Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2

BAHASA MELAYU

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU
TINGKATAN DUA

MINGGU

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PETA KURIKULUM

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2

BAHASA MELAYU

TEMA/TAJUK 1. Pelajar Cemerlang 2. Merentas desa 3. Komsas Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa. - Pengenalan inopsis - !ema " Persoalan #. $%m%san &ad%al '. Mering(as(an Karangan ). Karangan - !e(ni( men%lis (arangan : Karangan *erpand% Bidang Interpersonal: 1.1 Ber*%al dan *er*i+ara tentang per(ara ,ang *er(aitan dengan (e-id%pan -arian. 1.3 Men,ampai(an ma(s%d ,ang ters%rat dan tersirat. 1.# Bersoal ja.a* se+ara *ertatas%sila. 1.' Ber*in+ang dan mem*idas -%jadengan sopan. Bidang Ma l!"at# /.1 Mengenal pasti dan men,ata(an gam*aran (esel%r%-an idea %tama. /.2 Mema-ami dan men,ata(an ma(s%d per(ataan s%(ar. /.3 Mengem%(a(an soalan %nt%( mendapat(an penjelasan lanj%t. Bidang Esteti # 10.1 Men+erita(an sem%la sese*%a(ar,a se+ara (esel%r%-an. 12.# Men,%s%n isi dan mengg%na(an penanda .a+ana %nt%( meng-asil(an perenggan ,ang (o-eren i. !ata*a-asa: Kata Nama ii. istem 1jaan ii. 1jaan (ata dasar dan (ata ter*itan iii. e*%tan dan 2ntonasi. 3,at Pen,ata 3,at !an,a iv. Kosa Kata : iv. Kema-iran Bernilai tam*av. Peri*a-asa Kema-iran Ber5i(ir - Men+iri(an - Mem*anding(an dan mem*e6a(an - menganalisis Ke+erdasan Pel*agai - 2ntrapersonal Konte(st%al Nilai : &a,a 4iri Kerajinan $asional iii. Ke.arganegaraan Cinta dan taat (epada tana- air i. 2lm% Ka%nseling Psi(ologi

MINGGU

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PETA KURIKULUM

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2

BAHASA MELAYU

TEMA/TAJUK 1. a-a*at $emaja 2. Ma(anan dan (esi-atan 3. Komsas Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa. - Wata( " Per.ata(an - Plot - !e(ni( plot #. $%m%san Carta pai 2 '. Mering(as(an Karangan ). Karangan 7ormat %rat (iriman rasmi %rat (iriman tida( rasmi Bidang Interpersonal# 2.1 Men+et%s(an idea ,ang *ernas semasa mem*eri(an pendapat dalam per*i+angan 2.' Mem*eri(an penjelasan se+ara spontan tentang is% ,ang di(em%(a(an. 3.3 Men,ata(an pendirian ,ang jelas dengan mengem%(a(an ma(l%mat ,ang relevan. i. !ata*a-asa: Kata Kerja ii. istem 1jaan ii. 1jaan (ata dasar dan (ata ter*itan iii. e*%tan dan 2ntonasi. Nilai : Ke*ersi-an 5i6i(al dan mental Kasi- sa,ang iii. Ke.arganegaraan Cinta dan taat (epada tana- air iv. Kema-iran Bernilai tam*aKema-iran Ber5i(ir - menjana(an idea - Men+iri(an - Mem*anding(an dan mem*e6a(an - Menganalisis Ke+erdasan Pel*agai - 2ntrapersonal Belajar Cara Belajar Konstr%(tivisme SISTEM BAHASA PETA KURIKULUM CATATAN i. 2lm% Kemas,ara(atan Kesi-atan

