Anda di halaman 1dari 53

THE BUCHAREST ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES

FACULTY OF ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION


SYSTEM
Valuation of company Petrom S.A.
Avram Ana Maria
Busuioc Andrei Victor
Ciribasa Cristian Eugen
Teodorescu Raluca Ioana
3
rd
year
E series
660 group
BUCURESTI, AN UNIVERSITAR 2008-2009
Cuprins
Cuprins !
!
Re"umat 3
I #re"entarea general$ a societa%ii comerciale &
II Activitatea intreprinderii sub toate aspectele ei 6
II! 'iagnostic (uridic 6
II) 'iagnosticul comercial !)
II)! #olitica de aprovi"ionare !)
II)) #olitica de des*acere !6
II)3 #olitica de pre%uri a #etrom !+
II)& #olitica de distributie )0
II), #etrom vs mediul concurential )!
II)6 #ublicitate si imagine vi"uala ))
II3 'iagnosticul resurselor umane )3
II& 'iagnostic te-nic ),
II, 'iagnostic de mediu )6
III Anali"a *inanciara a intreprinderii ).
III! Anali"a po"itiei *inanciare a companiei ).
III) Anali"a contului de pro*it si pierdere 3)
III3 Anali"a pe ba"a ratelor *inanciare 36
III& Anali"a *lu/urilor de tre"orerie )000 1 )00. &!
Metoda directa2 determina *lu/urile de numerar ale *iecarei activitati a intreprinderii2 &!
Valorile *lu/urilor de numerar calculate prin metoda indirecta &)
IV Anali"a 34ot &&
IV! #rincipalele puncte *orte ale companiei &&
IV) #rincipalele puncte slabe ale companiei &6
&6
IV3 5portunitati &6
IV& Riscuri a*erente intreprinderii &.
Managementul riscului ,0
Conclu"ii si sugestii ,!
Bibliogra*ie ,)
)
Rezumat
3
Acest proiect de"volta un subiect de a carui aplicare depinde atingerea per*ormantelor in
re"ultatele oricarei companii
6arantarea succesului si a per*ormantelor7 *ie ca vorbim de o intreprindere cu o e/tindere
mica7 *ie de o intreprindere de talia #ETR5M7 depinde de anumiti *actori esentiali carora multe
companii nu le acorda atentia necesara7 *actori pe care ii vom de"bate de1a lungul acestei lucrari
#rintre acestia mentionam relatiile cu clientii7 *urni"orii7 gradul de e*icacitate al anga(atilor7
politica de des*acere si aprovi"ionare7 politica de mar8eting
#rin intermediul acestui proiect ne1am propus sa pre"entam per*ormante7 evolutie si
strategie7 elemente care *ormea"a principalele puncte *orte ale companiei #etrom 3A7 dar si sa
evidentiem riscurile la care sunt supuse intreprinderi de dimensiunea #etrom
In prima parte a proiectului este pre"entat un scurt istoric al organi"atiei7 cu principalele
evenimente pana in "iua de asta"i
In continuare sunt de"batute diagnosticul (uridic7 diagnosticul comercial care include
politica de aprovi"ionare si des*acere7 diagnosticul resurselor umane7 te-nic si mediu
9n capitol esential al acestui proiect il repre"inta anali"a *inanciara7 in care sunt incluse
calculul si interpretarea principalilor indicatori care a(uta la buna intelegere a gestiunii *inanciare
a intreprinderii
:inalul este dedicat anali"ei 3;5T a companiei < pre"entarea punctelor *orte7 a
punctelor slabe7 a oportunitatilor si riscului7 si modul in care organi"atia isi gestionea"a
managamentul pentru a evita riscurile preva"ute
I. Prezentarea general a societaii comerciale
=n data de !, septembrie !++0 a *ost >n*iin%at$ 3ocietatea ?a%ional$ a #etrolului @#ETR5MA 1 3A7
o societate puternic$7 modern$ Bi complet integrat$ 6uvernul RomCniei a emis atunci 5rdonan%a de
&
9rgen%$ nr &+ privind >n*iin%area 3?# #ETR5M 1 3A7 persoan$ (uridic$ romCn$7 prin reorgani"area
RE6IEI A9T5?5ME A #ETR5D9D9I #ETR5M 3A B9C9REETI7 care se des*iin%ea"$
In !++. au *ost in*iintate *iliala #ETR5M 9ngaria F:T si repre"entantele #etrom din A"erbaid(an
si Republica Moldova
In !+++ a *ost anuntata public descoperirea celui mai mare "acamant petrolier romanesc din ultimii
), de ani7 pus in evidenta in #latoul continental al Marii ?egre prin sonda #escarus 607 s1a semnat
contractul cu 9niversal 5il #roducts 39A in vederea moderni"arii sucursalelor Arpec-im si #etrobra"i si s1
a desc-is primul Comple/ comercial din 9ngaria7 comple/ care include ben"inarie7 motel7 restaurant7
spalatorii auto7 maga"in de produse complementare7 parcari
In )000 s1au demarat negocierile pentru in*iintarea unei aliante strategice intre #ETR5M7
FAGAH5ID si FAGTRA?35ID pentru reali"area unui coridor de transport titei din Fa"a-stan catre
Europa Centrala si de Est
In aprilie )00) are loc demararea procesului de privati"are prin publicarea in presa internationala si
din Romania a anuntului pentru selectarea consultantului7 !) banci de investitii depunand e/presii de
interes dintre care au *ost selectate 0
In mai )003 are loc *inali"area primei etape a procesului de privati"are7 concreti"ata intr1un
studiu de *e"abilitate a privati"arii7 inclusiv evaluarea Companiei7 pre"entarea optiunilor de privati"are si a
planului de privati"are
9n moment important >n istoria #etrom >l repre"int$ ac-i"i%ionarea >n )00& de c$tre compania
austriac$ 5MV a pac-etului ma(oritar de ac%iuni7 pre"entCnd o o*ert$ mai bun$ decCt a celeorlalte dou$
companii selectate pentru negocieri7 M5D Bi 5ccidental
Activitatea 3ociet$%ii ?a%ionale a #etrolului @#etromA 1 3A BucureBti se des*$Boar$ pe ba"$ de
buget propriu de venituri Bi c-eltuieli
#etrom este cea mai mare companie romCneasc$7 de%ine o cot$ de pia%$ de apro/imativ 3,I pe
segmentul de ra*inare Bi distribu%ie7 avCnd un num$r de ,,3 ben"in$rii7 *iind urmat$ de Du8oil J),IK si
Rompetrol J)0IK
#etrom este cel mai important operator integrat >n domeniul petrolier din RomCnia Bi din sud estul
Europei7 des*$Boar$ activit$%i de e/plorare a "$c$mintelor Bi produc%ie de %i%ei Bi ga"e naturale7 ra*inare Bi
petroc-imie precum Bi comerciali"are de carburan%i Bi produse complemetare Re"ervele de petrol Bi de ga"
ale companiei sunt de +&0 mil bep7 cu o capacitate ma/im$ de ra*inare de . milioane tone metrice pe an
,
#e lCng$ re"ervele >nsemnate de petrol7 compania de%ine pentru e/ploatare "one petroliere
importante7 precum Tasbulat7 Tur8menoy Bi A8tas din Fa"a-stan
3ocietatea Comercial$ #etrom 1 3A BucureBti are ca obiect de activitate2
1 ob%inerea produselor petroliere Bi petroc-imiceL
1 e/ploatarea "$c$mintelor de petrol Bi ga"e naturale de pe uscat Bi din platoul continental al M$rii
?egreL
1 transportul petrolului Bi al produselor petroliereL
1 comerciali"area produselor prin re%elele proprii de distribu%ie
1 importul Bi e/portul de %i%ei7 produse petroliere7 utila(e7 ec-ipamente Bi te-nologii speci*iceL
1 ra*inarea %i%eiuluiL
1 alte activit$%i stabilite Bi detaliate prin statutul societ$%ii comerciale
II. Activitatea intreprinderii sub toate aspectele ei
II.1. Diagnostic juridic
3ocietatea ?a%ional$ a #etrolului @#etromA BucureBti este persoan$ (uridic$ roman$7 avCnd *orm$
(uridic$ de societate comercial$ pe ac%iuni 3ociatatea pe actiuni J3AK pastrea"a limitarea raspunderii la
capitalul subscris de *iecare actionar 'reptul de proprietate asupra actiunilor nominative sau la purtator se
transmite liber7 *ara consimtamantul celorlalti actionari
3ediul societ$%ii comerciale este >n RomCnia7 municipiul BucureBti7 Calea Victoriei nr !0+7 sectorul
!
Capitalul social al societ$%ii este >mp$r%it >n ,6 6&& !0. 33, ac%iuni nominative7 *iecare ac%iune >n
valoare nominal$ de 0! R5?
Structur ac(ionariat
51,01 OMV AG (OMV Aktiengesellschaft)
20,64 Ministerul Economiei
20,11 Fondul Proprietatea S.A. J*ond ce administrea"$ diverse participa%ii >n cadrul mai multor
companii din RomCnia7 creat de 3tatul RomCn pentru a desp$gubi persoanele e/propriate abu"iv >n urma
6
na%ionali"$rilor din perioada regimului comunistK
2,03 BERD (Banca European pentru Reconstruc(ie yi Dezvoltare)
6,21 Al(i ac(ionari (aproximativ 500.000 de persoane fizice yi juridice din Romnia yi din
strintate)
Nr. Ac(ionari Numr de ac(iuni Capital social (lei) Procent ]
! 5MV AFTIE?6E3EDD3CHA:T
)..+&&60&!& )..+&&60&!7&0 ,!70!!
) Ministerul Economiei !!6+06+&&!. !!6+06+&&!7.0 )0763+
3 :ondul #roprietatea 3A
!!3+!!30!.6 !!3+!!30!.760 )07!!0
& Banca European$ pentru
Reconstruc%ie Bi 'e"voltare
!!&000006! !!&0000067!0 )70)6
, #ersoane :i"ice Bi Muridice
3,)00&6),6 3,)700&76),60 67)!&
TOTAL
56.644.108.335 5.664.410.833,50 100
a) Patrimoniul-Terenuri
#atrimoniul companiei atinge )&+)0 mil ron in )00.
Cele trei combinate petroc-imice care apartin #etrom 1 #etrobra"i7 Arpec-im si 'ol(c-im 1 au *ost
construite dupa anul !+607 iar pentru terenurile a*erente acestora s1au obtinut titluri de proprietate #etrom
este o societate comerciala care isi des*asoara activitatea in con*ormitate cu legislatia romana in vigoare7
care stipulea"a clar ca bogatiile subsolului apartin statului7 legislatie care include si Degea #etrolului
#etrom are inc-eiate cu statul roman7 prin A?RM7 contracte de concesiune pentru "acamintele pe care le
e/ploatea"a7 iar7 in ba"a acestora7 investeste pentru de"voltarea productiei si plateste ta/ele si impo"itele
datorate
#etrom nu a primit nici o solicitare de retrocedare din partea vreunei persoane (uridice7 in
con*ormitate cu Degea !0N)00! In pre"ent7 #etrom detine titluri de proprietate pentru mai mult de (umatate
din imobilele pe care isi des*asoara activitatea Celelalte imobile7 pentru care nu s1au obtinut inca titluri de
proprietate7 nu sunt implicate in eventuale solicitari de retrocedareL pentru ele au *ost de(a demarate
procedurile legale de obtinere a titlurilor de proprietate7 acestea *iind in diverse stadii procedurale
0
3ocietatea ?ationala a #etrolului #etrom 3A Bucuresti este o companie stabila7 puternica7 in plina
de"voltare
Activele ce *ormea"$ patrimoniul sunt constituite din active imoblili"ate corporale Bi active
circulante inregistrate in contabilitatea intreprinderii pe ba"$ de documente (usti*icative de intrare care
repre"inta din punct de vedere (uridic acte de proprietate
'eoarece *irma a inregistrat pro*it7 patrimoniul inscris in contabilitate >i apartine in totalitate
b) Contracte privind finan(area
#etrom a contractat in martie )00+ prin intermediul BER' un >mprumut corporativ nesecuri"at >n
valoare de pCn$ la 300 de milioane de euro
Creditul va fi utilizat pentru introducerea de standarde crescute n industrie ceea ce priveyte
mediul, sntatea yi siguran(a, garantnd sustenabilitatea opera(iunilor de petrol yi gaze. =mprumutul
va *inan%a o serie de proiecte care includ decontaminare7 >nlocuirea conductelor vec-i7 m$suri de s$n$tate Bi
siguran%$7 precum Bi m$suri de creBtere a e*icien%ei energetice
Contribu%ia BER' este de !,0 de milioane euro din creditul total7 restul sumei >mprumutului
urmCnd s$ *ie sindicali"at de c$tre BER' unui grup de b$nci comerciale Bi ar putea include un >mprumut
paralel acordat de Banca de Comer% Bi 'e"voltare a M$rii ?egre =mprumutul de !,0 de milioane de la
BER' are o maturitate de 0 ani7 iar >mprumutul sindicali"at7 repre"entCnd di*eren%a pCn$ la 300 de
milioane de euro7 are o maturitate de , ani =mprumutul poate *i tras >n euro7 >ntr1un interval de ) ani
=n ultimii trei ani Bi (um$tate investi%iile au *ost sus%inute din ma(orarea de capital reali"at$ de 5MV
la momentul privati"$rii Bi prin cas-1*lo41ul generat de activit$%ile companiei
=mprumutul contractat este parte a unui program de *inan%are mai amplu agreat >n luna iunie a anului trecut
=n con*ormitate cu acest program7 >n octombrie )00. #etrom a ob%inut o linie de credit pe termen mediu7 >n
valoare de 30, milioane euro Bi bene*icia"$ de sus%inerea ac%ionarului ma(oritar7 5MV7 pentru *inan%area Bi
reali"area obiectivelor de de"voltare ale companiei7 dela care a obtinut in ianuarie )00+ o linie de *inantare
de tip revolving7 de pana la ,00 milioane de euro7 de la actionarul sau ma(oritar7 grupul austriac 5MV
.
