Anda di halaman 1dari 17

KERTAS KONSEP

PELAKSANAAN PROGRAM INTERVENSI PPSMI 2008 UNTUK MURID TAHUN 6 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan program intervensi PPSMI pada 2005 dan 2007 masing-masing nt k m rid !ingkatan " dan !ingkatan 5 atas permintaan pel#agai pihak. ! j an nt k mem#ant memantapkan persediaan m rid mend d ki peperiksaan PM$ dan SPM. Sekolah j ga dipertangg ngja%a#kan meningkatkan pen'apaian m rid. nt k melaksanakan inisiati& #agi

1.2 1."

M rid !ah n ( pada 200) adalah m rid Kohot Pertama PPSMI. Sem a pihak yang terli#at perl memastikan pen'apaian m rid tidak merosot dan m rid meng asai kemahiran asas. KPPM mengarahkan s paya inisiati& diam#il #agi mem#ant meningkatkan pen'apaian m rid !ah n (. g r

1.* 1.5

Mesy arat +r s Setia ,a%atank asa Pemanta an PPSMI pada 1- , lai 2007 mem t skan nt k melaksanakan Program Intervensi PPSMI 200) #agi mem#ant m rid !ah n (. PPK selak +r s Setia PPSMI dipertangg ngja%a#kan merangka strategi dan menggerakkan program. .adangan a%al Pelan !indakan Pelaksanaan telah di#in'ang di peringkat PPK.

1.(

2.0

LATAR BELAKANG 2.1 KPM tidak akan meran'ang melaksanakan program #ar #agi mengelakkan pertindihan dan #e#an. Ini memandangkan di sem a negeri s dah ada program-program peningkatan +PS$ yang #oleh di #ah s ai nt k dijadikan program intervensi. /e#erapa per#in'angan telah diadakan dengan #ahagian KPM dan pega%ai ,P0 #agi mendapat pandangan a%al dan merangka strategi serta aktiviti #agi melaksanakan program intervensi dan menyediakan #ahan intervensi yang akan dig nakan. Program yang diran'ang ini j ga mengam#il kira program peningkatan pen'apaian m rid sedia ada yang dikendalikan oleh #ahagian KPM1,P01PP2 dan sekolah. Ini #agi mengelakkan % j dnya program #ar tetapi memantapkan program yang sedia ada. 1

2.2

2."

KERTAS KONSEP
2.* KPM telah menjalankan kajian keperl an 3 4 5nalisis pen'apaian m rid !ah n 5 4 +jian 2iagnostik !ah n 5 4 5nalisis taj k s kar 4 !inja an ke sekolah 2.5 6ok s tama program ini adalah nt k mengatasi is m rid yang lemah7 analisis aspek kelemahan m rid dan taj k yang s kar dik asai m rid ata diajar g r .

3.0

MATLAMAT DAN OBJEKTIF ".1 ".2 Meningkatkan pemahaman dan peng asaan m rid dalam Sains 8 Matematik. Memastikan pen'apaian m rid dalam Sains 8 Matematik +PS$ 200) tidak merosot.

4.0

STRTEGI PELAKSANAAN *.1 *.2 Sasaran Program 3 9 r 1 M rid !ah n ( Pelaksanaan 3 *.2.1 Program ini %aji# dilaksanakan oleh sem a sekolah tetapi sekolah di#erikan ke#e#asan meran'ang pelaksanaan program di peringkat sekolah. ,angka masa program ialah dari pertengahan ,an ari hingga Septem#er 200). Program ini #oleh dijalankan di dalam ata di l ar jad al %akt &ormal :#ergant ng kepada #ent k program yang diran'ang dan dilaksanakan; /ahasa pengantar yang dig nakan adalah /ahasa Inggeris.