Bidang Ma l!"at#$ /.3 Mengem%(an(an soalan %nt%( 3,at Pen,ata mendapat(an penjelasan lanj%t. 3,at !an,a 8.1 Men,aring ma(l%mat mengi(%t (lasi5i(asi iv. Kosa Kata : 8.2 Men,%s%n ma(l%mat mengi(%t (e%tamaan 8.) Men,ema( sem%la ma(l%mat dan mem%t%s(an sama ada -enda( v. Peri*a-asa menerima9 menam*a-9 ata% menola( pili-an. Bidang Esteti # 10.2 Mengenal pasti per(ara ,ang menari( dalam sese*%a- (ar,a. 10.3 Men,ata(an *ent%( dan nada p%isi. 10.# Men,ata(an jenis9 +iri9 tema dan persoalan9 pemi(iiran9 nilai dan pengajaran. 11.2 Menganalisis ga,a *a-asa9 dan %ns%r *%n,i dalam (ar,a sastera. HASIL PEMBELAJARAN

MINGGU

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2

BAHASA MELAYU

TEMA/TAJUK 1. Ni(mat Kemerde(aan 2. Kasi- a,ang 3. Komsas Novel: Kapten Hassan Wira Bangsa. - :atar - Nilai - Pengajaran #. $%m%san Carta aliran '. Mering(as(an Karangan ). Karangan !ida( *er5ormat - 7a(ta Bidang 2nterpersonal: 2.' 3.3 '.2 Mem*eri(an penjelasan se+ara spontan tentang ses%at% per(ara ,ang *er(aitan is%. Men,ata(an pendirian ,ang jelas dengan mengem%(a(an ma(l%mat ,ang relevan. Mengg%na(an -%ja- ,ang *ernas dan me,a(in(an %nt%( mempenger%-i pi-a( lain dalam pel*agai sit%asi. i. !ata*a-asa: Kata 3dje(ti5 Kata !%gas ii. istem 1jaan v. 2lm% ejaraKesi-atan vi. Nilai :

1jaan (ata dasar dan (ata ter*itan iii. e*%tan dan 2ntonasi.

Kasi- sa,ang Patriotisme vii. Ke.arganegaraan Cinta dan taat (epada tana- air iv. Kema-iran Bernilai tam*aKema-iran Ber5i(ir - menjana(an idea - Men+iri(an - Mem*anding(an dan mem*e6a(an - Menganalisis Ke+erdasan Pel*agai - 2ntrapersonal Belajar Cara Belajar Konte(st%al Konstr%(tivisme Kajian Masa 4epan

Bidang Ma(l%mat:. /./ Mema-ami laras *a-asa *agi pel*agai *a-an %nt%( memperolema(l%mat. 8.2 Men,aring ma(l%mat mengi(%t (lasi5i(asi. 8.3 Men,%s%n ma(l%mat mengi(%t (e%tamaan Bidang 1steti(: 10.2 Mengenal pasti per(ara ,ang menari( dalam se*%a- (ar,a. 10.' Meng-%rai(an ma(s%d9 ga,a *a-a,a dan %ns%r *n,i dalam p%isi 10.) Meng%las (ar,a sastera dari aspe( .ata( dan per.ata(an9 latar9 plot9 ga,a *a-asa dan s%d%t pandangan 11.1 Mengenal pasti ga,a *a-asa. 11.3 Mem*anding(an pengg%naan laras *a-asa. HASIL PEMBELAJARAN

3,at Pen,ata 3,at !an,a iv. Kosa Kata :

