Anda di halaman 1dari 29

AKTIVITI SUKANEKA

KERTAS KERJA

CADANGAN AKTIVITI SUKANEKA BTPN-PKG PAHANG

1.0 PENGENALAN Aktiviti Sukaneka merupakan salah satu aktiviti bagi mengeratkan silaturrahim dan hubungan kekeluargaan antara Pegawai serta kakitangan BTPN-PKG pahang. Ini kerana institusi keluarga adalah saluran asas dalam pembentukan sikap, nilai murni, dan integriti sese rang individu, dalam melahirkan sebuah mas!arakat !ang harm ni dan dinamik. Pengan"uran Sukaneka ini "uga merupakan salah satu wadah untuk untuk men!atukan dan meningkatkan ker"asama antara semua pegawai serta kakitangan . Aktiviti-aktiviti !ang akan di"alankan semasa Sukaneka ini adalah diran#ang bagi menghasilkan satu plat$ rm semangat setiakawan dan muhibbah antara warga BTPN PA%ANG. Antara pengisian dalam aktiviti Sukanekaini meliputi aspek kebuda!aan, ker hanian dan sukan. Adalah men"adi harapan, sambutan aktiviti Sukanekaini akan lebih meriah dan ber"alan lan#ar serta ber"a!a men#apai b"ekti$n!a. 2.0 OBJEKTIF &.' Sebagai ruang untuk saling kenal-mengenali dan mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan pegawai serta kakitangan BTPN PA%ANG. &.& (en!emarakkan semangat ker"asama, h rmat-mengh rmati dan menanam nilai-nilai murni melalui aktiviti-aktiviti !ang di"alankan. &.) (ewu"udkan perse$ahaman dan semangat ker"a berpasukan di kalangan pela"ar BTPN PA%ANG sekaligus dapat meningkatkan kualiti dan pr duktiviti ker"a.

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

'

AKTIVITI SUKANEKA

3.0

TEMA *adangan tema hari Sukaneka ialah SANTAI SAMA-SAMA

4.0

PERINCIAN PROGRAM +.' Tarikh, +.& (asa, -... pagi hingga /.). petang. +.& Tempat, 0ataran Ilmu +.) Anggaran Bil Peserta, +1 rang

.0

PEN!ERTAAN Terbuka 2arga BTPN PKG Pahang.

".0

AHLI JA#ATANKUASA PELAKSANA 3u"uk L$%&'($) 1

*.0

PERANCANGAN 4.' PERINCIAN TUGAS 3u"uk L$%&'($) 2 4.& CARTA GANNT 3u"uk L$%&'($) 3 4.) TENTATIF PROGRAM 3u"uk L$%&'($) 4

+.0

PERUNTUKAN KE#ANGAN 1.' ANGGARAN PERBELANJAAN, 3u"uk L$%&'($) 1.& !URAN DAN JADUAL KUTIPAN 3u"uk L$%&'($) "

-.0

KEMUDAHAN PERSEKITARAN 3u"uk L$%&'($) *

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

&

AKTIVITI SUKANEKA

10.0 PENGISIAN PROGRAM 5.' ACARA. PERATURAN DAN S!ARAT-S!ARAT SUKAN RAGAM 3u"uk L$%&'($) + 11.0 PENUTUP 0engan terlaksanan!a Sukaneka diharapkan dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim dan muhibbah di kalangan pegawai dan kakitangan BTPN-PKG pahang, serta dapat mewu"udkan perse$ahaman dan semangat ker"a berpasukan di kalangan sekaligus dapat meningkatkan kualiti dan pr duktiviti ker"a. Ker"asama dari semua pihak amatlah diharapkan dan didahului dengan u#apan terima kasih.

