+lan d+nia #% Memahami, mene a*kan, men&analisis *en&etah+an fakt+al, k.nse*t+al, * .sed+ al )e dasa kan in&intah+n'a tentan& ilm+ *en&etah+an, tekn.l.&i, seni, )+da'a dan h+mani. a den&an -a-asan keman+siaan, ke)an&saan, kene&a aan dan *e ada)an te kait fen.mena dan ke!adian, se ta mene a*kan *en&etah+an * .sed+ al *ada )idan& ka!ian 'an& s*esifik ses+ai den&an )akat dan minatn'a +nt+k mem/ahkan masalah 4% Men&.lah, menala , men'a!i dan men/i*ta daam anah k.nk et dan anah a)st ak te kait den&an *en&em)an&an da i 'an& di*ela!a in'a disek.lah se/a a mandi i, dan mam*+ men&&+nakan met.de ses+ai kaidah keilm+an% B# Kom"etensi %asar 1% Memiliki m.ti0asi inte nal, kemam*+an )eke !asama, k.nsisten, sika* disi*lin, asa *e /a'a di i, dan sika* t.le ansi dalam *e )edaan st ate&i )e *iki dalam memilih dan mene a*kan st ate&i men'elesaikan masalah% (% Mam*+ ment ansf. masi di i dalam )e * ilak+ !+!+ , tan&&+h men&hada*i masalah, k itis dan disi*lin dalam melak+kan t+&as )ela!a Teknik Elekt .nika% #% Men+n!+kkan sika* )e tan&&+n& !a-a), asa in&in tah+, !+!+ dan *e ilak+ *ed+li lin&k+n&an% aktu : KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA : X/1 : 1 : 5 x 45 menit : Memahami definisi keselamatan dan kesehatan ke !a "K#$

4% Men&klasifikasikan *eke !aan )en&kel )e dasa kan keselamatan dan kesehatan ke !a C# $n&iktor 1% Men!elaskan *en&e tian keselamatan dan kesehatan ke !a K# (% Men&etah+i * insi*1* insi* keselamatan dan kesehatan ke !a K# #% 2dentifikasi kesehatan, keselamatan dan keamanan dalam )eke !a %# 1% (% #% !ujuan Pem'elajaran Setelah selesai *em)ela!a an, diha a*kan sis-a da*at 3 Sis-a da*at men!elaskan *en&e tian keselamatan dan kesehatan ke !a Sis-a mam*+ men!elaskan * insi*1* insi* keselamatan dan kesehatan ke !a Sis-a da*at men&identifikasi kesehatan, keselamatan dan keamanan dalam )eke !a

E# Mo&el/Meto&e Pem'elajaran 4endekatan Met.de/St ate&i 4em)ela!a an (# Ke)iatan Pem'elajaran 3 Delivery System 3 PICTURE AND PICTURE

KE*$A!AN

%ESKR$PS$ KE*$A!AN 1% Melak+kan *em)+kaan den&an salam *em)+ka dan )e d.a +nt+k mem+lai *em)ela!a an (% Meme iksa kehadi an *ese ta didik se)a&ai sika* disi*lin

AL+KAS$ AK!,

Pen&a-uluan

#% Men'am*aikan t+!+an *em)ela!a an 'an& akan di/a*ai 4% Melak+kan a*e se*si den&an men&a!+kan *e tan'aan "masalah$ +nt+k men&a ahkan sis-a ke mate i 'an& akan di*ela!a i 1% 6+ + men!elaskan tentan& mate i 'an& akan di sam*aikan ke*ada sis-a (% 6+ + mem)e ikan i/e ) eakin& se)el+m sis-a men&e !akan LKS #% Selama masin& 7 masin& sis-a men&& !akan LKS &+ + mend. .n&