v. Peri*a-asa

MINGGU

SISTEM BAHASA

PETA KURIKULUM

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2

BAHASA MELAYU

TEMA/TAJUK 1. 2nd%stri %(an di Mala,sia 2. !anpa ;e(tor Hid%p i-at 3. Komsas P%isi !radisional Pant%n Perpisa-an Pant%n &oget Pa-ang Pant%n !e(a te(i #. $%m%san <ra5 Bar '. Mering(as(an Karangan ). Karangan - Per*in+angan Bidang 2nterpersonal: 1.2 Men,ampai(an ma(s%d ,ang ters%rat dan tersirat 2.2 Meng-%rai(an idea ,ang *ernas 2.3 Memper(%t -%ja- dengan +onto- dan *%(ti 3.3 Men,ata(an pendirian 3.# Mempertim*ang(an sem%a aspe( Bidang Ma(l%mat: /.2 Mema-ami dan men,ata(an ma(s%d per(ataan s%(ar 8.1 Men,aring ma(l%mat mengi(%t (lasi5i(asi 8.2 Men,%s%n ma(l%mat mengi(%t (e%tamaaan 8.3 Mem*%at pertim*angan se+ara teliti 8.# Mengola- ma(l%mat se+ara (o-eren 8.8 Mem*%at r%m%san Bidang 1steti(: 10.2 Mengenal pasti per(ara ,ang menari( dalam sese*%a- (ar,a i. !ata*a-asa: Kata pra(la%sa Kata !%gas ii. istem 1jaan i. 2lm% %(an Kesi-atan ii. Nilai : Kerjasama Ke*ersi-an 5i6i(al dan Mental Ke*eranian iii. e*%tan dan 2ntonasi. iii. Ke.arganegaraan Cinta dan taat (epada tana- air iv. Kema-iran Bernilai tam*aKema-iran Ber5i(ir - menjana(an idea - Men+iri(an - Mem*anding(an dan mem*e6a(an - Menganalisis Ke+erdasan Pel*agai - 2ntrapersonal Belajar Cara Belajar Konte(st%al Konstr%(tivisme Kajian Masa 4epan MINGGU HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PETA KURIKULUM CATATAN

1jaan (ata dasar dan (ata ter*itan

3,at Pen,ata 3,at !an,a iv. Kosa Kata :

v. Peri*a-asa

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2

BAHASA MELAYU

TEMA/TAJUK 1. Ke%ni(an eni Warisan 2. Mengerat(an Persa%daraan 3. Komsas Prosa !radisional - Pa( Kad%( - P%tera Besar :a-ir Ke d%nia Cerpen - !ina - Bat% - B%(% Catatan 7arid Badr%l ' #. $%m%san <ra5 <aris '. Mering(as(an Karangan ). Karangan - Wa.an+ara Bidang 2nterpersonal: 1.3 Men,ampai(an ma(s%d ,ang ters%rat dan tersirat. 1.' Ber*in+ang dan mem*idas -%jadengan sopan. 2.1 Men+et%s(an idea ,ang *ernas 2.3 Memper(%at -%ja- dengan *%(ti 2.' Mem*eri(an penjelasan se+ara spontan. #.1 Mengesan (e+ondongan pendapat #.2 Menjelas(an dan mem*%(ti(an pertim*angan se+ara rasional. Bidang Ma(l%mat: 8.2 Men,%s%n mal%mat mengi(%t (e%tamaan. 8.3 Mengola- ma(l%mat se+ara (o-eren. =.1 Mengg%na(an (ata9 istila-9 5rasa9 rang(ai (ata9 peri*asa dan a,at ,ang tepat serta inda-. =.3 Men,edia(an (erang(a pen,ampaian. =.# Men,edia(an -%ja- dan alasan Bidang 1steti(: 11.1 Mengenal pasti ga,a *a-asa 11.2 Menganalisis ga,a *a-asa dan %ns%r *%n,i. 12.' Mengedit dan mem%rni(an ses%at% 12.) (ar,a MINGGU HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA vi. !ata*a-asa: Kata pra(la%sa Kata !%gas vii. istem 1jaan ii. 2lm% %(an Kesi-atan iv. Nilai : Kerjasama Ke*ersi-an 5i6i(al dan Mental Ke*eranian viii. e*%tan dan 2ntonasi. v. Ke.arganegaraan Cinta dan taat (epada tana- air iv. Kema-iran Bernilai tam*aKema-iran Ber5i(ir - menjana(an idea - Men+iri(an - Mem*anding(an dan mem*e6a(an - Menganalisis Ke+erdasan Pel*agai - 2ntrapersonal Belajar Cara Belajar Konte(st%al Konstr%(tivisme Kajian Masa 4epan PETA KURIKULUM CATATAN