0isediakan leh , 66666666666666.. /M012 R$31'2 4') M52$6

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

AKTIVITI SUKANEKA

LAMPIRAN 1 AHLI JA#ATANKUASA PELAKSANA Penaung Penasihat , TN. HJ 7AKARIA A. SHUKOR Pengarah Institut Perguruan Temengg ng Ibrahim , EN. MOHD JASA BIN HJ. SIRAJ Pens!arah Pendidikan 7asmani Institut Perguruan Temengg ng Ibrahim , CIK MA7RI7A BINTI MOHAMED DIAH 8K%'9 , CIK MASNI7A BINTI MOHAMMAD 8K%'9 , PN. MURNI BINTI MOHD MOKHTAR 8K%'9 , CIK MASNI7A BINTI MOHAMMAD 8K%'9 , CIK NAD!A BINTI SHAFII 8K%'9 , CIK NURUL IKMAL BIN ABDUL RAHIM 8K%&9 EN. SAHRELHALID BIN MOHD !USOF 8KS'9 PN. I7ARIDA BINTI JUMAAT 8(T'9 PN. HARTINI BINTI MAHMOOD 8B(&9 , EN. S!UKUR BIN ABDUL 8PS;'9 CIK HA!ATI BINTI MAHDINI 8B('9 , CIK LEE CHI KING 8BS*'9 EN.HIDA!AT BIN MOHD 8PI'9 PN. EL!ANI7A BINTI SAPAAT 8P7A'9 CIK FATIN BINTI KASSIM 8K%&9 , EN. KESEVAN A8L KANIAPAN 8(T&9 EN. SAIFUL BIN SAID 8P<('9 , EN. MOHD SHAHRIL BIN A. RAHIM 8BI&9 CIK LELA#ATI BT MA7ELI 8PS;&9 PN. NOR HANA BT RAMLAN 8P<(&9 , EN. SAID FA7LI BIN SAID MOKHTAR 8PI'9 EN. LATCHUMI A8P PRAPAKARAN 8BT'9 , PN. FATIN AKILA BT HASSAN BASRI 8B(&9 CIK RO7IANA BT CHE ROS 8KS&9 EN. FAI7UL AMIN BIN ANUAR 8P7A&9 , PN. AMAL HA!ATI BINTI HAFI7 8(T&9 PN. LAAILATUL HANIM BINTI A7I7UL 8BI&9
+

Pengarah Pr gram Timbalan Pengarah Pr gram Setiausaha Timbalan Setiausaha Bendahari :rusetia Keselamatan

:rusetia Penda$taran :rusetia Pengadilan

:rusetia Publisiti dan Buku Pr gram :rusetia Teknikal dan Persiapan Tempat :rusetia Perhubungan dan *enderahati = %adiah :rusetia 7amuan

:rusetia Pr t k l dan Tugas Khas

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

AKTIVITI SUKANEKA

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

AKTIVITI SUKANEKA

LAMPIRAN 2 PERINCIAN TUGAS B'9 ' & ) + P:(;$($ Penulisan Kertas Ker"a Pembentangan Kertas Ker"a Penubuhan "awatankuasa ker"a dan struktur rganisasi Pen!elarasan "adual pelaksanaan pr "ek bagi setiap unit bahagian. Pen"anaan idea = brainst rming Pr p sal dan Sumber kewangan. 7emputan = peserta = hadiah. (aklum balas pen!ertaan T$(';1 4 April &..1 '. April &..1 '. April &..1 '& April &..1 P:9$;3$)$ Ketua Pr gram > Setiausaha Ahli 7awatankuasa Induk Semua ahli !ang terlibat Semua ahli !ang terlibat C$<$<$) (es!uarat Ahli 7awatankuasa Setiap ahli "awatankuasa bergerak mengikut tugas !ang telah ditetapkan Semua A7K mengemukakan "adual pelaksanaan bagi setiap tugas masingmasing. (embuat p ster dan pengumumam pada hari perhimpunan. Pembahagian nama peserta mengikut Pasukan dan aktiviti Sukanekauntuk memudahkan sesi penda$taran. (en!ediakan semua kelengkapan !ang diperlukan dan memastikan semua alatan men#ukupi dan dalam keadaan !ang sempurna. Setiap ahli men"alankan tugas masingmasing seperti !ang telah ditetapkan. %adiah kepada seteiap pemenang

'+ April &..1 '4 April &..1

Ahli 7awatankuasa Pr m si > Seranta Ahli 7awatankuasa Pr m si

Persediaan tempat untuk perlaksanaan pr gram = Pen!ediaan bahan untuk keseluruhan pr gram. Pertandingan aktiviti Sukanekadimulakan. Pen!ampaian %adiah A#ara penutup

&' April &..1

Ahli 7awatankuasa Persiapan

1 5 '.

