Anda di halaman 1dari 10

80 Kesalahan tatabahasa yang lazim

1. pecahan ditulis di akhir ayat bukan di tengah 1. dua setengah kilogram ( X ) 2. dua kilogram setengah ( ) 3. tiga setengah minit ( X ) 4. lima liter suku ( ) 5. tiga suku jam ( X ) 6. tiga jam suku () 2. ayat pasif (kata ganti nama 1,2) tiada oleh , di KGN 1. Roti itu dimakan oleh saya. ( X ) 2. Roti itu saya makan. ( ) 3. Roti itu kamu makan. ( ) 4. Roti itu dimakan oleh mereka.( ) 5. Roti itu mereka makan. ( X ) . membuat " berbuat # abstrak"bukan benda 1. angan mem!uat !ising. ( X ) 2. angan !er!uat !ising. ( ) 3. !er!uat !egitu ( ) 4. mem!uat !egitu ( X ) 5. !er!uat demikian ( ) $. antara (bukan tempat) " di antara(tempat) 1. "ntara ho!i saya ialah mem!a#a !uku. ( ) 2. $i antara ho!i saya ialah mem!a#a !uku. ( X ) 3. Rumah saya terletak di antara tingkat satu dengan tingkat tiga. ( ) 4. %atihah duduk di antara ulia dengan &ariam. ( ) 5. "ntara alat'alat tulis yang di!eli olehnya ialah (ensel) (em!aris) (en dan (emadam. ( X ) %. di dalam (lubang"ruang) " dalam (abstrak"tidak nampak) 1. di dalam ingatannya ( X ) 2. dalam ingatannya ( ) 3. di dalam !ilik ( ) 4. dalam mesyuarat ( ) 5. di dalam hatinya ( X ) &. ialah (kata nama ,kata ker'a) " adalah (kata sendi,kata ad'ektif) 1. Ramli ialah a!ang saya. ( ) 2. Ramli adalah a!ang saya. ( X ) 3. &esyuarat itu adalah dari (ukul *+,, (agi hingga 1,+,, (agi. ( ) 4. -un#a (en#emaran adalah se(erti (em!uangan sisa toksik oleh (ihak kilang. ( ) 5. .o!i saya adalah !ermain !adminton. ( X ) (.))))) 'angan # *arap saha'a 1. .ara( jangan merokok. ( ) 2. /ila jangan merokok. ( X ) 3. 0olong jangan merokok. ( X ) 4. 1sah jangan merokok. ( X ) 5. angan merokok. ( ) +. meN,!,i (orang) " meN,!,kan (benda) kecuali meN,..,ki (benda) 1. menasihati "li ( ) 2. menasihatkan "li ( X ) 3. menghidangkan tetamu ( X ) 4. menghidangkan nasi lemak untuk tetamu ( ) 5. menaikkan !endera ( X ) 6. menganugerahi 2n#ik "3im ( ) 4. menganugerahkan (ingat ke!esaran () ada di!!!!!!!!!!!oleh!!!!

