Anda di halaman 1dari 23

Section A/ Bahagian A Every question is followed by four answer A, B, C and D. Choose the correct answer.

If you are unable to answer a question, proceed to the next question. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih jawapan yang betul. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya.

Which of the following is a basic need of humans? Antara berikut, yang manakah keperluan asas manusia? Car Kereta " "oo# uku C $ !elephone Telefon %ouse !umah

plant place in a dar# room could not grow healthy because&.. Tumbuhan yang diletakkan di dalam bilik yang gelap tidak dapat tumbuh dengan subur kerana""". do not get enough air. tidak mendapat udara yang men#ukupi " there is not enough sunlight tiada #ahaya matahari yang men#ukupi C do not get enough water tidak mendapat air yang men#ukupi $ there is too much sunlight #ahaya matahari terlalu banyak $iagram ' shows a fish bowl which has a layer of oil on the surface of the water. !ajah $ menunjukkan balang ikan yang mempunyai lapisan minyak di permukaan air. Oil Minyak

$iagram ' !ajah $ What will happen after a wee#? Apakah yang akan berlaku selepas seminggu? !he fish will grow bigger. %kan semakin membesar " !he fish will stay alive. %kan akan terus hidup C $ !he fish will die %kan akan mati. !he fish will lay eggs. %kan akan bertelur 1

.(

Which of the following plants reproduce through seeds? ntara tumbuhan berikut, yang manakah membiak melalui biji benih? C

"

$iagram ) shows plants that have been placed in sunlight. !ajah & menunjukkan tumbuhan diletakkan pada #ahaya matahari.

$iagram ) !ajah & What happens if the plant is not watered for a few days? Apakah yang akan berlaku sekiranya tumbuhan ini tidak disiram selama beberapa hari? 1 !he leaves will be more green. 'aun akan lebih hijau 1 !he si*e of the leaves will increase. Sai( daun akan bertambah. 1 !he plants will wilt. Tumbuhan itu akan layu. 1 !he plants will produce roots on the stems to absorb water from the air. Tumbuhan akan menghasilkan akar pada batang untuk menyerap air daripada udara

$iagram + shows a frog in an airtight container. !ajah ) menunjukkan seekor katak di dalam bekas kedap udara.

,rog Katak $iagram + !ajah )

!he frog die after - days because they do not get& Katak mati selepas * hari kerana tidak mendapat". water. air " food. makanan C $ air. udara enough space. ruang yang #ukup

..

Which of the following animals gives birth? +ang manakah antara haiwan berikut yang melahirkan anak? . C.

".

$.

/.

$iagram ( shows structure 0 and 1 found in two types of animals. !ajah , menunjukkan struktur - dan + yang terdapat pada dua jenis haiwan.

$iagram ( 2a3ah ( What is the function of structures 0 and 1? Apakah fungsi struktur - dan +? !o move .ntuk bergerak " !o reproduce .ntuk membiak $ C !o eat .ntuk makan !o breathe .ntuk bernafas

4.

Cow dung produced by cows is due to the process of&& Tahi lembu yang dihasilkan oleh lembu adalah disebabkan oleh proses". defecation penyahtinjaan " excretion perkumuhan $ C exercise senaman gra*ing meragut

'5.

Which of the following helps the excretion of waste products from the body? /anakah yang berikut membantu pengeluaran sisa perkumuhan daripada tubuh badan? Exercising Senaman " 6leeping Tidur C $ 2eading /emba#a !al#ing er#akap

''.

$iagram - shows two animals 7 and 8. !ajah * menunjukkan dua haiwan, K dan 0

7 $iagram 2a3ah -

Which of the following animals reproduces in the same way as the animals above? +ang manakah antara haiwan-haiwan berikut membiak dengan #ara yang sama dengan haiwan di atas? Crocodile uaya " 6quirrel Tupai C $ "ird urung !urtle Penyu

').

!he list below shows the characteristics of animal 9? Senarai dibawah menunjukkan #iri-#iri haiwan 1 a. 8ives in water 2idup di dalam air b. "reathe through gills ernafas melalui insang

What is animal 9? Apakah haiwan 1? C

"

'+.

$iagram : shows an animal. !ajah 3 menunjukkan suatu haiwan.