&+ April &..1 &+ April &..1 &+ April &..1

Semua ahli !ang terlibat Ahli 7awatankuasa *enderahati Semua ahli !ang terlibat

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

AKTIVITI SUKANEKA

LAMPIRAN 3 CARTA GANNT

B'9

P:(;$($

4=.+=.1 5=.+=.1

'.=.+=.1

''=.+=.1

'&=.+=.1 ')=.+=.1

'+=.+=.1 '/=.+=.1

'4=.+=.1 &.=.+=.1

&'=.+=.1 &)=.+=.1

&+=.+=.1

' & ) +

Penulisan Kertas Ker"a Pembentangan Kertas Ker"a Penubuhan "awatankuasa ker"a dan struktur rganisasi Pen!elarasan "adual pelaksanaan pr "ek bagi setiap unit bahagian. Pen"anaan idea = brainst rming Pr p sal dan Sumber kewangan. 7emputan = peserta = hadiah. (aklum balas pen!ertaan Persediaan tempat untuk perlaksanaan pr gram = Pen!ediaan bahan untuk keseluruhan pr gram. Pertandingan aktiviti Sukanekadimulakan. Pen!ampaian %adiah A#ara penutup

/ 4

1 5 '.

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

AKTIVITI SUKANEKA

LAMPIRAN 4 TENTATIF PROGRAM


K1$%'3 / 2414 A&('9 200+6 M$3$ 4.). ? 4.+- pagi 4.+- ? 1... pagi 1... ? 1.'- pagi P:(;$($ Penda$taran Peserta Kehadiran pens!arah Kehadiran Pengarah 1.'- - 1.). pagi 1.). ? 1.+- pagi BTPN <N. (@%0 7ASA BIN men!ampaikan u#apan sempena berlangsungn!a aktiviti sukan ragam Pengarah BTPN PA%ANG memberi sepatah dua kata dan merasmikan aktiviti Sukan 3agam '. Aari 0alam Guni &. (eman#ing B t l ). (embawa B la Pingp ng 0alam Sudu 5.+--'..). pagi Aktiviti ragam '..).-''.'- pagi Aktiviti ragam ''.'--'&... tgh Aktiviti ragam '&...-'&.). tgh '&.)petang tgh -'.)7amuan tengahari Keputusan pen!ampaian hadiah '.+. petang Bersurai (a"lis tamat dan sukan sukan sukan +. -. /. Aari Kaki Tiga Bel n Air Ter mpah Gergasi PA%ANG :#apan leh penasihat aktiviti :#apan pengarah dan Perasmian 5...-5.+- pagi Aktiviti ragam sukan para A;<'='<' Khemah urusetia di padang Tempat duduk pens!arah di Astaka Tempat duduk pens!arah di Astaka

4. Isi Air dalam B t l 1. Pi"ak Bel n 5. Batu Seremban '..Galah PAn"ang ''. Bel n Air 8pens!arah9 Semua pens!arah dan pela"ar men"amu selera Pengarah pr gram mengumumkan keputusan pertandingan. Pen!ampaian hadiah leh pengarah BTPN PA%ANG

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

AKTIVITI SUKANEKA

LAMPIRAN ANGGARAN PERBELANJAAN

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

AKTIVITI SUKANEKA

LAMPIRAN " !URAN DAN JADUAL KUTIPAN Bil ' Perkara Peralatan Tali tangsi Sudu Tali Span bel n %amper Pasukan keseluruhan Tempat pertama Tempat kedua pengarah A#ara pens!arah 8%amper9 Tempat pertama Tempat kedua Setiap Pasukan dan pens!arah *atatan Kuantiti ' gulung &. batang ' gulung '/ & peket ' '. '. ' K s 8perunit9 3( -... 3('.... 3(-... 3('.&. 3( -... 3(-.... 3().... 3(&.... 3( ).... K s keseluruhan 3( -... 3( &.... 3( -... 3( -... 3( '.... 3(-.... 3()..... 3(&..... 3().... 3(-....

&

%adiah

*enderahati

' '

+ /

Buku pr gram P ster 8unit pr m si9 Persegaran

3().... 3(&.... 3( ).... 3(&....

3().... 3(&.... 3()....

Air mineral 8pengadil saha"a9 (akanan=minuman peserta 8tengahari9

) d Ben

3('....

)-. @rang

3()...

3('.-....

Budget luar "angka T@TAA

3(&..... 3(&..-...

!URAN > RM*.00 PER INDIVIDU

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

'.