Acordarea unui credit pe termen lung >ntr1o perioad$ >n care accesul la *inan%are este restrCns
recon*irm$ po"i%ia consolidat$ a companiei Bi orientarea acesteia pentru o de"voltare sustenabil$
'e la momentul privati"$rii Bi pCn$ >n pre"ent #etrom a investit circa & miliarde de euro7 pentru
moderni"area Bi creBterea per*orman%elor companiei Circa &.0 mn euro au *ost utili"a%i pentru protec%ia
mediului
#etrom a inregistrat7 in primele noua luni ale lui )00.7 un pro*it de )7)+ mld lei J6)+ mil euroK7 in
crestere cu &.I7 re"ultat obtinut in conditiile unei puternice ascensiuni a cotatiei petrolului pe pietele
internationale Ci*ra de a*aceri a companiei a a(uns la 376& mld euro7 dupa primele trei trimestre ale anului
trecut7 depasind ast*el tinta bugetata pentru intreg anul7 de 37)6 mld euro 'epo"itarul Central a operat7
recent7 trans*erul pac-etului de actiuni detinut de stat la #etrom7 repre"entand )0763I din capitalul social7
de la AVA3 in porto*oliul Ministerului Economiei #etrom este cea mai mare companie romaneasca listata
la Bursa de Valori Bucuresti7 cu o capitali"are de !07!3 miliarde lei J)73, miliarde euroK
c) Contractele cu furnizorii
Contractul inc-eiat intre 3C #etrom 3A Bucuresti si 3C Rompetrol Ra*inare 3A Constanta7 privind
sc-imburi de carburanti7 nu contine prevederi de natura anticoncurentiala si nu are ca obiect sau ca e*ect
restrangerea7 impiedicarea sau denaturarea concurentei pe piata carburantilor din Romania sau pe o parte a
acesteia7 lucru decis de Consiliul Concurentei in urma unei anali"e
5biectul contractului este repre"entat de sc-imbul dintre #etrom si Rompetrol a unei cantitati totale
de 60000 tone de carburanti7 timp de un an de "ile7 partile urmarind aprovi"ionarea statiilor proprii de
distributie de carburanti din apropierea ra*inariei celeilalte parti
#rin implementarea acestui contract7 partile urmaresc imbunatatirea timpilor de aprovi"ionare a
statiilor de distributie carburanti7 eliminarea di*icultatilor determinate de reparatiile si restrictiile privind
transportul *eroviar de produse petroliere precum si reducerea c-eltuielilor de transport
+
Avand in vedere clau"ele contractului anali"at7 precum si modi*icarile aduse acestuia de catre parti
la solicitarea Consiliului Concurentei7 preva"ute in actele aditionale la contract7 s1a constatat ca acesta nu
contine prevederi care sa in*luente"e politica de preturi7 a discounturilor sau a altor conditii comerciale
stabilite de catre *iecare parte in relatia cu proprii sai clienti 'e asemenea7 contractul nu va in*luenta direct
sau indirect volumul investitiilor reali"ate de catre parti in cadrul activitatilor des*asurate si nici nu contine
prevederi care sa determine limitarea productiei sau distributiei de carburanti Mecanismul de sc-imb de
carburanti7 ce urmea"a a se reali"a in ba"a contractului nu restrictionea"a libertatea partilor de a1si
dimensiona in mod unilateral productia carburantilor sau de a decide asupra e/tinderii retelei de statii de
distributie pe piata
In vederea monitori"arii modului in care va *i implementat contractul7 cele doua companii au
obligatia de a transmite7 trimestrial7 Consiliului Concurentei situatia sc-imburilor de carburanti e*ectuate
Contractele de sc-imb produse petroliere Js4apNe/c-ange agreementsK repre"inta o practica la nivel global
J39A7 Marea Britanie7 ItaliaK7 care *unctionea"a si in alte domenii de activitate Jga"e naturale7 industria
c-imica7 industria *armaceuticaK
d) Contractele de munca
Asocia%ia 3alaria%ilor #etrom7 propune ca pac-etul de .I din ac%iunile companiei s$ *ie vCndut c$tre
salaria%i7 dar nu >n mod direct7 motivCnd c$ trans*erul direct poate *i interpretat ca *iind Oo >ngr$dire a
dreptului garantat de Constitu%ia RomCniei la libera asociereO
#rocesul de vCn"are a unui pachet de 8 din ac(iunile Petrom ctre salaria(i va *i reali"at la
acelaBi pre% pl$tit de grupul 5MV la momentul privati"$rii7 de 070,), euroNtitlu7 dreptul de a ac-i"i%iona
ac%iuni *iind de%inut de persoanele care la data de )6 august )003 de%ineau calitatea de anga(at al
companiei7 se arat$ >ntr1un proiect de ordonan%$ de urgen%$ lansat >n de"batere public$ pe site1ul Autorit$%ii
pentru Valori*icarea Activelor 3tatului JAVA3K7 proiect >ntocmit de Asocia%ia 3alaria%ilor #etrom
AVA37 care de%ine un pac-et de )076I din capitalul #etrom7 a ini%iat >n ultimii ani mai multe
proiecte re*eritoare la vCn"area unui pac-et de .I din ac%iunile companiei c$tre salaria%i7 con*orm 56
,,N)0037 >ns$ actele normative nu au *ost aprobate7 >ntrucCt au e/istat mai multe opinii privind s*era
!0
persoanelor care au dreptul de a deveni ac%ionari la #etrom 9ltima variant$ propus$ de AVA37 la >nceputul
acestui an7 prevede ca vnzarea titlurilor s se fac n mod direct ctre salaria(ii companiei de la )6
august )003
Asocia%ia 3alaria%ilor consider$7 potrivit proiectului depus7 c$ vCn"area ac%iunilor >n mod direct
c$tre salaria%i poate *i interpretat$ ca *iind a >ngr$dire a dreptului garantat de Constitu%ie la libera asociere
#entru a bene*icia de ac%iuni #etrom7 persoanele >ndrept$%ite s$ cumpere titluri vor *i obligate s$
dovedeasc$ c$ de%in acest drept prin pre"entarea unor documente Actele necesare men%ionate >n proiectul
de act normativ sunt o copie legali"at$ a c$r%ii de munc$Ncontractului individual de munc$7 o copie a c$r%ii
de identitate7 o cerere tip Bi o declara%ie pe proprie r$spundere7 autenti*icat$ de un notar7 din care s$ reias$
c$ nu se a*l$ >n nici una din situa%iile de incompatibilitate prev$"ute de legea privind valori*icarea unor
active ale statului7 se mai arat$ >n proiect
?um$rul de titluri scoase la vnzare de ctre AVAS va *i &7&.0 miliarde unit$%i7 repre"entCnd 07++I
din capitalul social al #etrom la 3! decembrie7 con*orm sursei citate
3C #etrom 3A se con*runta cu actiuni in instanta desc-ise de anga(atii nemultumiti de partea *inaciara
a relatiei cu societatea7 deoarece e/ista un numar de *osti si actuali anga(ati care doresc sa obtina7 prin
actionare in instanta7 avanta(e personale7 printr1o interpretare a unor prevederi ale Contractului Colectiv de
Munca Compania este acu"ata ca ar *i incalcat contractul colectiv de munca si nu ar *i acordat *ostilor
anga(ati primele promise
e)Litigiile intrprinderii
Re"ultatele companiei au *ost a*ectate de constituirea de provi"ioane masive pentru procesele cu
anga(ati si *osti anga(ati #iata a reactionat rapid7 scaderea titlurilor #etrom pe bursa *iind de &7,I7
provocand o reducere a capitali"arii companiei de aproape 3,0 mileuro

f)Licente
!!
3?# #etrom des*asoara activitati de e/ploatare pe uscat si pe platoul continental al Marii ?egre7 in
ba"a a doua licente acordate de Agentia ?ationala pentru Resursele Minerale pentru 2
1'e"voltarea si e/ploatarea "acamintelor de titei si ga"e naturale din )), de perimetre L
1E/ploatarea si de"voltarea a !. blocuri petroliere
3?# #etrom detine impreuna cu El* AcPuitaine licenta de e/ploatare7 de"voltare si
productie a blocului ?eptun din Marea ?eagra
f) Obliga(ii fiscale
#ana in )000 societatea si1a onorat platile in ciuda in*ormatii eronate aparute in presa cu privire la
Dista societatilor comerciale care inregistrea"a obligatii restante catre bugetul de stat7 publicata pe site1ul
Agentiei ?ationale de Administrare :iscala JA?A:K #etrom este cel mai mare contribuabil din Romania la
bugetul de stat7 aportul companiei repre"entand peste !0I din veniturile totale ale bugetului statului
roman Compania aplica o politica riguroasa de plati in relatiile comerciale cu partenerii sai si in relatiile cu
bugetul de stat
II.2 Diagnosticul comercial
II.2.1 Politica de aprovizionare
#rincipalele materii prime utili"ate sunt titeiul7 ga"ele naturale7 pacura
In pre"ent in cadrul sectorului de *abricare a produselor obtinute prin ra*inarea petrolului din
Romania operea"a !0 ra*inarii7 din care #etrobra"i si Arpec-im apartin 3?# #etrom7 *iind cali*icati ca *iind
unul din cei mai mari procesatori de titei din Romania alaturi de companii de renume ca Rompetrom7
Du8oil si Imperial 5il
!)
Cele doua ra*inarii au o capacitate de ra*inare anuala nominala de apro/imativ !& milioane tone pe
an7 capacitatea activa *iind de apro/imativ . milioane tone pe an7 *iecare ra*inarie avand cate o unitate de
productie inc-isa
Ambele ra*inarii sunt conectate la reteaua nationala de energie electrica si cumpara !00I din
electricitatea consumata de la Electria 3A #etrom a semnat un contract cu Hyundai EngineeringQ
Construction Co Dtd pentru constructia unei centrale de co1generare la #etrobra"i in vederea reducerii
costurilor cu electricitata Centrala va avea in componenta sa doua grupuri energetice de cate ), M;7
turbinele de ga" urmand a *i *urni"ate de *irma ?uovo #ignone din Italia Valoarea totala a investitiei este
cotata la circa &0 milioane de dolari
Ra*inaria #etrobra"i are o capacitate de prelucrare de , milionae toneNan titei provenit din productia
interna si import7 capacitate comparabila cu cea a ra*inariilor din Europa 'e Vest si 39A
3ectorul de petroc-imie a *ost conceput ast*el incat sa utili"e"e ca materii prime in principal7
produse provenite din ra*inarie7 *ara a e/clude insa utili"atea materiilor prime provenide din surse e/terne7
inclu"and procese ca *abricarea de *enol si acetona7 de cloruri de colina7 produse eto/iliate
Principalii furnizori
!3
SAP1 #etrom a introdus in iunie )0007 cel mai important sistem de plani*icare a resurselor JER#K
3A#7 ca principal$ aplica%ie so*t4are Integrarea sistemului de plani*icare a resurselor este necesar$ pentru
>ndeplinirea cerin%elor pie%elor interna%ionale7 cum ar *i standardele de raportare *inanciar$ interna%ionale
JI:R3K #rin stabilirea unui Centru intern de competen%e 3A# Bi prin includerea consultan%ilor locali >n
ec-ipa proiectului7 #etrom sus%ine de"voltarea Bi cali*icarea pie%ei romCneBti a locurilor de munc$ Ca lider
de pia%$ la nivel mondial >n ceea ce priveBte aplica%iile so*t4are7 3A# *urni"ea"$ Bi sus%ine standardele
interna%ionale pentru solu%ii Bi procese de a*aceri 'e aceea7 introducerea 3A# este una dintre premisele
pentru ca #etrom s$ devin$ lider al pie%ei de %i%ei Bi ga"e din 3ud Estul Europei Aplica%ia va *i introdus$
pentru a sus%ine procesele de ba"$ din domeniile *inanciar7 control7 managementul materialelor7 vCn"$ri Bi
distribu%ie ca Bi resurse umane
Cisco Systems 1 #etrom 3A a ales o solu%ie Cisco pentru implementarea unui sistem de
tele*onie I# JInternet #rotocolK7 pentru a contribui la optimi"area proceselor de lucru7 la sporirea e*icien%ei
opera%ionale Bi la reducerea costurilor de comunica%ii Instalarea solu%iei Cisco de tele*onie I# repre"int$
una dintre componentele programului comple/ de moderni"are a companiei #etrom7 dup$ privati"area din
anul )00& #rocesul de moderni"are este sus%inut de de"voltarea unei in*rastructuri IT per*ormante7 ba"at
pe I# Bi pe elemente standardi"ate7 capabile s$ suporte aplica%ii convergente de date Bi voce pentru toate
activit$%ile companiei #etrom
3istemul Cisco de tele*onie I# pentru #etrom este conceput >n vederea unei con*igur$ri
Bi a unei administr$ri centrali"ate7 permi%Cnd supervi"area de la distan%$ a instal$rii aplica%iilor necesare la
nivelul tuturor loca%iilor Adoptarea acestei solu%ii a avut drept consecin%$ reduceri semni*icative de costuri7
de timp Bi de resurse7 atCt pentru instalarea Bi ini%iali"area sistemului de comunica%ii I#7 cCt Bi parcursul
proceselor administrative a*erente sc-imb$rii loca%iilor utili"atorilor Bi ad$ug$rii de noi posturi tele*onice
