Anda di halaman 1dari 8

PERAYAAN NATAL NAPOSOBULUNG, REMAJA, & PARGURU MALUA HKBP MEDAN Jl. Jend. Sudirm n !

!"#A (Sabtu, 14 Desember 2013)


Tema : Datanglah, Ya Raja Damai!! (Yesa!a ":#) Subtema : Muda-mudi HKBP Medan Sudirman ditantang untuk menjadi teladan damai di dalam perkataan dan tingkah laku (Bd. 1 Tim 4:12
!. !!. Bari"an Pr#"e"i $%em & 'erdiri( Pen$alaan %ilin Pendeta &e'an K#in#nia Ketua Panitia (atal Ketua (-HKBP Ketua )-HKBP : : : : : :

*tu"an Parguru malua Me'akili +rang Tua :

!!!.

Kata Sambutan a. %ap#ran Ketua Panitia b. Ketua (-HKBP ,. &e'an K#in#nia d. +rang Tua- .emaat !B0&0H 1. Preludium : Tai1e - $%&remus te 'esu (hriste ()&&r *+),-) 2. Panggilan Beribadah %: Halelu$a2 Terpujilah Tritunggal Kudu"3 Tuhan 4ang Maha 5"a2 ': +alelu!a! Ter.ujilah $llah ,a.a, -utra, %an R&h )u%us, Tuhan !ang /aha 0sa! %: Saudara-"audari $ang keka"ih di dalam Kri"tu" 4e"u"3 kita berkumpul di tempat ini "ebagai ra"a

!/.

ungkapan "$ukur kita ata" 0nugerah Tuhan3 "ebab hari ini3 kita mengenang kembali akan %ahirn$a 4e"u" Kri"tu" $ang turun ke dalam dunia menebu" umat Manu"ia. -ria: Sebab firmanNya berkata Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa: 1nt: Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud! %: Sekarang3 dengan penuh "uka,ita biarlah "emua lidah mengaku dan ber"eru kepada-($a3 Sang )aja &amai ata" anugerah($a $ang begitu be"ar2 ': Ya Tuhan, biarlah li%ah2u berseru3seru a2an anugerah/u !ang begitu besar! %: +leh karena itu3 di dalam "uka,ita mera$akan %ahirn$a Sang .uru"elamat3 marilah kita mema"uki ibadah ini dengan "uka,ita2 6. Bern$an$i K.. 178:13239 )H i M ri Ber*im+un, !" Hai mari, berhimpun dan bersukaria! Hai mari semua ke #etlehem! $ihat yang lahir, %a&a #alasorga! Sembah dan pu&i Dia, sembah dan pu&i Dia, Sembah dan pu&i Dia, Tuhanmu! '''interlude'''' (" Terang yang ilahi, )llah yang se&ati, t*lah turun men&adi manusia" )llah sendiri dalam rupa insan! Sembah dan pu&i Dia+++++++"" 3333musi2, jemaat ber%iri33333 ," Hai para malaikat, angkatlah suaramu, biduan sorga-i, bernyanyilah! .uliakanlah )llah, #apa dalam sorga! Sembah dan pu&i Dia, ++++" -. ./&um#0n&r/i&u1#D/ %: &i dalam nama 0llah Bapa3 dan di dalam nama 0nak($a Tuhan 4e"u" Kri"tu"3 dan di dalam nama )#h Kudu"3 $ang men,iptakan langit dan bumi. ': $min! %: 0ngkatlah kepalamu3 hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu3 hai pintu-pintu $ang berabadabad "upa$a ma"uk raja kemuliaan. -ria: Siapakah itu %a&a Kemuliaan/ 1nt: Tuhan &aya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan!

0ngkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang3 dan terangkatlah kamu3 hai pintu-pintu $ang berabadabad3 "upa$a ma"uk raja kemuliaan2 ': Sia.a2ah Dia itu Raja 2emuliaan4 %: :Tuhan "eme"ta alam3 &ialah )aja kemuliaan2; Haleluya ': (men!an!i2an) +alelu!a55 +alelu!a566+alelu56!a %: Kita berd#a2 4a 0llah Bapa di dalam 4e"u" Kri"tu"3 Tuhan kami3 $ang telah lahir di Betlehem. Kami puji namaMu $ang kudu"3 karena 5ngkau telah mela'at kami umatMu. 5ngkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan 5ngkau3 "ehingga kami dapat hidup dalam per"ekutuan dengan 5ngkau. Saat ini3 kami penuh "uka,ita #leh karena kebaikanMu3 "ehingga kami b#leh Mera$akan KelahiranMu ber"ama dengan anak-anakMu Kaum )emaja dan (ap#"#bulung HKBP Medan Sudirman. Kami mem#h#n kehadapanMu3 tumbuhkanlah kiran$a ra"a "atu diantara kami $ang telah 5ngkau limpahkan "uatu tanggungja'ab. Sehingga kami "aling menghargai "atu "ama lain dan menumbuhkan ra"a jujur terhadap diri "endiri3 terhadap "e"ama terlebih dihadapan Tuhan. Terimalah &#a S$ukur kami di dalam ka"ih 0nakMu Tuhan 4e"u" Kri"tu"3 Tuhan kami. 0min. 0" 1ersembahan 1u&ian : ++++++++"" <. Bern$an$i PK.. 29:1=> )N2 n2i3 nl * N2 n2i n B ru, !" Nyanyikanlah nyanyian baru bagi )llah 1en2ipta 2akra-ala Segala Serafim, Kerubim, pu&ilah Dia, besarkanlah namaNya #ersorak'sorai bagi %a&amu, bersorak'sorai bagi %a&amu ''''''interlude''''''' 0" 3ahai ra&a'ra&a dan pembesar dibumi yang mem4rintah dunia" Teruna, anak dara, yang tua dan yang muda, u2ap syukur padaNya #ersorak'sorai bagi %a&amu, bersorak'sorai bagi %a&amu 9. %iturgi )e"p#n"#ria :Pen,iptaan; ?. &rama (atal Part 1 8. %iturgi !! : :&#"a; (Sebuah Pui"i 17. Pengakuan &#"a

%:

%:

':

%:

': %:

':

L: ':

L: ':

Saudaraku $ang dika"ihi Tuhan3 di "aat kita mera$akan akan datangn$a .uru"elamat ke dunia ini3 marilah kita datang kehadapan($a3 mengingat dan merenungkan kembali ata" "ikap dan perbuatan kita "elama kita menjalani kehidupan "ehari-hari $ang melukai hati +rang Tua3 Sahabat dan Teman3 terlebih-lebih melukai hati Tuhan. '''''''''&emaat berdiri''''''''' (men!an!i2an) -)'6 47:1 Dari )ung2ungan Du2a )elam Dari 2ung2ungan %u2a 2elam, !a Tuhan2u, 82u %atanglah, masu2 terang/u bebas senang, 82u %atang .a%a/u6 Dari beban 2esa2itan2u masu2 2e %alam 2e2uatan/u9 %alam %erita a2u %atang, !a Yesus, Tuhan2u6 Ka"ihanilah aku3 $a 0llah3 menurut ka"ih "etia-Mu3 hapu"kanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu $ang be"ar2 Ber"ihkanlah aku "eluruhn$a dari ke"alahanku3 dan tahirkanlah aku dari d#"aku2 Sebab a2u sen%iri sa%ar a2an .elanggaran2u, a2u senantiasa bergumul %engan %&sa2u6 Terhadap 5ngkau3 terhadap 5ngkau "ajalah aku telah berd#"a dan melakukan apa $ang Kau anggap jahat. "upa$a tern$ata 5ngkau adil dalam putu"anMu3 ber"ih dalam penghukuman-Mu Sesungguhn!a, %alam 2esalahan a2u %i.erana2an, %alam %&sa a2u %i2an%ung ibu2u6 $2u merasa malu %an bern&%a, sebab a2u menanggung aib masa mu%a2u6 D&sa3 %&sa2u .a%a :a2tu mu%a %an .elanggaran3 .elanggaran2u janganlah )au ingat6 Teta.i ingatlah 2e.a%a2u sesuai %engan 2asih setia/u, &leh 2arena 2ebai2an/u !a Tuhan6 Beritahukanlah jalan-jalanMu kepadaku3 $a Tuhan3 tunjukanlah itu kepadaku. Ba'alah aku berjalan dalam kebenaranMu dan ajarlah aku. /a2a a2u a2an mengajar2an jalan/u 2e.a%a &rang3&rang !ang mela2u2an .elanggaran, su.a!a &rang3&rang ber%&sa berbali2 2e.a%a/u &i dalam ke"e"akan kiran$a 5ngkau memberi kelegaan kepadaku Ka"ihanilah aku dan dengarkanlah d#aku. $min (men!an!i2an) -)'6 47:3 Dari )ung2ungan Du2a )elam