*.2.2 *.2." *.2.*

KERTAS KONSEP
5.0 BAHAN / KANDUNGAN PROGRAM 5.1 2aripada KPM 5.1.1 5.1.2 5.1." 5.2 Kit +jian 2iagnostik :+2; PPSMI !ah n * dan !ah n 5 :sedia ada di sekolah; K pasan 5nalisis ,a%apan :KM,; Sains 8 Matematik +PS$ 200* dan 2005 Kit +jian 2iagnostik :+2; PPSMI !ah n ( :akan di#ekalkan pada Ma' 200);

2aripada ,P0 5.2.1 /ahan Intervensi Matematik 5.2.2 Sampel P8P !eran'ang :/ahan 9 r ; Set Soalan !opikal Men'ak pi S katan Pelajaran Matematik !ah n (

/ahan Intervensi Sains <em#aran Kerja <atih t #i !opikal !ah n *7 5 dan ( <em#aran Kerja 5mali 1 5ktiviti Sains !ah n *7 5 dan ( Set Soalan <atih ! #i !opikal !ah n *7 5 dan ( :=#jekti& dan Str kt r; Glossary Sains !ah n ( Peta Minda !opikal !ah n *7 5 dan (

Sem a #ahan yang di#ekalkan #oleh dig nakan dalam aktiviti-aktiviti interven>s se'ara teran'ang seperti dijelaskan dalam L !"#$ % A &M '(! '#)* dan L !"#$ % B &S #%+* 6.0 PANDUAN AKTIVITI INTERVENSI 6.1 A)'#,#'# 1 - U.# % D# /%0+'#) &UD* 1 % P2P T($ %3 %/ B($ + +) % UD Sasaran 3 Sem a m rid !ah n ( =#jekti& 3 Mengenal pasti p n'a kelemahan m rid S m#er 3 - Kit +2 !ah n * dan 5 #oleh dig nakan sem la ata di #ahs ai. - Sekolah telah ada analisis +2 tah n * dan 5 ia #oleh dijadikan "

KERTAS KONSEP
asas nt k mengenalpasti kelemahan m rid !ah n ( dan seter snya meran'ang tindakan pem lihan #erdasarkan analisis +2 nt k mem#ant m rid yang lemah dalam aspek yang telah dikenalpasti. +2 tanpa pem lihan tidak akan #ermakna. Kit +2 !ah n ( dijangka sampai ke sekolah sele%at-le%atnya pada # lan Ma' 200) :" # lan pertama persekolahan perl diisi dengan aktiviti tertent ;

Perkara yang perl diam#il perhatian3 o /e?akan antara +2 dan +jian Pen'apaian o +2 tanpa pem lihan tidak akan #ermakna o !indakan pem lihan :remedial; yang spesi&ik #agi aspek kelemahan tertent #erdasarkan analisis +2 dengan P8P yang teran'ang dan # kan mengatasi aspek kelemahan m rid semata-mata se'ara drill. !indakan 2i Peringkat Sekolah3 o Meran'ang pelaksanaan +2 di peringkat sekolah. o Mem# at analisis nt k mengenal pasti kelemahan m rid. o Meran'ang tindakan pem lihan nt k mem#ant m rid yang lemah dalam aspek yang dikenal pasti melal i +2 dengan mengg nakan3 .adangan dalam Kit +2 Sekolah meran'ang dan melaksanakan tindakan yang ses ai dengan m rid @ menyediakan mod l p8p kh s s dengan mengg nakan #ahan intervensi :Sains1Matematik; yang di#ekalkan nt k meengatasi kelemahan m rid yang dikenal pasti.

6.2

A)'#,#'# 2 - P(%/ . $ % 1 % P(!4(5 . $ % T($ %3 %/ Melaksanakan p8p se'ara teran'ang mengik t tema7 taj k s kar ata #taj k m dah mengg nakan kaedah yang #erkesan. /e#erapa 'ontoh p8p dan #ahan disediakan nt k pand an g r dalam /ahan Intervensi Sains dan Matematik. 6.2.1 A)'#,#'# 2 &A* - P2P T($ %3 %/ 4 /# T .6) S6) $ Sasaran 3 M rid .emerlang =#jekti& 3 Meningkatkan k aliti pen'apaian Sains 1 Matematik S m#er 3 - K pasan 5nalisis M t ,a%apan :KM,; +PS$ 200* @ 2005; - /ahan Intervansi ,P0 :perl memilih aktiviti 1 program yang ses ai; .adangan Kaedah Mengenal pasti Kaedah P8P !aj k S kar - /engkel p8p mengajar taj k s kar - Team teaching *