'up$ *inali"area primei *a"e de instalare a sistemului Cisco de comunica%ii I#7 #etrom a eliminat costurile
a*erente apelurilor e*ectuate >ntre cele opt loca%ii conectate7 deoarece >ntregul tra*ic de voce se reali"ea"$
prin re%eaua I# =n plus7 solu%ia Cisco contribuie la evitarea duplic$rii resurselor pe parcursul procesului de
moderni"are7 deoarece tele*oanele I# Cisco pot *i reinstalate cu uBurin%$ oriunde >n re%ea
Energy Holding- repre"inta *urni"orul de energie electrica a companiei #etrom7 insa
contractual cu acest *urni"or e/pira la s*arsitul lunii aprilie7 motiv pentru carei compania controlata de
5MV7 a organi"at o licitatie pentru selectia *urni"orului de energie #rintre potentialii *urni"ori de energie
amintim Grupul CEZ 1 actionarul ma(oritar al *ostei sucursale Electrica 5ltenia7 Enel1 cel mai mare
!&
distribuitor privat de electricitate din Romania7 E.ON7 Electrica 1 cel mai mare distribuitor de stat si
#etpro 1a*lat in lista primilor "ece comercianti cu electricitate de pe piata libera auto-tona
ExxonMobil Explorare- #etrom J3?#K si E//onMobil E/plorare si #roductie Romania
Dtd7 o sucursala a grupului american E//onMobil7 au semnat o intelegere re*eritoare la e/plorarea in
comun a potentialului de -idrocarburi al "onei de mare adanca din perimetrul ?eptun7 de pe plat*orma
continentala romaneasca a Marii ?egre E//on este recunoscuta pentru e/perienta in e/plorarea "onelor de
mare adanca in intreaga lume si au de"voltat o serie de te-nologii #etrom va conduce operatiunile *a"ei
initiale de e/plorare care va include ac-i"itia seismica si studiile geologice e*ectuate in "ona de mare
adanca7 in timp ce E//onMobil va *inanta cea mai mare parte a lucrarilor si va *urni"a e/perti"a in procesul
de evaluare a datelor seismice nou ac-i"itionate
Relatiile parteneriale
#ro*esionalismul Bi parteneriatul sunt reperele care >ndrum$ aceasta companie c$tre per*orman%$7
dar pentru a deveni adev$rate valori ale #etrom trebuiesc l$sate s$ inspire Bi s$ creasc$
#arteneriatul implic$ mai mult$ colaborare intern$ < lucru >n ec-ipe7 dar Bi >ntre departamente Bi
divi"ii 17 precum Bi e/tern$ 1 construirea unor bune rela%ii cu *urni"orii de servicii7 cu autorit$%ile7 dar Bi cu
sindicatele Cooperea"a >ndeaproape cu partenerii7 contractan%ii Bi *urni"orii sai 7 recunoscCnd bene*iciile
reciproce ale unor rela%ii durabile 'esi %in cont de avanta(ele unei leg$turi de lung$ durat$ cu *urni"orii7
evit$ orice acord care ar putea le"a corectitudinea concuren%ial$
Cred >n *olosirea tuturor mi(loacelor adecvate Bi legitime pentru promovarea intereselor de a*aceri Bi
pentru a ob%ine un nivel >nalt de calitate al produselor Bi serviciilor7 dar >n acelaBi timp sunt dedica%i
integrit$%ii absolute >n toate rela%iile noastre de a*aceri#etrom se anga(ea"$ >n parteneriate doar cu *urni"ori
Bi contractan%i care le >mp$rt$Besc valorile #ro*it$ de colaborarea cu partenerii7 *urni"orii Bi contractan%ii
sai pentru a introduce drepturi *undamentale ale omului >n practica lor de a*aceri Bi pentru a le spori gradul
de cunoaBtere a standardelor etice Bi ecologice
!,
II.2.2 Politica de desacere
Compania #etrom se adresea"a atat persoanelor *i"ice7 detinatoare de autoturisme7 cat si
persoanelor (uridice7 *iind cea mai mare companie din Romania producatoare de petrol si ga"e natural #rin
investi%ii semni*icative in activitatea de mar8eting7 de cca &,0 milioane euro pCn$ >n anul )0!07 #etrom se
preg$teBte pentru stabilirea unor noi standarde de calitate7 siguran%$7 >ncredere Bi con*ort pentru clien%i
Conceptul de sta%ie #ETR5MV7 inaugurat >n )00,7 repre"int$ e/presia orient$rii c$tre client a companiei
:acilit$%ile pe care le o*er$ sunt inedite pentru segmentul de distribu%ie7 variind de la serviciile de ba"$ ale
unei ben"in$rii la servicii suplimentare Jrestaurant7 terasa7 loc de (oac$ pentru copiiK7 precum Bi un amplu
porto*oliu de produse 'esignul Bi caracteristicile moderne7 serviciile comple/e7 precum Bi pre"en%a unui
brand consacrat cum este Viva7 repre"int$ atuurile noilor ben"in$rii
Clienti Persoane Fizice
#etrom pune la dispo"itia clientilor sai cea mai mare re%ea de sta%ii de distribu%ie Cele apro/imativ
,00 de sta%ii de distribu%ie de pe teritoriul RomCniei v$ vor o*eri toate produsele de care ave%i nevoie >n
c$l$torie 3erviciile sunt o*erite *$r$ >ntrerupere7 ma(oritatea acestor sta%ii *iind desc-ise non1stop
6ama de produse pentru #ersoane :i"ice2
Carburanti
?oul porto*oliu de produse din carburan%i #etrom lansat >n Ianuarie )00+ este creat pentru o mai
mare satis*ac%ie a clientului7 cu gri($ deosebit$ pentru mediu Carburan%ii #etrom >mbun$t$%i%i a(ut$ la
protec%ia motorului7 stimulCnd puterea ma/im$ de *unc%ionare printr1un consum redus de carburant Mai
mult7 con%inutul redus de sul* JpCn$ la !0 ppm pentru to%i carburan%ii #etromK reduce poluarea7 contribuind
la protec%ia mediului
Lubrifianti
Compania o*era o gam$ larg$ de lubri*ian%i destina%i atCt sectorului auto7 cCt Bi sectorului industrial
sau diverselor aplica%ii >n domeniul *eroviar 6ama cuprinde !, tipuri de ulei de >nalt$ calitate7 de la uleiuri
multigrad sau monograd7 care prote(ea"$ motorul7 la uleiuri -idraulice sau de transmisie care *luidi"ea"a
*unc%ionarea componentelor maBinii tale
Spala torie auto
!6
#etrom acord$ o aten%ie deosebit$ calit$%ii serviciilor pe care le o*er$ clien%ilor7 *olosind ast*el
ec-ipamente per*ormante Bi produse de cur$%at de ultim$ genera%ie
#rocesul de cur$%are din cadrul sp$l$toriilor auto include tratament cu cear$ *ierbinte ce prote(ea"$
caroseria indi*erent de vreme7 pentru o perioad$ su*icient de >ndelungat$ pCn$ la urm$toarea sp$lare
#rin cur$%area cu spum$7 care este un proces necesar dat$ *iind starea drumurilor din RomCnia7
particulele de pra* sunt >ndep$rtate indi*erent de cCt sunt de >nt$rite
#eria rotativ$ asigur$ protec%ie printr1o cur$%are uni*orm$ automat$ >ntr1un timp mult mai scurt
decCt cel alocat procesului manual #rin procedurile de tratament cu cear$ Bi cele de uscare7 se creea"$ un
strat de protec%ie re"istent >mpotriva tuturor intemperiilor
#rin op%iunea de cur$%are a maBinii pe dedesubt7 sunt eliminate punctele ascunse de coro"iune7
garantCnd ast*el o >ntre%inere continu$ a maBinii
Clienti Persoane Juridice
#etrom s1a organi"at pe speciali"$ri te-nice7 pentru a o*eri clien%ilor cea mai bun$ asisten%$7 toate
serviciile provenind dintr1o singur$ surs$
Mar*a transportata trebuie s$ a(ung$ la destina%ie >n cel mai rapid7 economic Bi sigur mod cu putin%$
#etromo*era produse de >nalt$ calitate < carburan%i7 lubri*ian%i < precum Bi serviciile de prim$ clas$
asociate cu #etromCard 'e"voltarea Bi *abricarea de produse din cadrul #etrom asigur$ un standard >nalt Bi
consecvent7 precum Bi siguran%a *urni"$rii
5rgani"area produselor se *ace >n *unc%ie de propriet$%ile te-nice7 pentru a putea asigura ast*el
cea mai adecvat$ asisten%$ clien%ilor Bi pentru a putea o*eri totul din aceeaBi surs$ Combustibili Bi
lubri*ian%i #etrom de cea mai >nalt$ calitate7 motorin$ diesel Bi ben"in$7 ulei de motor7 ulei -idraulic7 ulei de
transmisie7 lubri*ian%i7 p$cur$ Bi agen%i antigel #rodusele #etrom r$spund cerin%elor interna%ionale7 iar
calitatea acestora este veri*icat$ >n mod constant
!0
Industrie, Agricultur yi Construc(ie
Transport rutier comercial yi parcuri auto
Autorit(i yi Municipalit(i
Aviatie1 produsele aviatice sunt livrate utili"atorilor *inali prin intermediul unei re%ele de parteneri ce
*olosesc propriile sisteme logistice >n cadrul aeroporturilor7 respectiv prin propria sa re%ea #e lCng$ *aptul
c$ este principalul *urni"or de combustibil pentru avioane cu reac%ie >n RomCnia7 #etrom se implic$ Bi >n
cercetarea Bi de"voltarea de noi produse Bi >mbun$t$%irea calit$%ii
Gaze naturale - 'ivi"ia 6a"e ?aturale a *ost >n*iin%at$ >n anul )00, cu scopul de"volt$rii a*acerii de
ga"e naturale #etrom >n RomCnia Bi >n %$rile vecine7 Bi s$ po"i%ione"e #etrom ca unul dintre liderii de pe
pia%a de ga"e naturale din RomCnia 'ivi"ia 6a"e ?aturale comerciali"ea"$ ga"ele naturale asigurate de
c$tre 'ivi"ia EQ# #etrom Bi de c$tre *urni"orii e/terni de ga"e naturale locali Bi din import =n anul )000
'ivi"ia 6a"e ?aturale a raportat un pro*it opera%ional de !)3 mil lei7 peste nivelul anului )0067 datorit$
cantit$%ilor vCndute de ga"e naturale Volumul de ga"e naturale vCndute de c$tre #etrom >n )000 a crescut
cu 6I *a%$ de )006 deBi nivelul consumului total de ga"e naturale >n RomCnia a sc$"ut #etrom
demonstrea"$ o mare responsabilitate >n ceea ce priveBte protec%ia mediului >ncon(ur$tor'ivi"ia 6a"e
?aturale de"volt$ un proiect care va converti deBeurile biodegradabile < casnice Bi e/crementele animale7
>n bioga" 1 un combustibil ecologic
Alte produse
Produse petrochimice de calitate
#etroc-imia din Arpec-im are capacitatea de a produce o gam$ larg$ de produse petroc-imice
ob%inute prin procesarea *rac%iilor petroliere din ra*in$rii =n RomCnia7 Arpec-im este cel mai important
distribuitor de produse petroc-imice Bi unicul distribuitor de etilen$ =nalta calitate a produselor
petroc-imice contribuie la renumele interna%ional al m$rcii #etrom
Produse Chimice
!.
Activit$%ile principale ale 'ol(c-im constau >n producerea Bi comerciali"area2 produselor
anorganice de ba"$2 amoniac7 acid a"oticL ingr$B$mintelor c-imice2 a"otat7 nitrocalcar7 uree Jcu
posibilitatea de producere Bi a >ngr$B$mintelor lic-ide cu a"otKL produselor organice de ba"$2 metanol
=ngr$B$mintele c-imice produse de Combinatul 'ol(c-im sunt cunoscute Bi apreciate calitativ
atCt pe pia%a intern$7 cCt Bi pe cea e/tern$ #rodusele 'ol(c-im sunt >n principal e/portate >n %$ri >nvecinate7
precum 9ngaria7 Bulgaria7 3erbia7 dar Bi >n 3lovacia7 Austria7 Macedonia7 Italia7 3pania Bi Turcia
Produse speciale pentru cerin(e speciale
#entru a >ndeplini >n mod optim cerintele clien%ilor7 produsele #etrom sunt la *el de variate
precum s*era lor de aplica%ie Bi produsele derivate care se pot obtine
Cocsul de petrol are un rol important >n produc%ia de ano"i pentru industria aluminiului Bi
o%elului
Sulful este utili"at >n industria -Crtiei Bi >n agricultur$7 pentru producerea *ertili"atorilor
#e langa toate produsele pre"entate anterior #etrom a creat special pentru clientii sai #etrom Card7 o
te-nologie care *acilitea"$ utili"area sigur$ Bi managementul e*icient al *lotei auto7 economisind timp si
bani
II.2.! Politica de preuri a Petrom
=ncepCnd cu ianuarie )00,7 #etrom a introdus o politic$ de pre%uri >n concordan%$ cu standardele
interna%ionale #olitica de pre%uri introdus$ de #etrom este similar$ cu cele din %$rile 9niunii Europene Bi
re*lect$ competi%ia de pe pia%$ #re%urile #etrom au o evolu%ie dinamic$ ba"at$ pe cota%iile interna%ionale ale
carburan%ilor dar Bi pe competi%ia de pe pia%$
#re%urile re*lect$ situa%ia con(unctural$ de pia%$ din RomCnia Bi Europa de 3ud1Est Bi >n acelaBi timp
se alinia"$ la evoluia cota%iilor interna%ionale ale produselor petroliere J#lattRs MediteraneanSK Cota%ia
!+
#lattTs indic$ pre%urile pie%elor interna%ionale pentru produse petroliere >n >ntreaga lume #lattTs European
este >mp$r%it$ >n trei "one ast*el2 #lattTs ?ort-ern7 #lattTs Mediterranean Bi #lattTs Rotterdam #lattTs
Mediterranean este cea mai relevant$ cota%ie pentru RomCnia
#entru a *i transparen%i *a%$ de clien%ii sai7 pre%urile de re*erin%$ #etrom sunt publicate pe pagina de
internet a companiei Bi sunt actuali"ate permanent
Cotatii intenationale
Cum afecteaz cota(iile interna(ionale ale (i(eiului pre(urile carburan(ilor Petrom?
