Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6

MINGGU 1 BIDANG/TAJUK Menggambar Tajuk: Gambar Negatif dan Positif (kaedah lukisan) HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 1. Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. Aras 1. Men!ari sumber rujukan sebagai pen!etus idea untuk menggambar. Aras " 1. Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding. OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Membuat lakaran gambar. . Me#arna bahagian objek dengan hitam untuk menimbulkan kesan negatif. ". Me#arna bahagian latar dengan #arna hitam untuk menimbulkan kesan negatif. $. Men%atakan perasaan diri terhadap kegiata %ang dijalankan. Aras 1 1. Menggunakan bahan' teknik dan !orak %ang sesuai untuk menghiasi permukaan ( dan objek "() Aras 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan !orak dan rekaan. Aras " 1. Menguasai beberapa kemahiran' ka#alan' tata!ara dan disiplin kerja dalam menghasilkan !orak dan rekaan. " Memben! # $an Memb a! Memb%na Tajuk : Mobail )asih *a%ang (kaedah mobail) Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan %ang kompleks. Aras 1. Mengetahui bahasa seni +isual %ang berkaitan hasil kerja "(. Aras " 1. Membuat beg kertas menggunakan pelbagai alat' bahan' teknik' struktur dan hiasan mengikut tata!ara se!ara kreatif. . Membuat pen%ataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan se!ara kreatif. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melukis dan memotong lakaran bentuk hati. . Mengantung bentuk, bentuk hati pada pen%angkut baju untuk dijadikan mobail. ". Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui konsep lipatan se!ara simetri. . Menghasilkan !orak dan rekaan se!ara simetri. ". Mengunting hasil lipatan %ang telah dibuat CATATAN

Memb a! C"ra# Dan Re#aan Tajuk: &orak (kaedah lipatan dan guntingan)

Mengena& Kra' Tra$%(%"na& Tajuk: )elarai (kaedah an%aman)

Aras 1 1. Mengetahui istilah dalam kraf tradisional. Aras 1. Mengaplikasikan Asas *eni -eka dalam penghasilan kraf tradisio Aras " 1. Membuat pen%ataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan se!ara kreatif.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan an%aman tikar dengan kelarai mengikut kreati+iti murid, murid. . Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

Menggambar Tajuk: &orak !etakan (kaedah !etakan)

Aras 1 1. Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. Aras 1. Men!ari sumber rujukan sebagai pen!etus idea untuk menggambar. Aras " 1. Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.Melakar dan memotong permukaan ubi kentang mengikut bentuk %ang dikehendaki. . Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

Memb a! C"ra# Dan Re#aan Tajuk: 0unga Tulip (!etakan atau !apan)

Aras 1 1. Menggunakan bahan' teknik dan !orak %ang sesuai untuk menghiasi permukaan ( dan objek "() Aras 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan !orak dan rekaan. Aras " 1. Menguasai beberapa kemahiran' ka#alan' tata!ara dan disiplin kerja dalam menghasilkan !orak dan rekaan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melakar dan menebuk gambar bunga tulip. . Membuat garisan grid di atas kertas lukisan. ". Menerap motif ke atas kertas lukisan dengan menggunakan plat %ang telah dibuat. $. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

Memben! # $an Memb a! Memb%na Tajuk: 0ekas *erbaguna (kaedah lipatan dan guntingan)

Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan %ang kompleks. Aras 1. Mengetahui bahasa seni +isual %ang berkaitan hasil kerja "(. Aras " 1. Membuat bekas serbaguna

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan bekas serbaguna dengan menggunakan teknik pembungkusan. . Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

