Anda di halaman 1dari 19

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3


STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

Draf DSP Pendidikan Moral Tingkatan 3 12 Disember 2013

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

DRAF DSP Pendidikan Moral Tingkatan 3 12 Disember 2013

MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL


Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.

OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL


Objektif mata pelajaran Pendidikan Moral adalah untuk membolehkan murid: 1. 2. Memahami dan menghayati nilai-nilai yang diperlukan untuk berakhlak mulia; Menyedari dan menerima kepentingan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar serta berusaha ke arah mengekalkannya; 3. Meningkatkan persefahaman dan kerjasama bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup dalam negara Malaysia yang demokratik; 4. 5. Mengembangkan pemikiran dan perasaan moral dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah; dan Mempunyai iltizam untuk mengamalkan tingkah laku yang bermoral secara adil dan altruistik selaras dengan nilai murni masyarakat Malaysia.

DRAF DSP Pendidikan Moral Tingkatan 3 12 Disember 2013

PENDAHULUAN
Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

DRAF DSP Pendidikan Moral Tingkatan 3 12 Disember 2013

TAFSIRAN
o o o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. Evidens Murid Instrumen o : : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

o o

Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain.

DRAF DSP Pendidikan Moral Tingkatan 3 12 Disember 2013

TAFSIRAN BAND
BAND 1 2 3 4 PERNYATAAN BAND TAHU TAHU DAN FAHAM TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI TAFSIRAN Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

DRAF DSP Pendidikan Moral Tingkatan 3 12 Disember 2013

BAND
1 Mengetahui nilai-nilai berakhlak mulia

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui dan memahami nilai-nilai berakhlak mulia

Mengetahui, memahami dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia

Mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia dengan beradab, iaitu berlandaskan peraturan dan undang-undang Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia dalam kehidupan seharian / pelbagai situasi berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia dalam kehidupan seharian / pelbagai situasi berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dan diteladani

DRAF DSP Pendidikan Moral Tingkatan 3 12 Disember 2013

BAND 1 Tahu

PERNYATAAN STANDARD B1 Mengetahui nilai-nilai berakhlak mulia

DESKRIPTOR

EVIDENS

B1D1 B1D1E1 Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Boleh menyenaraikan Perkembangan Diri etika kerja rakyat Malaysia (1.2) Amanah (1.2) cara hidup sihat (1.3) Harga Diri (1.3) tugas seorang pekerja (1.4) Bertanggungjawab (1.4) B1D1E2 Hemah Tinggi (1.5) Boleh menyatakan Kasih Sayang (1.9) cara mengakui kesilapan diri (1.5) Keadilan (1.10) prinsip keadilan diamalkan oleh kerajaan Rasional (1.11) (1.10) B1D1E3 Boleh mengenal pasti punca gejala HIV/AIDS merebak (1.9) pertuturan dan perlakuan yang baik dan buruk dalam pelbagai situasi (1.11) B1D2 Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Kekeluargaan Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga (2.2) Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan (2.3) Tanggungjawab terhadap Keluarga (2.4) B1D2E1 Boleh memberikan contoh prinsip kekeluargaan yang diamalkan dalam keluarga (2.2) B1D2E2 Boleh menyatakan adat dan pantang larang keluarga dalam kelahiran / perkahwinan / kematian.(2.3) B1D2E3 Boleh menyenaraikan cara menjaga nama baik dan maruah keluarga (2.4)

DRAF DSP Pendidikan Moral Tingkatan 3 12 Disember 2013

B1D3 Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Alam Sekitar Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar (3.2) Kemapanan Alam Sekitar (3.3) Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar (3.4)

B1D3E1 Boleh menyatakan punca berlakunya pencemaran udara (3.2) B1D3E2 Boleh memberikan contoh kehidupan laut (3.3) B1D3E3 Boleh memberi contoh aktiviti terancang yang menjamin kualiti alam sekitar.(3.4) B1D4E1 Boleh memberi contoh khazanah negara (4.1) B1D4E2 Boleh menyatakan satu prinsip Rukun Negara ( 4.2) kempen/program negara yang dilaksanakan (4.3)

B1D4 Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Patriotisme Cinta akan Negara (4.1) Taat Setia kepada Raja dan Negara (4.2) Sanggup Berkorban untuk Negara (4.3)

B1D5E1 B1D5 Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Boleh menyatakan pihak yang bertanggungjawab dalam Hak Asasi Manusia memberi pendidikan formal dan tidak Melindungi Hak Kanak-kanak (5.1) formal kepada kanak-kanak (5.1) Menghormati Hak Wanita (5.2) hak wanita sebagai isteri dan ibu dalam Melindungi Hak Pekerja (5.3) keluarga (5.2) Menghormati Hak Golongan contoh pengiktirafan yang diberikan Kurang Berupaya (5.4) kepada pekerja (5.3) Melindungi Hak Pengguna (5.5) B1D5E2 Boleh mengenal pasti sumbangan golongan kurang berupaya dalam pelbagai bidang (5.4) DRAF DSP Pendidikan Moral Tingkatan 3 12 Disember 2013

kegunaan pengetahuan pendidikan kepenggunaan dalam mendidik pengguna bersikap lebih rasional (5.5)

