Anda di halaman 1dari 254

MANUAL INSTRUMEN SARINGAN DOMAIN LINUS PENDIDIKAN BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KHAS 2011

PENGENALA

Program LINUS NKRA Pendidikan Khas di !"!dkan se#agai sa$! %rogram a&$erna$i' ke%ada LINUS NKRA (ang di&aksanakan !n$!k sem!a m!rid seko&ah rendah a&iran %erdana) Program kh!s!s !n$!k m!rid #erke%er&!an khas ini di#ang!nkan !n$!k men(okong as%irasi Bidang Ke#erhasi&an U$ama Negara *Na$iona& Ke( Res!&$ Areas+ Kemen$erian Pendidikan Ma&a(sia (ang $e&ah dim!&akan %ada $ah!n ,--.) Sasaran !$ama LINUS NKRA ada&ah s!%a(a sem!a m!rid #erke!%a(aan !n$!k meng!asai asas &i$erasi da&am Bahasa Ma&a(sia dan n!merasi kecuali murid berke erlua! k"a#/ se&e%as $iga $ah!n mengik!$i %endidikan di seko&ah rendah) 0&eh kerana m!rid #erke%er&!an khas $idak diam#i& kira da&am LINUS NKRA/ maka Program LINUS Pendidikan Khas di#ang!nkan kh!s!s !n$!k m!rid #erke%er&!an khas (ang #e&a"ar di Seko&ah Pendidikan Khas dan Program Pendidikan Khas In$egrasi *PPKI+ di seko&ah a&iran %erdana) T!"!an !$ama Program LINUS Pendidikan Khas ada&ah !n$!k mem#o&ehkan m!rid #erke%er&!an khas meng!asai kemahiran &i$erasi dan n!merasi dan men1a%ai $aha% %en1a%aian o%$im!m da&am 2 domain %erkem#angan iai$! kogni$i'/ #ahasa dan kom!nikasi/ sosioemosi/ $ingkah &ak!/ mo$or ha&!s dan mo$or kasar) Di #a ah Program LINUS Pendidikan Khas/ sem!a m!rid #ermasa&ah %endengaran dan %eng&iha$an (ang #e&a"ar di Tah!n , hingga Tah!n 2 di seko&ah %endidikan khas dan m!rid #ermasa&ah %em#e&a"aran (ang #e&a"ar di $ah!n ked!a dan ke a$as (ang dikena& %as$i mam%! mend!d!ki Saringan 3 LINUS Pendidikan Khas) Ins$r!men Saringan 3 LINUS Pendidikan Khas mengg!nakan Ins$r!men Saringan ,4,-3LINUS NKRA a&iran %erdana (ang di#!a$ modi'ikasi #erses!aian dengan ka$egori m!rid #erke%er&!an khas) M!rid (ang $idak me&e%asi Saringan 3 LINUS Pendidikan Khas ini akan men"a&ani Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas !n$!k mengena&%as$i $aha% %erkem#angan m!rid se1ara s%esi'ik mengik!$ enam domain %erkem#angan (ang $erse#!$ di a$as)

O$%EKTI

&

Ins$r!men Saringan Domaian LINUS Pendidikan Khas ini di&aksanakan !n$!k men1a%ai o#"ek$i' #erik!$5 3) Mengena&%as$i se1ara s%esi'ik $aha% %erkem#angan m!rid #erdasarkan enam domain %erkem#angan kanakkanak) ,) Menen$!kan %rogram 4 ak$i6i$i in$er6ensi (ang #erses!aian (ang mene%a$i ke%er&!an m!rid) 7) Mem#an$! m!rid men1a%ai $aha% &i$erasi dan n!merasi mengik!$ kemam%!an mereka)

INSTRUMEN Ins$r!men Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas ini di#ahagi #erdasarkan ke%ada enam domain %erkem#angan se%er$i di #a ah5

BAHAGIAN 35 Domain Kogni$i'8 BAHAGIAN ,5 Domain Bahasa dan Kom!nikasi8 BAHAGIAN 75 Domain Sosioemosi8 BAHAGIAN 95 Domain Tingkah &ak!8 BAHAGIAN :5 Domain Mo$or kasar8 dan BAHAGIAN 25 Domain Mo$or ha&!s)

Se$ia% Bahagian da&am ins$r!men saringan ini dim!&ai dengan de'inisi mengik!$ domain dan %and!an ke%ada g!r! !n$!k men$ad#ir se$ia% i$em da&am ins$r!men saringan) G!r! %endidikan khas (ang akan me&aksanakan saringan ini %er&! mem#a1a dengan $e&i$i dan memahami se$ia% arahan da&am man!a& ini s!%a(a %e&aksanaan saringan da%a$ di#!a$ dengan &an1ar)