KERTAS KONSEP
- Sharing practices across PP2 1 ,P0 6.2.2 A)'#,#'# 2 &B* - P2P I%'(%+#7 T .6) M61 8 / T .6) A+ + Sasaran 3 M rid <emah =#jekti& 3 Mem#ant m rid lemah nt k meng asai pengetah an dan kemahiran asas serta l l s. S m#er 3 - K pasan 5nalisis M t ,a%apan :KM,; +PS$ 200* - 2005 - /ahan Intervansi ,P0 :perl memilih aktiviti 1 program yang ses ai; .adangan Kaedah Mengenal pasti Kaedah P8P !aj k S kar - /engkel p8p mengajar taj k s kar - Team teaching - Sharing practices across PP2 1 ,P0

9.0

MODUS OPERANDI 9.1 KPM 4($+ ! "(/ : # M '(! '#) / S #%+ 1# JPN 1 % G6$6 ;(!($5 %/ &G;* / J6$65 '#8 U' ! &JU* '(5 8 !($ %3 %/ 4($+ ! !(!4(%'6) "$0/$ ! 1 % "(%/#+# % +($' !(%<(1# ) % 4 8 % 4($) #' %. T#%1 ) % P(/ : # JPN / G; / JU7.2.1 7.2.2 Meran'ang dan menyelaraskan Pelan !indakan Pelaksanaan Program di peringkat negeri. Mengadakan mesy arat1#engkel penam#ah#aikan #ahan program #ersama 9.1,+ yang dikenal pasti nt k memantapkan pengisian program. Kompilasi sem a #ahan intervensi dan menyerahkan sat #ahan :dalam .2; nt k diedarkan kepada PP2. !aklimat program kepada PP2 Mengadakan mesy arat1taklimat #ersama Ket a Panitia Sains dan Matematik 1 9 r Mata Pelajaran Sains 8 Matematik !ah n ( nt k pelaksanaan di peringkat sekolah. Menjalankan pemanta an. Mengem kakan laporan kepada KPM. salinan

9.2

7.2." 7.2." 7.2.*

7.2.5 7.2.(

KERTAS KONSEP

9.3

T#%1 ) % P(/ : # PPD 7.".1 7.".2 7."." 7.".* 7.".5 Meran'ang Pelan !indakan Pelaksanaan di peringkat PP2. Mengadakan !aklimat Program kepada pentad#ir sekolah. Mereplikasi #ahan program dalam .2 sekolah-sekolah di daerah. Menjalankan Pemanta an Mengem kakan laporan kepada ,P0. nt k diedarkan kepada

9.4

T#%1 ) % P#8 ) S()05 8 7.*.1 7.*.2 7.*." ,K PPSMI Sekolah meran'ang dan menyelaraskan Pelan !indakan Pelaksanaan di peringkat sekolah. Mengadakan mesy arat 1 #engkel in-house penam#ah#aikan #ahan program ata lain-lain aktiviti #erses aian. Pelaksanaan Program Intervensi Sains 8 Matematik !ah n ( :dalam ata di l ar jad al %akt &ormal7 #ergant ng kepada #ent k program yang diran'ang dan dilaksanakan; Pemanta an pelaksanaan program oleh Pentad#ir Sekolah dan Ket a Panitia.

7.*.*

KERTAS KONSEP

8.0

JADUAL TENTATIF PELAKSANAAN PERAN;ANGAN PROGRAM INTERVENSI PPSMI MURID TAHUN 6 PERKARA / AKTIVITI Mesy arat Pem#inaaan /ahan Intervensi Math 8 Sains !ah n ( PPSMI oleh PPK Mesy arat Pem rnian /ahan Intervensi Math 8 Sains !ah n ( PPSMI oleh ,PP1KPM TARIKH PELAKSANAAN 1--21 0ov 2007 Math 3 * 8 10 2is 2007 Sains 3 1" 8 1* 2is 2007 1) 2is 2007 1( @ 1) ,an 2007 ,an 200) ,an 200) 6e# @ Sept 200) ,an @ Sept 200) Math 3 "0 Septem#er 2007

BIL. 1. 2.