*. menaiki taktha () 5. menaiki kereta a(i () 1,. menaikkan lori sa6it (X) -. (orang)di,!,i(benda) " (benda) di,!,kan (orang) 1. -ingat ke#emerlangan dihadiahkan ke(ada %atimah. ( ) 2. %atimah dihadiahkan (ingat ke#emerlangan. ( X ) 3. %atimah dihadiahi (ingat ke#emerlangan. ( ) 4. &enteri itu dianugerahkan (ingat ke!esaran. ( X ) 5. -ingat ke!esaran dianugerahkan ke(ada menteri itu. ( ) 1.. memper (kata ad'ektif) " memper,!,kan (kata ker'a) 1. mem(erdalamkan lu!ang itu ( 7 ) 2. mem(erdalam lu!ang itu ( ) 3. mendalamkan lu!ang itu ( ) 4. mem(erkatakan hal itu ( ) 5. mem(erkata hal itu ( 7 ) 11. memperisterikan (mengah/inkan orang lain) memperisteri(berkah/in dengannya) 1. .aji 8sa mem(eristerikan seorang gadis kam(ung. ( X ) 2. .aji 8sa mem(eristeri seorang gadis kam(ung. ( ) 3. .aji 8sa mem(eristerikan anak lelakinya dengan seorang gadis kam(ung. ( ) 4. .aji 8sa mem(eristeri anak lelakinya dengan seorang gadis kam(ung. ( X ) 5. .aji 8sa mem(ersuamikan anak daranya dengan seorang (emuda kam(ung. ( ) 12. meN,!,kan(orang) # buat"beli untuk orang lain 1. /iti 9urhali3a mem!uatkan ayahnya se#a6an teh. ( ) 2. /iti 9urhali3a mem!uat ayahnya se#a6an teh. ( X ) 3. :akak menjahitkan i!unya se(asang !aju kurung. ( ) 4. :akak menjahit i!unya se(asang !aju kurung. ( X ) 5. :akak menjahit se(asang !aju kurung untuk i!unya. ( ) 1 . kata bilangan 0ber1 # 22 1. !er(uluh tahun ( X ) 2. !er(uluh'(uluh tahun ( ) 3. !eri!u'ri!u (enonton ( ) 4. !eri!u (enonton ( X ) 5. ri!uan (enonton ( ) 1$. kata bilangan 0ke1 # 22 ,tidak perlu pen'odoh bilangan 1. kedua'dua anaknya ( ) 2. kedua anaknya ( X ) 3. anaknya yang kedua ( ) 4. ketiga'tiga ekor ku#ing itu ( X ) 5. ketiga'tiga ku#ing itu ( ) 1%.kata bilangan # 3 1 1. semua murid'murid ( X ) 2. semua murid ( ) 3. (ara (elajar ( ) 4. semua kanak'kanak ( ) 5. ramai !udak ( ) 1&. ramai (meriah"seronok) " banyak (bilangan"bukan suasana) 1. Ramai (elanggan di (asar raya itu. ( ) 2. ;anyak (elanggan di (asar raya itu. ( X ) 3. Ramai orang menonton konsert nasyid itu. ( ) 4. <rang ramai menonton konsert nasyid itu. ( ) 5. 1sta3 "=il .ayy mem(unyai !anyak (eminat ( ) 1(. 4eN,!,kan(5678K 9:;<= 5:N58NG) " ber (878 5:N58NG) 1. >ikgu 9orida men#eritakan tentang (engalamannya. ( X)

2. >ikgu 9orida men#eritakan (engalamannya. ( ) 3. >ikgu 9orida !er#erita tentang (engalamannya. ( ) 4. .am!ali sentiasa memikirkan masalah dirinya. ( ) 5. .am!ali sentiasa !er?ikir masalah dirinya. ( X ) 1+. kata bantu dalam ayat pasif # >:3:<=4 ?;8NG 1. @au itu akan saya !uat. ( ) 2. @au itu saya akan !uat. ( X ) 3. /urat itu telah saya tulis. ( ) 4. /urat itu saya telah tulis. ( X ) 5. <rang gila itu (ernah kamu lihatA ( ) 1-. sebab (K858 >:N76 N848 83>5;8K) Kerana (K858 *=3=NG) " oleh sebab(K858 *=3=NG) " oleh kerana(>8<8*) 1. alil tidak datang ke sekolah se!a! demam. ( X ) 2. alil tidak datang ke sekolah kerana demam. ( ) 3. alil tidak datang ke sekolah oleh se!a! demam. ( ) 4. alil tidak datang ke sekolah oleh kerana demam. ( X ) 5. ,leh se!a! demam alil tidak datang ke sekolah. ( ) 2.. ia >6NK?9: bagi dia (Kata Ganti Nama 7iri ?rang Kedua) hanya untuk 48N=>68 1. /aya ada seekor ku#ing. 8a !ernama /i >omel. ( X ) 2. /aya ada seekor ku#ing yang !ernama /i >omel. ( ) 3. :amus itu sangat mahal. 8a !erharga R&6,.,,. ( X ) 4. ;ersika( rajin amat (enting kerana ia menjamin kejayaan. ( X ) 5. :ereta /aBBy !uatan &alaysia.8anya sangat murah.( X ) 21. ayat pasif # ( 'enis@ 1.di..oleh, 2. di, . kena..oleh, $. kena.., %. ter!oleh, &. ke!.an, (. tiada di oleh(KGN 1,2) 1. :uih itu dimakan oleh !a(a. ( ) 2. :uih itu dimakan !a(a. ( ) 3. :uih itu dimakan oleh !a(a. ( ) 4. :uih itu termakan oleh !a(a. ( ) 5. :uih itu termakan !a(a. ( 7 ) 6. :uih itu kena makan oleh !a(a. ( ) 4. :uih itu kena makan !a(a. ( ) *. -en#uri itu tertangka( (olis. ( 7 ) 5. -en#uri itu kena tangka( (olis. ( ) 1,. $ia !asah kuyu( kerana kehujanan. ( ) 11. /aya tertarik dengan keindahan tasik itu. ( 7 ) 12. /aya tertarik oleh keindahan tasik itu. ( ) 22. angka,huruf # ada (dalam penulisan angka 1 hingga 1. elok ditulis dengan perkataan. 8ngka 11 dan seterusnya ditulis dalam bentuk nombor) 1. 155,an ( X ) 2. 155,'an ( ) 3. 155, C an ( X ) 4. lima (uluhan ( ) 5. lima (uluh an ( X ) 2 . lain # di akhir ayat,1A 1. masalah'masalah lain ( ) 2. lain'lain masalah ( 7 ) 3. (erkara'(erkara lain ( ) 4. lain'lain (erkara ( 7 ) 5. hal'hal lain ( 7 ) 2$. akan # tiada imbuhan 1. menyayangi akan anaknya ( 7 ) 2. sayang akan anaknya ( ) 3. sayang anaknya ( 7 ) 4. merindui i!unya ( )

5. rindu akan anaknya ( ) 2%. saling # 1A,tidak perlu ganda 1. $aud dan "ri? saling kejar'mengejar ( 7 ) 2. $aud dan "ri? saling mengejar ( ) 3. $aud dan "ri? kejar'mengejar ( ) 4. -erom(ak dan anggota (olis itu saling menem!ak. ( ) 5. -erom(ak dan anggota (olis itu tem!ak'menem!ak. ( ) 2&. kata ganda bagi imbuhan pin'aman#2A 1. juru'juruter!ang ( 7 ) 2. juruter!ang'juruter!ang ( ) 3. olahraga6an'olahraga6an ( ) 4. olah'olahraga6an ( 7 ) 5. seniman'seniman ( ) 2(. kata ganda bagi kata nama # 2A kata pertama 1. guru'guru !esar ( )D!anyak guru !esar 2. guru !esar'guru !esar ( 7 ) 3. guru !esar'!esar ( )D!anyak guru yang !esar 4. alat'alat tulis ( 7 ) 5. alat tulis'alat tulis ( ) 2+. kata penguat bebas#sas 1. sangat #antik ( ) 2. #antik sangat ( ) 3. amat kejam ( ) 4. kejam amat ( ) 5. !ijak sungguh ( ) 2-. sekali # tidak perlu ter dan paling 1. :E>> tertinggi sekali. ( ) 2. :E>> tertinggi. ( ) 3. :E>> tinggi sekali. ( ) 4. :E>> (aling tinggi sekali . ( 7 ) 5. :E>> tinggi sekali. ( ) .. ku" kau # 1 perkataan ,kau tidak boleh di akhir, tidak boleh ada kah,tiada imbuhan 1. ;uku itu telah kuam!il. ( ) 2. ;uku itu telah kumengam!il. ( 7 ) 3. :e mana kau(ergi tadiA ( ) 4. 