Anda di halaman 1dari 4

Tugasan 4: Pembinaan Soalan KBAT Soalan Objektif Tingkatan: 1 Tajuk: Haba Subtopik: Aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan

jirim Konstruk: Aplikasi Aras kesukaran: Sederhana Soalan: Jirim mengembang dan mengecut bergantung kepada perubahan suhu. Yang manakah BUKA menunjukkan aplikasi prinsip ini! A" Bacaan termometer tersebut meningkat apabila ibu mengambil suhu badan abang #ang sedang sakit. B" $oceng keselamatan akan berbun#i apabila berlaku kebakaran. %" Setiap jambatan mempun#ai roda di tiap hujungn#a untuk mengelakkan jambatan daripada retak se&aktu cuaca panas. '" Kelopak air itu hilang apabila matahari mulai terik. Ja&apan: '. (roses ini merupakan proses pen#ejatan dan bukan merupakan aplikasi pengembangan dan pengecutan jirim. Tingkatan: 2 Tajuk: 'a#a dan )erakan Subtopik: Kerja Konstruk: Aplikasi Aras kesukaran: *endah Soalan: Kerja dilakukan apabila objek digerakkan dalam arah da#a #ang dikenakan. Yang manakah antara berikut kerja telah dilakukan! A" 'a+id memegang bola boling tersebut. B" ,iriam menolak dinding kelas sekuat hati. %" (ak cik -ong menolak kereta sorong menaiki jalan ra#a #ang curam. '" 'ede membaca buku sambil berjalan. Ja&apan: %. Han#a ja&apan % #ang menunjukkan terdapat pergerakan objek #ang dikenakan da#a.

Soalan Struktur: Tingkatan: 1 Tajuk: Haba Subtopik: ,emahami #ang .bjek )elap dan ber&arna Hitam men#erap dan melepaskan haba dengan lebih baik Konstruk: (emahaman/ Analisis Soalan: 0. Air panas dituang ke dalam dua gelas berlainan &arna 1putih dan hitam". 'idapati gelas #ang ber&arna hitam lebih cepat sejuk berbanding gelas ber&arna putih. Jelaskan. 1sederhana2 pemahaman" 3. egara ,ala#sia mengalami musim kemarau setahun sekali. *ak#at ,ala#sia mempun#ai rambut ber&arna hitam. Adakah ini bermakna rak#at ,ala#sia akan berasa panas tidak kira di mana sahaja mereka pergi! 1sederhana2 analisis" Ja&apan: 0. *espons betul: (elajar menjelaskan perbe4aan &arna gelas mempengaruhi 5aktor gelas cepat sejuk a" -arna hitam merupakan pen#erap dan pen#ebar haba #ang lebih baik berbanding &arna putih. )elas #ang ber&arna hitam lebih cepat sejuk kerana haba air tersebut diserap dan disebarkan dengan cepat berbanding gelas ber&arna putih. 1markah penuh- 2 m b" -arna hitam merupakan pen#erap dan pen#ebar haba #ang lebih baik berbanding &arna putih/ jadi gelas hitam lebih cepat sejuk berbanding gelas putih. 11 m *espons #ang tidak betul: (elajar memberitahu perbe4aan &arna gelas tanpa penjelasan. a" )elas hitam lebih cepat sejuk berbanding gelas putih. 1! m 3. *espons betul: (elajar menjelaskan tentang &arna hitam sebagai pen#ebar dan pen#erap haba #ang baik serta menghubungkaitkan dengan rambut hitam. a" 'isebabkan &arna hitam merupakan men#erap haba dengan baik/ orang #ang berambut hitam akan berasa kepanasan dan cepat berpeluh berbanding orang #ang bukan berambut hitam. Tetapi/ apabila orang berambut hitam berehat di tempat teduh/ mereka akan berasa lebih cepat sejuk kerana &arna hitam men#ebabkan haba tersebar dengan lebih cepat ke persekitaran. 12 m b" .rang berambut hitam lebih cepat berpeluh kerana rambut hitam mereka men#erap haba dengan baik. Tetapi mereka tidak akan merasa kepanasan sepanjang masa kerana di tempat #ang redup atau gelap rambut hitam mereka akan men#ebabkan haba tersebar dengan lebih cepat.11 m *espons #ang tidak betul: (elajar han#a men#atakan kebolehan &arna hitam sebagai

pen#ebar dan pen#erap haba #ang baik tetapi tidak menghubungkaitkan dengan situasi. a" *ak#at ,ala#sia akan berasa kepanasan kerana rambut hitam. 1! m b" -arna hitam men#erap haba dengan cepat. 1! m Tingkatan: 2 Tajuk: 'eria Subtopik: ,emahami Bun#i dan (endengaran Konstruk: (engetahuan/ Aplikasi/ Analisis Aras kesukaran: 6,enurut soalan Soalan: Bun#i dihasilkan oleh getaran. Antara 5enomena bun#i ialah pantulan bun#i. 0. ,ina membuang sebiji batu ke dalam perigi kosong. Seketika kemudian/ ,ina mendengar bun#i gema #ang kuat. #atakan sebab bun#i tersebut dapat didengari dengan jelas oleh ,ina. 1rendah2 pengetahuan" 3. Kela&ar mempun#ai penglihatan #ang lemah/ dan terdapat sesetengah spesis #ang buta. Tetapi kela&ar dapat terbang pada &aktu malam tanpa berlanggar dengan sebarang halangan. Kela&ar juga selalu mengeluarkan bun#i se&aktu mereka terbang. #atakan cara kela&ar mengelak daripada terlanggar dengan halangan se&aktu terbang. 1Sederhana2 aplikasi 7 analisis" Ja&apan: 0. *espons betul: (elajar men#atakan bagaimana bun#i terhasil dengan penjelasan. a" Bun#i dihasilkan apabila batu tersebut jatuh ke atas dasar perigi. Tetapi ,ina dapat mendengar dengan jelas kerana gema bun#i #ang terhasil. )ema tersebut disebabkan oleh pantulan bun#i pada dinding perigi #ang berulang. 1markah penuh "iberi- # b" Bun#i terhasil disebabkan batu jatuh ke atas dasar perigi. )ema #ang terhasil membolehkan ,ina mendengar bun#i batu berlanggar dengan dasar perigi dengan jelas. $markah- 2 *espons #ang tidak betul: (elajar men#atakan bagaimana bun#i terhasil tanpa penjelasan n#ata. a" (erlanggaran antara batu ke atas dasar perigi menghasilkan bun#i. $! markah 3. *espons betul: (elajar menghubungkaitkan pantulan bun#i kepada cara pergerakan kela&ar. a" Kela&ar mengeluarkan bun#i se&aktu terbang kerana bun#i tersebut akan menjelajah terlebih dahulu. Apabila bun#i kela&ar menemui suatu halangan/ bun#i tersebut akan dipantulkan kembali kepada kela&ar. 8ni merupakan is#arat kepada kela&ar untuk mengelak daripada berlanggar dengan halangan di hadapan mereka. 12 m b" Bun#i #ang dihasilkan oleh kela&ar akan bergema di dalam gua/ dan apabila

gema bun#i tersebut kembali kepada kela&ar/ kela&ar akan mengubah arah pergerakan mereka untuk mengelak halangan #ang berada di depan. 11 m *espons #ang tidak betul: (elajar tidak dapat menghubungkaitkan prinsip pantulan bun#i kepada cara pergerakan kela&ar. a" Kela&ar mengelak halangan dengan menggunakan penglihatan. 1! m