AKTIVITI SUKANEKA

S:(<$;$) 4:(3$%$ 40($)? &:)@:(<$$) 4$?' 3:<'$& P$35;$) 3:4:95% 1- A&('9 200+

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

''

AKTIVITI SUKANEKA

LAMPIRAN * KEMUDAHAN PERSEKITARAN

J L J

L B E F H8C A D G K I

3a"ah ', Kawasan Aktiviti Sukan 3agam Bil ' & ) + / Perkara A ? Aari dalam guni B ? (eman#ing b t l * - Bawa b la Pingp ng dalam Sudu 0 - Aari Kaki Tiga < - Bel n Air C - Ter mpah Gergasi Bil 4 1 5 '. '' '& *atatan G - Isi Air 0alam B t l % - Pi"ak Bel n I - Batu Seremban 7 - Galah Pan"ang K ? Astaka A ? Khemah pela"ar

LAMPIRAN +

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

'&

AKTIVITI SUKANEKA

ACARA. PERATURAN DAN S!ARAT-S!ARAT SUKAN RAGAM

SENARAI ACARA SUKANEKA B'9 ' & ) + AA$($ Aari 0alam Guni (eman#ing B t l (embawa B la Pingp ng 0alam Sudu Aari Kaki Tiga Bel n Air B'9 / 4 1 5 '. AA$($ Ter mpah Gergasi Isi Air 0alam B t l Pi"ak Bel n Batu Seremban Galah Pan"ang

SENARAI ALATAN B'9. '. &. ). +. -. /. 4. 1. 5. '.. Guni B t l mineral B la Pingp ng Sudu Tali Selipar gergasi Span Bel n Batu Tali Tangsi A9$<$) 8 B$1$) K5$)<'<' 1 helai &. bi"i ' k tak &. batang ' gulung + pasang '/ & peket &1 bi"i ' gulung

PENGHAKIMAN 8 PEMARKAHAN
INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM ')

AKTIVITI SUKANEKA

'. 7 han keseluruhan dikira berdasarkan "umlah mata pertandingan a#ara-a#ara sukaneka. &. :ntuk pertandingan a#ara sukaneka, mata untuk setiap kedudukan adalah seperti berikut, Tempat Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima (arkah + ) & '

). Pemarkahan akan direk d dalam AA(PI3AN B S!ARAT B S!ARAT PERTANDINGAN 16 LARI DALAM GUNI S@$($<-3@$($<, '. Pertandingan ini terdiri dari + 8Pasukan9. &. A#ara Aari 0alam Guni terdiri dari & peserta lelaki dan & peserta wanita dewasa dalam satu kumpulan ). Peserta pertama8wanita9 akan memulakan larian se"auh '. meter untuk mengambil guni, masuk ke dalam guni dan lari ke garisan penamat se#ara berganti-ganti. +. Peseta pertama wanita akan lari dari A ke B . Peserta lelaki menggantikan peserta pertama wanita dari B ke A. Seterusn!a peserta kedua wanita akan lari dari A ke B dan peserta lelaki terakhir akan lari dari B ke A 8garisan penamat9. -. %adiah untuk pemenang !ang menamatkan larian mengikut peraturan lari dalam guni adalah dari N . ' hingga N . ) saha"a /. Keputusan adalah muktamad. rang peserta dalam satu kumpulan

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

'+

AKTIVITI SUKANEKA

26

MEMANCING BOTOL S@$($<-3@$($<, '. + rang peserta dari setiap Pasukan. &. Peserta akan dibekalkan dengan ' batang pan#ing dengan mata kail !ang berbentuk seperti batang man#is. ). Peserta akan diarah beratur dalam barisan mengikut Pasukan. +. Permainan dimulakan apabila satu irama diperdengarkan. Peserta pertama akan mula meman#ing b t l seberapa ban!ak mungkin sehingga irama ditamatkan. /. Permainan diteruskan dengan peserta seterusn!a apabila irama diperdengarkan semula. 4. Pemenang akan dikira berdasarkan peserta !ang mendapat b t l !ang paling ban!ak dalam temp h masa !ang diberi. 1. %adiah disediakan untuk pemenang tempat pertama hingga ketiga.