DE&INIS

1' KOGNITI&
Kemahiran kogni$i' mer!%akan domain $aksonomi (ang dig!na !n$!k meng!k!r kemahiran in$e&ek$!a& #erdasarkan sa$! hierarki kogni$i' (ang dis!s!n dari aras %enge$ah!an/ %emahaman/ a%&ikasi/ ana&isis/ sin$aksis dan %eni&aian *S) B&oom 3.:2+) Da&am kon$eks ins$r!men saringan domain LINUS Pendidikan Khas/ domain kogn$i' ada&ah &e#ih #er'ok!s ke%ada aras (ang %a&ing asas iai$! %enge$ah!an dan %emahaman) Domain Kogni$i' B&oom mem#ahagikan domain kogni$i' ini ke%ada enam *2+ %eringka$/ (ang #erm!&a dengan $aha% (ang m!dah di1a%ai ke%ada $aha% (ang s!kar di1a%ai *B&oom e$ a&)/ 3.;.+) 0#"ek$i' %er$ama Domain Kogni$i' ia&ah Penge$ah!an *Kno &edge+/ (ang #ermaks!d ke!%a(aan menginga$ 'ak$a/ idea/ %enda%a$/ %rinsi%/ %rosed!r dan %eris$i a (ang #er&ak! *A#! Bakar Nordin/ 3.;2+) As%ek $ingkah &ak! (ang di!$amakan %ada %eringka$ ini ia&ah dari segi da(a inga$an) Ke!%a(aan %ada sem!a aras (ang &e#ih $inggi memer&!kan ke!%a(aan menginga$/ iai$! menginga$ ada&ah %ra s(ara$ !n$!k meng!asai %emikiran (ang &e#ih $inggi)

0#"ek$i' ked!a Domain Kogni$i' ia&ah Ke'ahaman *<om%rehension+/ (ang #ermaks!d ke!%a(aan %e&a"ar men"e&askan %enge$ah!an se1ara (ang #ermakna) Pe&a"ar #o&eh men"e&askan ke'ahaman mereka da&am #en$!k $!&isan/ &isan a$a! sim#o& $er$en$!)

PENTAD$IRA

ITE

DOMAI

KOGNITI

&

TUGASAN A' PENGAMATAN Penerangan Ke!%a(aan mendiskriminasi o#"ek/ #en$!k/ sai= dan men(am#!ngkan $i$ik)

ARAHAN GURU Mem#an$! m!rid memahami $!gasan4Mem #a1akan soa&an)

TINDAKAN MURID

Men"a a# soa&an #erdasarkan arahan (ang di#erikan) i) Memadankan o#"ek (ang sama) ii) Menandakan * 4+ #en$!k (ang sama)

TUGASAN

ARAHAN GURU

TINDAKAN MURID iii) Menandakan *> + sai= (ang sama) i6) Men(am#!ngkan $i$ik)

TUGASAN $' PRANOM$OR Penerangan Ke!%a(aan mem#e=akan #en$!k/ sai= dan men(am#!ngkan $i$ik)

ARAHAN GURU Mem#an$! m!rid memahami $!gasan4Mem #a1akan soa&an)

TINDAKAN MURID Men"a a# soa&an #erdasarkan arahan (ang di#erikan) i) Menanda * > + hai an (ang &e#ih #esar) ii) Menanda *> + o#"ek (ang &e#ih %an"ang

TUGASAN

ARAHAN GURU

TINDAKAN MURID iii) Menanda *> + %ada #i&angan (ang &e#ih #an(ak) 6) Menanda *> + %ada #i&angan (ang &e#ih sediki$

TUGASAN (' N)mb)r Penerangan Ke!%a(aan mem#i&ang o#"ek/ mengena& nom#or/ memadankan o#"ek dengan nom#or/ men(!s!n nom#or dengan !r!$an menaik dan men!r!n)

ARAHAN GURU Mem#an$! m!rid memahami $!gasan4Mem #a1akan soa&an)

TINDAKAN MURID Men"a a# soa&an #erdasarkan arahan (ang di#erikan) i) Menanda *> + angka (ang sama)

TUGASAN

ARAHAN GURU

TINDAKAN MURID ii) Mem#i&ang o#"ek dan menandakan *> + %ada nom#or (ang #e$!& iii) Mem#i&ang o#"ek dan memadankan %ada nom#or (ang #e$!&)

TUGASAN

ARAHAN GURU

TINDAKAN MURID i Mengisi nom#or (ang 6 $er$ingga& mengik!$ !r!$an ) menaik) Mengisi nom#or (ang $er$ingga& mengik!$ !r!$an 6 men!r!n) )

DE&INIS

2' $AHASA DAN KOMUNIKASI

DE&INISI $AHASA*
Mer!%akan 3) Sa$! sis$em sim#o& #!n(i (ang ar#i$rari dan me&a&!i #ahasa man!sia da%a$ #erkom!nikasi) ,) Pemero&ehan i&m! %enge$ah!an dan %enga&aman me&a&!i %roses #er'ikir dan kesedaran men$a&)
7) Tingkah &ak! dan ak$i6i$i men$a& di mana %enge$ah!an di%ero&eh dan di%roses se1ara ak$i' se#agai %enga&aman #ar!)

DE&INISI KOMUNIKASI*
Mer!%akan %emindahan mak&!ma$ dan ke'ahaman dari%ada sa$! indi6id! dengan indi6id! &ain me&a&!i sim#o&sim#o& (ang #ermakna *Kam!s De an/ 3..,+) Uns!r kom!nikasi ada&ah meren$as sem!a ak$i6i$i (ang disediakan da&am ins$r!men saringan)

TIG

$ENTU

KEMAHIRAN

A' KEMAHIRAN +Me!de!,ar da! $er-u-ur.* Kema"ira! a#a# me!,e!al "uru/


1. Ke!%a(aan mengena& dan menge1am o#"ek4 anggo$a #adan 2. Ke!%a(aan mengena& dan menga"!k #!n(i (ang didengar

$' KEMAHIRAN +$acaa!.* Kema"ira! a#a# membaca


3) Ke!%a(aan menga"!k nama h!r!' ,) Ke!%a(aan menamakan h!r!' *a? =+

(' KEMAHIRAN +Tuli#a!.* Kema"ira! a#a# me!uli#


3) Ke!%a(aan men(am#!ng $i$ik mem#en$!k h!r!'

TUGASAN MENDENGAR DAN $ERTUTUR 1' Me!,e!al da! me!,ecam )b0ek 1 a!,,)-a bada! Pe!era!,a!* Ke!%a(aan mengena& dan menge1am o#"ek4 anggo$a #adan @ G!r! #o&eh mengg!nakan #ahan ma!"!d se#agai sokongan ke%ada gam#ar)

ARAHAN GURU 3)3 Memin$a m!rid men!n"!kkan o#"ek (ang dise#!$ ) 3), Memin$a m!rid men(e#!$ anggo$a #adan (ang di$!n"!k

TINDAKAN MURID 3)3 Men!n"!kkan o#"ek (ang dise#!$ g!r! 3), Men(e#!$ anggo$a #adan (ang di$!n"!k g!r!

ma$a m!&!$ hid!ng

kaki $e&inga

TUGASAN MENDENGAR DAN $ERTUTUR 2' Me!,e!al da! me!,a0uk bu!2i 2a!, dide!,ar Pe!era!,a!* Ke!%a(aan mengena& dan menga"!k #!n(i hai an dan #enda (ang di#!n(ikan o&eh g!r!

ARAHAN GURU ,)3 Memin$a m!rid menga"!k #!n(i hai an *G!r! mem#!n(ikan #!n(i hai an se1ara &isan+ MooA MooA K!ekA K!ekA Meo A Meo A

TINDAKAN MURID ,)3 Menga"!k #!n(i hai an (ang di#!n(ikan o&eh g!r!

TUGASAN

ARAHAN GURU ,), Memin$a m!rid menga"!k #!n(i #enda *G!r! mem#!n(ikan #!n(i #enda se1ara &isan+ Ni noA Ni noA BroomA BroomA Pri$$A Pri$$A

TINDAKAN MURID ,), Menga"!k #!n(i #enda (ang di#!n(ikan o&eh g!r!

TUGASAN $A(AAN 1' Me!,a0uk !ama "uru/ 2a!, di#ebu- ,uru Pe!era!,a!* Ke!%a(aan menga"!k nama h!r!' (ang dise#!$ g!r!

ARAHAN GURU Memin$a m!rid menga"!k nama h!r!' *G!r! men(e#!$ nama h!r!' se1ara &isan+

TINDAKAN MURID Menga"!k nama h!r!' (ang dise#!$ g!r!

atn tnp pog ogk kdh dhl l

TUGASAN $A(AAN 2' Me!amaka! "uru/ +a3. 2a!, di-u!0ukka! )le" ,uru Pe!era!,a!* Ke!%a(aan menamakan h!r!' *a=+

ARAHAN GURU

TINDAKAN MURID

Memin$a m!rid menamakan h!r!' (ang di$!n"!kkan

k kubmt ubmt osaie osaie

Menamakan h!r!' (ang di$!n"!kkan o&eh g!r!

DE&INIS

4' SOSIOEMOSI

DE&INISI Perkem#angan sosioemosi da&am ka&angan kanakkanak di$akri'kan se#agai sa$! %roses beri!-erak#i da! me!,ada
#!da(an(a)

-a#i diri da&am

mas(araka$) Proses ini #er&ak! a%a#i&a kanakkanak #e&a"ar #erh!#!ng dengan orang &ain mengik!$ 1ara (ang da%a$ di$erima o&eh mas(araka$ dan