:actorii geopolitici precum Bi evolu%iile economice Bi ale pie%ei din "one di*erite ale lumii au
in*luen%$ asupra cota%iilor interna%ionale ale %i%eiului AtCt cererea mondial$ de %i%ei cCt Bi produc%ia < care
au un impact semni*icativ asupra pre%ului %i%eiului < sunt puternic in*luen%ate de *actori geopolitici dar Bi de
situa%ia economic$ din anumite regiuni7 condi%iile de vreme7 >nc-iderea unor "$c$minte7 revi"ii ale unor
ra*in$rii
Da nivel interna%ional7 >n ca"ul unor modi*ic$ri ale pre%ului %i%eiului7 acestea au impact asupra
pre%ului interna%ional al carburan%ilor #rin urmare7 cota%iile interna%ionale ale combustibililor sunt
re*lectate >n pre%ul de re*erin%$ al #etrom
Info cota(ii interna(ionale
=n perioada *ebruarie )00. < *ebruarie )00+7 cota%iile interna%ionale au avut o evolu%ie puternic
ascendent$ pCn$ >n august7 pentru ca apoi s$ su*ere o sc$dere accelerat$ =n luna *ebruarie )00+7 comparativ
cu *ebruarie )00.7 ben"ina a sc$"ut cu ,0 I7 motorina cu ,&I iar %i%eiul cu ,3,I
:a%$ de luna ianuarie )00.7 cota%iile s1au plasat pe un trend uBor ascendent pentru ben"in$ JU),)IK
Bi decresc$tor pentru motorin$ J1!!,IK Bi %i%ei J1)3IK
II.2." Politica de distributie
)0
'ivi"ia Mar8eting din cadrul #etrom repre"int$ inter*a%a companiei cu clien%ii #rin intermediul
unei largi re%ele na%ionale de sta%ii de distribu%ie7 dar Bi prin canale speciali"ate de vCn"$ri7 'ivi"ia
Mar8eting *urni"ea"$ produse de >nalt$ calitate atCt clien%ilor priva%i cCt Bi comerciali
#etrom este lider pe pia%a romCneasc$ de vCn"$ri cu am$nuntul7 avCnd o re%ea de apro/imativ ,00
de sta%ii de distribu%ie =n cadrul unei pie%e >n care e/ist$ o concuren%$ din ce >n ce mai mare din partea
Rompetrol7 Du8oil7 Mol Bi Agip7 #etrom are un avanta( categoric prin *aptul c$ o*er$ cel mai bun raport
calitate1pre% >n cadrul celor mai bine plasate sta%ii de distribu%ie
#e pia%a En gross7 #etrom este un partener ma(or pentru companiile Bi institu%iile din cadrul
sectoarelor economice cum sunt Transporturile7 Industria7 Construc%iile Bi Mineritul7 Agricultura sau
Autorit$%ile #ublice Bi Civile #rin re%eaua depo"itelor regionale sau direct prin cele ) ra*in$rii7 #etrom
livrea"$ produse petroliere c$tre mai bine de ,,00 de clien%i comerciali
II.2.#. Petrom vs mediul concurential
#etrom vs Rompetrol
Evolutia celor doua companii a *ost legata strans de evolutia pretului pentru barilul de petrol si
de perspectivele pe care le are Vaurul negruA pe pietele internationale In*luenta pe care a avut1o petrolul s1a
mani*estat in sens invers pentru 3?# si RRC. In vreme ce #etrom a avut de castigat din cresterea cotatiei
titeiului7 prin intermediul divi"iei de e/plorare si productie7 Rompetrol Ra*inare si1a adancit pierderile in
primul trimestru al acestui an7 de la )! de milioane de lei in perioada similara a anului trecut la circa 3& de
milioane in primele trei luni ale acestui an.
RRC va a*isa pierderi si in cel de1al doilea trimestru al acestui an7 iar 3?# va continua sa
a*ise"e pro*ituri record7 in principal datorita divi"iei de e/ploatare si datorita procesului de restructurare si
e*icienti"are a companiei In aceste conditii7 evolutia bursiera a celor doua companii a re*lectat e/act
per*ormantele economice ale *iecareia #etrom a avut cea mai buna evolutie dintre companiile cu lic-iditate
crescuta Jscadere de numai !0I7 mult mai mica decat a indicelui BETK7 in vreme ce Rompetrol Ra*inare a
avut una dintre cele mai mari scaderi dintre toate companiile cotate7 de peste ,0I
#olitica de pre%uri a #etrom7 adoptat$ la >nceputul anului )00.7 %ine seam$ de evolu%iile
interna%ionale ale pre%ului produselor petroliere dar Bi de conte/tul pie%ei interne
)!
II.2.$. Publicitate si imagine vizuala
Logo-ul Petrom
Dogo1ul este un simbol unic prin care se asigur$
recunoaBterea m$rcii #etrom 3loganul VEsenta miscariiAeste
e/presia competen%ei Bi succesului #rin *orma sa7 logo1ul creea"$ un
tot unitar de cuvinte Bi imagini7 *i/ Bi independent
#etrom pune la dispo"itia clientilor sai si Manualul de Identitate vi"uala pentru a ii a(uta pe acestia
sa isi *aca o idee generala despre elementele de ba"a din cadrul designului corporativ
#rintre cele mai importante campanii publicitare amintim2
Pro bun sim(- de anul acesta7 #etrom va vorbi romCnilor pe un ton mai aproape de su*letul lor7
asumCndu1Bi un teritoriu de comunicare pe care nu >l de%ine >n acest moment niciun brand romanesc
Campania vorbeste despre oameni Bi valorile pe care *oarte mul%i par s$ le uite Acest mesa( va aduce >n
timp aprecierea Bi respectul celor din (ur
Vox populi- Campania Vo/ #opuli vorbeBte despre evolu%ia Bi succesul companiei >n urma privati"$rii
'e atunci7 #etrom s1a de"voltat ca o companie modern$7 e*icient$ Bi pro*itabil$ Cele 3 spoturi sunt
reali"ate sub *orma de testimoniale7 cu oameni obiBnui%i din Romania care vorbesc despre contribu%ia
#etrom la de"voltarea economiei romCneBti 1 cel mai mare contribuabil la bugetul de stat7 cel mai mare
buget de investi%ii Bi cea mai mare ci*r$ de a*aceri
?u trebuie sa uitam *aptul ca aceasta companie7 prin campanile publicitare7 activitatile in care se
implica si te-nologii care Bi1au dovedit e*icien%a din punct de vedere economic7 iBi asum$ responsabilitatea
pentru s$n$tatea7 siguran%a Bi securitatea anga(a%ilor7 precum Bi pentru integritatea mediului >ncon(ur$tor
5biectivele lor sunt ambi%ioase7 dar reali"abile pentru conservarea resurselor de care dispun7 >n
bene*iciul lor Bi al mediului Au >n curs de derulare proiecte atCt pentru creBterea e*icien%ei energetice Bi a
gradului de reciclare7 cCt Bi pentru reducerea la minim a cantit$%ii emisiilor Bi a deBeurilor
))
Instala%iile Bi procesele #etrom implic$ *olosirea unor te-nologii de protec%ie a mediului Bi siguran%$ >n
munc$ de ultim$ genera%ie7 *apt ce permite men%inerea unui ec-ilibru >ntre gri(a pentru mediu Bi asigurarea
unei per*orman%e opera%ionale optime Cali*icarea anga(a%ilor este >mbun$t$%it$ >n mod constant prin
programe de instruire care includ metode de protec%ie a mediului #ersonalul nu numai c$ >Bi asum$
responsabilitatea pentru siguran%a opera%iunilor Bi pentru prote(area mediului7 dar Bi particip$ >n mod
voluntar Bi activ la programele #etrom de responbilitate social$
Responsabilitatea social$ corporatist$ este parte integrant$ a strategiei #etrom Ast*el7 se asigur$ c$
se pot ridica la >n$l%imea responsabilit$%ii sociale *a%$ de societate7 prin programe care generea"$7 nu doar
re"ultate pe termen lung7 ci Bi o atitudine =n primul rCnd7 *iecare anga(at al companiei s$ aib$ un
comportament social responsabil Bi s$ >mbun$t$%easca practicile de business prin >nt$rirea politicii de
6uvernare Corporatist$ =n acelaBi timp7 *iind cea mai mare companie din Romania7 #etrom este anga(at$
activ pentru a contribui la de"voltarea societ$%ii romCneBti Ar$t$7 ast*el @Respect pentru ViitorAW Acesta
este7 de alt*el7 Bi numele plat*ormei de C3R
@Respect pentru ViitorA este o plat*orm$ comple/$ de"voltat$ de #etrom prin intermediul c$reia
r$spunde nevoilor societ$%ii Bi mediului >ncon(ur$tor #lat*orma include7 de asemenea7 campaniile interne
de conBtienti"are privind un comportament responsabil social7 standarde >nalte de etic$ >n a*aceri7 s$n$tate7
siguran%$ Bi securitate =n cadrul plat*ormei @Respect pentru ViitorA7 #etrom a de"voltat Bi a sus%inut o serie
de programe de responsabilitate social$ #rintre acestea mentionam #arcurile Viitorului7 Resurse pentru
viitor7 Habit *or Humanity7 #rogramul #etrom 5lympics
II.! Diagnosticul resurselor umane
5amenii Bi cerin%ele lor personale de de"voltare sunt un *actor decisiv pentru succesul companiei
#etrom 3copul este de a atinge cel mai inalt nivel de preg$tire atCt >n domeniul te-nic cCt Bi >n cel ce %ine
de conducere
)3
3e acord$ o aten%ie deosebit$ de"volt$rii >n con*ormitate cu competen%ele ce sus%in succesul
companiei noastre Acestea sunt capacitatea de cooperare7 de inova%ie7 de conducere7 modul de a pune
ideile >n practic$ Bi de rentabilitate
5biectivul este de a promova un management pro*esionist7 dar Bi un spirit >ntreprin"$tor 3trategia
#etrom >Bi propune ca *iecare loc de munc$ din companie s$ *ie o provocare7 iar acest lucru necesit$ un
studiu constant din partea *iec$ruia dintre noi
AtCt directorii companiei cCt Bi specialiBtii >n Resurse 9mane >%i o*er$ spri(in >n alegerea unei
cariere Compania >Bi e/tinde >n mod constant porto*oliul de locuri de munc$ din care anga(a%ii noBtri pot
alege
Au parteneriate cu Bcolile de a*aceri recunoscute interna%ional7 cu companii ce asigur$ cursuri de
preg$tire7 dar Bi cu consultan%ii locali de vCr* pentru programele de de"voltare managerial$ Bi domeniile de
preg$tire
#entru o de"voltare e*icace a carierei con*orm cerin%elor companiei7 combin$m procesul de rota%ie
intern$ a locurilor de munc$7 procesul de >mbun$t$%ire Bi de preg$tire cu privire la programele locurilor de
munc$ la nivel de grup cu cele mai bune programe de preg$tire de pe pia%a local$ Bi global$
Resursele umane pot *i abordate din cel pu%in dou$ puncte de vedere #e de o parte7 ca dimensiune
Bi structur$ Bi pe de alt$ parte7 de pe po"i%ia e*icien%ei utili"$rii personalului
=n intervalul celor trei ani7 num$rul de persoane a >nregistrat o sc$dere7 sc$dere care este normal$
datorit$ num$rului mare de disponibili"$ri pe care societatea le1a >nc-eiat >n )006 Bi >n )000 si a cri"ei
*inanciare7 lucru ce a determinat Bi acoperirea unora dintre pierderilor anilor preceden%i #olitica de
disponibili"$ri a *ost implementat$ o dat$ cu privati"area companiei7 #etrom *iind >n momentul )00& o
companie supradimensionat$ din punct de vedere al salariatilor
Anga(a%ii #ETR5M sunt integra%i >ntr1un sistem organi"atoric care permite operarea instala%iilor7
ec-ipamentelor7 mar8eting7 activitate *inanciar1contabil$7 management7 protec%ia mediului7 centrul de
calcul Bi alte sectoare7 dCnd o importan%$ deosebit$ calit$%ii muncii >n toate domeniile7 cum ar *i2
1 creBterea per*orman%elor te-nice Bi economice ale proceselor te-nologice7 drept criteriu principal
*iind calitatea produselor Bi e*icien%a lorL
)&
1 conservarea resurselor de materii prime Bi secundareL
1 prote(area mediului >ncon(ur$tor prin promovarea unor moderni"$ri te-nologice corespun"$toareL
1 prote(area resurselor umane prin motiva%ie7 preg$tirea7 *ormarea Bi de"voltarea acestoraL
1 asigurarea de servicii de calitate ridicat$ Bi prompte tuturor clien%ilor interni Bi e/terni
Influen%a num$rului de salaria%i asupra cifrei de afaceri
Indice UM 2007 2008 2008/2007 ()
Cifra de afaceri Mil ron !) ).& !6 0,0 !363,
Fond de salarii MilRon ! )6. ! .00 !&),
Numar salariati Milron )6 3+0 33 3!! !)6!+
'in corela%iile de mai sus se observa o crestere a num$rului de salaria%i care a avut un e*ect po"itiv
asupra ci*rei de a*aceri7 care a crescultlui Rela%ia dintre indicele ci*rei de a*aceri Bi cel al num$rului de
salaria%i indic$ *aptul c$ productivitatea muncii a in*luen%at po"itiv ci*ra de a*aceri7 ast*el putCndu1se a*irma
c$ in*luen%a *avorabil$ asupra ei a venit pe c$i intensive Bi nu e/tensive
II." Diagnostic te%nic
aK Dotarea tehnica
#etrom investeste substantial >n noi sisteme de te-nologie in*ormatica Investitiile sunt destinate
in*rastructurii7 aplicatiilor7 respectiv organi"arii IT7 >n vederea >mbunatatirii operatiunilor comerciale si
*inanciare ale #etrom Te-nologia in*ormatiei este un domeniu c-eie ce va *acilita companiei indeplinirea
viitoarelor cerinte de a*aceri si *inanciare7 precum si consolidarea po"itiei pe piata Aceste investitii sunt
destinate atCt sistemelor cCt si per*ectionarii anga(atilor
Ast*el pentru a raspunde cerintelor clientilor si *runi"orilor dispune de cel mai per*ormant sistem de
tele*onie J internet si protocolK si plani*icare a resurselor7 implementari care contribuie la optimi"area