#5 menit

Ke)iatan $nti

dan mem.ti0asi sem+a sis-a a&a k.nsent asi men&e !akan LKS Catatan: Selama *em)ela!a an )e lan&s+n&, &+ + men&amati sika* sis-a dalam *em)ela!a an 'an& meli*+ti sika*3 disi*lin, asa *e /a'a di i, )e *e ilak+ !+!+ , tan&&+h men&hada*i masalah tan&&+n& !a-a), asa in&in tah+, *ed+li lin&k+n&an$ 1% Sis-a diminta men'im*+lkan tentan& mate i 'an& dia!a kan (% 6+ + me)e ikan kesim*+lan tentan& mate i 'an& dia!a #% Sis-a diminta +nt+k mem*ela!a ai mate i 'an& akan di*ela!a i *ada *e tem+an )e ik+tn'a

155 menit

Penutu"

45 menit

*# MA!ER$ AJAR

4en&e tian K# adalah s+at+ ilm+ *en&etah+an dan *ene a*an &+na men/e&ah kem+n&kinan te !adin'a ke/elakaan dan *en'akit 'an& dise)a)kan .leh *eke !aan dan lin&k+n&an ke !a% Dalam K# !+&a dikenal istilah Kesehatan Ke !a, 'ait+ 3 s+at+ ilm+ 'an& *ene a*ann'a +nt+k menin&katkan k+litas hid+* tena&a ke !a melal+i *enin&katan kesehatan, *en/e&ahan 4en'akit Aki)at Ke !a meli*+ti *eme iksaan kesehatan, *en&.)atan dan *em)e ian makan dan min+m )e &i8i% 2stilah lainn'a adalah E &.n.m' 'an& me +*akan keilm+an dan a*likasin'a dalam hal sistem dan desain ke !a, kese asian man+sia dan *eke !aann'a, *en/e&ahan kelelahan &+na te /a*ain'a *elakasanaan *eke !aan se/a a )aik% Dalam *elaksanaann'a K# adalah salah sat+ )ent+k +*a'a +nt+k men/i*takan tem*at ke !a 'an& aman, sehat dan )e)as da i *en/ema an lin&k+n&an, sehin&&a da*at men&+ an&i dan ata+ )e)as da i ke/elakaan dan 4AK 'an& *ada akhi n'a da*at menin&katkan sistem dan * .d+ktifitas ke !a% Se/a a te. itis istilah1istilah )aha'a 'an& se in& ditem+i dalam lin&k+n&an ke !a meli*+ti )e)e a*a hal se)a&ai )e ik+t 3 HA9ARD "S+m)e *eke !a 'an& ada DAN6ER "Tin&kat :aha'a$, 4el+an& )aha'a s+dah tam*ak "k.ndisi )aha'a s+dah ada teta*i da*at di/e&ah den&an )e )a&ai tindakan * 0entif% R2SK, * ediksi tin&kat ke*a ahan )ila te !adi )aha'a dalam sikl+s te tent+ 2N;2DENT, M+n/+ln'a ke!adian 'an& )aha'a "ke!adian 'an& tidak diin&inkan, 'an& da*at/telah men&adakan k.ntak den&an s+m)e ene &i 'an& mele)ihi am)an& )atas )adan/st +kt+ A;;2DENT, Ke!adian )aha'a 'an& dise tai adan'a k. )an dan ata+ ke +&ian "man+sia/)enda$ Dalam K# ada ti&a n. ma 'an& selal+ ha +s di*ahami, 'ait+ 3 1% (% #% At+ an )e kaitan den&an keselamatan dan kesehtan ke !a Di te a*kan +nt+k melind+n&i tena&a ke !a Resik. ke/elakaan dan *en'akit aki)at ke !a :aha'a$, S+at+ keadaan 'an& mem+n&kinkan / da*at menim)+lkan ke/elakaan, *en'akit, ke +sakan ata+ men&ham)at kemam*+an

Sasa an da i K# adalah 3 1% (% #% Men!amin keselamatan .*e at. dan . an& lain Men!amin *en&&+naan *e alatan aman di.*e asikan men!amin * .ses * .d+ksi aman dan lan/e

JENIS-JENIS PERALATAN KESELAMATAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) Men+ +t <SHA ata+ <//+*ati.nal Safet' and Health Administ ati.n, alat *elind+n& di i "A4D$ didefinisikan se)a&ai alat 'an& di&+nakan +nt+k melind+n&i *eke !a da i l+ka ata+ *en'akit 'an& diaki)atkan .leh adan'a k.ntak den&an )aha'a di tem*at ke !a, )aik 'an& )e sifat kimia, )i.l.&is, adiasi, fisik, elekt ik, mekanik dan lainn'a%