8tu adikkauA ( X ) 5. :ausakitkahA(X) 1. kah # kata tanya a/al ayat mesti ada,di akhir ayat tidak perlu, di tengah boleh 1. /ia(akah nama saudariA ( ) 2. /ia(a nama saudariA ( 7 ) 3. 9ama saudari sia(aA ( ) 4. 9ama saudari sia(akahA ( 7 ) 5. Fang manakah !asikal kamu A ( ) 6. >ikgu "li sudah datangkahA ( 7 ) 4. >ikgu "li sudah datang A ( ) *. /udah datangkah >ikgu "liA ( ) 2. baharu #benda " baru#masa#94;">94 sama 1. "!u ;akar memakai !aju !aharu. ( ) 2. "!u ;akar memakai !aju !aru. ( 7 ) 3. $ia !aru sam(ai (agi tadi. ( ) 4. -engantin !aru itu !aru sam(ai dengan kereta !aru. ( 7 ) 5. ;aru'!aru ini) terda(at kes ragut di kam(ung saya. ( )

. apaB " apa,apa " manaB " mana,mana " bila,bila " siapa,siapa 1. /aya tidak tahu a(a yang !erlaku. ( 7 ) 2. /aya tidak tahu a(a'a(a yang !erlaku. ( ) 3. :ami tidak ke mana'mana semalam. ( ) 4. :ami tidak ke mana semalam. ( 7 ) 5. $atanglah ke rumah saya !ila ada masa. ( 7 ) $. ber,!,kan#kata sendi tidak perlu " ber 1. <rang tua itu tidur !ertilamkan surat kha!ar lama. ( ) 2. <rang tua itu tidur !ertilam surat kha!ar lama. ( 7 ) 3. <rang tua itu tidur !ertilamkan dengan surat kha!ar lama. ( 7 ) 4. "hli (engaka( itu men#ari jalan !er(andukan (eta. ( ) 5. "yah tidur !er!antalkan dengan lengan. ( 7 ) %. belaka # 3 1 1. ;aju itu murah'murah !elaka. 2. ;aju'!aju itu #antik'#antik !elaka. ( 7 ) 3. &ereka !ijak'!ijak !elaka. ( 7 ) 4. &ereka !ijak !elaka. ( ) 5. &ereka'mereka !ijak'!ijak !elaka. ( 7 ) &. daripada!.kepada#perbeCaan " dari!..ke#masa,'arak,tempat 1. &arkah ;ahasa &elayunya telah meningkat dari *,G ke 5,G. (7) 2. &arkah ;ahasa &elayunya telah meningkat dari(ada *,G ke(ada 5,G. 3. .arga minyak (etrol telah naik dari(ada R&1.,, ke(ada R&1.1, seliter. ( ) 4. .arga minyak (etrol telah naik dari R&1.,, ke(ada R&1.1, seliter. ( 7 ) 5. arak dari 0a(ah ke /lim RiBer ialah 5,km. ( ) (. boleh#keiCinan " dapat#memperoleh,guna tenaga 1. :amu !oleh !alik setelah menyia(kan kerja itu. ( ) 2. /ele(as kakinya sem!uh)dia !oleh menunggang !asikal. ( 7 ) 3. $ia !oleh menja6a! soalan itu dengan te(at. ( 7 ) 4. $ia da(at menja6a! soalan itu dengan te(at. ( ) 5. "(a!ila mem!a#a surat kha!ar) kita !oleh mengetahui (el!agai !erita terkini. ( 7 ) +. kata bantu# boleh bersama 1. /aya belum pernah makan durian. ( ) 2. "dik Eilyana masih belum !ersekolah. ( ) 3. :arim -in masih sedang menulis surat.( ) 4. Fatimah sudah pernah mela6at e(un. ( ) 5. -uan @ong sedang hendak ke (asar. ( ) -. sekalian # 3 1 1. -ara hadirin sekalian) ( 7 ) 2. .adirin sekalian) ( ) 3. .adirin yang dihormati) ( ) 4. .adirin yang dihormati sekalian) ( ) 5. 