36

MEMBA#A BOLA PING PONG DALAM SUDU S@$($<-3@$($<, '. Setiap Pasukan hendaklah menghantar - rang peserta mewakili Pasukan. &. Peserta pertama daripada setiap kumpulan dikehendaki membawa b la di dalam sudu dengan menggunakan mulut 8tanpa memegang b la tersebut9 dari garisan permulaan ke garisan !ang menempatkan peserta kedua. ). Peserta kedua akan melakukan aktiviti !ang sama dari garisan kedua ke garisan !ang menempatkan peserta ketiga. +. Seterusn!a, peserta ketiga membawan!a ke peserta seterusn!a. Peserta terakhir akan membawan!a terus ke garisan penamat. -. Peserta !ang b lan!a "atuh hendaklah berhenti, kutip b la dan bawa b la di dalam sudu ke garisan penamat. /. %adiah akan diberikan untuk tempat pertama sehingga tempat ketiga berdasarkan #atatan masa. Keputusan pengadil adalah muktamad.

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

'-

AKTIVITI SUKANEKA

46

LARI KAKI TIGA S@$($<-3@$($<, '. + rang peserta dari setiap Pasukan. &. & rang peserta akan membuat larian dengan kaki diikat se"auh &- meter. ). Sampai di garisan penamat, tali ikatan hendaklah dibuka untuk digunakan leh & rang peserta terakhir. +. & i9 ii9 rang peserta terakhir dikehendaki mengikat kaki dan terus lari ke emenang dikira pada siapa !ang sampai dahulu di garisan penamat. Tali ikatan masih terikat, tidak terbuka. Sekiran!a terbuka semasa membuat larian dikira batal. -. %adiah !ang disediakan adalah untuk tempat pertama, kedua dan ketiga saha"a. Keputusan pengadil adalah muktamad. garisan penamat.

BELON AIR S@$($<-3@$($<, '. Peserta adalah terdiri daripada / rang mewakili setiap P$35;$). &. Peserta hendaklah berbaris dalam satu barisan mengikut Pasukan, peserta pertama akan mengambil bel n air dari baldi !ang disediakan dan dikehendaki membawa bel n tersebut kepada peserta dibelakangn!a dengan s!arat tidak b leh men leh ke belakang. Peserta terakhir akan mengumpul bel n air ke dalam baldi !ang disediakan. ). Bel n air !ang ter"atuh ke tanah atau pe#ah tidak akan di kira.. +. Pemenang di adili berdasarkan "umlah bel n air terban!ak !ang ber"a!a dikumpul. Keputusan pengadil adalah muktamad.

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

'/

AKTIVITI SUKANEKA

"6

TEROMPAH GERGASI S@$($<-3@$($<, '. Setiap pasukan terdiri daripada '. peserta 8- lelaki dan - wanita9. &. Seban!ak dua saringan akan dilakukan. Setiap saringan disertai leh lapan 819 pasukan. 0aripada setiap saringan, tiga pasukan pertama !ang ber"a!a menamatkan permainan akan mela!akkan diri ke peringkat akhir. ). Peserta wanita akan memulakan permainan dan ditamatkan leh peserta lelaki. +. Peserta wanita dikehendaki bersedia memakai ter mpah dan memulakan permainan sebaik saha"a wisel permulaan ditiup. -. Peserta wanita akan menu"u ke peserta lelaki di hu"ung trek. Seterusn!a peserta lelaki akan mengambil alih ter mpah dan berpatah balik ke garisan permulaan untuk menamatkan permainan. /. Setiap pasukan perlu pastikan hu"ung belakang tapak ter mpah melepasi garisan penamat bagi setiap larian. 4. Pemenang akan dikira berdasarkan pasukan !ang terawal menamatkan permainan. 1. %adiah akan diberikan untuk pemenang pertama hingga ketiga saha"a.

*6

ISI AIR DALAM BOTOL S@$($<-3@$($<, '. Peserta adalah terdiri daripada ' kumpulan 8kampus. &. Peserta bergilir-gilir membawa air menggunakan span dan masukkan air dalam b t l !ang disediakan. ). (asa selama ) minit diperuntukan. Pemenang diadili berdasarkan sukatan "umlah air !ang ban!ak. +. Keputusan pengadil adalah muktamad. rang9 mewakili setiap

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

'4

AKTIVITI SUKANEKA

+6

PIJAK BELON S@$($<-3@$($<, '. Peserta terdiri dari & rang dari setiap Pasukan. &. Setiap peserta akan diberi sebi"i bel n !ang berlainan warna mengikut Pasukan 2$) 2'';$< 2';$;' &:3:(<$. 3. P:3:(<$ 2';:1:)2$;' %:%'C$; 4:90) 9$D$) 3:1')??$ &:A$1 2$) %:)C$?$ 4:90) %$3')?-%$3')?. 4. B:90) @$)? &:A$1 2';'($ %$<' 2$) 2';:1:)2$;' ;:95$( 2$(' ?:9$)??$)?. . T'?$ &:3:(<$ <:($;1'( 2';'($ &:%:)$)?.