B1D6 Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Demokrasi Mematuhi Peraturan dan UndangUndang (6.1) Kebebasan Beragama (6.3) Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara (6.4)

B1D6E1 Boleh menyenaraikan aktiviti / kegiatan yang menyalahi peraturan dan undang-undang negara (6.1) B1D6E2 Boleh mengenal pasti cara mendapatkan pendidikan agama secara formal dan tidak formal (6.3) B1D6E3 Boleh menyatakan pihak yang terlibat dalam menjayakan kempen-kempen yang dianjurkan demi kemajuan negara (6.4)

B1D7E1 B1D7 Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Boleh menyatakan cara menyelesaikan konflik / masalah Keamanan dan Keharmonian secara diplomasi (7.1) Hidup Bersama secara Aman (7.1) cara/bentuk pencerobohan terhadap Saling Membantu dan Bekerjasama sesebuah negara (7.3) (7.2) Saling Menghormati antara Negara B1D7E2 (7.3) Boleh menyenaraikan dasar negara (7.2)

DRAF DSP Pendidikan Moral Tingkatan 3 12 Disember 2013

10

BAND

PERNYATAAN STANDARD B2 Mengetahui dan memahami nilai-nilai berakhlak mulia

DESKRIPTOR

EVIDENS

2 Tahu dan Faham

B2D1 B2D1E1 Mengetahui dan memahami nilai-nilai Boleh menerangkan berkaitan dengan Perkembangan Diri kepentingan sikap amanah dalam Amanah (1.2) melaksanakan tugas sebagai pekerja (1.2) Harga Diri (1.3) kepentingan pelaksanaan prinsip keadilan oleh kerajaan dalam bidang pendidikan / Bertanggungjawab (1.4) kesihatan / infrastruktur (1.10) Hemah Tinggi (1.5) kesan pertuturan dan perlakuan yang baik Kasih Sayang (1.9) dan buruk dalam pelbagai situasi (1.11) Keadilan (1.10) Rasional (1.11) B2D1E2 Boleh menjelaskan kepentingan cara hidup sihat (1.3) kesan melaksanakan tugas dengan sempurna (1.4) kebaikan mengakui kesilapan diri (1.5) cara mengelakkan diri daripada jangkitan HIV/AIDS (1.9) B2D2 Mengetahui dan memahami nilai-nilai berkaitan dengan Kekeluargaan Kasih Sayang terhadap Keluarga (2.1) Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga (2.2) Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan (2.3) Tanggungjawab terhadap Keluarga (2.4) B2D2E1 Boleh menjelaskan peranan ibu bapa dalam keluarga (2.1) kebaikan menjaga nama baik dan maruah keluarga (2.4) B2D2E2 Boleh menerangkan kepentingan prinsip kekeluargaan yang diamalkan dalam keluarga (2.2)

DRAF DSP Pendidikan Moral Tingkatan 3 12 Disember 2013

11

B2D2E3 Beleh menghuraikan kepentingan memelihara adat dan pantang larang keluarga dalam kelahiran/perkahwinan/kematian(2.3) B2D3 Mengetahui dan memahami berkaitan dengan Alam Sekitar B2D3E1 nilai-nilai Boleh menjelaskan cara mengatasi pencemaran udara(3.2) Kepentingan aktiviti terancang terhadap Manusia kualiti alam sekitar(3.4) B2D3E2 Boleh menerangkan kepentingan laut dan lautan kepada manusia (3.3) B2D4E1 Boleh menerangkan kepentingan memelihara khazanah negara (4.1) B2D4E2 Boleh menjelaskan kepentingan prinsip Rukun Negara (4.2) kepentingan menyokong dan melibatkan diri dalam pelbagai program / kempen negara (4.3)

Keharmonian antara dengan Alam Sekitar (3.2) Kemapanan Alam Sekitar (3.3) Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar(3.4)

B2D4 Mengetahui dan memahami nilai-nilai berkaitan dengan Patriotisme Cinta akan Negara (4.1) Taat Setia kepada Raja dan Negara (4.2) Sanggup Berkorban untuk Negara (4.3)

B2D5E1 B2D5 Mengetahui dan memahami nilai-nilai Boleh menjelaskan peranan ibu bapa / guru/masyarakat / berkaitan dengan Hak Asasi Manusia media massa dalam memberi pendidikan Melindungi Hak Kanak-Kanak (5.1) kepada kanak-kanak (5.1) Menghormati Hak Wanita (5.2) hak wanita sebagai isteri/ibu dalam Melindungi Hak Pekerja (5.3) DRAF DSP Pendidikan Moral Tingkatan 3 12 Disember 2013

