Anda di halaman 1dari 31

Aptitud Am Tahun 3 Sesi 2

Instrumen Ujian dan Pentadbiran Ujian


LEMBAGA PEPERIKSAAN

Teori Pembelajaran
Pendapat baharu cara murid belajar
Behaviourism
Pemerhatian tingkah laku sebagai faktor yang mempengaruhi pembelajaran

Cognitivism

Skema (perwakilan mental) menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima akan difahami oleh minda

Constructivism

Pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfkir menggunakan pengetahuan sedia ada

Pentaksiran Pendidikan
Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat keputusan (professional judgement) tentang produk sesuatu program pendidikan (prestasi murid)

Dapatkan maklumat

Buat keputusan

Pentaksiran Pendidikan
Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui
APA yang murid TAHU APA yang murid BOLEH BUAT APA yang murid BOLEH AMALKAN

Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan

Rasional
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Membangunkan potensi pelajar secara holistik supaya dapat melahirkan individu yang mempunyai intelek, rohani, emosi dan fizikal yang seimbang dan harmoni, berdasarkan kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan.

Fokus terhadap pembelajaran


Mentaksir pertumbuhan dan perkembangan pembelajaran murid Mengurangkan penekanan terhadap pembelajaran berorientasikan peperiksaan

Konsep PBS: Pentaksiran bersifat Holistik


Kebolehan akal Emosi dan kerohanian Fizikal, Motor halus & kasar

Afektif Kognitif

Psikomotor

Modal insan holistik

Konsep PBS: Pengumpulan Maklumat Komprehensif


Maklumat diri murid Akademik dan bukan akademik

Profil (P)

Pencapaian (A)

Pengumpulan maklumat komprehensif

Perkembangan (D)
Pembelajaran, fizikal, emosi, kematangan

Penglibatan (I)
Aktiviti pembelajaran dalam dan luar kelas
7

Konsep PBS: Pentaksiran Seimbang

Pentaksiran Seimbang
Declarative, procedural, conditional

Kemahiran Asas, Kemahiran teknikal dan bukan-teknikal

Sikap, budaya, kewarganegaraan nilai kemanusiaan

Pengetahuan

Kemahiran

Nilai

Konsep PBS: Pentaksiran Berpusatkan Murid


Kemahiran belajar cara untuk belajar, bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri

Situasi kehidupan sebenar

Pembelajaran Kendiri

Teamwork, kerjasama, toleransi dll.

Autentik

Pembelajaran Kolaboratif

Pentaksiran Berpusatkan Murid

Profil Murid dalam PBS Sejajar dengan Aspirasi Murid dan FPK
Pemimpin (Berkemahiran Memimpin) Pemikir (berkemahiran Berfikir) Komunikator (Berkemahiran berkomunikasi) Beradab dan beretika

Berpengetahuan

Seimbang

Perkembangan potensi holistik: kognitif, afektif, psikomotor


Sumber: KPM, 2012 10

Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (Sekolah Rendah) +


Peperiksaan Pusat

11

Contoh Item Inventori Personaliti


1. Introspektif, Sensitif, Reflektif 2. Berdikari, Tak Konvensional, Tak Tersangkut 3. Dinamik, Aktif, Ekstrovert 6. Tenang, Berhatihati, Tak Agresif 7. Tanpa Bimbang, Berkelakar, Riang 8. Romantis, Pelamun, Beremosi 9. Analitik, Amanah, Keyakinan Kendiri

4. Terus-terang, Seimbang, Harmoni


5. Profesional, Pragmatik, Yakin Diri

Instrumen Ujian Aptitud Am (IUAA)


30 item menguji aptitud Bahasa Inggeris

30 item menguji aptitud Bahasa Melayu

20 item menguji aptitud matematik

80 item aneka pilihan bagi instrumen ini

Pengurusan Pelaksanaan Ujian Aptitud Tahun 3


LP
JPN
Muatnaik di laman sesawang

PPD
SEKOLAH Muatturun dan cetak

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI (Pegawai Sektor Peperiksaan dan Penilaian)

Memaklum kepada Pegawai PBS Daerah dan Pegawai Pendidikan Daerah Unit Bimbingan Kaunseling dan Kerjaya mengenai Ujian Aptitud Am Tahun 3

Mengeluarkan arahan kepada Pejabat Pendidikan Daerah melalui Pegawai PBS Daerah dan Pegawai Pendidikan Daerah Unit Bimbingan Kaunseling dan Kerjaya untuk mengarahkan guru memuatturun instrumen Aptitud Tahun 3 di laman sesawang