0uan'tuan dan (uan'(uan) ( ) $.. hanya " saha'a# tidak boleh bersama 1. Eamin akan !erada di 8(oh hanya seminggu sahaja. ( 7 ) 2. Eamin akan !erada di 8(oh hanya seminggu. ( ) 3. Eamin akan !erada di 8(oh seminggu sahaja. ( ) 4. .anya /hi &ei Eing yang lulus ujian itu. ( ) 5. /hi &ei Eing sahaja yang lulus ujian itu. ( ) $1. *ukum 7,4 (7iterangkan 4enerangkan) 1. alat (engha6a dingin ( 7 ) 2. alat ha6a dingin ( 7 ) 3. (endingin ha6a ( ) D ha6a yang (anas (erlu didinginkan 4. (engha6a dingin ( 7 ) 5. (enyaman udara ( )

$2. isme bukan isma 1. nasionalisma ( 7 ) 2. nasionalisme ( ) 3. (lasma ( ) 4. (lasme ( 7 ) 5. (atriotisme ( ) 6. Bandalisma ( 7 ) $ . kami sekeluarga " kami semua " kita semua# tidak perlu ulang 3 1. /aya dan keluarga akan !erkelah di 0eluk ;atik. ( ) :ami sekeluarga akan (ergi esok. ( 7 ) 2. /aya dan keluarga akan !erkelah di 0eluk ;atik. ( ) :ami akan (ergi esok. ( ) 3. :ami semua akan !erkelah di 0eluk ;atik. ( 7 ) 4. :ami akan !erkelah di 0eluk ;atik. ( ) 5. :ita semua haruslah !ekerjasama. ( 7 ) $$. di # sudah tiba,sedia ada " ke belum tiba 1. &ereka sudah sam(ai di 0a(ah. ( ) 2. &ereka sudah sam(ai ke 0a(ah. ( 7 ) 3. "(a!ila mereka ti!a di te(i (antai) mereka (un mem!ina khemah. ( ) 4. "(a!ila mereka ti!a ke te(i (antai) mereka (un mem!ina khemah. ( 7 ) 5. :ami akan (ergi ke sana se!entar lagi. ( ) $%. 1. menengok teleBisyen ( ) 2. menonton teleBisyen ( ) 3. memotong getah ( 7 ) D lisan 4. menoreh getah ( ) 5. menggantung !aju di am(aian ( 7 )D menyidai $&. manakala # 2, .. orang " sementara#1 orang 1. 8!u menanak nasi sementara kakak saya menyiang ikan.(7) 2. 8!u menanak nasi manakala kakak saya menyiang ikan. 3. "3mi mem!a#a !uku sementara menunggu !a(anya (ulang. ( ) 4. /ementara menunggu !a(anya (ulang) "3mi mem!a#a !uku.( ) 5. $anny menya(u sam(ah manakala .alim men#u#i tandas. ( ) $(. atas#bukan tempat " di atas# tempat 1. 0erima kasih atas (ertolongan saudara. ( ) 2. 0erima kasih di atas (ertolongan saudara. ( 7 ) 3. 0ahniah di atas kejayaan kamu. ( 7 ) 4. ;uku kamu ada di atas meja itu. ( ) 5. ;urung !erter!angan di atas a6an. ( 7 ) $+. kata tanya dalam ayat penyata # tidak boleh 1. /aya tidak tahu sia(a namanya. ( 7 ) 2. /aya tidak tahu namanya. ( ) 3. -olis akan menangka( sia(a yang men#uri. ( 7 ) 4. /aya tidak tahu di mana >ikgu /haari tinggal.( 7 ) 5. /aya tidak tahu tem(at tinggal >ikgu /haari. ( ) $-. tidak#kata ker'a,kata ad'ektif " bukan#kata nama, 1. $ia !ukan a!ang saya. ( ) 2. :om(uter ini !ukan !erat.( 7 ) 3. /oalan ini !ukan susah. ( 7 ) 4. /oalan ini tidak susah. ( ) 5. Hillian tidak suka !ermain !ola se(ak. ( ) %.. mempunyai# untuk orang, hai/an " terdapat " ada 1. /ekolah saya mem(unyai se!uah (adang. ( 7 ) 2. /ekolah saya terda(at se!uah (adang. ( ) 3. /ekolah saya ada se!uah (adang. ( )

