Anda di halaman 1dari 29

APTITUD AM TAHUN 3 SESI 1 KONSEP

LEMBAGA PEPERIKSAAN

PENTAKSIRAN

Payne, 2002

Pembentukan modal insan yang lebih seimbang - Menilai produk akhir dan proses pembelajaran Fokus pentaksiran adalah untuk pembelajaran (Assessment for learning) bukan peperiksaan semata-mata Penekanan kepada JERI - aspirasi Falsafah Pendidikan Negara tercapai

Pengiktirafan kepada pencapaian akademik dan bukan akademik mengurangkan tekanan kepada guru, murid & ibu bapa Pendidikan bukan berorientasikan peperiksaan - penglibatan dalam kokurikulum ditingkatkan
4

KOMPONEN PENTAKSIRAN

PEPERIKSAAN PUSAT

DEFINISI APTITUD
Kubiszyn dan Borich (2003) mendefinisikan aptitud sebagai potensi atau kebolehan seseorang.

DEFINISI APTITUD
Salkind dan Rashmussen (2007) mendefinisikan aptitud sebagai ciri- ciri kebolehan individu yang mempunyai hubung kait dengan kebolehan individu mempelajari ilmu atau kemahiran.

DEFINISI APTITUD
Kebolehan seseorang dalam sesuatu bidang dan kebolehan mempelajari sesuatu, kebolehan spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan atau kapasiti seseorang itu untuk berjaya di dalam bidang yang akan diceburinya. Pelbagai definisi mengenai aptitud ini bolehlah disintesiskan sebagai kebolehan seseorang individu mempelajari sesuatu dan melakukan sesuatu kemahiran dengan mudah dan pantas.

APTITUD AM TAHUN 3

Aptitud Am

KEMAHIRAN DAN KONSTRUK

Mencipt a

Penilaian

Analisis

Aplikasi
Kefahaman

Pengetahuan

DEFINISI DOMAIN BAHASA


Ejaan yang betul dan memahami maksud perkataan Spelling and your understanding of words

Memahami idea dalam sesuatu perkataan Understand the ideas that words express Perlu membuat penaakulan atau reasoning Memahami sesuatu teks dan menyelesaikan masalah untuk membuat kesimpulan dan juga perlu membuat penaakulan Understanding a text and solving problem to make conclusion, also need to reason out

DEFINISI DOMAIN MATEMATIK/NUMERIK


Memahami sesuatu masalah matematik dan menyelesaikan masalah untuk membuat kesimpulan

Memahami rajah dan hubungkaitnya antara satu sama lain

Menguji bagaimana sesuatu nombor mempunyai hubungkait antara satu sama lain

TEORI PIAGET

Tahap sensori motor atau deria motor

Tahap praoperasi

Tahap operasi konkrit

Tahap operasi formal

KERANGKA KOSEP PEMBANGUNAN INSTRUMEN APTITUD TAHUN 3

CONTOH-CONTOH ITEM BAHASA MELAYU


Kemahiran perkataan
1. Pilih perkataan yang betul ejaannya. A. cerdek B . pintar C. bijaksanna

2. Pilih perkataan yang salah ejaannya. A. garang B. perama C. mesra 3. Pilih perkataan yang betul ejaannya. A. gerobook B. almari C. keruse

CONTOH-CONTOH ITEM BAHASA MELAYU


Kemahiran konsep verbal
7. Paru-paru adalah kepada manusia, insang adalah kepada A. semut B. kura-kura C. ikan 8. Cantik adalah lawan hodoh, manakala malas adalah lawan A. rajin B. lalai C. leka 9. Permaidani adalah untuk lantai, manakala langsir adalah untuk A. perabut B. tingkap C. bumbung

CONTOH-CONTOH ITEM BAHASA MELAYU


Kemahiran Aplikasi Kritikal (penyelesaian masalah)
Farid dan Amri adalah pemain bolasepak, tetapi Aziz dan Faris adalah pemain bola keranjang. Farid dan Faris adalah pemain tenis. 1. Siapakah pemain bolasepak dan tenis? A. Farid B. Amri C. Aziz D. Faris 2. Siapakah pemain tennis dan bola keranjang? A. Farid B. Amri C. Aziz D. Faris

CONTOH-CONTOH ITEM BAHASA INGGERIS


Item kemahiran perkataan (word skills)
1. One lion, many _____. A. lions B. lionss
C. lioness

2. Over the hills far away, Came little frogs hopping away, Croak, croak said the frogs, _____, _____ replied the ducks. A. Hoof, hoof quack B. Moo, moo C. Quack,

CONTOH-CONTOH ITEM BAHASA INGGERIS


Kemahiran konsep verbal ( verbal concept )

1. School : student, Hospital : ? A. Nurse B. Doctor Patient.

C.

2. Calf is related to cow in the same way as kitten is related to: A. Deer B. Duck C. Cat

CONTOH-CONTOH ITEM BAHASA INGGERIS


Kemahiran Aplikasi kritikal (Critical application)
Sharon, Kelly, Robina and Sam have travelled to different countries with their parents. Kelly and Sam have travelled to different countries with their parents. Kelly and Sam are the only ones to have been to both France and Mexico. Robina and Sharon are the only two who have been to Spain as well as India. Sharon and Kelly ate the only ones to have been to both Greece and France.
1. Who has been to Spain and not France? A. Sharon B. Kelly C. Robina D. Sam 2. Who has been to India, but not France? A. Sharon B. Kelly C. Robina D. Sam

CONTOH ITEM MATEMATIK SISTEM NUMERIK

60

200

20

Berdasarkan rajah diatas, yang manakah memberikan nilai yang terkecil? A

B C

PENAAKULAN NUMERIK UNTUK TUGASAN LOGIK NOMBOR


5 9 14 18 23

A.25 B.27 C.28

CONTOH ITEM PENAAKULAN NUMERIK

- UNTUK TUGASAN MEMBUAT PERSEPSI

x
A
B

CONTOH ITEM MATEMATIK

- PENYELESAIAN MASALAH
Ali mengambil masa 20 minit untuk ke kedai. Berapa lamakah masa yang diperlukan oleh Ali untuk pergi dan balik semula ke rumahnya?
A 15 minit B 20 minit C 40 minit

CONTOH ITEM MATEMATIK

- PENYELESAIAN MASALAH
Berat sebiji tembikai ialah 3 kg. Berat dua biji durian ialah 3 kg lebih daripada berat tembikai. Berat sebiji betik pula ialah 1 kg kurang daripada berat sebiji durian. Buah apakah yang paling ringan?
A Betik B Durian C Tembikai

TERIMA KASIH