12

Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya (5.4) Melindungi Hak Pengguna (5.5)

keluarga (5.2) kepentingan mengiktiraf jasa dan sumbangan pekerja (5.3) sumbangan golongan kurang berupaya dalam pelbagai bidang (5.4)

B2D5E2 Boleh menerangkan kepentingan pengetahuan pendidikan kepenggunaan (5.5) B2D6 B2D6E1 Mengetahui dan memahami nilai-nilai Boleh menjelaskan berkaitan dengan Demokrasi kesan melibatkan diri dengan kegiatan Mematuhi Peraturan dan Undangyang menyalahi peraturan dan undangUndang (6.1) undang negara (6.1) Kebebasan Beragama (6.3) kepentingan mendapatkan pendidikan agama masing-masing (6.3) Penglibatan Diri dalam B2D6E2 Pembangunan Negara (6.4) Boleh menerangkan tujuan kempen-kempen yang dianjurkan oleh pelbagai pihak (6.4)

B2D7 Mengetahui dan memahami nilai-nilai berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian Hidup Bersama secara Aman (7.1) Saling Membantu dan Bekerjasama (7.2) Saling Menghormati antara Negara (7.3)

B2D7E1 Boleh menjelaskan cara menyelesaikan konflik / masalah secara diplomasi ( 7.1) kepentingan dasar negara (7.2) B2D7E2 Boleh menerangkan kesan pencerobohan terhadap sesebuah negara ( 7.3)

DRAF DSP Pendidikan Moral Tingkatan 3 12 Disember 2013

13

BAND 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

PERNYATAAN STANDARD B3 Mengetahui, memahami, dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia

DESKRIPTOR B3D1 Mengetahui, memahami dan mempraktikkan nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri, keluarga dan Alam Sekitar Kepercayaan kepada Tuhan (1.1) Harga Diri (1.3) Hemah Tinggi (1.5) Toleransi (1.6) Berdikari (1.7) Kerajinan (1.8) Kesederhanaan (1.12) Tanggungjawab Terhadap Keluarga (2.4) Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar (3.1)

EVIDENS B3D1E1 Boleh menguruskan / melibatkan diri dalam aktiviti penjagaan alam sekitar apabila diarah (1.1,3.1) menyelesaikan konflik / masalah secara diplomasi apabila disuruh (1.6) menjaga nama baik dan maruah keluarga apabila disuruh (2.4) B3D1E2 Boleh menunjukkan cara hidup sihat (1.3) perlakuan bersedia mengakui kesilapan diri (1.5) sikap berdikari dalam bidang diceburi (1.7) usaha berterusan dalam bidang diceburi apabila disuruh (1.8) sikap sederhana dalam sesuatu majlis apabila disuruh (1.12)

DRAF DSP Pendidikan Moral Tingkatan 3 12 Disember 2013

14

B3D2 B3D2E1 Mengetahui, memahami dan Boleh menunjukkan mempraktikkan nilai-nilai berkaitan dengan perlakuan berlandaskan satu prinsip Rukun Patriotisme, Hak Asasi Manusia, negara (4.2) Demokrasi serta Keamanan dan perlakuan menyokong dan melibatkan diri Keharmonian dalam program / kempen negara apabila Taat Setia kepada Raja dan disuruh ( 4.3 , 6.4) Negara (4.2) perlakuan mematuhi peraturan dan Sanggup Berkorban untuk Negara undang-undang negara apabila disuruh (4.3) (6.1) Mematuhi Peraturan dan Undang sikap berfikir sebelum bersuara dalam Undang( 6.1) perbincangan apabila disuruh (6.2) Kebebasan Bersuara ( 6.2) sikap terbuka dalam membuat keputusan Penglibatan Diri dalam dan menyelesaikan masalah apabila Pembangunan Negara (6.4) disuruh (6.5) Sikap Keterbukaan (6.5) Hidup Bersama Secara Aman (7.1) B3D2E2 Boleh menyelesaikan konflik / masalah secara diplomasi apabila disuruh (7.1)

DRAF DSP Pendidikan Moral Tingkatan 3 12 Disember 2013

15

BAND

PERNYATAAN STANDARD B4 Mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia dengan beradab, iaitu berlandaskan peraturan dan undangundang

DESKRIPTOR

EVIDENS

4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

B4D1 Mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri, keluarga dan Alam Sekitar Kepercayaan kepada Tuhan (1.1) Harga Diri (1.3) Hemah Tinggi (1.5) Toleransi (1.6) Berdikari (1.7) Kerajinan (1.8) Kesederhanaan (1.12) Tanggungjawab Terhadap Keluarga (2.4) Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar (3.1)