Se1ara amn(a/ emosi mer!"!k ke%ada keadaan men$a& (ang men!n"!kkan reaksi seseorang $erhada% ses!a$! #enda a$a! keadaan (ang menghasi&kan %er!#ahan da&am 'ikiran/ $ingkah&ak!/ %erasaan dan %enga&aman *Kemen$erian Kesiha$an Ma&a(sia+) Emosi #o&eh dik&asi'ikasikan ke%ada d!a ka$egori iai$! emosi (ang %osi$i' dan emosi (ang nega$i') Men!r!$ Dr) Shari'ah Nor/ da&am %erkem#angan sosioemosi/ kanakkanak da%a$ meng!r!s dan memahami emosi sendiri/ men1a%ai emosi (ang %osi$i'/ mem#ina kemahiran sosia& dan mem#ina ke(akinan !n$!k menghada%i 1a#aran da&am kehid!%an harian)

PROSEDU

PELAKSANAA

Ins$r!men %e&aksanaan ini di$ad#ir se1ara &isan dan %emerha$ian o&eh g!r!) Ins$r!men ini mengand!ngi 7 #ahagian iai$! 5 A) Soa& "a a# dengan m!rid *3- soa&an+ B) Pemerha$ian g!r! C Per&ak!an sosio emosi %osi$i' *3- soa&an+ <) Pemerha$ian g!r! C *i+ Per&ak!an sosio emosi nega$i' ringan *: soa&an+ *ii+ Per&ak!an sosio emosi nega$i' #era$ *: soa&an+

SOA

%A5A

DENGA

MURI

$ I L 1 ' 2 ' 4 ' 6 ' 7 ' 8 ' 9 ' : ' ; ' 1 0 '

PANDUAN GURU G!r! memin$a m!rid men(e#!$ nama sendiri G!r! memin$a m!rid men(e#!$ nama i#! G!r! memin$a m!rid men(e#!$ nama #a%a G!r! #er$an(akan "an$ina m!rid G!r! memin$a m!rid men(e#!$ nama g!r! (ang dikena&i G!r! memin$a m!rid men(e#!$ nama ka an (ang dikena&i G!r! men(oa& 1ara m!rid da$ang ke seko&ah G!r! memin$a m!rid men(e#!$ nama seko&ah G!r! #er$an(akan makanan kegemaran m!rid G!r! #er$an(akan %ermainan kegemaran m!rid

Pe!,,u!aa! ba"a#a 2a!, di/a"ami )le" murid di-erima #eba,ai 0a<a a!


Manual Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak ipta Kera!aan Mala"sia 2#11

PEMERHATIA

GUR

PERLAKUAN SOSIO EMOSI POSITI& $ I L 1 ' 2 ' 4 ' 6 ' 7 ' 8 ' 9 ' : ' ; ' 1 0 ' PANDUAN GURU

$er-i!dakbala# -er"ada #e!2uma! ,uru M!rid mem#a&as sen(!man g!r! Me!0a<ab #alam1uca #elama- ,uru G!r! mem#eri sa&am4!1a% se&ama$ dan m!rid men"a a# sa&am4 !1a% se&ama$ g!r! Me!0a<ab uca a! -erima ka#i" G!r! mem#erikan !1a%an $erima kasih dan m!rid mem#a&as !1a%an Memberi-a"u ,uru #ebelum keluar kela# M!rid memin$a i=in dari%ada g!r! se#e&!m ke&!ar ke&as Memberi -um ua! ke-ika ,uru #eda!, bercaka #ecara i!di=idu G!r! memerha$i ma$a m!rid ke$ika mem#eri arahan a$a! %enerangan Memberi -i!dakbala# a abila di u0i )le" ,uru G!r! memerha$i reaksi m!rid se$e&ah di%!"i 1on$oh $ersen(!m/ meng!1a% $erima kasih Muda" ber,aul de!,a! raka! #eba2a M!rid #o&eh me&i#a$kan diri da&am ak$i6i$i #erk!m%!&an $erk)!,#i ala- -uli# de!,a! raka! M!rid #ersedia4 #o&eh #erkongsi a&a$ $!&is Memba!-u ,uru -a! a ara"a! M!rid kera% mem#an$! g!r! a%a#i&a di%er&!kan a&a!%!n $an%a dimin$a Me!,,u!aka! -a!da# -a! a ba!-ua! M!rid #o&eh mengg!nakan $andas dengan #e$!& $an%a #an$!an

PEMERHATIA

GUR

+i. PERLAKUAN SOSIO EMOSI NEGATI& + RINGAN . $ PANDUAN GURU I L Murid #uka me!,a#i!,ka! diri M!rid 1 $idak s!ka #erga!& dan sering men(endiri ' $er!$ama di da&am ke&as Murid #uka berk"a2al ke-ika ,uru 2 #eda!, me!,a0ar M!rid $idak mem#eri ' 'ok!s a$a! m!dah hi&ang $!m%!an semasa g!r! menga"ar Murid #uka me!,,a!,,u raka! di 4 dalam da! luar kela# M!rid meng!sik ' a$a! menge"ek rakan !n$!k menarik %erha$ian) 6 ' 7 ' Selalu ke-a<a -a! a #ebab M!rid kera% ke$a a dengan k!a$ di da&am ke&as) Selalu me!,adu u!-uk me!arik er"a-ia! M!rid kera% #er"!m%a g!r! !n$!k mem#eri$ah! ses!a$! ha& (ang remeh)