1jaan (ata dasar dan (ata ter*itan

3,at Pen,ata 3,at !an,a i>. Kosa Kata :

>. Peri*a-asa

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2

BAHASA MELAYU

TEMA/TAJUK 1.Peristi.a ,ang *ersejara2.?ang inda- it% *a-asa 3.Komsas - aja( -Mata 3,a-Bi+ara B%at <%r% - e%ntai Kata @nt%( 4irasa #.$%m%san &ad%al '.Mering(as(an (arangan ) ).Karangan &enis Peri*a-asa Bidang Ma(l%mat /.1 Mengenalpasti dan men,ata(an gam*aran (esel%r%-an =.# Men,edia(an -%ja- dan alasan Bidang 1steti( 10.2 Mengenal pasti per(ara ,ang menari( dalam (ar,a 10.2 Men,ata(an jenis9 +iri9 tema dan persoalan 12.1 Meng-asil(an prosa dan p%isi se+ara teran+ang Bidang 2nterpersonal 1.# Men,ata(an perasan se+ara *erter%s terang 2.1 Mengem%(a(an +adangan ,ang mem*ina 2.2 Mem*eri(an penjelasan se+ara spontan tentang ses%at% per(ara 3.# Mempertim*ang(an sem%a aspe( ,ang di(em%(an dalam per%ndingan ).2 Mengg%na(an per(ataan9 %ng(apan9 a,at dan laras *a-asa 1. !ata*a-asa -Pem*ent%(an (ata nama 2. 1jaan 1.2lm% -sejara-esteti( 2.Nilai -patriotisme -(es%(%ran 3.Ke.arganegaraan -+inta dan taat a(an tanaair 3. e*%tan dan intonasi #.Perat%ran osio*%da,a -(esant%nan *a-asa -laras *a-asa -peri*a-asa '.KB! KB-Menjana idea -Men+iri(an -Meng(elas(an -Banding *e6a -Konste(t%al - BCB

#.Kosa (ata

'.Peri*a-asa

MINGGU

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PETA KURIKULUM

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2

BAHASA MELAYU

TEMA/TAJUK
1.3ng(atan !entera 2.2nda-n,a Negara(% 3.Komsas -4rama pen%ngg% --3ngin --B%,%ng Bidang 2nterpersonal 1.3 Bersoal ja.a* se+ara *ertatas%sila 2.3 Memper(%at -%ja- dengan +onto- dan *%(ti 2.# Mengem%(a(an +adangan ,ang mem*ina 3.3 men,ata(an pendirian dengan jelas 3.# Mempertim*ang(an sem%a aspe( ,ang di(em%(a(an dalam per%ndingan Bidang Ma(l%mat /.1 Mengenalpasti dan men,ata(an gam*aran (esel%r%-an /.' Mema-ami dan meneliti ma(s%d ters%rat dan ters%rat dariapada ses%at% *a-an 8.1 Men,aring ma(l%mat mengi(%t (lasi5i(asi 8.2 Men,%s%n ma(l%mat mengi(%t (e%tamaan 8.# mengola- ma(l%mat se+ara (o-eren 8.' menta5sir ma(l%mat ,ang tela- dipilise+ara rasional =.2 Menent%(an 5ormat pen,ampaian =.3 Men,edia(an (erang(a pen,ampaian =.# Men,edia(an -%ja- dan alasan Bidang 1steti( 11.1 Mengenal pasti ga,a *a-asa 11.3 Mem*anding(an pengg%naan laras *a-asa 12.1 Meng-asil(an prosa dan p%isi se+ara teran+ang 12.# Men,%s%n isi 12.) Mengedit dan mem%rni(an 1. !ata*a-asa - Kata Nama - Kata <anda -Kata !%gas - Kata Penegas - Kata Na5i - Kata Pemeri - Kata 3ra2. 1jaan 1jaan Kata 4asar dan Kata Berim*%-an 3. e*%tan dan intonasi 1.2lm% - <eogra5i - 1(onomi - ejara2.Nilai -patriotisme -(es,%(%ran 3.Ke.arganegaraan -+inta dan taat a(an tana- air #.Perat%ran osio*%da,a -(esant%nan *a-asa -laras *a-asa -peri*a-asa '.KB! KB-Menjana idea -Men+iri(an -Meng(elas(an -Banding *e6a -Konste(t%al - BCB