4. /emua serangga mem(unyai enam kaki. ( ) 5. /aya mem(unyai em(at orang anak. ( ) %1. untuk # diperuntukkan sesuatu bagi # mendapat sesuatu,pendapat,boleh tukar ganti dengan 0untuk1 (ka'i ayatnya) 1. 8tulah satu (engalaman indah untuk diri saya. ( 7 ) 2. 8tulah satu (engalaman indah !agi diri saya. ( ) 3. ;agi diri saya itulah satu (engalaman indah. ( ) 4. -asukan tentera !erjuang demi untuk negara. ( 7 ) 5. "srama itu adalah !agi (elajar'(elajar tingkatan 1.( ) %2. kata,kata singkat (untuk dialog dalam karangan cerita dan karangan lain seumpamanya) 1. tak mau DIIIIItidak mahuIIIIIII 2. tak tau DIIIIItidak tahuIII 4. mak saya DIIIIemak sayaIIII 5. tuk saya DIIIIdatuk sayaIIIIIIII 6. dah tau DIIIIsudah tahuIIIIIIII 4. kak saya DIIIIkakak sayaIIIIIIII *. tak nak DIIIItidak hendakIIIIII % . adakah# ya,tidak " apakah#benda, perkara, hai/an 1. "dakah kamu sakitA ( ) 2. "(akah kamu sakitA ( X ) 3. "(akah nama hai6an ituA ( ) 4. "dakah yang ada di dalam kotak ituA ( X ) 5. "(akah yang terjadiA ( ) %$. dan sebagainya #sama 'enis " dan lain,lain lagi# berlainan 'enis 1. 9elayan itu menda(at !anyak ikan se(erti ikan (ari) ikan (arang dan se!againya. ( ) 2. 9elayan itu menda(at !anyak ikan se(erti ikan (ari) ikan (arang dan lain'lain lagi. ( 7 ) 3. :amus) !uku rujukan) !uku #erita dan lain'lain lagi da di dalam (er(ustakaan itu. ( 7 ) 4. :amus) !uku rujukan) !uku #erita dan se!againya ada di dalam (er(ustakaan itu. ( ) 5. ;uah'!uahan tidak !ermusim adalah se(erti nanas)#iku) (isang dan lain'lain lagi.( 7 ) %%. raya # 2 perkataan kecuali di'adikan nama khas 1. (asar raya ( ) 2. (asaraya ( 7 ) 3. !andar raya ( ) 4. ;andaraya :uala Eum(ur ( ) 5. ;andar Raya :uala Eum(ur ( 7 ) 6. ;andaraya 8(oh ( ) 4. (ilihan raya ( ) *. jalan raya ( ) 5. hari raya ( ) 1,. le!uhraya ( 7 ) %&. goreng # nak makan"goreng apaB 1. /aya suka goreng (isang. ( 7 ) 2. /aya suka (isang goreng. ( ) 3. 0olong goreng (isang itu. ( ) 4. Horeng (isang itu digoreng oleh i!u saya. ( 7 ) 5. /aya suka menggoreng (isang. ( ) %(. kepada " ke # tidak perlu selepas kata ker'a kecuali melaporkan, melancong, mela/at (tempat) 1. mem!eritahu ke(ada >ikgu /iti ( 7 ) 2. mem!eritahu >ikgu /iti ( ) 3. mela6at ke :uala Eum(ur ( 7 ) 4. mela6at ke datuknya ( 7 ) 5. mela(orkan ke(ada (ihak (olis ( ) 6. kami mela6at nenek di kam(ung ( ) 4. ke hos(ital untuk mela6at ka6an ( )