Safet' Helmet Sa)+k Keselamatan "safet' )elt$

:e f+n&si se)a&ai *elind+n& ke*ala da i )enda 'an& )isa men&enai ke*ala se/a a lan&s+n&%

:e f+n&si se)a&ai alat *en&aman ketika men&&+nakan alat t ans*. tasi ata+*+n *e alatan lain 'an& se +*a "m.)il,*esa-at, alat )e at, dan lain1lain$

Se*at+ Ka et "se*at+ )..t$

:e f+n&si se)a&ai alat *en&aman saat )eke !a di tem*at 'an& )e/ek ata+*+n )e l+m*+ % Ke)an'akan di la*isi den&an metal +nt+k melind+n&i kaki da i )enda ta!am ata+ )e at, )enda *anas, /ai an kimia, ds)%

Se*at+ *elind+n& "safet' sh.es$

Se*e ti se*at+ )iasa, ta*i da i )ahan k+lit dila*isi metal den&an s.l da i ka et te)al dan k+at% :e f+n&si +nt+k men/e&ah ke/elakaan fatal 'an& menim*a kaki ka ena te tim*a )enda ta!am ata+ )e at, )enda *anas, /ai an kimia, ds)%

Sa +n& Tan&an

:e f+n&si se)a&ai alat *elind+n& tan&an *ada saat )eke !a di tem*at ata+ sit+asi 'an& da*at men&aki)atkan /ede a tan&an% :ahan dan )ent+k sa +n& tan&an di ses+aikan den&an f+n&si masin&1masin& *eke !aan%

Tali 4en&aman "Safet' Ha ness$

:e f+n&si se)a&ai *en&aman saat )eke !a di ketin&&ian% Di-a!i)kan men&&+nakan alat ini di ketin&&ian le)ih da i 1,= mete %

4en+t+* Telin&a "Ea 4l+& / Ea M+ff$ Ka/a Mata 4en&aman "Safet' 6lasses$

:e f+n&si se)a&ai *elind+n& telin&a *ada saat )eke !a di tem*at 'an& )isin&%

:e f+n&si se)a&ai *elind+n& mata ketika )eke !a "misaln'a men&elas$%

Maske "Res*i at. $

:e f+n&si se)a&ai *en'a in& +da a 'an& dihi +* saat )eke !a di tem*at den&an k+alitas +da a )+ +k "misal )e de)+, )e a/+n, ds)$%

4elind+n& -a!ah ">a/e Shield$

:e f+n&si se)a&ai *elind+n& -a!ah da i *e /ikan )enda asin& saat )eke !a "misal *eke !aan men&&e inda$

Jas H+!an "Rain ;.at$

:e f+n&si melind+n&i da i *e /ikan ai saat )eke !a "misal )eke !a *ada -akt+ h+!an ata+ sedan& men/+/i alat$% Sem+a !enis A4D ha +s di&+nakan se)a&aimana mestin'a, &+nakan *ed.man 'an& )ena 1 )ena ses+ai den&an standa keselamatan ke !a "K#L ?Kesehatan, Keselamatan Ke !a dan Lin&k+n&an?$