". *. 5. (. 7.

!aklimat Program Intervensi Math 8 Sains !ah n ( PPSMI oleh ,P0 kepada PP2 !aklimat Program Intervensi Math 8 Sains !ah n ( PPSMI oleh PP2 ke sekolah Pelaksanaan Program Intervensi Math 8 Sains !ah n ( PPSMI di sekolah Pemanta an Program Intervensi Math 8 Sains !ah n ( PPSMI oleh KPM1,P01PP21,emaah 0a?ir A Penghantaran <aporan 5nalisis Soalan !opikal :5nalisis /orang Ka%alan 8 /orang $ m san Sekolah; dari Sekolah ke PP2 :so&t'opy dan hard'opy; A Penghantaran 5nalisis Peperiksaan Pertengahan !ah n dan Per' #aan ke PP2 A Penghantaran <aporan 5nalisis Soalan !opikal :/orang $ m san 2aerah; dari PP2 ke ,P0 A Penghantaran 5nalisis Peperiksaan Peertengahan !ah n dan Per' #aan dari PP2 ke ,P0 A Penghantaran <aporan 5nalisis Soalan !opikal :/orang $ m san 0egeri; dan <aporan kesel r han Program Intervensi Math 8 Sains !ah n ( PPSMI dari ,P0 ke KPM

Sains 3 Selepas 2 mingg Peperiksaan Math 3 ( =kto#er 2007 Sains 3 Selepas 2 mingg laporan sampai ke PP2 1" =kto#er 2007

).

-.

KERTAS KONSEP

=.0

PENUTUP 2iharapkan dengan terlaksananya Program Intervensi PPSMI 200) +nt k M rid !ah n ( akan dapat mem#ant meningkatkan prestasi m rid !ah n ( yang akan mend d ki +PS$ pada tah n 200). Kerjasama dan komitmen sem a pihak di peringkat ,P07 PP2 dan Sekolah amat diperl kan #agi menjayakan program ini dilaksanakan dengan #erkesan dan mem#erikan impak seperti mana yang diharapkan.

2isediakan3 Sektor Peng r san 5kademik )

KERTAS KONSEP
,a#atan Pelajaran Perak L !"#$ % A &M '(! '#)* BAHAN INTERVENSI MATEMATIK TAHUN 6 B 8 % G6$6 S !"(5 P2P T($ %3 %/ .ontoh-'ontoh P8P se'ara teran'ang Matematik di#ent k daripada s #topik terpilih yang me%akili setiap topik1 nit dalam s katan pelajaran PPSMI !ah n (. K6" + % M6'6 J : " % &KMJ* 2004 2 2005 K pasan 5nalisis Matematik +PS$ :200* 8 2005; di#erikan nt k mem#erikan gam#aran dan penilaian kepada g r dalam meran'ang aktiviti1program ata P8P teran'ang yang ses ai dengan keperl an m rid. B 8 % M6$#1 A Mengand ngi soalan-soalan mengik t aras dalam #ent k topikal yang dipilih daripada setiap topik dalam s katan pelajaran Matematik PPSMI !ah n (. Soalan-soalan ini adalah nt k melihat peng asaan pelajar dalam s #topik1topik terse# t. A Soalan-soalan ini perl di#erikan kepada pelajar apa#ila selesai setiap topik dan direkodkan dalam &ormat 5nalisis /orang Ka%alan. Pen'apaian pelajar dapat dinilai #erdasarkan analisis pen'apaian soalan-soalan dan ia #oleh dijadikan pand an oleh g r nt k meran'ang aktiviti penam#ah#aikan kepada k mp lan pelajar yang memerl kannya. K#' U.# % D# /%0+'#) PPSMI T 86% 6 Kit +2 Matematik !ah n ( sedang disediakan oleh <em#aga Peperiksaan Malaysia dan dijangka sampai ke sekolah sele%at-le%atnya pada # lan Ma' 200) :=leh it 7 " # lan pertama persekolahan perl diisi dengan aktiviti tertent ; AKTIVITI>AKTIVITI INTERVENSI AKTIVITI 1 P2P P(!65#8 % B($ + +) % K#' U.# % D# /%0+'#) T8%. 4 2 5 A Sekolah telah menerima kit +2 !ah n * 8 !ah n 5 dan ia se#enarnya #oleh dig nakan sem la ata di #ahs ai.