menggunakan pelbagai alat' bahan' teknik' struktur dan hiasan mengikut tata!ara se!ara kreatif. . Membuat pen%ataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan se!ara kreatif. Mengena& Kra' Tra$%(%"na& Tajuk: )elarai (kaedah an%aman) Aras 1 1. Mengetahui istilah dalam kraf tradisional. Aras 1. Mengaplikasikan Asas *eni -eka dalam penghasilan kraf tradisio Aras " 1. Membuat pen%ataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan se!ara kreatif. 2 Menggambar Tajuk: 0entuk Geometri (kaedah ton #arna) Aras 1 1. Memilih' meniru' memadan dan men%usun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 1. Men!ari sumber rujukan sebagai pen!etus idea untuk menggambar. Aras " 1. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. 13 Memb a! C"ra# Dan Re#aan Tajuk : *apu Tangan (kaedah ikatan dan !elupan) Aras 1 1. Memadankan beberapa jenis rekaan !orak dan kesesuaiann%a dalam rekaan. Aras 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia bagi menghsilkan !orak dan rekaan. Aras " 1. Menguasai beberapa kemahiran' ka#alan' tata!ara dan disiplin kerja alam menghasilkan !orak dan rekaan. 11 Memben! # $an Memb a! Memb%na Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melatih diri untuk bekerja Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melatih diri untuk bekerja dengan lebih tekun' teratur dan !ermat. . Menimbulkan rasa seronolk dalam menjalan kegiatan. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kemahiran Mengikut ton atau arah !aha%a. . Menghasilkan lakaran dan kesan anatikal gelap dan !erah. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan an%aman tikar dengan kelarai mengikut kreati+iti murid, murid. . Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

Tajuk: 0urung (kaedah origami)

%ang kompleks. Aras 1. Mengetahui bahasa seni +isual %ang berkaitan hasil kerja "(. Aras " 1. Membuat pen%ataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan

dengan lebih tekun' teratur dan !ermat. . Menimbulkan rasa seronolk dalam menjalan kegiatan.

Memben! # $an Memb a! B%naan Tajuk: 4iasan (inding ()aedah tampalan' Guntingan bahan,bahan terbuang)

Aras 1 1. Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan dan objek alam. Aras 1. Membentuk dan membuat binaan menggunakan bahan terbuang dengan teknik tampalan serta guntingan. Aras " 1. Membuat pen%ataan se!ara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempelbagaikan serta memanipulasikan bahan terbuang dalam menghasilkan hiasan dinding. . Meningkatkan koordinasi mata dan tangan. ". Menghasilkan hiasan dinding se!ara kreatif. $. 0erbangga dengan hasil kerja sendiri.

1"

Menggambar Tajuk : Makhluk Asing ()aedah !atan)

Aras 1 1. Memerhati ta%angan mengenai !erita makhluk asing. Aras 1. Meniru dan melakar gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras " 1. Me#arna lakaran makhluk asing dengan teknik !atan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menggambarkan se!ara lisan tentang makhluk asing %ang telah dita%angkan oleh guru. . Membuat lakaran se!ara spontan berdasarkan pemerhatian. ". Me#arna lakaran makhluk asing.

1$

Memb a! Re#aan C"ra# Tajuk: -ama,rama ()aedah lipatan dan guntingan)

Aras 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan !orak dan rekaan. Aras " 1. Menguasai beberapa kemahiran' ka#alan' tata!ara dan disiplin kerja dalam menghasilkan !orak dan rekaan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui konsep lipatan se!ara simetri. . Menghasilkan !orak dan rekaan se!ara simetri. ". Mengunting hasil lipatan %ang telah dibuat.

1.

Memben! # $an Memb%na Tajuk: 0eg )ertas (kaedah pembungkusan)

Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan beg kertas

%ang kompleks. Aras 1. Mengetahui bahasa seni +isual %ang berkaitan hasil kerja "(. Aras " 1. Membuat beg kertas menggunakan pelbagai alat' bahan' teknik' struktur dan hiasan mengikut tata!ara se!ara kreatif. . Membuat pen%ataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan se!ara kreatif. Memben! # $an Memb a! Memb%na Tajuk: 0eg )ertas (kaedah pembungkusan) Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan %ang kompleks. Aras 1. Mengetahui bahasa seni +isual %ang berkaitan hasil kerja "(. Aras " 1. Membuat beg kertas menggunakan pelbagai alat' bahan' teknik' struktur dan hiasan mengikut tata!ara se!ara kreatif. . Membuat pen%ataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan se!ara kreatif. Mengena& Kra' Tra$%(%"na& Tajuk: )uda )epang (kaedah lakaran dan guntuingan) Aras 1 1. Mengetahui istilah dalam kraf tradisional. Aras 1. Mengaplikasikan Asas *eni -eka dalam penghasilan kraf tradisional. . Membuat lakaran bentuk kuda. Aras " 1. Mengunting lakaran %ang telah dihasilkan. . Menghasilkan kraf tradisional dengan menguasai kemahiran penggunaan alat dan teknik.

melalui teknik pembungkusan. . Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

1/

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan beg kertas melalui teknik pembungkusan. . Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

17

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kemahiran dalam membina sesuatu alat permainan. . Menari dengan kuda kepang. ". Menghasilkan kuda kepang sebagai alat permainan. $. 0erbangga dengan hasil kerja sendiri dan rakan.