p%sa(a

#.$%m%san Carta pai '.Mering(as(an (arangan ).Karangan &enis laporan /

#.Kosa (ata

'.Peri*a-asa A Per*ilangan

MINGGU

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PETA KURIKULUM

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2

BAHASA MELAYU

TEMA/TAJUK 1. ara.a( B%mi Ken,alang 2. !e(nologi Binaan 3. Komsas Cerpen -Mama -1rti Kasi- Ma(na a,ang -!angan Kanan9 Kiri9 ata% Ked%a-d%an,a. #. $%m%san- <ra5 Palang '. $ing(asan ). Karangan - ,ara-anACerama-A @+apan Bidang 2nterpersonel vi. !ata*a-asa: 1.# Bersoal ja.a* se+ara *ertatas%sila 2.2 Meng-%rai(an idea Kata 3dje(ti5 2.3 Memper(%at -%jaPem*ent%(an 3.3 Men,ata(an pendirian dengan jelas per(ataan *ar% '.2 Mengg%na(an -%ja- ,ang *ernas Bidang Ma(l%mat vii. istem 1jaan /.1 Mengenal pasti dan men,ata(an gam*aran (sel%r%-an viii. e*%tan dan /.' Mema-ami dan meneliti ma(s%d 2ntonasi. ters%rat dan tersirat 8.1 Men,aring ma(l%mat mengi(%t (lasi5i(asi i>. Kosa Kata : 8.# Mengola- ma(l%mat se+ara (o-eren =.1 Mengg%na(an (ata9 istila-9 5rasa9 rang(ai (ata9 peri*a-asa dan a,at Bidang 1steti( 11.1 Mengenal pasti ga,a *a-asa dalam (ar,a *%(an sastera 12.1 Meng-asil(an prosa dan p%isi se+ara teran+ang 12.# Men,%s%n dan mengg%na(an penanda .a+ana 12.) Mengedit dan mem%rni(an ses%at% (ar,a ,ang tela- di-asil(an. v. 2lm% <eogra5i Kej%r%teraan vi. Nilai : Patriotisme $asional vii. Ke.arganegaraan Cinta dan taat (epada tana- air viii. Kema-iran Bernilai tam*aKema-iran Ber5i(ir - Menganalisis Ke+erdasan Pel*agai - 2ntrapersonal Konstr%(tivisme

MINGGU

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PETA KURIKULUM

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2

BAHASA MELAYU

TEMA/TAJUK 1. Baman Kegemilangan Mela(a 2. Her*a Mala,sia 3. Komsas P%isi !radisional -Pesanan 2*% - ,air N%r 3lam ,a:ela P%tera - ,air M%ng(ir &anji #. $%m%san <ra5 <aris '. $ing(asan ). Karangan - 7a(ta Bidang 2nterpersonal 2.1 Men+et%s(an idea ,ang *ernas 2.2 Meng-%rai(an idea ,ang *ernas se+ara (ritis dan (reati5 2.3 Memper(%at -%ja- dengan mengg%na(an +onto- dan *%(ti Bidang Ma(l%mat /.# Mem*a+a pantas se+ara im*asan dan l%n+%ran /.' Mema-ami dan meneliti ma(s%d ters%rat dan tersirat. 8.# Mengola- ma(l%mat se+ara (o-eren %nt%( t%j%an tertent% 8.8 Mem*%at r%m%san Bidang 1steti( 11.1 Mengenal pasti ga,a *a-asa dalam (ar,a *%(an sastera. 12.) Mengedit dan mem%rni(an ses%at% (ar,a. 2 !ata*a-asa: &enis-jenis 5rasa 3,at 4asar >. istem 1jaan >i. e*%tan dan 2ntonasi. Kosa Kata : imp%lan *a-asa i. 2lm% <eogra5i ejaraii. Nilai : Patriotisme $asional >ii. ; iii. Kema-iran Bernilai tam*aKema-iran Ber5i(ir Kajian Masa 4epan Konstr%(tivisme