proceselor de lucru7 la sporirea e*icien%ei opera%ionale Bi la reducerea costurilor de comunica%ii
#etrom a investit )00 milioane >n )00, pentru activitati de e/plorare si productie Investitiile au *ost
destinate implementarii unei vaste strategii de e/plorare7 ce a avut >n vedere atCt moderni"area
te-nologiilor7 respectiv introducerea studiilor seismice 3' cCt si managementul per*ormant al sondelor
),
'e asemena benedicia"a de sisteme care reduc gradul de poluare al mediului7 avand in curs de
derulare proiecte atCt pentru creBterea e*icien%ei energetice Bi a gradului de reciclare7 cCt Bi pentru
reducerea la minim a cantit$%ii emisiilor Bi a deBeurilor

II.# Diagnostic de mediu
Managementul mediului
Managementul mediului >n #etrom se ba"ea"$ pe o abordare prudent$ Bi are ca scop
minimi"area impactului proceselor Bi produselor asupra mediului
#etrom se anga(ea"$ s$ prote(e"e mediul #rin urmare7 intensitatea emisiilor de ga"e cu e*ect de
ser$ se m$soar$ >n mod sistematic7 cu scopul de a genera in*orma%iile necesare pentru de"voltarea strategiei
durabile a companiei Bi a unei strategii speci*ice >n domeniul emisiilor cu con%inut de carbon

Eficien(a energetic
9tili"area e*icient$ a energiei *ace parte7 >n mod evident7 din categoria m$surilor menite s$
sus%in$ de"voltarea durabil$ Bi s$ limite"e sc-imb$rile climatice E*icien%a energetic$ este un domeniu de
interes ma(or >n toate divi"iile companiei
Ini(iative din opera(iunile de explorare yi produc(ie
5 condi%ie prealabil$ pentru >mbun$t$%irea e*icien%ei energetice s1a reali"at >n )00.7 prin
punerea >n aplicare a unui nou sistem de monitori"are a energiei Acesta implic$ peste !)00 de contoare de
energie electric$ de mare per*orman%$7 conectate prin sistemul global de comunica%ii mobile la serverele
centrale 'atele *urni"ate de c$tre sistem a(ut$ managerii >n luarea deci"iilor de a %ine sub control consumul
de energie
=mbun$t$%iri semni*icative >n domeniul e*icien%ei energetice sunt reali"ate progresiv >n divi"ia EQ#7
pe parcursul procesului de moderni"are a in*rastructurii 'e e/emplu7 cCteva sute de ca"ane vor *i >nlocuite
>n urm$torii ani7 cu impact semni*icativ asupra e*icien%ei energetice Bi a emisiilor de ga"e cu e*ect de ser$
#e lCng$ >nlocuirea ca"anelor7 ac%iunile din domeniul e*icien%ei energetice includ de"voltarea instala%iilor
de cogenerare7 precum Bi utili"area >n scopuri energetice a ga"elor ce nu pot *i comerciali"ate
)6
Ini(iative din opera(iunile de rafinare
CreBterea e*icien%ei energetice repre"int$ un element principal al proceselor de trans*ormare
din cadrul divi"iei Ra*inare =n )00.7 s1a implementat o serie de programe de e*icien%$ energetic$7 care au
inclus reducerea consumului de utilit$%i7 optimi"area re%elelor de aburi din ra*in$rii7 repararea re%elelor de
>nso%ire a aburului7 >nlocuirea oalelor de condens7 precum Bi creBterea e*icien%ei ca"anelor E*ectul
cumulativ al programelor din )00. s1a materiali"at >n reducerea consumului propriu de %i%ei la !!7, I7
comparativ cu !)7,I >n )000
Alte programe de >mbun$t$%ire a e*icien%ei energetice se re*er$ la punerea >n *unc%iune7 >n toate
instala%iile din ra*in$rie7 a unui sistem de control digital7 cu o capabilitate de m$surare >mbun$t$%it$7 care s$
optimi"e"e produc%ia Bi s$ reduc$ consumul de energie7 instalarea de ar"$toare cu emisii sc$"ute de o/i"i de
a"ot7 la generatoarele de aburi7 inclu"Cnd >mbun$t$%irea conserv$rii c$ldurii7 aparatur$ de m$sur$ Bi control7
dar se mai re*er$ Bi la optimi"area proceselor de ra*inare
#entru a *inali"a acest proces de trans*ormare Bi7 implicit7 pentru a1si atinge obiectivele de e*icien%$
energetic$ pe termen mediu7 vor combina re"ultatele unei >mbun$t$%iri continue a activit$%ii curente7 cu
re"ultatele unei >mbun$t$%iri semni*icative7 ca urmare a implement$rii programului de investi%ii
Prevenirea scurgerilor yi managementul deyeurilor
#entru a minimi"a daunele aduse mediului7 ca urmare a scurgerilor accidentale Jcoro"iunea
repre"int$ >nc$ o cau"$ ma(or$K7 divi"ia EQ# a de"voltat un plan speci*ic de interven%ie7 pentru *iecare grup
de "$c$minte Bi a constituit ec-ipe locale de interven%ie7 >n ca" de scurgeri
#rogramul de moderni"are a sondelor a contribuit semni*icativ la reducerea impactului asupra
mediului Acesta s1a aplicat la ,000 de sonde >n toate perimetrele de uscat Bi a inclus cur$%irea loca%iei7
remedierea solului7 tratarea Blamului7 gestionarea Bi eliminarea deBeurilor =n octombrie )00.7 programul a
primit #remiul ?a%ional RomCn pentru E/celen%$ >n #roiect
)0
Conformitatea cu cerin(ele legale
E*orturile de con*ormare la legisla%ia european$ au continuat Bi >n )00. #re>nregistrarea
substan%elor periculoase7 con*orm reglement$rilor REACH J=nregistrarea7 Evaluarea Bi Autori"area
substan%elor c-imiceK7 s1a reali"at >n timp util
5 aten%ie deosebit$ s1a acordat >mbun$t$%irii sistemului de monitori"are a con*ormit$%ii cu
cerin%ele reglement$rilor de mediu7 prin intermediul unor plat*orme IT moderne =n #etrom7 mai mult de
,0I dintre punctele de lucru au autori"a%ii de mediu7 iar celelalte sunt >n proces de autori"are #etrom va
depune toate e*orturile pentru a reali"a con*ormitatea total$ >n )00+
III Analiza inanciara a intreprinderii
III.1. Analiza pozitiei inanciare a companiei
Bilanul contabil
Bilanul pe scurt (mil lei) 2006 % 2007 % 2008 %
Active
Active imobilizate
Imobilizri corporale i necorporale 10336 51 10868 51 14786 59
Imobilizri financiare 2756 14 5508 26 5021 20
Active circulante
Stocuri 4916 24 1922 9 2394 10
Creane i alte acti!e 1360 7 2109 10 1741 7
In!e"tiii pe termen "curt # # 724 3
Ca"a i conturi la bnci 900 4 753 4 261 1
Total active 20268 21160 100 24927 100
apitaluri proprii si !atorii
Capitaluri proprii 12324 60 13184 62 13569 55
Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an
$mprumuturi pe termen lun% # # # # 1486 6
&lte 'atorii ce trebuie pltite (ntr#o perioa' mai mare 'e un an 123 1 200 1 164 1
)ro!izioane 5067 25 5196 25 6262 25
Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mic de un an
$mprumuturi pe termen "curt # # 301 1
*atorii comerciale 2257 11 1786 8 2290 9
&lte 'atorii ce trebuie pltite (ntr#o perioa' mai mic 'e un an 497 3 794 4 855 3
Total capitaluri proprii si !atorii 20268 100 21160 100 24927 100
).
:ondul de rulment are in vedere comparatia intre capitalurile permanente si activele
imobili"ate 'in aceasta perspective7 *ondul de rulment net corespunde e/cedentului de
capitaluri permanente asupra activelor imobili"ate Comparatia intre cele doua marimi s1a
re*lectat in cadrul anali"ei reali"ate asupra bilantului companiei #etrom ast*el2
FR Resurse permanente - Alocari permanente Datorii financiare + Capitaluri
Proprii - Active Imobilizate
:R )006 X &&)) mil R5?
:R )000 X ))0& mil R5?
:R )00. X !60& mil R5?
3e evidentia"a *aptul ca in toti cei trei anii *ondul de rulment a *ost po"itiv XY capitalurile
proprii *inantea"a integral activele imobili"ate si o parte din activele circulante
?evoia de *ond de rulment a intreprinderii
In cadrul activitatilor sale curente7 o intreprindere e*ectuea"a operatiuni repetitive7 a caror
reluare constituie activitatea de e/ploatare a intreprinderii 5peratiile de e/ploatare
antrenea"a *ormarea nevoii de *inantare numita nevoie de *ond de rulment
NFR Utilizari ciclice - Resurse ciclice Stocuri + Creante - Datorii de exploatare
?:R )006 X &0!+ mil R5?
?:R )000 X !&,! mil R5?
?:R )00. X ++0 mil R5?
3e poate observa ca in toti anii7 nevoia de *ond de rulment a *ost po"itiva7 ceea ce
inseamna ca ca alocarile de e/ploatare nu sunt acoperite in totalitate de datoriile de e/ploatare7 ci
o parte din ele sunt acoperite de resursele pe termen lung
Tre"oreria neta
)+
In timp ce componentele nevoii de *ond de rulment sunt legate de activitatea curenta si de
activitatea de e/ploatare7 componentele tre"oreriei sunt legate de operatiuni *inanciare pe termen
scurt reali"ate de intreprindere #e de1o parte intreprinderea se vede constransa sa caute resurse
de *inantare pe termen scurt7 pe care le solicita bancilor sauNsi altor parteneri *inanciari
#e de alta parte7 cand intreprinderea are disponibilitati banesti pe o perioada mai mica sau
mai mare de timp7 ea are posibilitatea sa e*ectue"e plasamente *inanciare diverse7 reali"and ast*el
utili"ari ale tre"oreriei
TN Utilizari de trezorerie - Resurse de trezorerie Disponibilitati - Credite
trezorerie
T? )006 X &03 mil R5?
T? )000 X 0,3 mil R5?
T? )00. X 6.& mil R5?
3e evidentia"a *aptul ca in *iecare dintre cei trei ani tre"oreria neta a *ost po"itiva7 ceea ce
inseamna ca intreprinderea constituie plasamente *inanciare pentru o suma care o depaseste pe
cea a resurselor obtinute pe termen scurt obtinute de la partenerii *inanciari 3ituatia e/prima o
tre"orerie indestulatoare7 pentru ca intreprinderea dispune de lic-iditati abundente care ii permit
sa ramburse"e datoriile pe termen scurt 3e poate vorbi de autonomie *inanciara pe termen scurt
Relatia de tre"orerie2
T? X :R < ?:R
Anul )006 2 &03 X &&)) < &0!+
Anul )0002 0,3 X ))0& < !&,!
Anul )00.2 6.& X !60& < ++0
3e poate observa ca relatia este respectata
Da data de 3! decembrie )00.7 activele totale >nsumau ), mld lei7 cu !.I mai mult *a%$
de s*CrBitul anului )0007 >n special datorit$ creBterii activelor corporale Bi necorporale7 activelor
*inanciare Bi a stocurilor7 valoare contrabalansat$ de sc$derea crean%elor7 precum Bi de
30
diminuarea soldului contului casa Bi conturi la b$nci IeBirile de numerar mai mari pentru
investi%ii7 creditele acordate *ilialelor Bi plata dividendelor c$tre statul romCn7 5MV Bi ac%ionarii
minoritari au determinat un nivel mai sc$"ut al numerarului net la data de 3! decembrie )00.
Activele imobili"ate au crescut cu )!I pCn$ la )0 mld lei7 >n special ca re"ultat al
investi%iilor semni*icative e*ectuate >n activitatea de EQ#2 ac-i"i%ia activit$%ii de servicii
petroliere a #etromservice7 de"voltarea Bi moderni"area sondelor7 a instala%iilor de supra*a%$ Bi a
ec-ipamentelor de produc%ie au *ost par%ial contrabalansate de reducerea activelor *inanciare7 >n
principal ca urmare a vCn"$rii plasamentelor >n *onduri umbrel$ Jinvesti%ii >n *onduri mutuale Bi
alte investi%ii *inanciare prin intermediul *ondurilor umbrel$K
3tocurile au crescut *a%$ de anul precedent din cau"a cantit$%ilor ridicate de materiale Bi
ga"e CreBterea stocurilor a *ost dep$Bit$ de sc$derea activelor circulante7 cum ar *i numerarul Bi
crean%ele =n consecin%$7 nivelul activelor circulante totale Jinclusiv c-eltuielile >n avansK a
crescut cu 0I7 a(ungCnd la ,!)! mil lei7 comparativ cu s*CrBitul anului )000
Mediul economic din ultimele luni ale anului )00. a dus la o sc$dere a crean%elor7
comparativ cu aceeaBi perioad$ a anului precedent #rincipalul *actor de in*luen%$ a *ost sc$derea
pre%ului7 coroborat$ cu sc$derea cantit$%ilor vCndute
Totalul datoriilor a crescut cu &)I atingCnd7 la 3! decembrie )00.7 valoarea de !!3,.
mil lei7 >n principal ca urmare a creBterii >mprumuturilor pe termen lung Bi scurt Bi a
provi"ioanelor mai mari
Capitalurile proprii au >nsumat !3,6+ mil lei la data de 3! decembrie )00.7 cu 3I mai
mult *a%$ de s*CrBitul anului )000 J!3!.& mil leiK ca re"ultat al pro*itului net >n valoare de !0))
mil lei din anul )00.7 e*ect al opera%iunilor strategice de acoperire a riscurilor7 care au generat
,!. mil lei7 a distribuirii >n )00. a dividendelor >n valoare de !0.) mil lei Bi revers$rii
reevalu$rii la valoarea (ust$ a *ondurilor umbrel$ vCndute >n primul trimestru din )00.7 >nsumCnd
0& mil lei
3!
III.2. Analiza contului de proit si pierdere
?rcrt Indicator )006 )000 )00.
! Ci*ra de a*acerii Jmil leiK !3 00. !) ).& !60,0
) Venituri totale Jmil leiK !3 +33 !) +.3 !+33!