18

Menggambar Tajuk: )eindahan Alam (kaedah resis)

Aras 1 1. Menggambar dan menggunakan pelbagai bahan teknik melalui

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memahami konsep resis.

penerokaan. Aras 1. Memilih dan menggunakan alat' bahan dan teknik %ang sesuai dengan penghasilan gambar. Aras " 1. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat' bahan dan teknik se!ara kreatif melalui penerokaan. . Membuat pen%ataan se!ara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 12 Memb a! C"ra# $an Re#aan Tajuk: )uda )epang (kaedah !etakan bermotifkan kulit hai#an) Aras 1.Mengolah motif berdasarkan ojek alam dan objek buatan manusia bagi menghasilkan !orak dan rekaan. Aras " 1. Menghasilkan !orak dengan menggunakan #arna %ang sesuai. . Meningkatkan kemahiran mengolah #arna. ". Menerapkan nilai men!intai alam. $. Men%atakan perasaan diri terhadap kegiatan %ang dijalankan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melatih diri untuk bekerja dengan lebih tekun' teratur dan !ermat. . Menghias kuda kepang dengan !orak %ang dihasilkan. ". Menimbulkan rasa seronolk dalam menjalan kegiatan. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempelbagaikan serta memanipulasikan bahan terbuang dalam menghasilkan hiasan dinding. . Meningkatkan koordinasi mata dan tangan. ". Menghasilkan hiasan dinding se!ara kreatif. $. 0erbangga dengan hasil kerja sendiri.

Memben! # $an Memb a! B%naan Tajuk: 4iasan (inding ()aedah tampalan' Guntingan bahan,bahan terbuang)

Aras 1 1. Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan dan objek alam. Aras 1. Membentuk dan membuat binaan menggunakan bahan terbuang dengan teknik tampalan serta guntingan. Aras " 1. Membuat pen%ataan se!ara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan.

Mengena& Kra' Tra$%(%"na& Tajuk: 5abu *a%ong (Mengenal kraf tradisional menggunakan kaedah pi!itan)

Aras 1 1. Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan tembikar. Aras 1. Menghasilkan kraf tradisional menggunakan plastesin dengan mengikut proses sebenar. Aras "

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan tentang tembikar. . Membentuk tembikar melalui proses lingkaran dan pi!itan. ". Menghasilkan labu sa%ong se!ara kreatif.

1. Menghasilkan kraf tradisional dengan menguasai kemahiran penggunaan bahan dan teknik. . Membuat pen%ataan se!ara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan.

$. 0erbangga dengan hasil kerja sendiri.

Menggambar Tajuk: )ampung *a%a (Menggambar menggunakan kaedah kolaj)

Aras 1 1. Memilih' meniru' memadan dan men%usun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 1. Men!ari sumber rujukan sebagai pen!etus idea untuk menggambar. Aras " 1. Menghargai sumbangan pelukis tempatan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kemahiran memotong dan men%ususn. . Men%edari baha#a kolaj dapa menimbulkan permukaan %ang timbul. ". Menghasilkan kolaj kampung sa%a daripada pelbagai bahan keka!ang.

"

Memb a! C"ra# Dan Re#aan Tajuk: 4iasan dinding (Membentuk dan membuat binaan dengan kaedah filiografi)

Aras 1 1. Memadankan beberapa jenis rekaan !orak dan kesesuaiann%a dalam rekaan. Aras 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia bagi menghsilkan !orak dan rekaan. Aras " 1. Menguasai beberapa kemahiran' ka#alan' tata!ara dan disiplin kerja alam menghasilkan !orak dan rekaan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Membuat !orak dengan men%ilang benang pada nombor %ang sama pada arah %ang bertentangan. . Meningkatkan kemahiran mengira. ". Menghasilkan filiografi se!ara kreatif.

Mengena& Kra' Tra$%(%"na& Tajuk: )eris (Mengenal kraf tradisional dengan kaedah melukis' menggunting dan men!antum.)