PEMERHATIA

GUR

+ $

PERLAKUAN SOSIO EMOSI NEGATI& + $ERAT . PANDUAN GURU Muda" me!,amuk -a! a #ebab M!rid me&ak!kan $ingkah &ak! &!ar #iasa se%er$i men"eri$/ menendang me"a/ men1am%ak #arang Kera membua- bi#i!, M!rid men"eri$/ menge$!k me"a/ men(an(i sehingga mengggangg! %enga"aran g!r!) Kera memeluk -a! a #ebab M!rid s!ka meme&!k rakan a$a! g!r! se1ara $i#a$i#a) Kera me!a!,i# dalam kela# M!rid menangis a%a#i&a di !sik o&eh rakan a$a! se#a#se#a# &ain) Membua- erlakua! -idak #e!)!)" M!rid men!n"!kkan is(ara$ &!1ah/ mera#a/ mem#!a$ %er&ak!an &!1ah a$a! men(e#!$ %erka$aan &!1ah)

PEMARKAHA

$ I L ' A

PERKARA

Mark a" mele a#i :43-

Mark a" muri d 43-

Mele a#i

Tidak mele a#i

Soa& "a a# dengan m!rid Per&ak!an sosio emosi %osi$i' Per&ak!an sosio emosi nega$i' ringan Per&ak!an sosio emosi nega$i' #era$

$ ( + i. ( + ii .

:43-

43-

74:

4:

:4:

4:

Pe!ilaia! Sk)r * M!rid (ang $idak me&e%asi sa&ah sa$! #ahagian da&am domain sosio emosi %er&! di#eri in$er6ensi)

DE&INIS

6' TINGKAHLAKU DE&INISI MASALAH TINGKAH LAKU*


Masa&ah $ingkah &ak! #o&eh dide'inisikan se#agai $ingkah &ak! (ang $idak norma& dan $erke&!ar dari ni&ai dan norma sosia& mas(araka$/ $idak kira di da&am kehid!%an #ermas(araka$ a$a! seko&ah) Da&am kon$eks %endidikan/ $ingkah &ak! #ermasa&ah mer!"!k ke%ada se#arang $ingkah &ak! (ang #o&eh menggangg! ke&an1aran dan ke#erkesanan %roses %enga"aran dan %em#e&a"aran kh!s!sn(a di da&am #i&ik dar"ah)

DE&INISI TINGKAH LAKU PERLAKUAN AGRESI&*


Tingkah &ak! %er&ak!an agresi' %!&a dide'inisikan se#agai masa&ah seri!s #er$er!san/ konsis$en dan s!kar di!#ah) Ian(a memer&!kan in$er6ensi "angka %an"ang/ ka!nse&ing a$a! modi'ikasi $ingkah &ak!) Jika $idak di#e$!&kan men"adi masa&ah emosi dan sosia& (ang seri!s) Tingkah &ak! ini m!ngkin me&i#a$kan %erm!s!han n(a$a) Tindakan agresi' ke%ada %ihak &a an akan di$!n"!kkan aki#a$ rasa $idak %!as ha$i/ #en1i/ marah a$a! dendam (ang akan mem#eri kesan (ang #!r!k ke&ak) <on$oh 5 $!m#!kmen!m#!k/ #ergad!h/ 6anda&isme d&&)

DE&INIS

TINGKA

LAK

NEGATI&

Tingkah &ak! nega$i' %!&a mer!%akan $ingkah &ak! (ang mam%! mem#erikan masa&ah dan menggangg! %roses %enga"aran dan %em#e&a"aran da&am ke&as) Ini kerana $ingkah &ak! nega$i' #!kan saha"a kanakkanak (ang s!ka menggangg! rakan &ain ma&ah kanakkanak (ang sering mem#eron$ak da&am ke&as "!ga mer!%akan 1on$oh kanakkanak (ang mem%!n(ai $ingkah &ak! nega$i')

PROSEDUR PELAKSANAAN *
3) Pe&aksana #o&eh mem#!a$ %eni&aian $ingkah &ak! m!rid #erdasarkan %emerha$ian g!r!) ,) Pe&aksana $erdiri dari%ada g!r! (ang $e&ah mengena&i m!rid i$! se&ama #a-u -a"u!) Bagi g!r! (ang #ar! #er$!gas di sese#!ah seko&ah/ %er&! mer!"!k ke%ada g!r! &ama di seko&ah $erse#!$*g!r! %er!"!k+)

$a"a,ia

i!