$iagram : !ajah 3 !he animals above protect themselves by& 2aiwan di atas melindungi dirinya dengan..... camouflage. menyamar diri " pretending to die. berpura-pura mati C $ producing a smell. mengeluarkan bau. using a sting. menggunakan sengat

'(.

Which of the following plants reproduce in the same way? +ang manakah antara tumbuhan berikut membiak dengan #ara yang sama? I III

II

I;

I and II % dan %% " I and III % dan %%%

C $

I and I; % dan %4 III and I; %%% dan %4

'-.

2ubber trees can reduce water loss during the drought season by..& Pokok getah boleh mengurangkan kehilangan air pada musim kemarau dengan ". 1 having its leaves folded. mempunyai daun yang bergulung 1 shedding its leaves. meluruhkan daun daunnya 1 having latex produced in the stem. mempunyai getah pada batangnya. 1 shedding bar# from the stem. meluruhkan kulit pada batangnya

':.

$iagram . shows two animals. !ajah 5 menunjukkan dua ekor haiwan.

$iagram . !ajah 5 <art 0 is used for& ahagian - digunakan untuk... finding food. men#ari makanan " protecting themselves. melindungi diri C $ easy movement memudahkan pergerakan locating predators. mengesan mangsa

'..

!he polar bear can survive in a cold and icy habitat because it& eruang kutub boleh hidup dalam habitat sejuk dan bersalji kerana ia" 1 has very thic# fur. ia mempunyai bulu yang tebal II fur is white. bulunya berwarna putih III has four legs. mempunyai empat kaki I; has a thic# layer of fat under its s#in. mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulitnya

I and II % dan %% " I and III % dan %%%

C $

I and I; % dan %4 III and I; %%% dan %4

'/.

$iagram / shows the different stages of the life cycle of butterfly labelled as W, 0, 1 and 9. !ajah 6 menunjukkan peringkat yang berbe(a bagi kitaran hidup rama-rama yang dilabel 7, -, + dan 1.

$iagram / !ajah 6 Which of the following is the correct order of the life cycle of the butterfly? Antara berikut, yang manakah merupakan susunan yang betul bagi kitaran hidup rama-rama. 0=1=W=9 " '4. 9 =1 = W = 0 C 9 = W =1 = 0 $ W=0=1=9

$iagram 4 shows two animals. !ajah 8 menunjukkan dua jenis haiwan.

$iagram 4 2a3ah 4 What is the organ of excretion of these animals? Apakah organ pernafasan bagi haiwan ini? 8ungs Peparu " 6#in Kulit C $ >ills %nsang !rachea Trakea

)5. $iagram '5 shows the life cycle of a frog. !ajah $9 menunjukkan kitar hidup seekor katak.

$iagram '5 2a3ah '5

Which of the following is 0? +ang manakah antara berikut, ialah -? C

"

)'.

$iagram '' shows a rose plant. 10

!ajah $$ menunjukkan pokok ros.

$iagram '' !ajah $$ %ow does this plant protect itself from enemies? agaimanakah pokok ini melindungi diri daripada musuh? 1 <roduces a bad smell. /enghasilkan bau yang busuk 1 <roduces stic#y latex. /enghasilkan susu getah yang melekit 1 %as sharp thorns on the stem. /empunyai duri pada batangnya. 1 <roduces poisonous sap. /enghasilkan sap bera#un )). $iagram ') shows a mimosa plant. !ajah $& menunjukkan pokok semalu.

$iagram ') !ajah $& !his plant respond to& Tumbuhan ini bergerakbalas terhadap... I II water. air !ouch sentuhan I and II % dan %% " I and III % dan %%% C $ III sunlight. #ahaya matahari

II and III %% dan %%% I, II and IIl %, %% dan %%%

11

)+.

Which part of a plant will respond to gravity? ahagian tumbuhan yang manakah yang bergerak balas terhadap rangsangan gra:iti? 6hoot Pu#uk " 2oots Akar C $ 8eaves 'aun 6tem atang

)(.

Which of the following are bad habits that can cause serious damage to the human body? Antara berikut, yang manakah merupakan tabiat buruk yang boleh menyebabkan kerosakan yang serius kepada badan manusia? 2unning and chewing gum. erlari dan mengunyah gam " 6mo#ing and ta#ing drugs. /erokok dan menagih dadah C Eating sweets and rubbing eyes. /akan gula-gula dan menggosok mata. $ 6itting and biting finger nails. 'uduk dan menggigit kuku.