Aras 1 1. Melihat dan memerhati gambar pelbagai jenis keris dan bahagiann%a. Aras 1. Membuat model keris dengan menggunakan elephant kad. (melukis' menggunting dan men!antuma) Aras " 1. Me#arnakan keris dengan menggunakan #arna pilihan sendiri (kra%on dan #arna poster)

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui bahagian, bahagian %ang terdapat pada keris. . Memahami !ara menghasilkan keris dengan menggunakan bahan gantian. ". Menghargai keris sebagai bahan #arisan Mela%u.

Mengena& Kra' Tra$%(%"na& Tajuk: )eris (Mengenal kraf tradisional dengan kaedah melukis' menggunting dan men!antum.)

Aras 1 1. Melihat dan memerhati gambar pelbagai jenis keris dan bahagiann%a. Aras 1. Membuat model keris dengan menggunakan elephant kad. (melukis' menggunting dan men!antuma) Aras " 1. Me#arnakan keris dengan menggunakan #arna pilihan sendiri (kra%on dan #arna poster)

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui bahagian, bahagian %ang terdapat pada keris. . Memahami !ara menghasilkan keris dengan menggunakan bahan gantian. ". Menghargai keris sebagai bahan #arisan Mela%u.

Menggambar Tajuk: 4idupan 5aut ( Menggambarkan dengan kaedah mo6ek)

Aras 1 1. Memilih dan melakar hidupan laut. Aras 1. Membuat akti+iti mo6ek dengan bimbingan guru tentang teknik susunan. Aras " 1. Membuat mounting se!ara mo6ek pada gambar %ang telah disiapkan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghargi alam sekitar. . Men%usun dan memanipulasi bahan kreatif.

Memb a! Re#aan $an C"ra# Tajuk: )ertas Pembalut 4adiah (Membuat rekaan !orak dengan kaedah lipatan dan gosok #arna air)

Aras 1 1. Mengetahu konsep gabungan lipatan dan gosokan menghasilkan tona #arna %ang menarik. Aras 1. Menggunakan gabungan #arna %ang sesuai untuk menghasilkan tona #arna. Aras " . Menghasilkan !orak bunga %ang menarik.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan tona #arna %ang menarik hasil gabungan beberapa #arna. . Meningkatkan kemahiran menggunakan !ampuran #arna untuk menghasilkan tona #arna %ang menarik.

Memben! # $an Memb a! B%naan Tajuk: )ereta Mainan (Membentuk dan membuat binaan dengan kaedah susunan dan !antuman)

Aras 1 1. Memilih bahan %ang sesuai seperti kotak. Aras 1. Men%usun dan membina model kereta. Aras " 1. Menghias dan menampal kertas #arna pada kereta.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempertingkatkan kemahiran memilih dan menggunakan alat ' bahan' teknik serta proses membuat model kereta. . Membuat model kompleks dengan menggunakan pelbagai alat.

Memben! # $an Memb a! B%naan Tajuk: )ereta Mainan (Membentuk dan membuat binaan dengan kaedah susunan dan !antuman)

Aras 1 1. Memilih bahan %ang sesuai seperti kotak. Aras 1. Men%usun dan membina model kereta. Aras " 1. Menghias dan menampal kertas #arna pada kereta.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempertingkatkan kemahiran memilih dan menggunakan alat ' bahan' teknik serta proses membuat model kereta. . Membuat model kompleks dengan menggunakan pelbagai alat.

"3

Mengena& Kra' Tra$%(%"na& Tajuk: -agam 4ias 8au 0ulan (alat permainan #au bulan.

Aras 1 1. Melihat dan memerhati bentuk #au bulan. Aras 1. Melipat' menekap dan menggunting kertas #arna. Aras " 1. Men%usun dan menampal hasil !orak ke atas permukaan rupa #au bulan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Men%atakan bentuk #au bulan dan ragam hiasn%a. . Memahami teknik lipatan dan guntingan dapat menghasilkan !orak %ang simetri. ". Menghargai kraf tradisional.

"1

Mengena& Kra' Tra$%(%"na& Tajuk: -agam 4ias 8au 0ulan (alat permainan #au bulan.

Aras 1 1. Melihat dan memerhati bentuk #au bulan. Aras 1. Melipat' menekap dan menggunting kertas #arna. Aras " 1. Men%usun dan menampal hasil !orak ke atas permukaan rupa #au bulan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Men%atakan bentuk #au bulan dan ragam hiasn%a. . Memahami teknik lipatan dan guntingan dapat menghasilkan !orak %ang simetri. ". Menghargai kraf tradisional.