-erdir

dari ad

eleme

da

dilak#a!

melalu

emer"a-ia

,uru

'

A. Perlakua! A,re#i/
1' Mer)#akka! "ar-a be!da #e!diri' <on$ohn(a5 mema$ahkan %ense& arna dan a&a$ $!&is ke%!n(aan sendiri)

2' Mer)#akka! "ar-a be!da )ra!, lai!' <on$ohn(a5 mengo(ak #!k! rakan)

4' Me!cederaka! diri #e!diri' <on$ohn(a5 menggigi$ diri sendiri/ menghan$!k ke%a&a #er!&ang ka&i ke me"a dan se#again(a sehingga men1ederakan diri sendiri)

6' Me!cederaka! diri )ra!, lai!' <on$ohn(a5 mem#a&ing o#"ek ke arah orang &ain/ menendang dan se#again(a)

7' $er,adu" de!,a! raka! <on$ohn(a5 semasa ak$! %enga"aran dan %em#e&a"aran m!rid #ergad!h #ere#!$ %era&a$an me&!kis/ #ahan #an$! #e&a"ar dan se#again(a)

Perlakua

Ne,a-i

3)

Tidak memberi ker0a#ama dalam kum ula! <on$ohn(a5 m!rid

$idak mah! mem#eri ker"asama dengan ah&i k!m%!&an) ,) Tidak me!,iku- ara"a! ,uru' <on$ohn(a5 g!r! memin$a m!rid #era$!r da&am #arisan $e$a%i

m!rid $idak menghira!kan arahan g!r!) 7) Kera bercaka erkara 2a!, -idak ber/aedah) <on$ohn(a5 m!rid s!ka

#er1eri$a %erkara (ang $idak #erkai$an dengan %em#e&a"aran) 9) $erba"a#a ka#ar' <on$ohn(a5 m!rid s!ka menge&!arkan %erka$aan #odoh/ sia&/

#a#i/ dan se!m%aman(a) :) Kera me!,ambil bara!, -a! a kebe!ara! ) <on$ohn(a5 m!rid

mengam#i& ses!a$! #arang #!kan mi&ikn(a $an%a ke#enaran)

DE&INIS

7' MOTOR KASAR

DE&INISI
Pergerakan motor kasar adalah ke$olehan menggunakan kumpulan otot $esar untuk pergerakan kasar.

Perkem$angan pergerakan kasar adalah hasil koordinasi akti%iti sistem serat dan otot. Dengan kematangan kedua& dua sistem ini' pergerakan kasar akan men!adi le$ih khusus dan $erkoordinasi. Perkem$angan pergerakan motor kasar adalah mengikut prinsip haluan kepala ke kaki dan dari pangkal lengan dan peha ke hu!ung !ari tengah dan kaki' iaitu $ermula dari keupa"aan menga(al kepala'duduk'dan $er!alan. Dari sini kanakkanak akan meningkatkan pergerakan terse$ut kepada kemahiran koordinasi pergerakan terse$ut serta men!adikan pergerakann"a le$ih khusus seperti $er!alan' $erlari' melompat' meman!at dan se$again"a.

KEPENTINGA

MOTO

KASA

Mem#ina o$o$o$o$ kaki Mem#ina o$o$o$o$ $angan Mem#ina koordinasi (ang me&i#a$kan ma$a dan kaki Mem#ina koordinasi ma$a dan $angan ? Mem#ina koordinasi $angan dan kaki Mem#ina o$o$ %ada #ahagian &eher dan ke%a&a Mem#ina koordinasi o$o$o$o$ %ada kese&!r!han anggo$a #adan

&AEDAH MOTOR KASAR

Mengg!nakan mo$or kasar dengan ke(akinan Ber"a&an menaik dan men!r!n $angga Ber&ari dengan menga a& arah dan ke&a"!an Mengg!nakan o$o$ dengan seim#ang ? Menangka% #o&a a$a! %!ndi ka1ang Mengim#angi #adan semasa me&a&!i #angk! ka(!

MANUA

DOMAI

MOTO

KASA

1' Me!,a!,ka- -a!,a! ke a-a#' G!r! memin$a m!rid #erdiri dan mengangka$ $angan ke a$as dengan kiraan :

2' Meluru#ka! -a!,a! ke de a! da! membe!,k)k #iku' G!r! memin$a m!rid #erdiri/ me&!r!skan $angan kehada%an dan mem#engkok sik!)

4' Me!,,e!,,am da! membuka 0ari G!r! memin$a m!rid menggenggam dan mem#!ka "ari #e#era%a ka&i) *minim!m 7 ka&i+

6' Me!d)!,akka! ke ala' G!r! memin$a m!rid #erdiri dan mendongakkan ke%a&a ke a$as dengan kiraan :)

7' Me!u!dukka! ke ala' G!r! memin$a m!rid #erdiri dan men!nd!kkan ke%a&a dengan kiraan :)

8' Memali!,ka! muka ka!a! da! kiri' G!r! memin$a m!rid #erdiri mema&ingkan m!ka ke kanan dan kiri dengan kiraan :)

9' Memb)!,k)kka! bada! ke "ada a! G!r! memin$a m!rid #erdiri dan mem#ongkokkan #adan ke hada%an dengan kiraan :)

Manual Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak ipta Kera!aan Mala"sia 2#11

'

Membe!,k)kka

bada

#i#i

'

G!r! memin$a m!rid #erdiri dan mem#engkok #adan ke sisi dengan kiraan :