B4D1E1 Boleh menguruskan / melibatkan diri dalam aktiviti penjagaan alam sekitar dengan rela hati (1.1,3.1) menyelesaikan konflik / masalah secara diplomasi dengan tertib (1.6) menjaga nama baik dan maruah keluarga dengan rela hati (2.4) B4D1E2 Boleh menunjukkan cara hidup sihat dengan rela hati (1.3) perlakuan bersedia mengakui kesilapan diri dengan rela hati (1.5) sikap berdikari dalam bidang diceburi dengan rela hati (1.7) usaha berterusan dalam bidang diceburi dengan rela hati (1.8) Sikap sederhana dalam sesuatu majlis dengan rela hati (1.12)

DRAF DSP Pendidikan Moral Tingkatan 3 12 Disember 2013

16

B4D2 B4D2E1 Mengetahui, memahami, menghayati dan Boleh menunjukkan mempraktikkan nilai-nilai berkaitan dengan perlakuan berlandaskan satu prinsip Rukun Patriotisme, Hak Asasi Manusia, negara dengan rela hati (4.2) Demokrasi serta Keamanan dan perlakuan menyokong dan melibatkan diri Keharmonian dalam program / kempen negara dengan Taat Setia kepada Raja dan rela hati ( 4.3 , 6.4) Negara (4.2) perlakuan mematuhi peraturan dan Sanggup Berkorban untuk Negara undang-undang negara dengan rela hati (4.3) (6.1) Mematuhi Peraturan dan Undang sikap berfikir sebelum bersuara dalam Undang( 6.1) perbincangan dengan tertib (6.2) Kebebasan Bersuara ( 6.2) sikap terbuka dalam membuat keputusan Penglibatan Diri dalam dan menyelesaikan masalah dengan rela Pembangunan Negara (6.4) hati (6.5) Sikap Keterbukaan (6.5) Hidup Bersama Secara Aman (7.1) B4D2E2 Boleh menyelesaikan konflik / masalah secara diplomasi dengan tertib (7.1)

DRAF DSP Pendidikan Moral Tingkatan 3 12 Disember 2013

17

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

B5 Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia dalam kehidupan seharian atau pelbagai situasi berlandaskan peraturan dan undangundang serta norma masyarakat

B5D1 B5D1E1 Mengetahui, memahami, menghayati dan Boleh mengamalkan nilai-nilai berkaitan dengan menguruskan / melibatkan diri dalam Perkembangan Diri dan Alam Sekitar aktiviti penjagaan alam sekitar dengan dalam kehidupan seharian atau pelbagai rela hati dan tekal serta memupuk nilai situasi dalam kalangan masyarakat (1.1,3.1) Kepercayaan kepada Tuhan (1.1) mengamalkan cara hidup sihat dengan rela Harga Diri (1.3) hati secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat (1.3) Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar (3.1) B5D2E1 Boleh menunjukkan perlakuan B5D2 Mengetahui, memahami, menghayati dan berlandaskan satu prinsip Rukun Negara mengamalkan nilai-nilai berkaitan dengan dengan rela hati secara tertib dan tekal Patriotisme dan Demokrasi serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat(4.2) Taat Setia kepada Raja dan Negara (4.2) menyokong dan melibatkan diri dalam pelbagai program / kempen negara dengan Sanggup Berkorban untuk Negara rela hati secara tertib dan tekal serta (4.3) memupuk nilai dalam kalangan Mematuhi Peraturan dan Undangmasyarakat ( 4.3, 6.4) Undang( 6.1) mematuhi peraturan dan undang-undang Kebebasan Bersuara ( 6.2) negara dengan rela hati secara tertib dan Penglibatan Diri dalam tekal serta memupuk nilai dalam kalangan Pembangunan Negara (6.4) masyarakat (6.1) B5D2E2 Boleh mengamalkan sikap berfikir sebelum bersuara dalam perbincangan dengan tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat (6.2)

DRAF DSP Pendidikan Moral Tingkatan 3 12 Disember 2013

18

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

B6 Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia dalam kehidupan seharian / pelbagai situasi berlandaskan peraturan dan undangundang serta norma masyarakat dan diteladani

B6D1 Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai Alam Sekitar, Patriotisme dan Demokrasi dalam kehidupan seharian dan dicontohi Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar (3.1) Sanggup Berkorban untuk Negara (4.3) Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara (6.4)

B6D1E1 Boleh menguruskan / melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti penjagaan alam sekitar dengan rela hati dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi (3.1) B6D1E2 Boleh menunjukkan perlakuan menyokong dan melibatkan diri dalam pelbagai program / kempen negara dengan rela hati secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat dan dicontohi ( 4.3, 6.4)

DRAF DSP Pendidikan Moral Tingkatan 3 12 Disember 2013

19