Jenis-Jenis Ba-a.a Keselamatan Kerja Ada )an'ak )aha'a !ika dilihat da ienisn'a% Jenis1Jenis :aha'a Keselamatan Ke !a di)a&i men!adi # !enis , 'ait+@ 1% Te lihat :aha'a te lihat adalah )aha'a 'an& da*at lan&s+n& dilihat% ;.nt.hn'a, ketika Anda sedan& )e !alan dan melihat ada *ak+ di !alan, anda lan&s+n& da*at men&identifikasi )aha'a te se)+t% (% Tidak Te lihat :aha'a tidak te lihat adalah )aha'a 'an& tidak da*at lan&s+n& te lihat dan meme l+kan +saha le)ih lan!+t +nt+k da*at men&identifikasi )aha'a te se)+t% ;.nt.h )aha'a tidak te lihat 'ait+ em )l.n&, kita ha +s melak+kan *eme iksaan le)ih lan!+t +nt+k meme iksan'a den&an melak+kan ins*eksi mendetil sehin&&a )aha'a te se)+t da*at diidentifikasi% #% :e kem)an& :aha'a )e kem)an& adalah )aha'a tidak te lihat 'an& tidak dilak+kan tindakan dan sei in& -akt+ )aha'a te se)+t )e kem)an&% ;.nt.hn'a k. .si% Tetesan ata+ em)esan ai 'an& mem)ahasahi s+at+ metal ata+ l.&am se/a a te +s mene +s tan*a ada *em)e sihan ata+ *en&e in&a sehin&&a men&aki)atkan metal ata+ l.&am te se)+t men!adi k. .si% Den&an men&etah+i !enis1!enis )aha'a ini anda s+dah mam*+ mem)edakan jenis-jenis !"!y! #esel!m!t!n #erj! dan !ika anda men&identifikasi !enis1!enis )aha'a keselamatan ini,

se&e a lak+kan tidakan +nt+k men&eliminasi )aha'a te se)+t sehin&&a Anda ata+ ekan ke !a ada tidak men&alami ke/elakaan aki)at )aha'a 'an& tidak ditindak lan!+ti% JEN2S KE;ELAKAAN 4ADA AAKTB KERJA C C C C C C *enda ahan, ke!+tan " sh./k $, ke a/+nan, l+ka )aka a*i ata+ l+ka )aka ka ena /ai an kimia, l+ka *ada mata, l+ka ke/il ka ena )enda 7 )enda ta!am, dan sen&atan list ik

PR+SE%,R PER!+L+N*AN PER!AMA PA%A KECELAKAAN K/ PER!+L+N*AN PER!AMA 4em)e ian 4e t.l.n&an se&e a ke*ada *ende ita sakit ata+ /ede a / ke/elakaan 'an& meme l+kan *enan&anan medis dasa % T+!+an *e t.l.n&an *e tama C C C C Men'elamatkan !i-a *ende ita Men/e&ah /a/at Mem)e ikan asa n'aman dan men+n!an& +*a'a *en'em)+han 4ERT<L<N6AN 4ERTAMA Jika anda . an& 'an& *e tama menem+kan ke!adian ke/elakaan 'an& se i+s, !an&an men!adikan di i anda se)a&ai k. )an%Teta* tenan&2k+ti * .sed+ &a-at da + at4e t.l.n&an *e tama ha +s dilak+kan se)a&ai lan&kah +tama 4en'elamatan Ji-a C Anda dan k. )an% Jika anda da*at melak+kann'a den&an aman men/e&ah mem)+ +kn'a /ide a dan mem)e ikan )ant+an "*indahkan *asien !ikadi*e l+kan$% Lak+kan 4en'em)+han C Lak+kan *e t.l.n&an *e tama ses+ai den&an *en&etah+an anda% Jika *asien men&alami *enda ahan lak+kan *enekanan *ada l+ka +nt+k men&hentikan ali an da ah dan tin&&ikan an&&.ta )adan ata+ len&an 'an& men&alami*enda ahan% Ja&a Kesada an K. )an

Selama tidak te !adi /ide a *ada t+lan& )elakan&, tem*atkan *asien *ada *.sisi 'an& sta)il% Jika *en'e)a) ke/elakaan te se)+t kem+n&kinan men'e)a)kan /ide a *ada t+lan& )elakan&, !a&a k.ndisi t+lan& )elakan& s+*a'a teta* te&ak dan )e ada *ada *.sisi sta)il% Jan&an men&&an&&+ dae ah te !adin'a ke/elakaan ata+ men&&e akkan *e alatan dalam a ea te se)+t "ke/+ali +nt+k melind+n&i k. )an$%:e ik+t adalah * .sed+ +nt+k men&atasi ke!adian