Dari %era 2e.a.an2u, !a Tuhan2u, 82u %atanglah, %an menge;a. 2e2a!aan/u, 82u %atang .a%a/u6 Dari ;ela 2eaiban2u .a%a salib/u 82uberte%uh, %alam %&sa2u a2u %atang, !a Yesus, Tuhan2u6 L : Saudaraku $ang dika"ihi Tuhan3 ; Karena begitu be"ar ka"ih 0llah akan dunia ini3 "ehingga !a telah mengaruniakan 0nak-($a $ang tunggal3 "upa$a "etiap #rang $ang per,a$a kepada-($a tidak bina"a3 melainkan ber#leh hidup $ang kekal. Kemuliaan bagi )llah di tempat yang .ahatinggi" L4J5 $min 11. Bern$an$i K.. 11?:1-2 )Sun66u* Muli , Sungguh mulia3 berkarunia3 Hari (atal $ang kudu". @&uka berakhir: Kri"tu" tAlah lahir. Mari bern$an$i dengan merdu2 B 2C ------- interlude '''''''' Sungguh mulia3 berkarunia3 Hari (atal $ang kudu". @&amai ilahi n$ata kembali. Mari bern$an$i dengan merdu2 B 2D !(" 1ersembahan 1u&ian ++"" 16. &rama (atal Part !! 14. Bern$an$i K.. 84:1-2 )H i K/& Mun6il Be&le*em, Hai k#ta mungil Betlehem3 betapa kau "en$apE bintang di langit ,emerlang melihat kau lelap. (amun di l#r#ng gFlapmu ber"inar TFrang baka: Harapanmu dan d#amu kini terkabullah. ''''''interlude''''' Sebab bagimu lahir Me"ia"3 TuhanmuE malaikatlah penjaga($a di malam $ang teduh. Hai bintang-bintang Gajar3 bFritakan Kabar Baik: Sejahtera di dunia2 Segala puji naik2 1>. %iturgi !!! : Berita %ahirn$a .uru"elamat; 1<. Pen$alaan %ilin $Ole* Pende& ( $Jem & Berdiri( Pdt: Kelahiran Kri"tu" ke dalam dunia ini bagaikan terang $ang menerangi kegelapan. &ia "endiri berkata : )A3ul * &er n6 duni , 5$ilin dinyalakan6. Bang"a $ang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang $ang ber"inar3 mereka $ang diam di negeri kekelaman ata"n$a terang telah ber"inar. Kepada #rang $ang per,a$a kepada($a

