Anda di halaman 1dari 4

DASAR PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN INSTITUT PENGAJIAN TINGGI (IPT)

1.0 TUJUAN Dasar Pembangunan Keusahawanan Ins ! u Penga"!an T!ngg! (IPT) a#a$ah ber u"uan un u% mengga$a%%an #an meman a&%an &embangunan %eusahawanan 'ang $eb!h eran(ang #an h)$!s !% #! %a$angan IPT em&a an #a$am usaha un u%* !+ Me$ah!r%an m)#a$ !nsan 'ang ber%ua$! ! #an mem&un'a! &em!%!ran, a r!bu #an n!$a! %eusahawanan- #an .+ Me$ah!r%an $eb!h rama! $ag! usahawan 'ang a%an ber !n#a% sebaga! &emang%!n %e&a#a rans/)rmas! e%)n)m! negara %e&a#a e%)n)m! ber&en#a&a an !ngg! #an ber&a%s!%an !n)0as! %e arah &en(a&a!an s a us negara ma"u men"e$ang .1.1+ 2.0 LATAR BELAKANG !+ A% !0! ! %eusahawanan e$ah $ama #!a%u! sebaga! &emang%!n %e&a#a &embangunan e%)n)m! #! sam&!ng ber !n#a% sebaga! &enggera% u ama #a$am men!ng%a %an aha& !n)0as!, %rea !0! ! #an #a'a sa!ng sesebuah negara+ .+ Da$am %)n e%s negara Ma$a's!a, as&e% &embangunan %eusahawanan, eru aman'a #! %a$angan mas'ara%a Bum!&u era e$ah #!ber!%an &erha !an 'ang ser!us bermu$a #engan &engena$an Dasar E%)n)m! Baru (DEB) &a#a ahun 2342+ Me$a$u! #asar !n! &embangunan %eusahawanan #! %a$angan mas'ara%a bum!&u era e$ah #!"a#!%an sebaga! agen#a &en !ng negara #a$am usaha un u% membangun%an Mas'ara%a Per#agangan #an Per!n#us r!an Bum!&u era (MPPB), 'ang e$ah #!%ena$ &as ! sebaga! &en#e%a an u ama un u% men'usun semu$a mas'ara%a #an #a$am memas !%an &en'er aan Bum!&u era 'ang $eb!h a% !/ #a$am &embangunan e%)n)m! negara+ !!!+ Pembangunan Keusahawanan %hasn'a usahawan Bum!&u era a#a$ah er um&u %e&a#a em&a %um&u$an sasaran !a! u g)$)ngan &e$a"ar, s!swa5s!swa6ah IPT, ser a g)$)ngan be$!a #an wan! a+ Da$am %)n e%s %um&u$an sasar !n!, Kemen er!an Penga"!an T!ngg! (KPT) ber&eranan un u% menera"u! &embangunan %eusahawanan #! %a$angan s!swa5s!swa6ah IPT+

3.0 STATUS SEMASA Se(ara umumn'a usaha #an !n!s!a !/ un u% menera&%an n!$a7n!$a! #an %emah!ran %eusahawanan #! %a$angan &e$a"a IPT b)$eh #!bahag!%an %e&a#a (8) %)m&)nen u ama !a! u %)m&)nen %ese#aran (awareness), &embu#a'aan #an &engu%uhan+ !+ Komponen Kesedaran Keusahawanan K)m&)nen !n! ber u"uan un u% member! %ese#aran %e&a#a &e$a"ar IPT en ang %e&en !ngan %eusahawanan #an menera& n!$a7n!$a! %eusahawanan bermu$a &a#a aha& awa$ &e$a"ar bera#a #! IPT+ Sebaga! $ang%ah &ermu$aan, M)#u$ Asas Pembu#a'aan Keusahawanan (APK) e$ah #!&er%ena$%an &a#a ahun .114 sebaga! sa u %ursus wa"!b #ua (.) %re#! bag! &e$a"ar Tahun 2 #! semua IPT+ 9b"e% !/ u ama m)#u$ !n! a#a$ah un u% menera& n!$a7n!$a! #an (!r!7(!r! %eusahawanan #! %a$angan