)-.

What is meant by a translucent material ? Apakah yang dimaksudkan dengan bahan lut#ahaya ?

material that does not allow light to pass through it ahan yang tidak membolehkan #ahaya melaluinya " material that only allows some light to pass through it ahan yang membenarkan sebahagian #ahaya melaluinya

material that allows all light to pass through it ahan yang membenarkan kesemua #ahaya melaluinya

material that allows only bright light to pass through it 12

ahan yang hanya membenarkan #ahaya yang terang melaluinya

):.

$iagram '+ shows an investigation conducted by a pupil. !ajah $) menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh seorang budak.

$iagram '+ !ajah $)

What conclusion can you ma#e based on the investigation above ? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan di atas?

6ponge is an absorbent material Span merupakan bahan yang boleh menyerap air " >lass is a waterproof material Ka#a merupakan bahan yang kalis air

C !he bea#er absorbs some of the water ikar menyerap sebahagian air $ 6ponge cannot float on water Span tidak dapat terapung di atas air

13

)..

Which of the following are man?made materials ? Antara berikut, manakah bahan buatan manusia? I 2ubber ;etah III <lastic plasti# I; Clay tanah liat C III and I; only %%% dan %4 sahaja I and I; only % dan %4 saha3a

II 6ynthetic cloth Kain sintetik I and II only % dan %% sahaja " II and III only %% dan %%% sahaja

)/. Which of the following are members of the 6olar 6ystem ? Antara berikut, yang yang manakah ahli Sistem Suria ? I @eteoroid /eteoroid II Aatural satellite Satelit semulajadi III Earth umi I; Constellation buruj

I and II only I, dan II saha3a " I, II and III only %, %%, dan %%% sahaja C I, II and I; only %, %%, dan %4 sahaja $ I, III and I; only %, %%%, dan %: sahaja

14

15

)4.

Which of the following statements is true about planets ? Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang planet? ll planets are made of ice. Semua planet terbentuk daripada ais " ll planets encircle the sun Semua planet mengelilingi /atahari ll planets are of the same si*e Semua planet mempunyai sai( yang sama ll planets have natural satellites. Semua planet mempunyai satelit semulajadi

+5.

@r 7amal, the principal, is going to give a speech to the parents and pupils at the school field. What should he use to ma#e sure the parents and pupils can hear him ? <n#ik Kamal, seorang ;uru besar, akan memberi u#apan kepada para ibu bapa dan juga murid- murid di padang sekolah. Apakah yang harus beliau gunakan untuk memastikan semua ibu bapa dan murid-murid dapat mendengar beliau? !elescope Teleskop " !elephone Telefon C %earing aid Alat pembantu pendengaran $ 8oud hailer <embesar suara

16

Section B [ 20 Marks ] nswer all questions. =awab semua soalan '. $iagram ' shows an investigation. !wo rabbits of the same weight are #ept in two cages labelled 0 and 1. !ajah $ menunjukkan satu penyiasatan. 'ua ekor arnab yang mempunyai berat yang sama disimpan di dalam dua sangkar yang dilabelkan - dan +.

Cage X Sangkar X 2abbit Arnab

Cage Y Sangkar Y

Water Air ,ood /akanan Rabbit in cage X still ali e a!ter !i e "a#s Rabbit in cage Y "ie" a!ter !i e "a#s Arnab dalam sangkar X masih hidup Arnab dalam sangkar Y mati selepas lima selepas lima hari hari

$iagram '( B !ajah $,

aC What is the purpose of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan di atas ? DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD E ' mar# C> $ markah ?

17

bC In this investigation, state F 'alam penyiasatan ini, nyatakan @ iC What to c$ange Pembolehubah yang dimanipulasi > berubah-ubah ? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

iiC What to kept t$e sa%e Pembolehubah yang sama AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA E ) mar#s C> & markah ?

cC 6tate one obser ation from the investigation. Byatakan satu pemerhatian daripada penyiasatan di atas. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD E ' mar# C> $ markah ?

dC 6tate one in!erence & reason ' based on the observation stated in ' E c C. Byatakan satu inferens ( sebab ) berdasarkan pemerhatian yang dinyatakan dalam $>#?. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD E ' mar# C> $ markah?