3 Venituri din e/ploatare Jmil leiK !3 &!, !)&.& !03++
& Venituri *inanciare Jmil leiK ,!0 &+. !+3!
, Venituri e/cep%ionale 1 1 1
6 C-eltuieli totale !! 3.6 !0 .33 !00),
0 C-eltuieli de e/ploatare Jmil leiK !0 63. !0 ,)0 !60+0
. C-eltuieli *inanciare Jmil leiK 0&. 3!3 !63,
+ C-eltuieli e/cep%ionale 1 1 1
!0 #ro*it brut Jmil leiK ) ,&6 ) !&+ !60,
!! #ro*it net Jmil leiK ) )., ! 00. !0))
S3ituatii *inanciare mai detaliate se regasesc in Ane/a
Anali"a soldurilor intermediare de gestiune2
aK Mar(a comerciala X arata re"ultatul activitatii strict comerciale a intreprinderii
MC Venituri vanzari marfuri - Cheltuieli cu marfurile
bK Valoarea adaaugata X surplusul de valoare pe care *irma il aduce peste surplusul de la
*urni"ori
VA MC + Prod ex - Ch furnizori
VA )006 X,3&!
VA )000 X !)!6, < 03+0 X &06.
VA )00. X !,030 1 +.&3 X ,.+&
cK E/cedentul brut de capital X repre"inta un re"ultat monetar al activitatii de e/ploatare
EBE VA + Subv expl - Ch sal - Ch fisc si soc.
EBE )006 X ,3&! < !0&, X 3,+6 mil R5?
EBE )000 X &06. 1 !6,. X 3!!0 mil R5?
3)
EBE )00. X ,.+& 1 )3)+X3,6, mil R5?
dK Re"ultatul de e/ploatare
RE V expl - Ch expl
RE )006 X !3&!, < !063. X )000 mil R5?
RE )000 X !)&.& < !0,)0 X !+6& mil R5?
RE )00. X !03++ < !60+0 X !30+ mil R5?
eK Re"ultatul curent
RC RE + V fin - Ch fin
RC )006 X )000 U ,!0 < 0&. X ),&6 mil R5?
RC )000 X !+6& U &+. < 3!3 X )!&+ mil R5?
RC )00. X !30+ U !+3! < !63, X !60, mil R5?
*K RB X Re"ultatul brut
RB RC + V extra - Ch extra
RB X RC pentru toti anii7 deoarece nu s1au inregistrat venituri si c-eltuieli e/traordinare
gK R? X Re"ultatul net
RN RB - I/n
R? )006 X ),&6 < )6! X ))., mil R5?
R? )000 X )!&+ < 30! X !00. mil R5?
R? )00. X !60, < ,.3 X !0)) mil R5?
eK #? X #ro*it net
PN V- Ch
#? )006 X ))., mil R5?
#? )000 X !00. mil R5?
#? )00. X !0)) mil R5?
*K EBT X Earning be*ore ta/
EBT PN + Imp/n
EBT )006 X ),&6 mil R5?
EBT )000 X )!&+ mil R5?
EBT )00. X !60, mil R5?
33
gK EBIT X Earning be*ore interest and ta/
EBIT EBT + Dob
EBIT )006 X ),&6 U )3! X )000 mil R5?
EBIT )000 X)!&+ < !., X !+6& mil R5?
EBIT )00. X!60, < )+6 X !30+ mil R5?
-K EBIT'A X Earning be*ore interest7 ta/7 depreciation and amortisation
EBITDA EBIT + Amo + (Prov)
EBIT'A )006 X )000 U .!+ X 3,+6 mil R5?
EBIT'A)000 X !+6& U !!&6 X 3!!0 mil R5?
EBIT'A )00. X !30+ U )),6 X 3,6, mil R5?
iK CA: X Capacitatea de auto*inantare Jmetoda aditivaK
CAF PN + Ch calc expl - V calc expl + Ch calc fin - V calc fin + Ch extra calc - Ven
extra calc
CA: )000 X !00. U !!&6 < 3, < &) X ).&0 mil R5?
CA: )00. X !0)) U )),6 U 6&& U !&3 X &06, mil R5?
Interpretari:
Ci*ra de a*aceri net$ a companiei a crescut in )00. cu 36I comparativ cu anul )0007
>nsumCnd !60,! mil lei7 datorit$ mediului *avorabil al pre%urilor la %i%ei7 precum Bi creBterii
vCn"$rilor de combustibili JatCt pe pia%a intern$ cCt Bi la e/portK 5 situa%ie mai pu%in bun$
pentru companie s1a >nregistrat >n )0007 cCnd ci*ra de a*aceri a sc$"ut cu apro/imativ 6I7 lucru
datorat >n principal sc$derii van"ariilor 5 in*luen%$ important$ a avut1o Bi disponibili"area
anga(a%ilor7 care nu a putut *i acoperit$ de creBterea productivit$%ii muncii
Da *el ca Bi veniturile7 c-eltuielile au >nregistrat o sc$dere >n )0007 datorit$ reducerii
vCn"$rilor7 in*luen%ate de reducerea produc%iei
C-eltuielile de e/ploatare au crescut cu ,3I in )00. *a%$ de )0007 >nsumCnd !6 mld lei7
>n principal ca urmare a creBterii costurilor cu materiile prime7 e*ect al pre%urilor mai mari la
%i%eiul de import Bi a costurilor ridicate cu personalul C-eltuielile de operare au crescut de
asemenea Bi ca urmare a creBterii activelor corporale Bi necorporale determinat$ de investi%iile
semni*icative Bi de reducerea valorii contabile nete a ra*in$riei Arpec-im =n plus7 provi"ioanele
3&
pentru riscuri Bi c-eltuieli au crescut semni*icativ >n cursului anului7 ca urmare a necesit$%ii de a
constitui provi"ioane adi%ionale pentru litigiile cu anga(a%ii
EBIT-ul #etrom a >nsumat in )00. !30+ mil lei7 cu 33I sub nivelul de !+6, mil lei din
)000
Activitatea de EQ# a avut o contribu%ie po"itiv$7 >nregistrCnd o creBtere a EBIT1ului de la
).&. mil lei >n )0007 la 3)). mil lei >n )00.7 cu 3.0 mil lei >n plus *a%$ de anul )0007 datorit$
evolu%iei *avorabile a pre%ului %i%eiului Acest impact po"itiv a *ost par%ial diminuat de contribu%ia
la :ondul 3ocial de 6a"e7 >n*iin%at >n urma unui protocol >nc-eiat >n martie )00. >ntre #etrom Bi
Ministerul Economiei Bi :inan%elor #rin acest protocol #etrom a contribuit voluntar la :ondul
3ocial de 6a"e cu suma de .0 mil lei7 sus%inut$ >n >ntregime de EQ#
EBIT1ul din activitatea de RQM a re*lectat >n acest an >mbun$t$%iri datorate optimi"$rii
proceselor7 reducerii costurilor Bi livr$rilor mai mari atCt pe pia%a intern$ cCt Bi la e/port TotuBi7
re"ultatul din RQM >n anul )00. a *ost mai sc$"ut decCt cel din )0007 *iind in*luen%at de
deprecierea valorii contabile nete a activelor ra*in$riei Arpec-im Acesta a *ost *actorul
determinant al sc$derii EBIT >n RQM cu .30 mil lei7 de la valoarea de 1!06, mil lei >n )0007 la
valoarea de 1!.+, mil lei >n )00.
EBIT1ul >n segmentul 6QE a >nsumat !0& mil lei7 mai sc$"ut *a%$ de )0007 cCnd a
>nregistrat valoarea de !.) mil lei Jre"ultate cumulate ale activit$%ilor de 6a"e Bi #roduse
C-imiceK7 >n principal ca urmare a *aptului c$ >n )000 a *ost reversat provi"ionul pentru mediu
>nregistrat la 'ol(c-im7 care >nsuma !)0 mil lei =ncepCnd cu )00.7 re"ultatele 'ol(c-im sunt
raportate >n cadrul acestui segment
Rezultatul financiar al companiei a crescut in )00.7 a(ungCnd la valoarea de )+6 mil lei7
*a%$ de !., mil lei >n )0007 >n principal datorit$ nivelului mai mare al dividendelor >ncasate Bi
cCBtigului din evolu%ia ratei de sc-imb valutar
'eBi profitul brut a >nregistrat o sc$dere de ,&& mil lei >n )00.7 a(ungCnd la !60, mil
lei7 impo"itul pe pro*it a crescut7 ca urmare a c-eltuielilor nedeductibile legate de deprecieri Bi
provi"ioane
Ca urmare a activit$%ilor des*$Burate de #etrom7 contribu%ia *iscal$ la bugetul statului a
*ost de 6&06 mil lei in 20087 cu !&I mai mare *a%$ de anul )000 Impo"itul pe pro*it a >nsumat
3,
,.3 mil lei7 redeven%ele 0), mil lei Bi contribu%iile sociale au atins valoarea de ,0+ mil lei
Contribu%ia #etrom la bugetul statului prin intermediul impo"itelor indirecte a *ost repre"entat$
>n principal de acci"e7 >n valoare de 33), mil lei7 Bi TVA7 >n valoare de 6+! mil lei
III.! Analiza pe baza ratelor inanciare
Ratele *inanciare repre"inta niste indicatori de sinte"a ai situatiilor *inanciare7 cu putere de
e/plicatie *oarte ridicata
aK Ratele de rotatie X cat de mare este rotatia elementelor de activ sau pasiv prin ci*ra
de a*aceri
Viteza de rotatie: C afaceri / Elementul A sau P
Vite"a de rotatie a activelor imobili"ate2
)006 2
)0002
)00.2 X 0.&
3e poate observa ca cea mai mare vite"a de rotatie a *ost in )0067 iar cea mai mica in
)0007 avand in vedere ca in acest an si ci*ra de a*aceri a *ost mai redusa decat in ceilalti ani In
)00. s1a inregistrat o crestere atat in valoarea ci*rei de a*aceri cat si in valoarea activelor
imobili"ate si o crestere a vite"ei de rotatie comparativ cu )000
Vite"a de rotatie a activelor circulante2
)0062
)0002
)00.2
3e evidentia"a cresterea vite"ei de rotatie a activelor circulante in cadrul i*rei de a*aceri7
ceea ce inseamna o crestere a numarului ciclurilor de productie si o intensi*icare a activitatii
36
Vite"a de rotatie a disponibilitatilor *inanciare2
)0062
)0002
)00.2
3e poate observa o crestere a vite"ei de rotatie a disponibilitatilor banesti7 care sunt in
stransa legatura cu ciclurile de productie
Vite"a de rotatie a datoriilor pe termen lung2
)0062
)0002
)00.2
3e poate observa in )00. o scadere a vite"ei de rotatie a datoriilor pe termen lung7
deoarece #etrom a apelat la un imprumut *oarte mare pentru a1si sustine proietele investitionale
Vite"a de rotatie a datoriilor pe termen scurt2
)0062
)0002
)00.2
In )00. a crescut vite"a de rotatie a datoriilor pe termen scurt7 ceea ce arata o activitate
intensa si pro*itabila a companiei
Durata de rotatie: Elem A sau P / C afac`360
'urata de rotatie a activelor imobili"ate2
)006 2 000)
)0002 0003
)00.2 0003
'urata de rotatie a activelor circulante2
)0062 000!
)0002 +!3
30
)00.2 6.,
'urata de rotatie a datoriilor pe termen scurt2
)0062 ,.&
)0002 ,.3
)00.2 ,))!
bK Ratele de lichiditate 2 capacitatea intreprinderii de a *ace *ata platilor scadente pe
termen scurt
Lichiditate generala: (Stocuri + Creante + Disponibilitati)/Dat <1 an
)0062
)0002 X !.,
)00.2
3e poate observa ca in toti anii7 rata are o valoare mai mare decat !7 ceea ce inseamna ca *irma
*ace *ata platilor scadente pe termen scurt
Rata de lichiditate curenta: (Creante + Disponibilitati)/ Dat <1 an
)006:
)0002
)00.2
Rata de lichiditate imediata (testul acid): Disponibilitati / Dat < 1 an
)0062
)0002
)00.2
3.
3e poate observa ca testul Acid are niste valori *oarte bune7 aceasta insemnand ca *irma *ace
*ata necesitatilor de lic-iditate imediata
cK Rate de indatorare: capacitatea intreprinderii de a *ace *ata tuturor datoriilor
Grad indatorare generala: Dat totale / Total pasive
)0062 0!.I
)0002 0))I
)00.2 !!0+I
Valorile in *iecare dintre cei ani sunt sub ,0IL se evidentia"a o crestere in anul )00.7 avand
in vedere ca s1a contractat un imprumut pentru o suma *oarte mare7 insa situatia este
satis*acatoare
6radul de >ndatorare la s*CrBitul anului )00. era de !!70+I J)0002 07))IK CreBterea este
urmarea >mprumuturilor pe termen lung anga(ate >n )00. J!&6. mil leiK7 necesare *inan%$rii
programelor prioritare de investi%ii
Grad indatorare financiara: Dat fin / (Dat fin + Cap proprii)
)0062 0+I
)0002 !,I
)00.2 !!60I
Levier financiar: Dat fin/Cap proprii
)0062 000+
)0002 000+
)00.20066
Toate valorile sunt mai mici decat !
Rata capacitatii de rambursare: Dat fin/CAF
)0002 000
)00.2 0&
3+
In ambii ani7 ratele capacitatii de rambursare evidentia"a o buna capacitate a companiei
de a *ace *ata datoriilor sale
Rata capacitatii de plata a dobanzilor: Dob / EBIT
)0062
)0002
)00.2
In toti anii7 ratele au *ost Z!7 de aceea putem a*irma ca *irma este capabila sa1si plateasca
doban"ile
d) Ratele de rentabilitate
Rata de rentabilitate comerciala2 #ro*it net N C a*aceri
)0062
)0002
)00.2
Rata rentabilit$%ii comerciale are importan%$ >n eviden%ierea *unc%iei comerciale a *irmei
:actorii ce au in*luen%at oscilarea sa au *ost modi*icarea structurii vCn"$rilor produselor7 a
costului unitar cCt Bi a pre%ului de comerciali"are al produselor *irmei Ast*el aceasta a >nregistrat
o sc$dere succesiva de aproape 3I >n )0007 respectiv 0I in )00.