&e$a"ar IPT+ .+ Komponen em!uda"aan Keusahawanan K)m&)nen !n! ber u"uan un u% membu#a'a%an serama! mung%!n &e$a"ar IPT bag! me$ah!r%an m!na erha#a& %eusahawan+ KPT e$ah mengena$ &as ! %eusahawanan sebaga! sa$ah sa u eras u ama %ursus %)%ur!%u$um ber%re#! &a#a ahun .113 sebaga! sa$ah sa u me%an!sme &embu#a'aan %eusahawanan bag! men!ng%a %an %emah!ran !nsan!ah &e$a"ar+ !!!+ Komponen en#u$uhan Keusahawanan K)m&)nen !n! ber u"uan un u% member! &en#e#ahan %e&a#a &e$a"ar en ang #un!a sebenar &ern!agaan #! sam&!ng memban u mere%a 'ang benar7benar berm!na un u% men(ebur! b!#ang &ern!agaan sebaga! %er"a'a+

Da$am &er%ara !n!, IPT mem&un'a! &r)gram #an a% !0! ! %eusahawanan mas!ng7mas!ng 'ang #!bangun%an )$eh &!ha% IPT ! u sen#!r! a au&un #engan %er"asama agens! #an )rgan!sas! %era"aan #an swas a mahu&un &!ha% Ba#an Bu%an Kera"aan (NG9)+ %.0 &SU 'AN (ABARAN Da$am me$a%sana%an &r)gram %eusahawanan #! IPT, bebera&a !su #an (abaran 'ang !mbu$ a#a$ah se&er ! ber!%u * !+ Wu"u#n'a Ke%e$!ruan Pemahaman Mengena! Pen#!#!%an Keusahawanan .+ Perbe6aan I#e)$)g! Mengena! Keusahawanan #! Per!ng%a Penga"!an T!ngg! !!!+ !0+ 0+ 0!+ 0!!+ 0!!!+ !:+ :+ :!+ Kurangn'a Perse u"uan Mengena! Penger !an Keusahawanan #an Usahawan Kurangn'a Keber%esanan Pen#!#!%an #an Pr)gram Keusahawanan IPT K)m&e ens! Tenaga Penga"ar Keusahawanan Ke%urangan Sumber Kurangn'a K)$ab)ras! #! an ara A%a#em!a #an Usahawan5In#us r! T!a#an'a Pusa Da a Keusahawanan Me%an!sme Pengu%uran Kua$! !, Keber%esanan #an Im&a% Kurangn'a S)%)ngan Ibu Ba&a Pembu#a'aan Keusahawanan memer$u%an Masa, K)m! men #an Kesabaran

).0 RAS&*NAL !+ Se!r!ng #engan ma $ama Kera"aaan un u% me$ah!r%an m)#a$ !nsan 'ang ber%ua$! !, !n)0a !/ #an %rea !/ bag! mema(u rans/)rmas! e%)n)m! negara %e&a#a e%)n)m! ber&en#a&a an !ngg! #an se erusn'a men(a&a! s a us negara ma"u men"e$ang ahun .1.1, &en#!#!%an #an &r)gram ser a