4e alatan 4e t.l.n&an 4e tama 1Kasa Ste il, 4em)al+t 6+l+n& , 4em)al+t ;e*at , 4em)al+t Se&iti&a, 4em)al+t 4e ekat , )etadine , Ri0an.l , :idai / S*alk , 6+ntin& , Sente , Ka*as , Selim+t, <ksi&en , Tensimete , Tand+

0# Alat/Me&ia/Sum'er Pem'elajaran Alat / Me&ia 1% 4.-e *.int (% lem)a ke !a #% lem)a *enilaian 4% La*t.* dan 2nf./+s

Sum'er Belajar : 1% 2nte net (% M.d+l keselamatan dan kesehatan ke !a "K#$ #% :+k+ keselamatan dan kesehatan ke !a "K#$

$# Penilaian : S+AL 1 1% A*a ke*an!an&an da i K#D (% A*a t+!+an da i K#D

#% A*a 'an& dimaks+t den&an A4DD 4% A*a f+n&si da i se*at+ +nt+k ke !a list ikD 5% A*a t+!+an da i *e t.l.n&an *e tamaD

K,NC$ JA 1% (% #% 4% 5% Rana- Ko)niti2

ABAN ke/elakaan dan *en'akit

Keselamatan dan kesehatan ke !a Bnt+k men/e&ah kem+n&kinan te !adin'a 'an& dise)a)kan .leh *eke !aan dan lin&k+n&an ke !a alat 'an& di&+nakan +nt+k melind+n&i *eke !a da i l+ka ata+ *en'akit 'an& diaki)atkan .leh adan'a k.ntak den&an )aha'a di tem*at ke !a Bnt+k melind+n&i kaki kita saat melak+kan *eke !aan Men'elamatkan !i-a *ende ita , Men/e&ah /a/at, Mem)e ikan asa n'aman dan men+n!an& +*a'a *en'em)+han

4enilaian te hada* ke&iatan *em)ela!a an 'an& telah dilak+kan )e +*a tes te t+lis%

Nilai E Rana- A2ekti2

x 155

Keaktifan )e tan'a, disk+si dan men!a-a) *e tan'aan 'an& di)e ikan .leh &+ +% !a'el Kriteria Penilaian A2ekti2 3:

N. 1% (% #%
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Nama Sis-a Aditama Ramadhan Anah R.salina :a&as A 'a F+dant. Dand' R.'han Dita A* ilia D-i 4e mata sa i D-i Sa*+t a Ek. :+dia'ant. Ek. F+liant. >a/h ' Hammam Di*+t a >aisal Malik >ed ian N+ /ah'. 6esta 6a+tama Ha ' And'sa Ha'+nin& Elista A8a ti 2da :a&+s T isana -i!a'a 2lham Rahkman Riefda Jihan Khai +nnisa Linda >e)ian Ma &a etta L'da Ma+lana LisanshidGi Ma'a ;indh.'.na M+hamad M+8aki M+hamad 9+hal M+hamad E land He nanda Nenen& S+ma ni Rahma Lina Na0isa Ran&&a 9ian/' 4 aset'a Reka ha dians'ah Reka *+!i'ani Sam).!a *an&est+

As*ek 4enilaian Aktif :e tan'a Aktif :e disk+si "A1E$ "A1E$

Kete an&an

16.

17. 18. 19.

(5% (1%
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Kete an&an ).).t nilai3 AE San&at :aik :E :aik ;E;+k+* :aik DE K+ an& :aik EESan&at K+ an&

!a'el Kriteria Penilaian A2ekti2 4: As*ek 4enilaian 2ndikat. 'an& 2ndikat. 'an& disam*aikan 1 ( di/atat Nilai Afektif "A1E$ Kete an&an

N.

Nama

4enilaian An&ka 3

4enilaian Afektif 3 A E I51155 : E =51=I ; E J51JI D E K51KI E E L K5 E san&at )aik E )aik E /+k+* )aik E k+ an& )aik E san&at k+ an&

Jaka ta,

<kt.)e (51#

Men&etah+i/Men'et+!+i, Ke"ala Sekola*uru Pen)ajar

%ra# 0j# A# Er.atun Kos5ara# MP& N24%1IK(1(5=1IIJ5#(551

Ra-ma& misin# S#P& N24%