18

). !he table below shows some information on the diameter of some planets and the distance of the planets from the 6un of some planets in the 6olar 6ystem. =adual di bawah menunjukkan satu maklumat tentang diameter beberapa planet dan jarak planet-planet tersebut dari /atahari. (lanets Planet Dia%eter &k%' Distance o! t$e planets !ro% t$e Sun &k%' "arak planet dari Matahari Mercur # tarid -55 )enus !uhrah ') 555 *art$ Bumi ')/5 Mars Marikh .555 +upiter Musytari '(5 555 ,ranus ,ranus -) 555 -eptune -eptun +555

:5

''5

'-5

)+5

./5

)455

:555

$iagram '- B !ajah $* aC 6tate one relations$ip between t$e planets and the "istance o! t$e planets !ro% t$e Sun. Byatakan satu hubungan antara planet dan jarak planet dari Matahari.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD E ' mar#s C>$ markah? bC 6tate which of the planet is Byatakan yang manakah planet

i.

the biggest paling besar AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ii.

the smallest paling ke#il AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA E ) mar#s C>& markah?

19

cC

<redict which planet will have a temperature that is not too cold compared to the temperature on Earth. !amalkan planet yang manakah mempunyai suhu yang sederhana sejuk berbanding suhu di umi.

E ' mar# C>$ markah?

+. $iagram ': below shows three different shapes on a grid with every squares are same area and labelled as <, G and 2. !ajah $3 di bawah menunjukkan tiga bentuk yang berlainan di atas grid yang mempunyai luas segiempat yang sama dan berlabel P, C dan !.

$iagram ': !ajah $3

aC iC If the side of each square is 2 c%, calculate t$e area of shapes <, G and 2. =ika panjang sisi setiap segi empat sama adalah # $m% kirakan luas bentuk P, C dan !.

<F DDDDDDDDDDDDDDDDDD GF DDDDDDDDDDDDDDDDD

2F DDDDDDDDDDDDDDDDD

20

E+ mar#s B ) markahC bC Which shapes have the same area ? /anakah bentuk yang mempunyai luas yang sama ? DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD E' mar#C>$ markahC

(.

li carried out an investigation on measurements. %e measured the mass of three "i!!erent si/es o! 0ater%elon. !he table in diagram ( below shows his results. Ali telah menjalankan penyiasatan mengenai pengukuran. 'ia menyukat jisim buah tembikai yang berlainan sai&. =adual dalam rajah , di bawah menunjukkan keputusan bagi penyiasatannya.

1ater%elon 'embikai

Mass & kg ' "isim ( kg )


$iagram '. !ajah $5

aC

What is the purpose of the investigation ? Apakah tujuan penyiasatan ini ? DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD E' mar# C> $ markah C

bC

6tate which watermelon is $ea ier ? Byatakan tembikai yang manakah yang lebih berat ?

21

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA E' mar# C>$markahC

cC

6tate one reason from your answer in EbC. Byatakan satu sebab berdasarkan jawapan anda di >b?.

E ' mar# C>$markahC

dC In this investigation& 'alam penyiasatan ini" iC What is changed Emanipulated variableC? Apakah pembolehubah yang berubah >dimanipulasi?? DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD E' mar# C> $ markahC What is observed Eresponding variableC? Apakah pembolehubah yang bergerak balas? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA E' mar# C >$ markahC What is being #ept the same? Apakah pembolehubah yang sama > dimalarkan ?? DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD E' mar# C> $ markahC

iiC

iiiC

2$e si/e o! 0ater%elon a!!ects t$e 0eig$t o! t$e 0ater%elon Sai& buah tembikai mempengaruhi berat buah tembikai itu

eC 6tate the relations$ip based on the statement above. Byatakan hubungan berdasarkan pernyataan di atas.

22

E' mar# C> $ markahC 3333333333 *-D O4 .,*S25O-S 3333333333 3333333333 S(A)A* 'AMA' 3333333333

<repared by, 'isediakan oleh,

Chec#ed by, 'isemak oleh,

;erified by, 'isahkan oleh,

DDDDDDDDDDDDD E2asyada 2ahimC 6cience !eacher

DDDDDDDDDDDDDDDD E6iti %anifah 2ahmatC %ead of 6cience <anel

DDDDDDDDDDDDDD E7hati3ah bdullahC 6enior cademic ssistant

23