;' $erdiri #ambil me!0ulurka! kaki ke "ada a!) G!r! memin$a m!rid #erdiri dan men"!&!rkan kaki kanan dan kiri dengan kiraan :)

10'

Me!,"a2u! #ebela"

G!r! kaki memin$a m!rid #erdiri dan mengha(!nkan kaki kanan dengan kiraan : diik!$i kaki kiri) 11' Me!,"e!-ak kaki' G!r! memin$a m!rid #erdiri dan menghen$ak ked!ad!a #e&ah kaki dengan kiraan 312' $er0ala! erla"a!) G!r! memin$a m!rid #er"a&an %er&ahan dari sa$! kon ke kon (ang

&ain da&am "arak 7 me$er) 14' $er0ala! de!,a! "u0u!, 0ari kaki) G!r! memin$a m!rid #erdiri dan #er"a&an

dengan h!"!ng "ari kaki da&am : &angkah

16'

$er0ala! de!,a!

G!r! memin$a m!rid #er"a&an dengan $!mi$ kaki kanan dan kiri da&am : &angkah -umi17' $er0ala! me!aiki da!

me!uru!i a!ak -a!,,a) G!r! memin$a m!rid #er"a&an menaiki dan men!r!ni $angga)

18

'

$er0ala

la0u

) G!r! memin$a m!rid #erdiri dan #er"a&an &a"! da&am "arak : me$er)

1 9 '

$ e r l a r i # e e m a '

Manual Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Kha

Hak

ipta Kera!aan Mala"sia 2#1

G!r! memin$a m!rid #er&ari se$em%a$ se&ama 3- saa$

1:'

$erlari erla"a!' G!r! memin$a m!rid #er&ari %er&ahan #ersama g!r! da&am "arak : me$er) M!rid $idak #o&eh mendah!&!i g!r!)

1;'

Mel)m a- #e-em a- da! me!dara- kedua bela" kaki G!r! memin$a m!rid #erdiri/ me&om%a$ se$em%a$ dan mendara$ dengan ked!a #e&ah kaki

20'

Mel)m a- #e-em a- da! me!dara- #ebela" kaki' G!r! memin$a m!rid #erdiri/ me&om%a$ se$em%a$ dan mendara$ dengan se#e&ah kaki

21'

L)m a- bi!-a!, G!r! memin$a m!rid #erdiri/ me&om%a$ #in$ang #ersama g!r!)

22'

Mel)m a- Ke-i!,-i!, G!r! memin$a m!rid mengangka$ se#e&ah kaki dan me&om%a$ ke$ing$ing dengan kiraan :)

24

'

Mera!,ka

beba

G!r! memin$a m!rid merangkak da&am ka asan (ang di$e$a%kan

26'

Melambu!, da! me!2ambu- b)la be#ar dua bela" -a!,a!' G!r! memin$a m!rid me&am#!ng #o&a *#ersai= #o&a se%ak+ ke a$as dan

men(am#!$ dengan mengg!nakan ked!ad!a #e&ah $angan )

27'

Melambu!, da! me!2ambu- u!di kaca!, dua bela" -a!,a! #ecara i!di=idu G!r! memin$a m!rid me&am#!ng %!ndi ka1ang ke a$as dan men(am#!$ dengan ked!a #e&ah $angan)

DE&INIS

8' MOTOR HALUS

DE&INISI
Pergerakan motor halus adalah ke$olehan menggunakan kumpulan otot&otot ke)il di $ahagian tengah dan !ari&!ari tangan. Ian"a memerlukan koordinasi mata dan tangan "ang $aik. Seperti perkem$angan pergerakan motor kasar' pergerakan motor halus !uga $erkait rapat dengan perkem$angan s"stem serat dan otot. Kematangan kedua&dua sistem akan menghasilkan pergerakan halus "ang le$ih khusus dan $erkoordinasi.

KEPENTINGAN MOTOR HALUS -Mem$ina otot&


otot tangan dan !ari -Mem$ina koordinasi mata' !ari dan tangan -Mengo"ak kertas dan menampal pada kertas "ang disediakan &*ermain dengan $ongkah atau $lok $inaan

-Me(arna $entuk')orak dan o$!ek -Melakukan


akti%iti permainan air dan permainan pasir

FAEDAH MOTOR HALUS

&Dapat meningkatkan keupa"aan mem$ina koordinasi di antara mata dan tangan &Menggunakan otot&otot untuk menguasai kemahiran "ang $oleh digunakan dalam kehidupan seharian &Menggunakan otot&otot untuk mem$ina sesuatu o$!ek

MANUAL DOMAIN MOTOR HALUS A. AKTI>ITI ASAS MOTOR HALUS


1' Merama# d)" M!rid dimin$a m!rid meramas doh mengg!nakan $angan) ? Meramas mengg!nakan $angan kanan a$a! kiri) Meramas mengg!nakan ked!ad!a #e&ah $angan