KERTAS KONSEP
A Sekolah telahp n ada analisis +2 !ah n 5 dan ia #oleh dijadikan asas nt k mengenalpasti kelemahan m rid !ah n ( dan seter snya !($ %3 %/ '#%1 ) % "(!65#8 % #erdasarkan analisis +2 nt k mem#ant m rid yang lemah dalam aspek yang telah dikenalpasti. A +2 tanpa pem lihan tidak akan #ermakna. A !indakan pem lihan har slah spesi&ik nt k aspek kelemahan tertent mengatasi aspek kelemahan m rid semata-mata se'ara drill. AKTIVITI 2 P(5 )+ % % P2P S(3 $ T($ %3 %/ dan # kannya

4 Melaksanakan P8P se'ara teran'ang mengik t tema7 taj k s kar ata taj k m dah mengg nakan kaedah yang #erkesan. :$ j k 'ontoh1sampel P8 P se'ara teran'ang dari .2; 4 Pelaksanaan P8P se'ara teran'ang ini adalah #erdasarkan aspek kelemahan m rid yang dikenalpasti oleh g r melal i analisis +2 ata #erdasarkan #ahan K pasan M t ,a%apan :KM,; Matematik 200* 8 2005 yang di#ekalkan dalam .2. 4 Se#agai pand an g r 7 'ontoh1sampel P8P se'ara teran'ang di#ekalkan dalam .2 #erdasarkan s #topik Matematik terpilih. ? G6$6>/6$6 .6/ 1#/ 5 )) % !(%1(1 8) % +0 5 %>+0 5 % 5 '#8 '64# $ + $(%1 8@ +(1($8 % ' 6 '#%//# < %/ 405(8 1#1 " '# 1 $# +6!4($ B6)6 MASMATI; 1 2 MASMATI; 2 < %/ '(5 8 1# 5#8 4 8 + /!6$%#) % )(" 1 B 8 + I%//($#+. AKTIVITI 3 L '#8 % S0 5 %AS0 5 % T0"#) 5 4 Set Soalan !opikal yang di#ekalkan mengand ngi soalan-soalan mengik t aras dalam #ent k topikal yang dipilih daripada setiap topik dalam s katan pelajaran PPSMI !ah n ( :$ j k .2;. Soalan-soalan ini adalah nt k melihat peng asaan pelajar dalam s #topik1topik terse# t. 4 Soalan-soalan ini perl di#erikan kepada pelajar apa#ila selesai setiap topik dan direkodkan dalam &ormat 5nalisis /orang Ka%alan :r j k .2; nt k setiap kelas. 5nalisis /orang Ka%alan ini #oleh di# at #e#erapa salinan sekiranya #ilangan kelas di sekolah terse# t le#ih daripada sat :Sat /orang 5nalisis Ka%alan nt k sat kelas;. Pen'apaian pelajar dapat dinilai #erdasarkan analisis terse# t dan ia #oleh dijadikan pand an oleh g r nt k meran'ang aktiviti penam#ah#aikan kepada k mp lan pelajar yang memerl kannya.

10

KERTAS KONSEP
4 Basil kesem a 5nalisis /orang Ka%alan perl dir m skan dalam /orang $ m san :=verall 5nalysis; nt k mendapatkan hasil r m san kesel r han peng asaan m rid mengik t topik di sekolah terse# t. 4 Ked a-d a #ent k #orang terse# t har s diisi dan diserahkan sat salinan ke PP2 " 1 )8#$ 465 % S("'(!4($ kelak dalam #ent k hardcopy dan softcopy. AKTIVITI 4 U.# % D# /%0+'#) PPSMI T 86% 6 4 Kit +2 Matematik !ah n ( sedang disediakan oleh <em#aga Peperiksaan Malaysia dan dijangka sampai ke sekolah sele%at-le%atnya pada # lan Ma' 200). 4 Segala makl mat #erkaitan +2 Matematik !ah n ( akan dimakl mkan apa#ila ia diperolehi daripada <PM kelak. 4 Cala #agaimanap n pihak sekolah har s memastikan #aha%a setiap +2 yang dijalankan mesti ada analisis dan saha pem lihan ke atas m rid. +2 tanpa pem lihan tidak mem#eri apa-apa makna. 4 !indakan pem lihan yang spesi&ik nt k aspek kelemahan tertent 7 dan # kan mengatasi aspek kelemahan m rid semata-mata se'ara drill. 4 9 r tidak sehar snya meran'ang pem lihan se'ara #ersendirian.