MINGGU

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PETA KURIKULUM

CATATAN

10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2

BAHASA MELAYU

TEMA/TAJUK
1. %ngai K-a6anaBer-arga 2. 2nd%stri Pem*%atan Bot dan Pera-% 3.Komsas aja( -Pesan !angan Kepada &ari -Cinta -$%ang #. $%m%san &ad%al '. $ing(asan ). Karangan -7a(ta 10 Bidang 2nterpersonal 1.1 Ber*%al dan *er*i+ara tentang per(ara i. !ata*a-asa: ,ang *er(aitan dengan (e-id%pan -arian 1.# Men,ampai(an ma(s%d ,ang ters%rat 3,at t%nggal dan tersirat. 3,at Majm%( 2.3 Men+et%s(an idea ,ang *ernas. pan+angan 2.# Meng-%rai(an idea ,ang *ernas 2.' Memper(%at -%ja- dengan >iii. istem 1jaan menggg%na(an +onto- dan *%(ti. 2.' Mem*eri(an penjelasan se+ara spontan. >iv. e*%tan dan 3.1 Ber*in+ang dengan mengg%na(an ragam 2ntonasi. *a-asa dan ga,a peng%+apan 3.3 Men,ata(an pendirian ,ang jelas 3.# Mempertim*ang(an sem%a aspe( ,ang >v. Kosa Kata : di(em%(a(an dalam per%ndingan Bidang Ma(l%mat /.2 Mema-ami dan men,ata(an ma(s%d per(ataan s%(ar. /.3 Mengem%(a(an soalan %nt%( mendapat(an penjelasan lanj%t /./ Mema-ami laras *a-asa 8.2 Men,%s%n ma(l%mat mengi(%t (e%tamaan. 8.# Mengola- ma(l%mat se+ara (o-eren %nt%( t%j%an tertent%. Bidang 1steti( 10.2Mengenal pasti per(ara ,ang menari( dalam sese*%a- (ar,a. 11.2 Menganalisis ga,a *a-asa dan %ns%r *%n,i dalan (ar,a sastera. 12.# Men,%s%n isi dan mengg%na(an penanda .a+ana %nt%( meng-asil(an perenggan ,ang (o-eren 12.) Mengedit dan mem%rni(an ses%at% (ar,a. i. 2lm% 1(onomi <eogra5i 3lam e(itar

2i Nilai : Kerajinan Pe(a !er-adap 2s%-2s% emasa ii. Ke.arganegaraan Cinta dan taat a(an tana- air iv Perat%ran osio*%da,a Kesant%nan Ba-asa :aras Ba-asa Peri*a-asa iii.Kema-iran Bernilai tam*aKema-iran Ber5i(ir - Menganalisis - *anding *e6a - Men+iri(an BCB -Mem*a+a Pantas

11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2

BAHASA MELAYU

MINGGU

TEMA/TAJUK 1. Bintang 4i :a%tan 2. Meniti 3la5 i*er 3.Komsas Prosa !radisional -P%teri B%l%- Bet%ng -Cerita Kera 4engan B%a,a #. $%m%san- <ra5 Piramid '. $ing(asan ). Karangan -Kepri-alanA Cere(a

HASIL PEMBELAJARAN Bidang 2nterpersonal 1.2 Mendengar dan mem*eri(an respon se+ara lisan dan *ert%lis 3.2 Ber*in+ang %nt%( menerima dan menola( pandangan orang lain 3.3 Men,ata(an pendirian ,ang jelas 3.# Mempertim*ang(an sem%a aspe( ,ang di(em%(a(an dalam per%ndingan se+ara rasiona Bidang Ma(l%mat /.' Mema-ami ma(s%d ters%rat dan tersirat 8.' Menta5sir(an ma(l%mat ,ang teladipili- se+ara rasional 8.) Men,ema( sem%la ma(l%mat dan mem%t%s(an sama ada -enda( menerima9menam*a- ata% menola( pili-an =.2 Menent%(an 5ormat pen,ampaian dan jenis pen%lisan ,ang ses%ai Bidang 1steti( 10.2 Mengenalpasti per(ara ,ang menari( dalam sese*%a- (ar,a 10.3 Men,ata(an *ent%( dan nada pi%si 10.' Meng-%rai(an ma(s%d9 ga,a *a-asa dan %ns%r *%n,i dalam p%isi 12.# Men,%s%n isi dan mengg%na(an penanda .a+ana %nt%( meng-asil(an perenggan ,ang (o-eren

SISTEM BAHASA 1.!ata*a-asa: 3,at ser%an Kata penegas 2. istem 1jaan 1jaan (ata dasar dan (ata ter*itan 3. e*%tan dan 2ntonasi #.Kosa Kata '.Peri*a-asa

PETA KURIKULUM 1.2lm% 3stronomi ains dan te(nologi !e(nologi ma(l%mat 2.Nilai : Ber(erjasama Berdi(ari &a,adiri Keseder-anaan i>. Ke.arganegaraan Cinta dan taat (epada tana- air >. Kema-iran Bernilai tam*aKema-iran Ber5i(ir Menganalisis Men+iri(an Mem*anding *e6a Konte(t%al

CATATAN

11

MINGGU TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PETA KURIKULUM

CATATAN

12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2

BAHASA MELAYU

1.3ng(asa ra,a 2. alam Perpisa-an 3.Komsas -peng%(%-an #.$%m%san - pelanApeta '.$ing(asan ).Karangan -dialog

12

Bidang 2nterpersonal #.1 Mengesan (e+ondongan pendapat dan menim*ang(an pel*agai pili-an %nt%( men,elesai(an masala#.2 Menjelas(an dan mem*%(ti(an pertim*angan se+ara rasional se+ara adil '.1 Ber*i+ara dan mera,% dengan mengg%na(an (ata9 %ng(pan dan a,at ,ang dapat mem*eri(an (esan mem%j%( '.2 Mengg%na(an -%ja- ,ang *ernas dan me,a(in(an %nt%( mempengar%-i pi-a( lain Bidang ma(l%mat /.1 Mengenalpasti dan men,ata(an gam*aran (esel%r%-an9 idea %tama9 isi penting dan isi relevan tentang *a-an ,ang didengar9 di*a+a dan ditonton /.# Mem*a+a pantas se+ara im*asan dan l%n+%ran %nt%( mem*%at r%j%(an pel*agai *a-an 8.1 Men,aring ma(l%mat mengi(%t (lasi5i(asi 8.) Men,ema( sem%la ma(l%mat dan mem%t%s(an sama ada -enda( menerima9 menam*a- ata% menola( pili-an Bidang 1stati( 11.1 Mengenalpasti ga,a *a-asa dalam (ar,a *%(an sastera 11.3 Mem*anding(an pengg%nn laras *a-asa dalam pel*agai genre 12.3 Mem*ina a,at topi( dan a,at -%raian 12.# Men,%s%n isi dan mengg%na(an penanda .a+ana

1.!ata*a-asa -a,at majm%( ga*%ngan -a,at majm%( pan+angan 2. istem ejaan -ejaan (ata dasar dan (ata ter*itan 3. e*%tan dan intonasi #.Kosa(ata '.Peri*a-asa

1.2lm% -astronomi -(emas,ara(atan 2.Nilai -*er(erjasama -toleransi -m%ra- -ati -adil dan sa(sama 3.Ke.arganegaraan -+inta dan taat a(an tanaair #.Perat%ran osio*%da,a -(esant%nan *a-asa -laras *a-asa -peri*a-asa '.KB! KB-Menjana idea -Men+iri(an -Meng(elas(an -Banding *e6a -Konste(t%al

13