Pemantauan pelaksanaan Ujian Aptitud Tahun 3 di peringkat PPD

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH (Pegawai PBS Daerah dan Pegawai Pendidikan Daerah Unit Bimbingan Kaunseling dan Kerjaya)

Memastikan semua sekolah di bawah PPDmasing-masing menerima bahan Ujian Aptitud Am

Mengadakan taklimat kepada semua Guru Besar di PPD masingmasing berkaitan Ujian Aptitud Am

Memastikan pelaksanaan ujian di peringkat sekolah

GURU BESAR

Mengadakan perbincangan bersama guru kelas dan Guru Bimbingan di sekolah masingmasing mengenai pelaksanaan Ujian Aptitud Am

Mengadakan taklimat kepada semua guru mengenai Ujian Aptitud Am

Memastikan guru kelas dan Guru Bimbingan melaksanakan Ujian Aptitud Am berdasarkan proses kerja yang telah ditetapkan

Memaklumkan kepada ibubapa berkait dengan pelaksanaan Ujian Aptitud Am

GURU BIMBINGAN SEKOLAH RENDAH (GBSR)


Berbincang bersama Guru Besar tentang prosedur pelaksanaan Ujian Aptitud Am
Memberi taklimat kepada semua guru mengenai Pentaksiran Psikometrik Ujian Aptitud Am Memberi taklimat kepada pelajar Mentadbir Ujian Aptitud Am bersama guru lain Menyediakan profil Membuat intervensi, konsultasi dan sesi berdasarkan dapatan profil Menyimpan profil Memastikan dokumen skor disimpan di tempat yang selamat dan mematuhi prosedur keselamatan. Kertas soalan boleh disimpan sebagai bahan rujukan

GURU

Mentadbir ujian Aptitud Am kepada murid Tahun 3 bersama Guru Bimbingan

Menggunakan hasil dapatan profil yang telah dibincangkan bersama Guru Bimbingan untuk penambahbaikan serta perancangan pengajaran dan pembelajaran

Menggunakan hasil dapatan profil yang telah dibincangkan bersama Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk perkembangan murid

Pentadbiran Ujian
Murid dikumpulkan

Edaran kertas ujian dan borang jawapan


Penerangan Murid menjawab soalan Guru mengumpul kertas jawapan dan soalan Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling menguruskan pemeriksaan Guru Bimbingan (GB) memasukkan skor GB membuat pentafsiran skor GB serahkan skor murid kepada guru kelas GB menyimpan skor dalam fail

Masa: Bulan Oktober Sasaran:Murid Tahun 3 Tempat: Sesuai dan kondusif (Bilik darjah atau dewan)

Menjawab di atas borang jawapan/kertas soalan Masa: 1 jam 30 minit Soalan: 80 aneka pilihan

Menyerahkan skor kepada Guru Bimbingan (GB) GB mencatatkan skor secara manual GB mentafsirkan skor dan menyediakan profil

Menyimpan skor dan profil murid mengikut kelas. Pengesahan/tandatangan GBK /GB Fail Unit Bimbingan dan Kaunseling Disimpan di Unit Bimbingan dan Kaunseling

Penskoran dan Pentafsiran Skor


Domain Bahasa Melayu Kemahiran perkataan Konsep verbal Penyelesaian masalah dalam aplikasi kritikal Bahasa Inggeris Word skills Verbal concept Critical application Matematik/numerik Penyelesaian masalah Penaakulan numerik untuk membuat persepsi Penaakulan numerik untuk logik nombor dan sistem numerik 9 4 > 7 Good, < 7 Low potential > 3 Good, < 3 Low potential 5 20 5 > 4 Good, < 4 Low potential > 15 Good, < 15 Low potential > 4 Good, < 4 Low potential 10 15 5 > 6 Baik, < 6 Kurang potensi > 10 Baik, < 10 Kurang potensi > 4 Baik, < 4 Kurang potensi Skor Markah penuh Interpretasi

> 5 Good, < 5 Low potential

Borang Profil Umum Murid Ujian Aptitud Am Tahun 3


Kelas : Tahun : Nama sekolah: Bil.
1 2 3 4

Nama Murid
Aziz Ahmad Jamaiah Abu Shamsuddin Daud Intan Syuhada

BM

BI

Mate

Catatan

5
6

Shahril Mohd
Norzila Mohd Yusof

Sekolah Kebangsaan (P) Kapar Nama murid: Kelas : No kad pengenalan / sijil lahir : Alamat : No. telefon :

Profil Individu Murid

CONTOH INTERVENSI
1. Program LINUS / Kelas Intensif bahasa
2. Melatih penggunaan Peta Pemikiran (I-THINK) Peta Minda 3. Melatih penggunaan KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)

Jawapan kepada FAQ


1. Bilakah soalan boleh dipulangkan kepada murid? Soalan boleh dipulangkan kepada murid hanya setelah semua murid mengambil ujian tersebut.