11

KERTAS KONSEP

L !"#$ % B &S #%+* BAHAN INTERVENSI SAINS TAHUN 6 B 8 % G6$6 S !"(5 P2P T($ %3 %/ .ontoh-'ontoh P8P se'ara teran'ang Sains di#ent k daripada s #topik terpilih yang daripada BSP Sains !ah n * ata !ah n 5 ata !ah n (. K6" + % M6'6 J : " % &KMJ* UPSR 2004 2 2005 K pasan 5nalisis M t ,a%apan Sains +PS$ :200* 8 2005; di#erikan nt k mem#erikan gam#aran dan penilaian kepada g r dalam meran'ang aktiviti1program ata P8P teran'ang yang ses ai dengan keperl an m rid. B 8 % M6$#1 4 4 4 4 <em#aran Kerja <atih ! #i !opikal !ah n *7 5 dan ( <em#aran Kerja 5mali 1 5ktiviti Sains !ah n *7 5 dan ( Set Soalan <atih ! #i !opikal !ah n *7 5 dan ( :=#jekti& dan Str kt r; Glossary Sains !ah n 1 @ ( Peta Minda !opikal !ah n *7 5 dan (

Sem a #ahan #oleh dig nakan dalam p8p yang teran'ang #agi taj k s kar dan taj k m dah mengik t keperl an m rid. P8p yang dijalankan sama ada 1 5 ! . 16 5 : )'6 ata 1# 56 $ . 16 5 : )'6 &)(5 + 4#!4#%/ %* mengik t keses aian topik 1 s # topik yang perl dik asi oleh m rid. B /# '0"#)>'0"#) T 86% 4 1 % 5@ #ahan intervensi #oleh dig nakan nt k 4 8 % 5 '#8 '64#7 5 '#8 % )($. $6! 8 dan "2" < %/ '($ %3 %/ 1 5 ! )(5 + 4#!4#%/ % :se#agai #ahan meng langkaji dan memantapkan peng asaan m rid #agi taj k yang s kar ata yang m dah; 9 r #oleh memilih mana-mana #ahan yang ses ai mengik t keperl an m rid. 4 Kit +jian 2iagnostik PPSMI !ah n ( Kit +2 Sains !ah n ( sedang disediakan oleh <em#aga Peperiksaan Malaysia dan dijangka sampai ke sekolah sele%at-le%atnya pada # lan Ma' 200) :" # lan pertama persekolahan diisi dengan aktiviti tertent ;. 12

KERTAS KONSEP

AKTIVITI>AKTIVITI INTERVENSI AKTIVITI 1 P2P P(!65#8 % B($ + +) % K#' U.# % D# /%0+'#) T8%. 4 2 5 A Sekolah telah menerima kit +2 !ah n * 8 !ah n 5 dan ia se#enarnya #oleh dig nakan sem la ata di #ahs ai. A Sekolah telah p n ada analisis +2 !ah n 5 dan ia #oleh dijadikan asas nt k mengenalpasti kelemahan m rid !ah n ( dan seter snya meran'ang tindakan pem lihan #erdasarkan analisis +2 nt k mem#ant m rid yang lemah dalam aspek yang telah dikenalpasti. A +2 tanpa pem lihan tidak akan #ermakna. A !indakan pem lihan har slah spesi&ik nt k aspek kelemahan tertent mengatasi aspek kelemahan m rid semata-mata se'ara drill. AKTIVITI 2 P(5 )+ % % P2P S(3 $ T($ %3 %/ dan # kannya