%+.ter # ada sangat atau Kata 9enguat, salah diletakkan pada Kata 8d'ektif. 1. $ia tersangat nakal. ( ) 2. $ia sangat ternakal. ( 7 ) 3. ;aju itu amat termahal. ( 7 ) 4. ;aju itu amat mahal. ( ) 5. ;aju itu termahal. ( ) %-. ke!!ke " untuk!..untuk!.. " di!!di # 4esti dua kali 1. /aya tidak tahu sama ada dia ke 8(oh atau ke ohor. ( ) 2. /aya tidak tahu sama ada dia ke 8(oh atau ohor. ( 7 ) 3. .adiah ini adalah untuk i!u !ukan ayah. ( 7 ) 4. .adiah ini adalah untuk i!u !ukan untuk ayah. ( ) 5. :ami tidak (asti sama ada kakak kamu ada di kantin atau (er(ustakaan. ( 7 ) &.. se!! " se!..se # 4esti se! dua kali , .!. 1. dari masa ke semasa ( 7 ) 2. dari semasa ke semasa ( ) 3. dari masa ke masa ( ) 4. dari hari ke hari ( ) 5. dari hari ke sehari ( 7 ) &1. setengah # D " sesetengah # 'umlah, sebilangan 1. /etengah orang tidak suka akan durian. ( 7 ) 2. /esetengah orang tidak suka akan durian. ( ) 3. /etengah'setengah orang tidak suka akan durian. ( ) 4. /etengah'tengah orang tidak suka akan durian. ( 7 ) 5. /etengah dari(ada se!uku roti itu dimakan "ri?. ( ) &2. beberapa # 'umlah " berapa # soalan 1. ;e!era(a orang (elajar telah menyertai kursus itu. ( ) 2. ;e!era(a (elajar telah menyertai kursus itu. ( 7 ) 3. ;era(a orang (elajar telah menyertai kursus itu. ( 7 ) 4. ;era(a orang (elajarkah telah menyertai kursus ituA ( ) 5. e!era(a hari yang lalu) saya tidak sihat. ( ) & . # hendak makan apaB naik apaB ke manaB 1. !as mini ( ) 2. mini !as ( 7 ) 3. sos #ili ( ) 4. #ili sos ( 7 ) 5. "minah :edai ahit ( 7 ) &$. telur apa B ayam apa B daging apaB 1. ayam telur ( ) 2. telur ayam ( ) 3. ayam daging ( ) 4. daging ayam ( ) 5. kuning telur ( ) &%. 1. 3ahasa 4elayu ( E ) # nama khas bagi mata pela'aran 2. !ahasa &elayu ( ) D nama am !agi !ahasa 3. !er!ahasa &elayu ( ) 4. !er;ahasa &elayu ( 7 ) 5 ?asih ;ahasa 8nggeris ( 7 ) &&. benda F orang 1. !a(a kereta ( 7 ) 2. kereta !a(a ( ) 3. saya (unya 6ang ( 7 ) 4. 6ang saya ( )

&(. kata ganda separa F ber!an # 3 1, 1 3 1. dedaun !erguguran ( 7 ) 2. daun !erguguran ( ) 3. lelayang !ergantungan ( ) 4. layang'layang !ergantungan ( ) 5. keka#ang !erta!uran ( 7 ) &+. selain # tidak perlu daripada,dari 1. /elain dari(ada mengaji) dia juga ter(aksa mengulang kaji hari ini. ( 7 ) 2. /elain dari mengaji) dia juga ter(aksa mengulang kaji hari ini. ( 7 ) 3. /elain mengaji) dia juga ter(aksa mengulang kaji hari ini. ( ) 4. :ita mestilah rajin./elain itu)kita haruslah !erani. ( ) 5. :ita mestilah rajin./elain dari itu)kita haruslah !erani ( 7 ) &-. (.rang) menghiaskan "(3enda) menghiasi "(benda) mengotori (orang)mengotorkan 1. &ereka sedang menghiaskan (entas itu. ( ) 2. &ereka sedang menghiasi (entas itu. ( 7 ) 3. -el!agai !unga menghiaskan (entas itu. ( 7 ) 4. -el!agai !unga menghiasi (entas itu. ( ) 5. "dik mengotori lantai itu. ( 7 ) (.. pen'odoh bilangan 1. seketul (emadam ( ) 2. seutas tali leher( 7 ) 3. se!uah jam dinding ( ) 4. se(uluh !utir telur ayam ( ) 5. lima !uah rumah'rumah ( 7 ) (1. sa'a (saha'a), 'uga , lagi # di akhir 1. Rumah saya rumah !atu juga.