Rata de rentabilitate economica R5A X JEBIT < ImpN[KNJImob U AC?K
)0062
)0002
)00.2
Rata rentabilit$%ii economice are importan%$ >n eviden%ierea gradului de >ndatorare al
*irmei :luctua%iile ratei economice sunt e/plicate de necesitatea ob%inerii de capital str$in pentru
&0
investi%ii7 ceea ce a determinat contractarea de credite bancare7 ast*el crescCnd gradul de
>ndatorare al *irmei
Rata de rentabilitate *inanciara R5E X #nN C pr
)0062 )0I
)0002 !&I
)00.2 .I
3e poate observa ca atat R5A cat si R5E au su*erit scaderi succesive7 cele mai mari
rentabilitati inregistrandu1se in )006
:iecare din ratele rentabilit$%ii e/prim$ >n mod di*erit interesele economice ale principalilor
sta8e-olderi Managerii Bi asociatul unic7 precum Bi repre"entan%ii salariatilor sunt preocupa%i de
rentabilitatea costurilor Asociatul unic este preocupat Bi de rata rentabilit$%ii economice7 iar managerii de
rata rentabilit$%ii comerciale
Ast*el7 >ntreprinderea >Bi demonstrea"$ pe parcursul celor 3 ani anali"a%i poten%ialul de viabilitate
economic$7 obtinand pro*it
III." Analiza lu&urilor de trezorerie 2''( ) 2''*
+etoda directa, determina lu&urile de numerar ale iecarei
activitati a intreprinderii,
Cf expl: C af - Creante - Pl furn - Pl sal - Dob - Imp/n - Var st X
!60,0 U J!00& < )0!,K < J,!!)U ))+0 < !0.6K < J)3)+ U .,, 1 0+&K < )3! < ,.3 < 366 X
.)6!
Cf financiar: ADat fin + A C pr - PN - Div
J!6,0 < )00K U J!3,6+ 1 !3!.&K < !0)) X .!3
Cf investitional: Incas din vz mij fixe - Plati imob + V fin
&!
-alorile lu&urilor de numerar calculate prin metoda indirecta
3itua%ia privind *lu/ul de numerar al #etrom a *ost >ntocmit$ pe ba"a metodei indirecte7
con*orm c$reia au *ost operate a(ust$ri pentru acele tran"ac%ii care nu au caracter monetar
?umerarul net generat de activit$%ile de operare a crescut cu !.+. mil lei sau 06I de la
)&.6 mil lei la &3.3 mil lei
Reconcilierea pro*itului brut pentru anul )00. cu numerarul net din activit$%ile de operare
J>naintea modi*ic$rilor >n capitalul circulantK a avut ca re"ultat o a(ustare net$ po"itiv$ de ).+)
mil lei pentru )00. J)00020), mil leiK #rincipala creBtere >n aceast$ a(ustare se datorea"$
deprecierii Bi amorti"$rii >n valoare de !!0! mil lei J)0002 .60 mil leiK7 sc$derii valorii de
a(ustare a activelor *i/e >nsumCnd !0., mil lei J)0002 ).& mil leiK Bi creBterii valorii nete a
provi"ioanelor pentru litigii >nsumCnd 6+3 mil lei >n )00. J)0002 !.0 mil leiK
&)
IeBirile de numerar din activitatea opera%ional$ au *ost7 de asemenea7 generate de plata
impo"itului pe pro*it >n sum$ de 6.& mil lei J)0002 )63 mil leiK
Evolu%ia po"itiv$ a *lu/ului de numerar generat de miBc$rile >n capitalul circulant se
datorea"$ creBterii datoriilor Bi a sc$derii crean%elor
IeBirile nete de numerar din activit$%ile de investi%ii au *ost de ,,). mil lei J)0002 306!
mil leiK
CreBterea este datorat$ >n special investi%iilor >n imobili"$ri corporale Bi necorporale7 >nsumCnd
6)!. mil lei J)0002 363. mil leiK Bi7 de asemenea7 ieBirilor mai mari de investi%ii >n imobili"$ri
*inanciare7 care au >nsumat 6.6 mil lei J)0002 3,+ mil leiK7 repre"entCnd >n principal credite
acordate companiilor 6rupului #etrom =n )00.7 activit$%ile de investi%ii au generat venituri mai
mari >n principal ca urmare a vCn"$rii plasamentelor >n *onduri umbrel$
Intr$rile de numerar din activit$%i de *inan%are au >nsumat 6,& mil lei J>n )000 au *ost
>nregistrate ieBiri de numerar >n valoare de !&)3 mil leiK
=n )00. intr$rile de numerar din activit$%i de *inan%are au provenit din creditele
contractate de1a lungul anului7 >n sum$ de !06. mil lei7 dep$Bind pl$%ile pentru dividende >n
sum$ de !!!& mil lei J)0002 !&)3 mil leiK
=n conclu"ie7 pe parcursul >ntregului an )00.7 intr$rile po"itive de numerar din operare Bi
creditele contractate au *ost *olosite integral pentru a acoperi investi%iile semni*icativ mai mari Bi
pl$%ile pentru dividende7 acest lucru avCnd ca re"ultat o sc$dere a po"i%iei de numerar la s*CrBitul
anului
Investi%ii
S =ncepCnd cu ! ianuarie )00.7 #rodusele C-imice sunt incluse >n
activitatea de 6QE Investi%ile a*erente #roduselor C-imice din
perioadele precedente acestei date nu sunt ilustrate >n indicatorii
&3
*inanciari ai 6QE7 dar sunt incluse >n total
SS Investi%iile din tabelul de mai sus includ ac-i"i%ii de active
corporale Bi necorporale Bi ac-i"i%ii de active *inanciare
repre"entCnd ac%iuni >n alte companii
Investi%iile #etrom 3A >n )00. >nsumea"$ 6&0& mil lei7 cu 6.I mai mult *a%$ de anul
)000
Investi%iile >n EQ# repre"int$ 0!I din totalul investi%iilor pe anul )00.7 >n special ca
e*ect al concentr$rii pe activit$%ile de de"voltare Bi *ora( de produc%ie7 precum Bi al programului
de moderni"are a sondelor7 a*lat >n derulare7 dar Bi ca urmare a ac-i"i%iei activit$%ii de servicii
petroliere a #etromservice Apro/imativ )0I din totalul investi%iilor au revenit segmentului
RQM =n Ra*inare investi%iile au *ost *olosite cu prec$dere pentru construc%ia instala%iei de
-idro*inare a ben"inei de la #etrobra"i
Investi%iile din divi"ia de Mar8eting s1au concentrat pe moderni"area Bi e/tinderea re%elei de
ben"in$rii7 dar Bi a depo"itelor de produse petroliere Investi%iile din 6QE au *ost direc%ionate >n
principal c$tre centrala electric$ de la Bra"i
I-. Analiza ./ot
I-.1 Principalele puncte orte ale companiei
?r
Ctr
#uncte *orte Termen de
comparatie
Cau"e Implicatii
!
3ituatia economico1
*inanciara de ansamplu
po"itiva2 compania a
inregistrat pro*it in
perioada anali"ata
Re"ultatele din
anii precedenti
5rientarea
managementului
societatii spre noi piete
Asigurarea unei calitati
care sa raspunda cat
mai bine e/igentelor
clientilor
Cresterea economica
si comerciala a
*irmeiL
Imbunatatirea
imaginii pe piata
interna7 in ciuda
intensi*icarii
concurentei
&&
)
Cresterea numarului de
metode si te-nici
manageriale2
managementul prin
proiecte7 managementul
prin obiective7
managementul prin
bugete7 delegarea
Cerintele
managementului
stiinti*ic
Implicarea activa si
responsabila a
conducerii in
promovarea si
utili"area unor
instrumente
manageriale evoluateL
intensi*icarea
concurentei nationale
in domeniul productiei
si comerciali"arii de
produse petroc-imice
Cresterea gradului de
*undamentare a
deci"iilor strategice si
practice
9tili"area mai buna a
timpului de munca al
managerilor
3
Inregistrarea unei
dinamici po"itive a
productivitatii muncii in
intervalul de timp
anali"at
?ivelul reali"at
in anii
precedenti
accentul pus pe latura
calitativa a proceselor
de munca
cresterea productivitatii
orare a muncii
cresterea volumului de
productie
Asigurarea
premiselor necesare
pentru respectarea
corelatiilordintre
principalii indicatori
economici
& Imbunatatirea e*icientei
utili"arii resurselor
materiale
?ivelul reali"at
de c-eltuielile la
!000 lei CA in
anii anali"ati
dinamica ascendenta a
ci*rei de a*aceri
reducerea c-eltuielilor
#remise *avorabile
pentru consolidarea
economica a *irmei

,
E/istenta unui personal
de inalta cali*icare 7 cu
e/perienta in
prelucrarea titeiului
3ituatia din alte
societati
#ersonalul acorda asistenta
te-nica de !, ani in
strainatate
Ridicarea calitatii
produselorL *iind
integrati intr1un
sistem organi"atoric
care permite operarea
instalatiilorLprotectia
mediului7 etc
6 #e piata e/terna7
#ETR5M s1a impus cu
produse pe toate tipurile
de piete din punct de
vedere al gradului de
de"voltare
3ituatia altor
societati
E/istenta unor
compartimente in cadrul
sucursalei care reali"ea"a
un contact direct cu piata
e/terna
:acilitea"a cresterea
vite"ei operatiunilor
*inanciar <
comerciale cu e*ecte
*avorabile asupra
e*icientei activitatii
societatii
&,
I-.2 Principalele puncte slabe ale companiei
?r
Crt
#uncte VslabeA Termen de
comparatie
Cau"e principale E*ecte
!
Capacitatea de productie nu
este in totalitate *olosita
Je/2Ra*inaria de la #itesti7
proiectata pentru a prelucra
0 mil t titeiNanL ea
*unctionea"a la o capacitate
de 37, mil t titeiNan
Capacitatea de
productie pentru
care a *ost ea initial
*abricata
'atorita lipsei de materie
prima7 titei si a
de"ec-ilibrului creat dupa
!++0 in raportul dintre
cerere si o*erta ca urmare a
declinului economic
general
31a redus productia
e/istenta de etilena la
instalatiile de piroli"a7 care
la rindul lor sunt principalul
*urni"or de materii prime
pentru petroc-imie
) Evolutii contradictorii ale
unor indicatori economici7
pe *ondul unei situatii
economice considerat$
*avorabil$
Impactul
ne*avorabil al unor
*actori ai mediului
ambiant7 >n special
legislativi
?ivelul reali"at al
principalilor indicatori
economici cantitativi si de
e*icient$
1di*icult$ti >n conturarea
viitorului *irmei L
1greutati in conturarea
strategiei ulterioare
3
Reducerea duratei de lucru
de la 07.) ore N "i in )00, la
07&+ ore N "i in )000
Timpul de lucru
a*erent unei "ile
lucratoare
Reducerea randamentului
activitatii personalului7
situatie desprinsa din
balanta timpului de munca
Reducerea productivitatii
muncii mediu anuala cat si
reducerea productivitatii
medie orare
&
#ondere ridicata a
c-eltuielilor materiale
?ivelul reali"at in
anii precedenti
Evolutia in*latiei L
In*luenta determinate a unor
*actori e/ogeni7 *irmeiL
Concurenta sca"uta pe unele
piete ale *urni"orilorL
Aprovi"ionare neritmicaL
'imensionarea ratei de
e*icienta a c-eltuielilor
,
6rad inca redus de
in*ormati"are a
managementului *irmei
Cerintele
managementului
*irmei
'otarea te-nica in domeniu
inca de*icitaraL
E/istenta altor prioritati in
ceea ce priveste derularea
activitatilor *irmeiL
Insu*icienta implicare a
managerilor in re"olvarea
problemelor speci*ice
*irmei
'i*icultati in *undamentarea
deci"iilor strategice si
tactice
6
#robleme cu *ostii salariati 3ituatia din anii
)0001)00&
'isponibili"arile masive
care s1au *acutL
Contestarea corectitudinii
acestor disponibili"ari de
catre *ostii anga(ati
3caderea motivatiei
actualilor anga(atiL
A*ectarea imaginii publice a
companiei
I-.! 0portunitati
AvCnd un *lu/ de numerar opera%ional bun7 o structur$ *inanciar$ solid$ Bi un grad redus de
>ndatorare7 Bi *iind o parte important$ a 6rupului 5MV7 #etrom este bine po"i%ionat pentru a *ace *a%$
provoc$rilor Bi oportunit$%ilor pie%ei curente Ca parte dintr1un program de *inan%are mai amplu agreat >n
&6
iunie )00.7 #etrom va continua s$ atrag$ *inan%are e/tern$ pentru a spri(ini obiectivele de de"voltare ale
companiei Ast*el7 #etrom a ob%inut la >nceputul lui )00+ o linie de *inan%are de tip revolving de la 5MV Bi
sunt >n discu%ii cu institu%ii *inanciare interna%ionale >n vederea anga($rii de credite pentru proiectele de
investi%ii Bi pentru acoperirea necesit$%ilor *inanciare ale companiei
Investi%iile plani*icate ale #etrom sunt monitori"ate Bi prioriti"ate >n vederea reducerii lor la un nivel
adecvat posibilit$%ilor *inanciare actuale Bi mediului economic problematic Vor continua amplul program
investi%ional7 dar la un nivel considerabil redus *a%$ de cel din )00.7 avCnd >n vedere condi%iile economice
ne*avorabile din RomCnia Bi din industria petrolier$ >n general #entru a asigura *ondurile necesare pentru
*inan%area bugetului de investi%ii de(a redus *a%$ de anul anterior7 propunerea managementului este de a nu
distribui dividende pentru anul )00. Aceast$ propunere7 precum Bi bugetul pentru investi%ii al companiei7
vor *i >naintate spre aprobare >n Adunarea 6eneral$ a Ac%ionarilor7 din data de ). aprilie
=n vederea prote($rii *lu/ului de numerar al companiei >mpotriva poten%ialului impact negativ al
sc$derii pre%ului la %i%ei7 #etrom a apelat la instrumente de acoperire a riscului pentru a asigura veniturile
din segmentul EQ#
=n segmentul de E/plorare Bi #roduc%ie JEQ#K7 va e/ista o concentrare pe creBterea porto*oliului de