2. Adakah LP menyediakan soalan versi BC dan BT untuk domain Matematik/numerik?

Domain matematik mempunyai versi bahasa Cina dan bahasa Tamil. Pihak LP akan membuat penterjemahan tersebut.

3. Bagaimana pula dengan sekolah yang tidak mempunyai GB? Siapa perlu menerajuinya?

Sekolah yang tidak mempunyai guru bimbingan, Guru Besar boleh melantik samada guru BI atau guru BM atau guru Matematik atau Guru HEM sendiri untuk mengetuai pentadbiran ujian tersebut.

FAQ
4. Bagaimana kedudukan murid yang selalu tidak hadir ke sekolah? Murid yang mempunyai masalah kehadiran perlu diberi peluang untuk menjalani ujian tersebut .

5. Bolehkah murid ditolong semasa ujian ditadbirkan?

Murid tidak boleh dipandu sewaktu menjawab ujian kerana ada kebarangkalian guru membantu untuk memberikan makna sesuatu perkataan tersebut.

FAQ
6. Bolehkah jawapan murid yang cepat siap dikumpulkan terlebih dahulu daripada murid yang belum selesai?
Jawapan murid boleh dikumpul walaupun mereka menjawab dalam kadar masa yang kurang dari masa yang telah ditetapkan. Tiada tambahan masa.

7. Bolehkah murid LINUS yang belum melepasi tahap mengambil ujian ini?

Murid LINUS yang masih tidak melepasi tahap boleh mengambil ujian yang sama. Ujian ini menentu sahkan keupayaan murid membaca.

8. Apakah signifikan mentadbir ujian ini?

Ujian ini membantu guru mendapatkan maklumat mengenai potensi bahasa dan numerik. Data ini boleh membantu guru membuat perancangan untuk pdp.

Ujian Aptitud yang kedua akan dijalankan untuk murid Tahun 6 pada 2016 bagi menggantikan Ujian Aptitud Tahun 6 yang ada sekarang.

FAQ
9. Adakah peruntukan pertambahkan untuk mentadbir ujian ini? Tiada peruntukan tambahan bagi mentadbir ujian ini. Segala peruntukan perlu dibincangkan di peringkat sekolah bersama pentadbir.

10. Bagaimana penskoran dan interpretasi dibuat?

Jawapan, kaedah pengiraan skor, intepretasi dan penjelasan akan disertakan bersama dengan soalan.

FAQ
11. Adakah guru dibenarkan berkongsi maklumat dengan murid mengenai skor mereka?
Guru dibenarkan untuk berkongsi skor dapatan ujian untuk membantu perkembangan murid.

12. Adakah LP memerlukan format khusus untuk profil murid?

Tiada format khusus untuk profil murid, tapi boleh guna template yang terdapat yang ada buku manual.

13. Bagaimana dengan murid yang berpindah?

Murid berpindah perlu membawa profil tersebut dan guru perlu tulis dalam catatan ke mana murid itu berpindah dan sekolah yang baru.

14. Bagaimana dengan PPD yang tidak mempunyai Penolong Pengawai Kaunseling dan Kerjaya ?

Bagi PPD yang tidak mempunyai Penolong Pengawai Pendidikan Unit Bimbingan Kaunseling dan Kerjaya, Pegawai PBS perlu bertanggungjawab di atas tugasan tersebut.

FAQ
15. Bagaimana dengan perubahan-perubahan dengan pentadbiran ujian? Bagaiman kami nak tahu? Segala maklumat pentadbiran akan dimaklumkan dari masa ke semasa.

16. Adakah LP akan menyediakan borang jawapan?

LP tidak membekalkan borang jawapan, tiada format yang standard untuk borang jawapan, murid boleh menjawab di kertas atau buku latihan. Kaedah penandaan adalah di atas budi bicara Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Guru boleh minta bantuan Guru Bimbingan.

17. Bagaimana dengan kaedah penandaan?

TERIMA KASIH