( ) 2. Rumah saya juga rumah !atu.( 7 ) 3. Hadis itu tersenyum saja. ( ) 4. Hadis itu saja tersenyum. ( 7 ) 5. .aji "li ke &akkah lagi.( ) (2. kata penguat(tidak perlu) F kata ganda berirama 1. Ram!ut "?i=ah sangat kusut'masai. ( 7 ) 2. Ram!ut "?i=ah kusut'masai. ( ) 3. /uasana di (asar malam itu sungguh riuh'rendah. ( 7 ) 4. /uasana di (asar malam itu riuh'rendah. ( ) 5. alan raya ke >ameron .ighlands !engkang'!engkok. ( ) ( . berkali,kali " berulang kali # 3 1 , 1 3 1. $anny menggeleng'geleng ke(alanya !erkali'kali kerana tidak !ersetuju.( 7 ) 2. $anny menggeleng'geleng ke(alanya kerana tidak !ersetuju ( ) 3. $anny menggeleng ke(alanya !erkali'kali kerana tidak !ersetuju ( ) 4. Ramli mengangguk'angguk !erulang kali. ( 7 ) 5. Ramli mengangguk !erulang kali. ( ) ($. dia (betul) " dai (salah) 1. diari ( ) 2. dairi ( 7 ) 3. dailek ( 7 ) 4. dialek( ) 5. dialog( ) (%. di # tempat " pada # benda 1. "da setom(ok darah di !ajunya. ( 7 ) 2. "da setom(ok darah (ada !ajunya. ( ) 3. $oktor mem!alut luka (ada kakinya. ( ) 4. $oktor mem!alut luka di kakinya. ( 7 ) 5. angan !ersandar di dinding itu. ( 7 )

(%. ayat songsang 1. (ende(anan ?rasa kerja transiti?) 2. (ende(anan ?rasa kerja tak transiti? 3. (ende(anan ?rasa adjekti? 4. (ende(anan ?rasa sendiJkata hu!ung 1. /edang mem!a#a !uku murid itu. ( ) 2. 0ertidur &a6i di situ. ( ) 3. /ungguh !esar sekolah itu.( ) 4. :e &akkah lagi .aji "li. ( ) 5. :e 8(oh >ikgu .aslina (agi tadi. ( ) (&. (pesakit)men'alani " (doktor)men'alankan 1. $oktor 0an sedang menjalankan (em!edahan itu.( ) 2. $oktor 0an sedang menjalani (em!edahan itu. ( 7 ) ((. dia # rakan@ /alaupun sebagai ketua kelas " beliau # ada pangkat,'a/atan (tidak semestinya terkenal sahaja) 1. :etua :elas 6 &erah ialah "li. $ia !aik hati. ( ) 2. :etua :elas 6 &erah ialah "li. ;eliau !aik hati. ( 7 ) 3. "malina (elajar ter!aik /-&. $ia memang rajin. ( 7 ) 4. "malina (elajar ter!aik /-&. ;eliau memang rajin. ( ) 5. "malina (elajar ter!aik /-&. 8a memang rajin. ( ) (+. Guru 3esar # nama khas 'a/atan guru !esar D kata majmukJumumJam 1. ;a(a saya guru !esar.( ) 2. ;a(a saya Huru ;esar di /:. Hunung Ra(at. ( ) 3. /emua guru !esar sedang !ermesyuarat. ( ) 4. /emua guru (enolong kanan sedang !ermesyuarat. ( ) 5. Huru -enolong :anan sekolah saya !aik hati. ( ) (-. kata bilangan F pen'odoh bilangan tidak perlu kecuali 0beberapa1 ) 1. se!ahagian orang murid( 7 ) 2. se!ahagian murid ( ) 3. segala ekor !inatang ( 7 ) 4. segala !inatang ( ) 5. setia( orang rakyat ( 7 ) +.. agar " supaya " 'ika " sekiranya # 1A 1. /aya !erdoa agar su(aya %atin !erjaya.( 7 ) 2. /aya !erdoa su(aya %atin !erjaya. ( ) 3. /aya !erdoa agar %atin !erjaya. ( ) 4. ika sekiranya saya terlu(a)tolong hu!ungi saya.( 7 ) 5. ika saya terlu(a) tolong hu!ungi saya ( )

10