4 Melaksanakan P8P se'ara teran'ang mengik t tema7 taj k s kar ata taj k m dah mengg nakan kaedah yang #erkesan. :$ j k 'ontoh1sampel P8 P se'ara teran'ang dari .2; 4 Pelaksanaan P8P se'ara teran'ang ini adalah #erdasarkan aspek kelemahan m rid yang dikenalpasti oleh g r melal i analisis +2 ata #erdasarkan #ahan K pasan M t ,a%apan :KM,; Sains 200* 8 2005 yang di#ekalkan dalam .2. 4 Se#agai pand an g r 7 'ontoh1sampel P8P se'ara teran'ang di#ekalkan dalam .2 #erdasarkan s #topik Sains terpilih. 4 9 r -g r j ga digalakkan mengg nakan #ahan intervensi yang di#ekalkan &B 8 % M6$#1* se'ara teran'ang mengik t keses aian topik 1s # topik se#agai tindakan pem lihan7 peng k han ata pengayaan.

1"

KERTAS KONSEP

1. L(!4 $ % K($. L '#8 T64# T0"#) 5 T 86% 4@ 5 1 % 6 &S'$6)'6$* - /ahan !opik !ah n ( dig nakan di akhir p8p nt k menilai peng asaan m rid ata se#agai latihan dalam kelas semasa p8p. - /ahan !opik !ah n * dan 5 dig nakan dalam p8p teran'ang dalam kelas #im#ingan ata dalam jad al %akt :meng lang kaji; nt k latihan dalam p8p :#ahan pem#elajaran m rid;

2. L(!4 $ % K($. A! 5# / A)'#,#'# S #%+ T 86% 4@ 5 1 % 6 > Se'ara m mnya #ahan ini nt k mem dahkam g r menjalankan kerja Se'ara teran'ang dan mem#erikan ke&ahaman dan peng asaan kemahiran proses sains dan pengetah an hasil daripada kerja amali. /ahan ini j ga #oleh dig nakan nt k penilaian PDK5 yang mana pand an penilaian ada disertakan #agi ses at KPS. - /ahan !opik !ah n ( dig nakan dalam masa p8p ses at kerja amali #erdasarkan # k aktiviti m rid nt k memantapkan peng asaan kemahiran proses sains. - /ahan !opik !ah n * dan 5 dig nakan dalam p8p teran'ang dalam kelas #im#ingan ata dalam %akt p8p :meng lang kaji; nt k kerja amali mengik t keperl an m rid :taj k s kar ata taj k m dah; 3. G50++ $< S #%+ - 9lossary dig nakan di akhir p8p ses at s # topik :dalam %akt &ormal7 ata sesi meng langkaji ;. 2i akhir p8p m rid iperkenalkan kem#ali terminologi dan istilah yang terdapat dalam topik yang diajar.dan diperjelaskan maks dnya. Perl di#erikan kepada m rid dalam #ent k #er'etak tetapi se#aik disalin oleh m rid dalam sat # k khas EglossaryF dengan medi#erikan kepada m rid. - 9lossary !opik !ah n * dan 5 di g nakan dalam p8p teran'ang dalam kelas #im#ingan ata dalam %akt p8p :meng lang kaji; mengik t keses aian topik yang diajar. 9lossary yang #erkaitan perl dimas kkan ke dalam # k khas glossary m rid.