Tuhan 4e"u" berkata: :Kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu ber,aha$a di dalam kegelapan "upa$a mereka melihat perbuatanmu $ang baik dan memulikan Bapamu $ang di S#rga (Matiu" >:143 1< . Terimalah terang $ang ber"umber dari Tuhan dan jangan lagi hidup dalam kegelapan. (petuga" men$alakan lilin ke ma"ing-ma"ing jemaat3 "etelah "ele"ai ber"ama-"ama men$an$ikan KJ. 785!#9 )M l m Kudu1, Malam kudu"3 "un$i "en$apE dunia terlelap. Han$a dua berjaga teru" a$ah bunda me"ra dan kudu"E 0nak tidur tenang3 0nak tidur tenang. '''''interlude''''' Malam kudu"3 "un$i "en$ap. Kabar Baik menggegapE bala "#rga men$an$ikann$a3 kaum gembala men$ak"ikann$a: H%ahir )aja S$al#m3 lahir )aja S$al#m2H '''''interlude'''''' Malam kudu"3 "un$i "en$ap. Kurnia dan berkat ter,ermin bagi kami teru" di 'ajahMu3 $a 0nak kudu"3 ,inta ka"ih kekal3 ,inta ka"ih kekal. $Jem & Dudu3( 19. &#a S$aGaat !7" 1ersembahan 1u&ian : +++++++++++"" 18. &rama (atal Part !!! 27. Bern$an$i PK.. 1> )Ku1i +3 n H &i3u Tu* n , Ku"iapkan hatiku3 Tuhan3 men$ambut GirmanMu3 "aat ini. 0ku "ujud men$embah 5ngkau dalam hadiratMu3 "aat ini. Iurahkanlah pengurapanMu kepada umatMu "aat ini. Ku"iapkan hatiku3 Tuhan3 mendengar GirmanMu. 8irman.u, Tuhan" tiada berubah, se&ak semulanya dan s* lama'lamanya tiada berubah" 8irman.u, Tuhan, penolong hidupku, Kusiapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman.u" 21. Kh#tbah : Ye1 2 75: 22. Mengumpulkan Per"embahan $: Saudaraku $ang dika"ihi Tuhan. Seperti #rang-#rang maju" ma"uk ke dalam kandang dan melihat 0nak itu ber"ama Maria ibu-($a3 lalu "ujud men$embah &ia dan memper"embahkan kepada-($a3 $aitu : ema"3 kemen$an dan mur. Maka marilah kita juga memba'a per"embahan $ang terbaik bagi Sang

J:

)aja3 .uru"elamat dunia. Per"embahkanlah "$ukurmu kepada 0llah3 karena ka "ih "etia($a $ang dikaruniakan-($a bagi kita. bernyanyi )'6 "1:13 -utri Si&n *!an!ilah (-ersembahan) 1utri Sion nyanyilah, soraklah 9erusalem .ari sambut %a&amu, %a&a Damai t4rimalah 1utri Sion nyanyilah, sorakklah 9erusalem ''''musik''''' Hosiana, 1utra Daud, umat.u berkatilah! Dirikanlah tahta.u, mahatinggi mulia Hosiana, 1utra Daud, umat.u berkatilah! ''''''musik'''''' Hosiana, 1utra Daud, Salam, %a&a mulia %a&a Damai abadi, 1utra )llah yang kekal" Hosiana, 1utra Daud, Salam, %a&a mulia"

26. Pengutu"an ('emaat ,er%iri) 1dt : Saudaraku $ang terka"ih. Kelahiran Kri"tu" di Betlehem telah melen$apkan kegelapan dan memba'a harapan baru bagi dunia ini. Karena itu "ambutlah &ia di dalam hatimu. Biarlah &ia merajai hati kita karena &ia datang dengan kekuatan dan kemuliaan. ': Datanglah 0ng2au, !a Raja Damai! 1dt: SekarangJ Tuhan 0llah mengutu" kita3 "ama "eperti &ia mengutu" 4e"u"3 Tuhan kita. 0pakah $ang dapat kita lakukan untuk &ia $ang lahir bagi kitaK Hai manu"ia3 telah diberitahukan kepadamu apa $ang baik. &an apakah $ang dituntut T*H0( dari padamu: "elain berlaku adil3 men,intai ke"etiaan3 dan hidup dengan rendah hati di hadapan 0llahmuK (Mikha <:? ': Ya Raja Damai! )uat2anlah 2ami untu2 menja%i <aram %an Terang %i tengah3tengah 2ehi%u.an 2ami! 1dt: .adilah pelaku-pelaku Lirman dimanapun engkau berada. .angan "e#rangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. .adilah teladan bagi #rang-#rang per,a$a3 dalam perkataanmu3 dalam tingkah lakumu3 dalam ka"ihmu3 dalam ke"etiaanmu3 dan dalam ke"u,ianmu. (1 Tim 4:12 $min J: bernyanyi )'6 424:1 Yesus /engingin2an Da2u 9esus menginginkan daku bersinar bagiNya Di manapun ku berada, ku mengenangkanNya

#ersinar, bersinar itulah kehendak 9esus #ersinar, bersinar aku bersinar Terus 24. P5)S5MB0H0( - P5(*T*P M B5)K0T 0minJ.0minJ..0Jmin /. H!B*)0( (0T0% (&iatur MI