-6

BATU SEREMBAN S@$($<-3@$($<, '. Satu kumpulan terdiri dari + rang 8' rang wakil dari setiap Pasukan9. &. Menentukan Giliran Sebelum permainan dimulakan, se rang demi se rang pemain dikehendaki menimbang buah, bagi mendapatkan mata sebagai penentuan siapa !ang akan bermain dahulu sebagai pemain pertama, kedua, ketiga dan seterusn!a. *ara menimbang buah adalah dengan kesemua buah diletakkan di atas tapak tangan dan dilambung keudara, kemudiann!a hendaklah disambut pula dengan belakang tapak tangan. 7umlah buah !ang dapat disambut itu adalah dikira sebagai mata. ). Cara Bermain 0alam bermain Batu Seremban ini terdapat beberapa peringkat atau #ara sambutan buah !ang berlainan. Bermula dengan peringkat pertama !ang mudah dengan menggunakan sebi"i buah !ang dinamakan sebagai buah satu hinggalah kepada peringkat lebih tinggi atau peringkat !ang teratas dinamakan buah tu"uh. +. Menimbang Setelah selesai kesemua peringkat dilalui, pemain hendaklah menimbang buah untuk mendapatkan mata. (enimbang buah diperingkat ini ada dua kaedah.

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

'1

AKTIVITI SUKANEKA

*ara pertama sama seperti permulaan menentukan pemain, mata dikira han!a mengikut bilangan bi"i buah !ang dapat ditimbang. Tetapi "ika buah !ang ditimbang itu disambut dengan #ara men#angkuk, maka mata dikira sekali ganda dari "umlah bi"i buah !ang dapat disambutn!a. Sekiran!a pemain dapat bermain sehingga keperingkat menimbang dengan memper lehi mata, maka pemain tersebut b leh meneruskan permainan semula, buah satu dan seterusn!a sehingga mati. -. Mati Permainan Sekiran!a ibu tidak dapat disambut atau semasa mengutip buah di atas lantai tangan mengenai bi"i buah !ang lain atau tidak dapat mengutip buah sehingga ibu "atuh atau semasa menimbang buah dan pemain tidak dapat walau sebi"i buah ian!a dikira mati 8permainan ditamatkan9 dan permainan akan diserahkan kepada pemain seterusn!a. /. (arkah tamat adalah '.. mata. Pemain !ang dapat men#e#ah '.. mata dikira pemenang.

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

'5

AKTIVITI SUKANEKA

106

GALAH PANJANG S@$($<-3@$($<, '. Permainan ini dimainkan dengan dua kumpulan. Terdiri dari kumpulan pen!erang dan kumpulan bertahan. Setiap Pasukan perlu menghantar '. pemain. &. Salah se rang dari ahli kumpulan itu akan dilantik sebagai ketua dan lainn!a adalah sebagai awak-awak saha"a. Tugas ketua kumpulan adalah sebagai mengawasi setiap pen!erang !ang masuk dan keluar dari gelanggang, iaitu disepan"ang garisan permulaan, garisan tengah dan garisan disekeliling gelanggang. (anakala awak-awak han!a men"aga garisan melintang di dalam gelanggang. ). Sebelum permainan dimulakan undian di"alankan leh kedua-dua ketua pasukan. Siapa !ang menang akan men"adi pasukan pen!erang. Penetapan pengiraan bertukar giliran akan ditentukan terlebih dahulu, samada han!a dengan #uitan ke badan pemain atau dengan menangkap pemain.

Spesi$ikasi Gelanggang +. Kesemua pemain pasukan pen!erang akan dikira mati "ika salah se rang dari mereka di#uit leh pemain pasukan bertahan.

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

&.