a% !0! ! &embu#a'aan %eusahawanan #! %a$angan &e$a"ar IPT &er$u #!&er%u%uh%an se(ara h)$!s !%+ Ma$ah !#a% #a&a #!na/!%an bahawa se !a& e$emen %emah!ran !nsan!ah a au&un ;soft-skills; sese)rang !n#!0!#u se&er ! %emah!ran ber%)mun!%as!, ber#a'a sa!ng #an ber#a'a ahan ser a mem&un'a! n!$a! %e&!m&!nan 'ang !ngg! a#a$ah meru&a%an subse %e&a#a n!$a!7n!$a! 'ang er#a&a #! #a$am #!r! se)rang usahawan+ .+ <+. D! sam&!ng %e&er$uan un u% me$ah!r%an entrepreneurial graduates; a au&un gra#uan 'ang mem&un'a! &em!%!ran, a r!b!u #an n!$a! %eusahawanan, usaha 'ang $eb!h eran(ang #an berse&a#u &er$u #!amb!$ )$eh IPT #a$am men'e#!a%an &r)gram &engu%uhan %eusahawanan #an !n/ras ru% ur ser a &erse%! aran 'ang %)n#us!/ %e&a#a g)$)ngan &e$a"ar 'ang benar7benar mem&un'a! m!na #an %e!ng!nan un u% men"a#! se)rang usahawan+ !!!+ Bag! sesebuah IPT un u% ber"a'a me$ah!r%an m)#a$ !nsan 'ang mem&un'a! &em!%!ran, a r!bu #an n!$a! %eusahawanan ser a me$ah!r%an $eb!h rama! $ag! usahawan s!swa6ah a au&un ;gra#ua e en re&reneurs;, !an'a &er$u$ah #!s)%)ng )$eh enaga &enga"ar 'ang "uga mem&un'a! &em!%!ran, a r!bu #an n!$a! %eusahawanan+ Da$am &er%ara !n!, &enera&an n!$a! #an bu#a'a %eusahawanan &er$u "uga #!$a%sana%an %e&a#a enaga &enga"ar5&egawa!5&en'e$aras %eusahawanan IPT+

+.0 *L&S& 'AN STRATEG& Bag! men!ng%a %an #an mengga$a%%an &embangunan %eusahawanan 'ang $eb!h eran(ang, h)$!s !% #an ber!m&a% !ngg! #a$am usaha un u% me$ah!r%an m)#a$ !nsan 'ang ber%ua$! ! #an mem&un'a! &em!%!ran, ar !bu #an n!$a! %eusahawanan ser a me$ah!r%an usahawan s!swa6ah, enam (=) eras s ra eg!% Dasar Pembangunan Keusahawanan IPT e$ah #! e a&%an+ !+ Menubuh%an Pusa Keusahawanan #! se !a& IPT .+ Men'e#!a%an Pen#!#!%an #an Pr)gram Keusahawanan 'ang Teran(ang #an H)$!s !% !!!+ !0+ 0+ 0!+ Meman a&%an Pr)gram Pembangunan #an Pengu%uhan Keusahawanan Mewu"u#%an Me%an!sme Pengu%uran 'ang Ber%esan Men'e#!a%an Perse%! aran #an E%)s!s em 'ang K)n#us!/ bag! Pembangunan Keusahawanan Mengu%uh%an K)m&e ens! Tenaga Penga"ar Keusahawanan

,.0 ENUTU Pen#!#!%an #an &embangunan %eusahawanan IPT 'ang h)$!s !% ama s!gn!/!%an #a$am usaha un u% me$ah!r%an m)#a$ !nsan 'ang ber%ua$! ! #an mem&un'a! &em!%!ran, a r!bu #an n!$a! %eusahawanan+ Usaha7usaha !n! "uga a#a$ah un u% me$ah!r%an $eb!h rama! $ag! usahawan s!swa6ah 'ang a%an ber !n#a% sebaga! &emang%!n #an &enggera% %e&a#a rans/)rmas! e%)n)m! negara %e&a#a e%)n)m! ber&en#a&a an !ngg! #an ber&a%s!an !n)0as! %e arah &en(a&a!an s a us negara ma"u men"e$ang ahun .1.1+ Namun beg! u, un u% men(a&a! )b"e% !/ !n!, &erha !an #an usaha 'ang berse&a#u &er$u #!amb!$ agar &res as! a%a#em!% &e$a"ar !#a% a%an er"e"as+

Anda mungkin juga menyukai