Anda di halaman 1dari 23

Aptitud Am Tahun 3 Sesi 1 Konsep

LEMBAGA PEPERIKSAAN

1. Pentaksiran Sekolah

1. Pentaksiran Psikometrik 2. PAJSK

2. Pentaksiran Pusat

Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability)

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran

Tidak berjadual, Dicadangkan kepada semua murid

UJIAN APTITUD Aptitud Umum Aptitud Khusus

INVENTORI PERSONALITI

Tidak berjadual Tidak diwajibkan untuk semua murid

Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan

LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif Penskoran secara dikotomus, polikotomus, kadaran pilihan Pelaporan secara deskriptif dan individu

Mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai

KOMPONEN PENTAKSIRAN

PS PP

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

PEPERIKSAAN PUSAT

PAJSK

Definisi Aptitud
Salkind dan Rashmussen (2007) mendefinisikan aptitud sebagai ciri- ciri kebolehan individu yang mempunyai hubung kait dengan kebolehan individu mempelajari ilmu atau kemahiran. Kubiszyn dan Borich (2003) mendefinisikan aptitud sebagai potensi atau kebolehan seseorang.

Kebolehan seseorang dalam sesuatu bidang dan kebolehan mempelajari sesuatu , kebolehan spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan atau kapasiti seseorang itu untuk berjaya di dalam bidang yang akan diceburinya. Pelbagai definisi mengenai aptitud ini bolehlah disintesiskan sebagai kebolehan seseorang individu mempelajari sesuatu dan melakukan sesuatu kemahiran dengan mudah dan pantas.

Aptitud Am Tahun 3
KBAT dan kemahiran

Penaakulan

asas

Kmahirn verbal

Penyelesaian Masaalah

Aptitud Am

Kemahiran dan Konstruk


Penyelesaian masalah numerik

Penaakulan BM dan BI

Penaakulan numerik

Aptitud Tahun 3

Penyelesaian masalah BM dan BI

Kemahiran verbal (asas)

Definisi Domain Bahasa


Kemahiran perkataan/
Word skills
Ejaan yang betul dan memahami maksud perkataan Spelling and your understanding of words

Konsep verbal/ Verbal concept Penyelesaian masalah dalam Aplikasi kritikal

Memahami idea dalam sesuatu perkataan Understand the ideas that words express Perlu membuat penaakulan atau reasoning
Memahami sesuatu text dan menyelesaikan masalah untuk membuat kesimpulan dan juga perlu membuat penaakulan Understanding a text and solving problem to make conclusion, also need to reason out

Critical application

Definisi domain matematik/numerik


Penyelesaian masalah
Memahami sesuatu masalah matematik dan menyelesaikan masalah untuk membuat kesimpulan

Penaakulan numerik Memahami rajah dan hubungkaitnya untuk membuat antara satu sama lain persepsi Penaakulan numerik Menguji bagaimana sesuatu nombor mempunyai hubungkait antara satu untuk logik nombor sama lain dan sistem numerik

Teori Piaget

Sejak dilahirkan sehingga 2 tahun

Tahap sensori motor atau deria motor

2 tahun hingga 7 tahun

Tahap praoperasi

7 hingga 11 tahun

Tahap operasi konkrit

11 tahun hingga 15 tahun

Tahap operasi formal

Kerangka Kosep Pembangunan Instrumen Aptitud Tahun 3

Teori Piaget (1970) Taksonomi Bloom (Anderson )

Kemahiran penaakulan bahasa, penaakulan matematik dan penyelesaian masalah bahasa dan matematik

Analisis logikal pakar Teori pengujian klasik dan moden

Instrumen Aptitud Tahun 3

Contoh-contoh Item Bahasa Melayu


Kemahiran perkataan

1. Pilih perkataan yang betul ejaannya. A. cerdek B . pintar C. bijaksanna 2. Pilih perkataan yang salah ejaannya. A. garang B. perama C. mesra
3. Pilih perkataan yang betul ejaannya. A. gerobook B. almari C. keruse

Contoh-contoh Item Bahasa Melayu


Kemahiran konsep verbal 7. Paru-paru adalah kepada manusia , insang adalah kepada A. semut B. kura-kura C. ikan 8. Cantik adalah lawan hodoh, manakala malas adalah lawan A. rajin B. lalai D. leka 9. Permaidani adalah untuk lantai, manakala langsir adalah untuk A. perabut B. tingkap C. bumbung

Contoh-contoh Item Bahasa Melayu


Kemahiran Aplikasi Kritikal (penyelesaian masalah) Farid dan Amri adalah pemain bolasepak, tetapi Aziz dan Faris adalah pemain bola keranjang. Farid dan Faris adalah pemain tenis. 1. Siapakah pemain bolasepak dan tenis? A. Farid B. Amri C. Aziz D. Faris

2. Siapakah pemain tennis dan bola keranjang? A. Farid B. Amri C. Aziz D. Faris

Contoh-contoh Item Bahasa Inggeris


Item kemahiran perkataan (word skills)

1. One lion, many _____. A. lions B. lionss


2. Over the hills far away, Came little frogs hopping away, Croak, croak said the frogs, _____, _____ replied the ducks. A. hoof, hoof B. moo, moo

C. lioness

C. quack, quack

Contoh-contoh Item Bahasa Inggeris


Kemahiran konsep verbal ( verbal concept ) 1. School : student, Hospital : ? A. Nurse B. Doctor C. Patient. 2. Calf is related to cow in the same way as kitten is related to: A. Deer B. Duck C. Cat

Contoh-contoh Item Bahasa Inggeris


Kemahiran Aplikasi kritikal (Critical application) Sharon, Kelly, Robina and Sam have travelled to different countries with their parents. Kelly and Sam have travelled to different countries with their parents. Kelly and Sam are the only ones to have been to both france and Mexico. Robina and sharon are the only two who have been to Spain as well as India. Sharon and Kelly ate the only ones to have been to both Greece and France. 1. Who has been to Spain and not France? A. Sharon B. Kelly C. Robina D. Sam 2. Who has been to India, but not France? A. Sharon B. Kelly C. Robina D. Sam

Contoh item Matematik Sistem numerik


60 200 20
Berdasarkan rajah diatas, yang manakah memberikan nilai yang terkecil? A

B C

Penaakulan numerik untuk tugasan logik nombor


5 9 14 18 23

A.25 B.27 C.28

Contoh item penaakulan numerik untuk tugasan membuat persepsi

x
A B C

Contoh item matematik penyelesaian masalah


Ali mengambil masa 20 minit untuk ke kedai.Berapa lamakah masa yang diperlukan oleh Ali untuk pergi dan balik semula ke rumahnya? A 15 minit B 20 minit C 40 minit

Contoh item matematik penyelesaian masalah


Berat sebiji tembikai ialah 3 kg. Berat dua biji durian ialah 3 kg lebih daripada berat tembikai. Berat sebiji betik pula ialah 1 kg kurang daripada berat sebiji durian. Buah apakah yang paling ringan? A Betik B Durian C Tembikai

TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai