Anda di halaman 1dari 6

LAMPIRAN A BAHAGIAN I- Penetapan Sasaran Kerja Tahunan

(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil . 1 Ring asan A ti!iti"Pr#je (Senaraikan aktiviti/projek) Merancang Persediaan Mengajar & Penyelidikan Program P & P Petunju Prestasi i. Menyediakan Rancangan Tah nan/!arian ii.Persediaan P& P iii.Menghantar " k Rekod Pengajaran Masa"Kualiti 1.Mata Pelajaran #iajar$ i. "ahasa Melay (% l&#is '(1)) & Tingkatan 1 "akti$ * +akt &Tingkatan ' "akti $ * +akt ii.Sains (%an&% n '(1)) &Tingkatan , "akti $ - +akt &Tingkatan , .ekal$ * +akt '.% mlah Masa Mengajar$ ') ).Rancangan Pengajaran Tah nan disiapkan pada mingg pertama '(1) ,.Rancangan Pelajaran !arian disediakan ' hari se/el m P & P -.RPT & RP! /erdasarkan S katan Pelajaran & ! raian S katan Pelajaran 0PM *.Penghantaran Rekod Pengajaran pada hari % maat 1.Menyemak latihan/kerja r mah setiap kali dihantar '.Menyemak nota se/ lan sekali ).P"S ('4 5videns) dari %an& 6ovem/er '(1) ,. Menyediakan soalan jian/peperiksaan mengik t tak+im sekolah 1.8jian Mac dan 7gos '.Peperiksaan Mei dan 7kto/er )..Markah disiapkan semingg selepas jian/peperiksaan ,.Memas kkan pencapaian P"S dalam SPP"S pada setiap / aln -.!ead .o nt di/ at pada / lan %an ari

'

Melaksanakan t gas P & P

Penilaian Pencapaian

i. Menyemak dan memeriksa / k latihan1 dan nota pelajar ii.Mem/ at 2"M dan lem/aran kerja nt k p&p iiiMem/im/ing dan mentaksir P3"S nt k P"S Ting. dan P"S Ting.' i.Menyediakan dan menyiapkan soalan&soalan jian dan peperiksaan /agi matapelajaran yang diajar ii.Memeriksa dan menyiapkan markah& markah jian dan peperiksaan (7gos dan 7kto/er) iii.Menganalisis kep t san jian dan peperiksaan iv.Mem/ at !ead .o nt

T gas Pentad/iran 8nit "im/ingan dan 0a nseling

i.Menjalankan aktiviti&aktiviti ka nseling. ii.Mengemaskinikan 9ail&9ail 8"0 iii.Merancang/mengelola aktiviti panitia termas k Pelan Strategik Panitia

#ari semasa ke semasa

Melaksanakan T gas 3ain i.Mesy arat i.Menghadiri kesem a mesy arat sta9 yang ditetapkan i.Menghadiri /engkel/taklimat yang dianj rkan oleh sekolah1%P61PP:/PP# dll i.Menghadiri k rs s anj ran sekolah1%P61PP:/ PP# dll yang diarahkan oleh pentad/ir sekolah Pada /ila&/ila masa

ii."engkel

iii.0 rs s

Tandatangan P;# Tarikh$. '1 7kto/er '(1) .

Tandatangan PPP Tarikh$

Lampiran 3 BAHAGIAN II-Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun Bil 01 02 03 04 Ringkasan Aktiviti Pr!jek (Senarai aktiviti/projek) Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu in!katan 1 Bakti Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu in!katan 2 Bakti Guru Mata Pelajaran Sains in!katan 4 Bakti Guru Mata Pelajaran Sains in!katan 4 "ekal Petunjuk Prestasi (Kuantiti/Kualiti/Kos) #Men!ajar $ %aktu se&in!!u #Men!ajar $ %aktu se&in!!u #Men!ajar ' %aktu se&in!!u #Men!ajar $ %aktu se&in!!u

LA"PIRAN # BAHAGIAN II $ K%GIATAN &AN S'"BANGAN &I L'AR T'GAS RAS"I LATIHAN #( K%GIATAN &AN S'"BANGAN &I L'AR T'GAS RAS"I Peringkat kegiatan aktiviti sum)angan *n+atakan ja,atan atau pen-apaian. 1( Pro!ra& Guru Penyayan! yan! )ia)akan pa)a 1*# #Penyelaras 23 +!os 2013 )i SM St ,nthony( 2( Pe-utan "era&ah Motivasi SPM yan! )ia)akan pa)a 1.#1* Septe&/er 2013 )i SM St ,nthony( 3( Pro!ra& Majlis 0estu PM0 yan! )ia)akan pa)a 2. Septe&/er 2013 )i SMS, anjuran 1BK SMS, 4( Kejohanan olahra!a ke#'3 pa)a 1. hin!!a 1* Septe&/er 2013 )i Ko&pleks Sukan eno& '( 2ari ,nu!erah pelajar pa)a 1 3ove&/er 2013 )i SMS, $( Pro!ra& Penin!katan Prestasi Mata Pelajaran Sains PM0 2013 yan! )ijalankan )i SMK eno& pa)a 2$ Septe&/er 2013( .( Pro!ra& Selepas PM0 (P0+S4P) #Guru pen!irin! #Penyelaras #,5K Pelaksana #,5K Sijil #6asilitator Senarai kegiatan aktiviti sum)angan

#penyelaras

LA"PIRAN /

/( LATIHAN (i) Senaraikan pro!ra& latihan (se&inar7 kursus7 /en!kel )an lain#lain) yan! )iha)iri )ala& tahun yan! )inilai( Nama Latihan (3yatakan sijil jika a)a) 1(P+S M+0 4M P4383GK, ,3 ,K,94M8K 9,3 P43 ,KS80,3 B40,S,SK,3 S4K+:,2 2(M4S;1,0, S,MB1 ,3 2,08 K4M4094K,,3 3( ,K:8M, P40S498,,3 S1K,3 S4K+:,2 4( ,K:8M, PBPPP '( ,K:8M, SPS $( ,K:8M, P0+54K 'S .( ,K:8M, P0+=4S8+3,: $ <( ,K:8M, P0+=4S8+3,: . *("40,M,2 K4S82, ,3 ,3510,3 2+SP8 ,: 43+M (G101 K08S 8,3)
10( ,K:8M, S40,S8 11( K10S1S VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT (?:4) (ii) Senaraikan latihan yan! )iperlukan(

Tarikh Temp!h 1././2013 21/</2013 11/*/2013 10/10/2013 1./10/2013 11/10/2013 */./2013 20/*/2013 10/./2013
1./*/2013 2#4/10/2013

Tempat B8:8K G40,K,3 B8:8K G40,K,3 B8:8K G40,K,3 B8:8K G40,K,3 B8:8K G40,K,3 B8:8K G40,K,3 B8:8K G101 B8:8K G101 94>,3 40B1K,
PP9 43+M PKG 43+M

Nama Bi0ang Latihan 1( ata/ahasa 2( Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Se)a) &iperlukan # Me&perkasakan pe&aha&an tentan! tata/ahasa/ /ukan opsyen asal # Me&erlukan le/ih /anyak pen)e)ahan )an &aklu&at tentan! pelaksanaan PBS/!uru /aru #Me&erlukan pen)e)ahan tentan! -ara pen!ajaran yan! /erkesan # Me&aha&i struktur pe&arkahan /a!i kertas 2 Bahasa Melayu/ BM /ukan su/jek opsyen asal # Me&erlukan le/ih /anyak pen)e)ahan tentan! -ara pe&arkahan P4K, serta -ara pe&6ailan )en!an le/ih jelas

3( Sains 4( Ske&a Pe&arkahan Bahasa Melayu Kertas 2

'( P4K, (eksperi&en Sains)

LAMPIRAN 12 ( 3 / 02 ) (* Borang Hijau)

JADUAL PEMARKAHAN LAP RAN PRE!"A!I "AHUNAN BA#I "AHUN 2013 ( B RAN# JPA $ / 2002 )
01% 02% 03% 0$% 0+% 0)% 0/% 0,% 0(% 10% 11% 12% 13% NAMA N %KAD PEN#ENALAN N %-AIL JABA"AN JA.A"AN DAN #RED !EKARAN# JA.A"AN DAN #RED "ERDAHULU "ARIKH LAN"IKAN !EKARAN# "ARIKH !AH "ARIKH LAN"IKAN "ERDAHULU "ARIKH !AH "ERDAHULU #AJI P K K BULAN PERUBAHAN #AJI "ARIKH MENERIMA AP'/MELIN"AN#/MENE#AK ALAMA" "EMPA" BER"U#A! "EN M & & * & & & * * * & !M%!"%AN0H N01 & * & * & & PPP!/ D#$1 & LE NA A 'ANDIA & (0011)*12*+2,0

RM 222(%2$ & * PE"I !URA" 0+1 ,((0/

KRI"ERIA
BAHAGIAN $$$ P)NGHASILAN K)R*A BAHAGIAN I+ P)NG)TAH-AN .AN K)MAHIRAN BAHAGIAN + K-ALITI P)RIBA.I BAHAGIAN +$ K)GIATAN .AN S-MBANGAN .IL-AR T-GAS RASMI MARKAH PPP0 PPK 1 MARKAH P-RATA 2 PPP 0 PPK 3 , 1 4

MARKAH DIPER LEHI PPP PPK %%%%%%%%& '( '( %%%%%%%%& ,' /( %%%%%%%%& ,( '( %%%%%%%%& ' $( %%%%%%%%& '( '( %%%%%%%%& ,' '( %%%%%%%%& ,( '( %%%%%%%%& ' $(

.ise5a 6leh 7 Na5a *a8atan Tan9atangan 3 3 3