AKTIVITI SUKANEKA

-. Pemain pasukan pen!erang tidak b leh berundur kebelakang setelah melepasi garisan gelanggang, ia dikira mati !ang akan men!ebabkan pertukaran kedudukan pasukan. /. Pasukan pen!erang dikira mati "ika terdapat pemainn!a terkeluar dari garisan gelanggang. 4. Pasukan pen!erang dikira menang "ika salah se rang dari pemainn!a dapat melepasi kesemua garisan hingga kembali ke garisan permulaan. Satu mata diberikan kepada pasukan ini dan permainan akan di"alankan semula. 1. (ana-mana pasukan !ang dapat mengumpul mata tertinggi akan dikira memenangi perlawan tersebut.

PEN!ERTAAN '. Pertandingan ini terbuka kepada semua. &. Semua perm h nan masuk hendaklah dibuat menggunakan b rang !ang disediakan leh 7awatankuasa Pengel la saha"a. PEMBATALAN PEN!ERTAAN '. Peserta lewat menda$tar pada hari pertandingan. &. Peserta tidak hadir pada hari pertandingan. MELAPOR DIRI '. Setiap peserta dikehendaki melap r diri kepada pegawai pen!elia peserta lebih awal iaitu ).minit sebelum a#ara dimulakan. Peserta !ang tidak melap rkan diri setelah '-minit sesuatu a#ara diumumkan dianggap Pasukan tersebut sebagai menarik diri. PAKAIAN

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

&'

AKTIVITI SUKANEKA

'. Setiap peserta mestilah berpakaian sukan !ang kemas pada setiap kali men!ertai a#ara !ang disertain!a. Ba"u hendaklah dimasukkan ke dalam. &. Semasa menerima hadiah, setiap peserta "uga dikehendaki memakai tra#k suit dan berkasut sukan. KESELAMATAN '. 7=K Pengel la dan pihak BTPN PA%ANG tidak bertanggung"awab terhadap sebarang kemalangan, ke#ederaan ataupun kehilangan harta benda sebelum, semasa dan selepas pertandingan. ALAT-ALAT PERTANDINGAN '. Semua alat pertandingan akan disediakan leh 7=K Pengel la. BANTAHAN 8 RA!UAN '. Bantahan = ra!uan se#ara lisan hendaklah dibuat kepada re$eri sebaik saha"a sasuatu a#ara tamat. HAK J8K PENGELOLA '. 7=K Pengel la berhak untuk membuat keputusan atau apa-apa !ang tidak disebutkan dalam peraturan ini. &. Setiap a#ara akan dimulakan mengikut tarikh, masa dan tempat seperti !ang din!atakan dalam atur #ara, tetapi "ika perlu 7=K Pengel la berhak membuat sebarang perubahan. FORMAT PERTANDINGAN '. Semua pertandingan diadakan se#ara kalah mati. 0i mana setiap pasukan Pasukan !ang kalah tidak akan meneruskan pertandingan. &. Kedudukan kumpulan adalah mengikut #abutan undi. ). C rmat Pertandingan adalah seperti dalam LAMPIRAN A.

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

&&

AKTIVITI SUKANEKA

B( ' B( & (T ' (T &

LAMPIRAN A
K% '

FORMAT PERTANDINGAN
K% & P3A-S<K PS; PK B* ' B* & B* ) P.ISAA( <NGAIS% B(K INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM K.S@SIAA

&)

AKTIVITI SUKANEKA

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

&+

AKTIVITI SUKANEKA

LAMPIRAN B BORANG PEMARKAHAN

PASUKAN

ACARA 1 2 3 4 " * + 10

JUMLAH

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

&-

AKTIVITI SUKANEKA

LAMPIRAN AKTIVITI PROMOSI

1. 2. 3. 4.

POSTER BORANG PEN!ERTAAN KAD JEMPUTAN BUKU PROGAM

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

&/

BIA

BORANG PEN!ERTAAN SUKANEKA 7<NIS P<3(AINAN P<S<3TA DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD '9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD &9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD )9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD +9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

AKTIVITI SUKANEKA

'

Aari 0alam Guni

'9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD &9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD & (eman#ing B t l )9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD +9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

'9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ) (embawa B la Pingp ng 0alam Sudu &9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD )9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD +9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

'9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD &9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD + Aari Kaki Tiga )9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD +9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

'9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD &9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD )9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Bel n Air +9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD -9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD /9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

'9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

&9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD )9DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

&4

AKTIVITI SUKANEKA

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

&1

AKTIVITI SUKANEKA

INSTITUT PERGURUAN TEMENGGONG IBRAHIM

&5