re"erve7 stoparea declinului natural7 asigurarea produc%iei pe termen lung7 precum Bi pe >mbun$t$%irea
e*icien%ei #rogramul de investi%ii >n EQ# va continua >n )00+7 cu accent pe programul intensiv de *ora( Bi
de"voltarea celor mai promi%$toare "$c$minte7 dar nivelul investi%iilor a *ost revi"uit >n sc$dere din cau"a
cri"ei *inanciare Bi a volatilit$%ii pre%ului interna%ional al %i%eiului 'e"voltarea "$c$mCntului de ga"e Mamu
Bi a "$c$mCntului marin de %i%ei7 'elta7 vor contribui considerabil la produc%ia anual$ G$c$mCntul de %i%ei
din Fa"a-stan JFomsomols8oeK va >ncepe produc%ia >n prima (um$tate a anului )00+ 9na dintre
activit$%ile c-eie va *i creBterea e*icien%ei activit$%ii de servicii petroliere a #etromservice7 ac-i"i%ionate >n
*ebruarie )00. Bi de(a integrate #rogramul de moderni"are a sondelor *inali"at cu succes Bi sporirea
e*icien%ei opera%ionale vor in*luen%a po"itiv costurile de operare ale companiei >n )00+ Accentul se va
pune >n continuare pe controlul strict al costurilor Bi prioriti"area proiectelor >n segmentul EQ#7 pentru a
*ace *a%$ mediului economic volatil
=n Ra*inare Bi Mar8eting JRQMK vor *i continuate programele de restructurare ale activit$%ii7 cu
accent pe creBterea e*icien%ei opera%ionale =n Ra*inare7 se urm$reste >mbun$t$%irea continu$ a e*icien%ei
energetice Bi a mi/ului de produse Rata de utili"are a ra*in$riilor va *i optimi"at$ %inCnd seama de
condi%iile actuale de pia%$ pentru a r$spunde cererii de produse 3e urmareste >n continuare strategia pe
termen mediu7 a/at$ pe trans*ormarea %i%eiului romCnesc >n combustibil de >nalt$ calitate pentru transport7
&0
destinat pie%ei sud1est europene 3e va revi"ui con%inutul Bi gra*icul lucr$rilor prev$"ute >n programul
nostru de e/tindere Bi moderni"are a ra*in$riei #etrobra"i Bi vom continua investi%iile >n mod corespun"$tor
>n vederea adapt$rii la situa%ia actual$ macroeconomic$ 'e asemenea7 urm$rim *inali"area vCn"$rii
#etroc-emicals ArgeB Investi%iile >n sectorul de Mar8eting se vor concentra pe optimi"area opera%iunilor Bi
creBterea e*icien%ei
I-." Riscuri aerente intreprinderii
Rezultate din operare 2006 2007 2008
Productie totala 73.06 70.27 68.98
Gradul de utilizare a capacit(ii de rafinare () 86 74 77
Vnzri de produse petroliere (mil tone) 5.46 4.71 5.21
Numrul de sta(ii de distribu(ie opera(ionale 489 450 448
Numrul de angaja(i 32.837 26.397 33.311
Compania se con*runta cu o serie de probleme care necesita atentie sporita 9na dintre acestea este
legata de *ostii anga(ati7 disponibili"ati dupa privati"are Ast*el7 de la momentul preluarii #etrom si pana in
pre"ent7 aproape (umatate din personal a *ost disponibili"at In pre"ent7 #etrom este implicata intr1o
multime de procese cu *ostii anga(ati care *ie cer despagubiri7 *ie evoca legititatea disponibili"arii
Cu toate ca reducerea personalului era un lucru necesar pentru e/istenta companiei si ca
procedura de disponibili"area s1a *acut con*orm legii7 imaginea #etrom s1a deteriorat *oarte mult in randul
clasei muncitoare Este recomandat sa se accentue"e e*ectele positive ale acestor masuri7 in *unctie de
salarii7 pregatirea personalului per*ormanta *irmei7 de"voltarea acesteia
'upa cum se poate observa7 activitatea *irmei este in scadere Cu toate ca a reusit sa inregistre"e
pro*it7 situatia este ingri(oratoare7 deoarece daca aceasta scadere va persista7 pro*itul se va diminua si in
curand se va a(unge la inregistrarea de pierderi
3olutia ar *i o diagnosticare globala a activitatii *irmei si identi*icarea cau"elor principale ce au
dus la micsorarea pro*itului 5 atentie sporita trebuie acordata c-eltuielilor de productie care detin o
&.
pondere importanta in c-eltuielile totale ale companiei Ar *i indicata7 de e/emplu7 o reanali"are a
contractelor de *urni"are si renegociere a acestora7 luandu1se in calcul si contractarea unor noi *urni"ori
'e asemenea7 procesele care nu sunt esentiale activitatii de productie si care sunt des*asurate de
salariati #etrom ar trebui e/ternali"ate catre *irme mici7 speciali"ate7 activitati precum pa"a7 contabilitate7
curatenie7 reparatie si mentenanta
Reducerea c-eltuielilor de productie nu poate *i *acuta *ara instruirea personalului direct
productiv Ast*el7 prin organi"area de cursuri in care sa se pre"inte ca"uri de succes in productia mondiala
de produse petroliere se vi"ea"a cresterea per*ormantei in munca
5 alta recomandare ar *i contactarea de *irme speciali"ate in anali"a costurilor Aici trebuie avute in
vedere reali"arile in reducerea c-eltuielilor cu energia electrica Ast*el7 apeland la compania de consultanta
Horv\t- Q #artners7 #etrom a reusit sa *aca economii totale de circa )0I in ceea ce priveste costurile cu
energia electrica datorita anali"ei retelei si a imbunatatirilor aduse la retelele cone/e Mai mult7 un centru
de management al energiei nou implementat la recomandarile Horvat- Q #artners a(uta in pre"ent #etrom
sa isi imbunatateasca estimarile de consum de energie electrica si consumul in sine
Cresterile salariale ar trebuie corelate cu cresterea productivitatii7 lucru care nu s1a *acut in )0007
salariul mediu crescand cu !.)I in timp ce productivitatea a crescut cu doar !6.&I Acest lucru s1a
concreti"at in cresterea ne(usti*icata a *ondului de salarii 5 solutie ar putea *i implementarea unui sistem
de recompensare a anga(atilor in *unctie de gradul de indeplinire al obiectivelor individuale
5 alta problema identi*icata este *olosirea capacitatii de productie si dragul capacitatii de
ra*inare 'e e/emplu7 Ra*inaria de la #itesti a *ost proiectata pentru a prelucra 0 mil tone titeiNan7 ea
*unctionand in present la o capacitate de 37, mil tone titeiNan E*ectul a *ost de reducere a productiei de
etilena la instalatiile de piroli"a7 care la rindul lor sunt principalul *urni"or de materii prime pentru
produsele petroc-imice
'e asemenea s1au identi*icat unele de*iciente metodologice in conceperea si *unctionarea
sistemului de management si a componentelor sale7 care a avut drept cau"a principala cunoasterea
super*iciala a aspectelor metodologice de catre persoanele implicate in derularea demersurilor Acest lucru
a dus la adaptarea cu greu la e/igentele pietei 3ituatia trebuie remediata prin pregatirea intensa a
personalului managerial care sa duca la diversi*icarea instrumentarului managerial *olosit
Avand in vedere datoriile mari ale unor clienti J3C5ltc-im RmVilceaL 3CCorom 3A 5nesti7
o solutie ar *i intocmirea unor gra*ice de urmarire a incasarilor de la clienti cu datorii *oarte mari7 care sa
&+
duca la o mai buna aran(are a datelor societatii si o mai buna gospodarire a timpului personalului
administrativ
+anagementul riscului
Pentru a identifica factorii de risc, Petrom, n conformitatecu politica OMV, are
o abordare prudenial i evalueaz impactul posibilelor riscuri, innd cont de
indicatorii financiari pe termen mediu. iscurile cu impact asupra !"#$%ului pentru o
perioad de trei ani sunt introduse ntr%un sistem denumit &Monitor de isc', astfel
nct riscurile sunt continuu monitorizate i (estionate.
Principalele riscuri identificate sunt) riscul de sc*imb valutar +n principal cel
asociat
fluctuaiilor ,-./, riscurile de pia, riscul de lic*iditate,riscurile operaionale, riscuri
le(ate de personal, riscul le(islativ, precum i riscul politic i cel climatic.
0ctivele financiare care ar putea conduce -ocietatea la o e1punere de risc
de credit, constau n special n creane +clieni 2i alte creane asimilate/, insa avnd
n vedere numrul mare de clieni ai -ocietii, riscul de credit este destul de limitat.
3n scopul reducerii anumitor riscuri, au fost nc*eiate asi(urri corespunztoare
acolo unde a
fost posibil. .e asemenea, n vederea prote4rii flu1ului de numerar al companiei
mpotriva impactului ne(ativ al scderii preului la iei, am apelat la instrumente de
acoperire a riscului pentru a asi(ura parial veniturile din se(mental !5P, pentru
apro1imativ 67.777 bbl8zi n 977:.
Pentru atin(erea acestui obiectiv au fost utilizate mar4e pentru opiuni de
vnzare, prin care este asi(urat un nivel minim al preului de ;7 ,-.8bbl n cazul n
care preul ieiului depete <= ,-.8bbl. 3n eventualitatea meninerii preului
mediu la iei sub nivelul de <= ,-.8bbl n 977:, prin instrumentul de acoperire a
riscului vor primi o sum de >= ,-.8bbl peste preul curent. ?ostul opiunilor de
vnzare a fost finanat prin opiuni de cumprare, pentru a evita o investiie iniial
+structur de cost zero/, ns, prin aceasta, Petrom nu va putea beneficia de
creterea preului ieiului de peste apro1imativ >>7 ,-.8bbl n 977:.
,0
3n ceea ce privete e1punerea la fluctuaiile ,-., Petrom se caracterizeaz
printr%un ec*ilibru relativ al intrrilor i ieirilor de numerar n ,-., ceea ce confer
companiei o protecie natural contra riscului valutar. .atorit acestui aspect i
avnd n vedere lic*iditatea pieei romneti, s%a decis s nu se apeleze la
instrumente specializate de acoperire a riscului valutar. ?u toate
acestea,monitorizeaza constant att riscul de pia, ct i cel de curs de sc*imb.
0vnd n vedere procesul continuu de dezvoltare a companiei se urmrete
implementarea procesului de risc mana(ement n noile activiti. .e
aceea,contientizarea riscurilor, analiza riscurilor, precum i controlul acestora fac
parte din activitatea zilnic, susinnd astfel strate(ia companiei.
,rmrind aceeai analiz, riscurile asociate sc*imbrii climatice sunt evaluate n
conte1tul fiecrui se(ment de activitate, la nivelul oricrei faze a proiectelor ma4ore
sau la nivelul fiecrui se(ment strate(ic.
.e asemenea,atenia va fi ndreptat n aplicarea de metodolo(ii consistente
pentru riscurile ferente noilor afiliate n vederea alinierii la practica Petrom, folosind
de cte ori este nevoie pro(rame de asi(urri adecvate.
Concluzii si sugestii
Anali"a *inanciara reali"at$ >n cadrul acestei lucr$ri a eviden%iat o situa%ie *avorabil$ >n
care se a*l$ compania7 situa%ie ce trebuie men%inut$ Bi >n urm$torii ani7 pentru a reuBi s$ >Bi
men%in$ cota de pia%$ >nregistrat$ actual Bi c-iar creBterea acesteia Trebuie avut$ >n vedere Bi
situa%ia concuren%iala de pe pia%a petroliera7 unde concuren%a este tot mai acerb$ datorit$ creBterii
permanente a pre%ului petrolului
Investi%iile 5MV Bi1au atins scopul7 reducCnd costurile de produc%ie Anali"a economico1
*inanciar$ e*ectuat$ a relevat c$7 dup$ preluarea sa de c$tre grupul austriac 5MV7 #ETR5M a
>nregistrat >n *iecare an pro*it7 condi%ia primordial$ a oric$rui agent economic
#etrom este unicul produc$tor de %i%ei Bi asigur$ (um$tate din produc%ia de ga"e din
RomCnia Ca urmare a intensi*ic$rii activit$%ii de *ora( Bi a e*orturilor de moderni"are7 nivelul
produc%iei de %i%ei a *ost men%inut cu succes >n )00.
,!
Ca parte dintr1un program de *inan%are mai amplu agreat >n iunie )00.7 #etrom va
continua s$ atrag$ *inan%are e/tern$ pentru a spri(ini obiectivele de de"voltare ale companiei
Activitatea *irmei >n anul )00. a >nregistrat o sc$dere >n re"ultate *a%$ de cele avute >n
)000 Cu toate c$ a reuBit s$ >nregistre"e pro*it7 situa%ia este >ngri(or$toare 'ac$ ea va persist$7
pro*itul se va diminua Bi >n curCnd se va a(unge la >nregistrarea de pierderi
3olu%ia ar *i o diagnosticare global$ a activit$%ii *irmei Bi identi*icarea cau"elor principale
ce au dus la micBorarea pro*itului 5 aten%ie sporit$ trebuie acordat$ c-eltuielilor de produc%ie
care de%in o pondere important$ >n c-eltuielile totale ale companiei Ar *i indicat$7 de e/emplu7 o
reanali"are a contractelor de *urni"are Bi renegocierea acestora7 luCndu1se >n calcul Bi
contractarea unor noi *urni"ori
1ibliograie
#ro* univ dr 3troe7 Radu < V6estiunea *inanciara a intreprinderiiA 7 Ed A3E
?ote de curs
444petromro
444bvbro
444m*inantero
,)
,3