2' Mere!2uk ker-a# M!rid dimin$a meren(!k sehe&ai ker$as dengan $angan kanan a$a! $angan kiri

4' Me!,)2akka! ker-a# M!rid mengo(ak s!ra$kha#ar (ang di#eri) ? Ko(akan #esar a$a! ke1i& di$erima)

'

Me!,)ca

dad

M!rid mengo1ak dad! dengan ked!ad!a $a%ak $angan (ang di$ek!%) G!r! #o&eh mengg!nakan #ahan &ain (ang ses!ai)

7' Membe!-uk d)" me!0adi beb)la' M!rid dimin$a mem#en$!k doh se%er$i g!&i mengg!nakan "ari)

8' Mem)-)!, d)" M!rid dimin$a memo$ong doh mengg!nakan %isa! %&as$ik sehingga %!$!s)

9' Me!,ambil )b0ek me!,,u!aka! e!2e i- maka!a!' M!rid dimin$a men(e%i$ dan menga&ihkan ked!d!kan o#"ek mengg!nakan %en(e%i$ makanan) M!rid dikira #er"a(a a%a#i&a da%a$ men(e%i$ 7 dari%ada : %er1!#aan)

:' Me!am al kera-a! ,ambar' M!rid dimin$a menam%a& kera$an gam#ar mengg!nakan Dg&!e s$i1kE%ada kad mani&a) <on$oh gam#ar #!ah#!ahan/ kenderaan/ sa(!rsa(!ran dan se#again(a M!rid dikira Ber"a(a sekiran(a da%a$ menam%a& 7dari%ada : ke%ing gam#ar)

;' Mema#ukka! -ali melalui luba!, ma!ik' M!rid memas!kkan $a&i me&a&!i &!#ang manik (ang #er#en$!k #!&a$) M!rid dikira #er"a(a sekiran(a da%a$ memas!kkan 7 dari%ada : ka&i %er1!#aan)
Manual Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Hak ipta Kera!aan Mala"sia 2#11

10'Me!,,u!-i!

ker-a

me!,iku

be!-uk

'

M!rid mengg!n$ing ker$as mengik!$ kese&!r!han #en$!k (ang di#erikan <on$oh segi em%a$ dan segi$iga M!rid dikira #er"a(a sekiran(a da%a$ mengg!n$ing kese&!r!han #en$!k $erse#!$

$. AKTI>ITI MULTISENSORI
1' Melakar di a-a# ermukaa! a#ir' M!rid dimin$a me&akar se1ara #e#as mengg!nakan "ari di a$as %erm!kaan %asir

2' Membe3aka! 2 0e!i# ermukaa! M!rid dimin$a mem#e=akand !a"enis%erm!kaan <on$oh8 &i1in *1ermin+ dan kasar *s%an %en1!1i %inggan+ M!rid dikira #er"a(a sekiran(a da%a$ mengesan ked!ad!a "enis %erm!kaan)

4' Me!2ebu- ?O@ M!rid dimin$a men(e#!$ D0E' M!rid dikira #er"a(a sekiran(a da%a$ men(e#!$ D0E samaada %an"ang a$a! %endek

6' Me!iu lili! M!rid dimin$a meni!% se#a$ang &i&in men(a&a M!rid dikira #er"a(a sekiran(a &i&in $er%adam dengan seka&i $i!%an

'

Membe3aka

ba

M!rid dimin$a mem#e=akan #a!) <on$oh 5 Ba! angi sa#!n/ #!nga dan se!m%aman(a Ba! #!s!k #e&a1an sam%ah dan se!m%aman(a M!rid dikira #er"a(a a%a#i&a da%a$ mengesan ked!ad!a "enis #a!

8' Membe3aka! ra#a M!rid dimin$a mem#e=akan rasa) <on$oh 5 Manisg!&a/ mad! dan se!m%aman(a Pahi$ko%i dan se!m%aman(a M!rid dikira #er"a(a a%a#i&a da%a$ mengesan ked!ad!a "enis rasa

(. AKTI>ITI KESEIM$ANGAN DAN STA$ILITI


1' $er0ala! di a-a# ,ari#a! luru#1la!-ai' G!r! mem#!a$ sa$! garisan &!r!s di a$as &an$ai dengan %i$a %e&eka$) * "arak C 7 me$er+ M!rid dikira #er"a(a a%a#i&a #o&eh #er"a&an &!r!s me&e%asi "arak 7 me$er)

2' Me!,imba!,i bada! G!r! memin$a m!rid me&e$akkan %!ndi ka1ang di a$as ke%a&a dan #ergerak &ima &angkah ke hada%an $an%a memegangn(a)

'

$erdir

#ebela

"

kak

G!r! memin$a m!rid #erdiri dan mengangka$ se#e&ah kaki dengan kiraan 7)

6' $er0ala! di a-a# ba!,ku a!0a!, G!r! memin$a m!rid #er"a&an di a$as #angk! %an"ang dari m!&a ke h!"!ng) Bo&eh mengg!nakan seke%ing %a%an #era&askan #a$!#a$a