1*

KERTAS KONSEP
&G6$6 405(8 !($ %3 %/ )'#,#'#> )'#,#'# < %/ +(+6 # 6%'6) M(!405(8) % !6$#1 !(%/6 + # '($!#%050/# ' 6 #+'#5 8 1 5 ! /50++ $< < %/ '(5 8 1#4($#) % )(" 1 !6$#1* 4. P(' M#%1 T0"#) 5 T 86% 4@ 5 1 % 6 - Peta Minda #agi setiap topik 1 s # topik :theme / learning area/ learning objektives; dig nakan di akhir p8p ses at learning area ata learning objektif sama ada dalam %akt p8p &ormal ata dalam p8p kelas #im#ingan. :9 r perl mengadakan sesi per#in'angan dengan m rid dalam #ent k soal ja%a# #erdasarkan peta minda yang di#erikan kepada m rid;. - Setiap peta minda yang #erkaitan di#erikan kepada m rid :dalam #ent k #er'etak tetapi se#aiknya m rid menyalinnya; nt k mem#olehkan m rid mengetah i perkara-pekara yang telah dipelajari dan perl dik asai. - M rid perl memas kkan peta minda #agi setiap topik dalam # k nota sains mereka. AKTIVITI 3L '#8 % S0 5 %AS0 5 % T0"#) 5 4 9 r perl meran'ang aktiviti latihan kepada m rid dengan mengg nakan #ahan intervensi Set Soalan <atih ! #i !opikal !ah n *7 5 dan ( :=#jekti& dan Str kt r; 4 2i'adangkan m rid di#eri #e#erapa siri latihan yang teran'ang semasa dalam p8p7 di l ar p8p :kelas #im#ingan; ata se#agai kerja r mah mengik t topik 1 s # topik yang telah diajar. 4 9 r perl menetapkan #ilangan latihan yang minim m yang perl di#erikan dan diselesaikan oleh m rid dalam semingg 1 se# lan. 4 G6$6 "($56 !(!#5#8 +0 5 %>+0 5 % 5 '#8 % +(3 $ '($ %3 %/ yang ses ai mengik t ke payaan dan ke#olehan m rid nt k t j an mengesan peng asaan m rid dalam ses at topik 1 s # topik yang s kar ata m dah mengik t keperl an m rid. 4 Sem a latihan yang di#erikan mestilah diperiksa dengan teliti dan di# at analisa pen'apaian m rid dari segi ketetapan ja%apan m rid :&akta dan #ahasa;7 kesalahan yang kerap dilak kan oleh m rid7 kek atan dan kelemahan m rid se'ara meny l r h. 9 r perl menjalankan aktiviti penam#ah#aikan setelah setiap siri latihan dijalankan. 4 Sem a latihan m rid mesti didok menkan :adakan sat &ail khas yang mengand ngi 15

KERTAS KONSEP
tarikh-tarikh latihan di#eri7 #ilangan latihan yang di#eri7 set-set soalan latihan yang di#eri dan laporan prestasi latihan m rid. M rid j ga perl ada rekod latihan yang di# at :6olio 1 / k <atihan Khas Intervensi;.

AKTIVITI 4 U.# % D# /%0+'#) PPSMI T 86% 6 4 Kit +2 Sains!ah n ( sedang disediakan oleh <em#aga Peperiksaan Malaysia dan dijangka sampai ke sekolah sele%at-le%atnya pada # lan Ma' 200). 4 Segala makl mat #erkaitan +2 Sains !ah n ( akan dimakl mkan apa#ila ia diperolehi daripada <PM kelak. 4 Cala #agaimanap n pihak sekolah har s memastikan #aha%a setiap +2 yang dijalankan mesti ada analisis dan saha pem lihan ke atas m rid. +2 tanpa pem lihan tidak mem#eri apa-apa makna. 4 !indakan pem lihan yang spesi&ik nt k aspek kelemahan tertent 7 dan # kan mengatasi aspek kelemahan m rid semata-mata se'ara drill. 4 9 r tidak sehar snya meran'ang pem lihan se'ara #ersendirian. Sem a aktiviti pem lihan mesti diran'ang oleh panitia dan dilaksanakan se'ara #et&ok s mengik t keperl an m rid. ; ' ' %P#8 ) +()05 8 1#4($# )(4(4 + % !($ %3 %/ +'$ '(/# "(5 )+ % % )'#,#'#> )'#,#'# #%'($,(%+# #%# 1 % !(% !4 8 )'#,#'#> )'#,#'# 5 #% !(%/#)6' )(+(+6 # % 1 % )("($56 % +()05 8 6%'6) !(%#%/) ') % "$(+' +# !6$#1 1 $# +(/# )6 5#'# 1 % )6 %'#'# 1 5 ! "("($#)+ % UPSR 2008.

1(

KERTAS KONSEP

Sham&Karim/intervensi/2008

17