Anda di halaman 1dari 12

CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN DUA.

MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK


1. Pelajar Cemerlang . Meren!a" #e"a $. K%m"a" & N%'el( Ka)!en Ha""an *+ra Bang"a. , Pengenalan , S+n%)"+" , Tema - Per"%alan .. R/m/"an , Ja#/al 0. Mer+ng1a"1an Karangan 2. Karangan , Te1n+1 men/l+" 1arangan ( Karangan 3er)an#/

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpers na!( 1.1 Ber3/al #an 3er3+4ara !en!ang )er1ara 5ang 3er1a+!an #engan 1e6+#/)an 6ar+an. 1.$ Men5am)a+1an ma1"/# 5ang !er"/ra! #an !er"+ra!. 1.. Ber"%al ja7a3 "e4ara 3er!a!a"/"+la. 1.0 Ber3+n4ang #an mem3+#a" 6/ja6 #engan "%)an. Bidang Ma"!#$at% 8.1 Mengenal )a"!+ #an men5a!a1an gam3aran 1e"el/r/6an +#ea /!ama. 8. Mema6am+ #an men5a!a1an ma1"/# )er1a!aan "/1ar. 8.$ Mengem/1a1an "%alan /n!/1 men#a)a!1an )enjela"an lanj/!. Bidang Esteti"% 19.1 Men4er+!a1an "em/la "e"e3/a6 1ar5a "e4ara 1e"el/r/6an. 1 .. Men5/"/n +"+ #an mengg/na1an )enan#a 7a4ana /n!/1 meng6a"+l1an )erenggan 5ang 1%6eren +.

SISTEM BAHASA
Ta!a3a6a"a( Ka!a Nama ++. S+"!em Ejaan ++. Ejaan 1a!a #a"ar #an 1a!a !er3+!an +++. Se3/!an #an In!%na"+. A5a! Pen5a!a A5a! Tan5a +'. K%"a Ka!a ( +.

PENGISIAN KURIKULUM
Ilm/ Ka/n"el+ng P"+1%l%g+ N+la+ ( Ja5a D+r+ Keraj+nan Ra"+%nal +++. Ke7arganegaraan C+n!a #an !aa! 1e)a#a !ana6 a+r +'. Kema6+ran Bern+la+ !am3a6

CATATAN

'.

Per+3a6a"a

Kema6+ran Ber:+1+r , Men4+r+1an , Mem3an#+ng1an #an mem3e;a1an , menganal+"+" Ke4er#a"an Pel3aga+ , In!ra)er"%nal K%n!e1"!/al

CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN DUA. MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK
1. Sa6a3a! Remaja . Ma1anan #an 1e"+6a!an $. K%m"a" & N%'el( Ka)!en Ha""an *+ra Bang"a. , *a!a1 - Per7a!a1an , Pl%! , Te1n+1 )l%! .. R/m/"an , Car!a )a+ 0. Mer+ng1a"1an Karangan 2. Karangan <%rma! , S/ra! 1+r+man ra"m+ , S/ra! 1+r+man !+#a1 ra"m+

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpers na!% .1 Men4e!/"1an +#ea 5ang 3erna" "ema"a mem3er+1an )en#a)a! #alam )er3+4angan .0 Mem3er+1an )enjela"an "e4ara ")%n!an !en!ang +"/ 5ang #+1em/1a1an. $.$ Men5a!a1an )en#+r+an 5ang jela" #engan mengem/1a1an ma1l/ma! 5ang rele'an.

SISTEM BAHASA
+. Ta!a3a6a"a( Ka!a Kerja ++. S+"!em Ejaan ++. Ejaan 1a!a #a"ar #an 1a!a !er3+!an +++. Se3/!an #an In!%na"+.

PENGISIAN KURIKULUM
+. Ilm/ Kema"5ara1a!an Ke"+6a!an N+la+ ( Ke3er"+6an :+;+1al #an men!al Ka"+6 "a5ang +++. Ke7arganegaraan C+n!a #an !aa! 1e)a#a !ana6 a+r +'. Kema6+ran Bern+la+ !am3a6 Kema6+ran Ber:+1+r , menjana1an +#ea , Men4+r+1an , Mem3an#+ng1an #an mem3e;a1an , Menganal+"+" Ke4er#a"an Pel3aga+ , In!ra)er"%nal Belajar Cara Belajar K%n"!r/1!+'+"me

CATATAN

Bidang Ma"!#$at%. 8.$ Mengem/1an1an "%alan /n!/1 A5a! Pen5a!a men#a)a!1an )enjela"an lanj/!. A5a! Tan5a =.1 Men5ar+ng ma1l/ma! meng+1/! 1la"+:+1a"+ +'. K%"a Ka!a ( =. Men5/"/n ma1l/ma! meng+1/! 1e/!amaan =.2 Men5ema1 "em/la ma1l/ma! #an mem/!/"1an "ama a#a 6en#a1 '. Per+3a6a"a mener+ma> menam3a6> a!a/ men%la1 )+l+6an. Bidang Esteti"% 19. Mengenal )a"!+ )er1ara 5ang menar+1 #alam "e"e3/a6 1ar5a. 19.$ Men5a!a1an 3en!/1 #an na#a )/+"+. 19.. Men5a!a1an jen+"> 4+r+> !ema #an )er"%alan> )em+1++ran> n+la+ #an )engajaran. 11. Menganal+"+" ga5a 3a6a"a> #an /n"/r 3/n5+ #alam 1ar5a "a"!era.

CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN DUA. MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK
1. N+1ma! Kemer#e1aan . Ka"+6 Sa5ang $. K%m"a" & N%'el( Ka)!en Ha""an *+ra Bang"a. , La!ar , N+la+ , Pengajaran .. R/m/"an , Car!a al+ran 0. Mer+ng1a"1an Karangan 2. Karangan T+#a1 3er:%rma! , <a1!a

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpers na!% .0 $.$ 0. Mem3er+1an )enjela"an "e4ara ")%n!an !en!ang "e"/a!/ )er1ara 5ang 3er1a+!an +"/. Men5a!a1an )en#+r+an 5ang jela" #engan mengem/1a1an ma1l/ma! 5ang rele'an. Mengg/na1an 6/ja6 5ang 3erna" #an me5a1+n1an /n!/1 mem)enger/6+ )+6a1 la+n #alam )el3aga+ "+!/a"+.

SISTEM BAHASA
+. Ta!a3a6a"a( Ka!a A#je1!+: Ka!a T/ga" ++. S+"!em Ejaan Ejaan 1a!a #a"ar #an 1a!a !er3+!an +++. Se3/!an #an In!%na"+. A5a! Pen5a!a A5a! Tan5a +'. K%"a Ka!a ( '+.

PENGISIAN KURIKULUM
'. Ilm/ Sejara6 Ke"+6a!an N+la+ ( Ka"+6 "a5ang Pa!r+%!+"me '++. Ke7arganegaraan C+n!a #an !aa! 1e)a#a !ana6 a+r +'. Kema6+ran Bern+la+ !am3a6 Kema6+ran Ber:+1+r , menjana1an +#ea , Men4+r+1an , Mem3an#+ng1an #an mem3e;a1an , Menganal+"+" Ke4er#a"an Pel3aga+ , In!ra)er"%nal Belajar Cara Belajar K%n!e1"!/al K%n"!r/1!+'+"me Kaj+an Ma"a De)an

CATATAN

Bidang Ma"!#$at%. 8.8 Mema6am+ lara" 3a6a"a 3ag+ )el3aga+ 3a6an /n!/1 mem)er%le6 ma1l/ma!. =. Men5ar+ng ma1l/ma! meng+1/! 1la"+:+1a"+. =.$ Men5/"/n ma1l/ma! meng+1/! 1e/!amaan Bidang Esteti"% 19. Mengenal )a"!+ )er1ara 5ang menar+1 #alam "e3/a6 1ar5a. 19.0 Meng6/ra+1an ma1"/#> ga5a 3a6a5a #an /n"/r 3n5+ #alam )/+"+ 19.2 Meng/la" 1ar5a "a"!era #ar+ a")e1 7a!a1 #an )er7a!a1an> la!ar> )l%!> ga5a 3a6a"a #an "/#/! )an#angan 11.1 Mengenal )a"!+ ga5a 3a6a"a. 11.$ Mem3an#+ng1an )engg/naan lara" 3a6a"a.

'. Per+3a6a"a

CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN DUA. MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK
1. In#/"!r+ S/1an #+ Mala5"+a . Tan)a ?e1!%r H+#/) S+6a! $. K%m"a" & P/+"+ Tra#+"+%nal Pan!/n Per)+"a6an Pan!/n J%ge! Pa6ang Pan!/n Te1a !e1+ .. R/m/"an , Gra: Bar 0. Mer+ng1a"1an Karangan . 2. Karangan , Per3+n4angan

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpers na!% 1. Men5am)a+1an ma1"/# 5ang !er"/ra! #an !er"+ra! . Meng6/ra+1an +#ea 5ang 3erna" .$ Mem)er1/! 6/ja6 #engan 4%n!%6 #an 3/1!+ $.$ Men5a!a1an )en#+r+an $.. Mem)er!+m3ang1an "em/a a")e1 Bidang Ma"!#$at% 8. Mema6am+ #an men5a!a1an ma1"/# )er1a!aan "/1ar =.1 Men5ar+ng ma1l/ma! meng+1/! 1la"+:+1a"+ =. Men5/"/n ma1l/ma! meng+1/! 1e/!amaaan =.$ Mem3/a! )er!+m3angan "e4ara !el+!+ =.. Meng%la6 ma1l/ma! "e4ara 1%6eren =.= Mem3/a! r/m/"an Bidang Esteti"% 19. Mengenal )a"!+ )er1ara 5ang menar+1 #alam "e"e3/a6 1ar5a

SISTEM BAHASA
+. Ta!a3a6a"a( Ka!a )ra1la/"a Ka!a T/ga" ++. S+"!em Ejaan Ejaan 1a!a #a"ar #an 1a!a !er3+!an +++. Se3/!an #an In!%na"+.

PENGISIAN KURIKULUM
+. Ilm/ S/1an Ke"+6a!an ++. N+la+ ( Kerja"ama Ke3er"+6an :+;+1al #an Men!al Ke3eran+an +++. Ke7arganegaraan

CATATAN

A5a! Pen5a!a A5a! Tan5a +'. K%"a Ka!a (

C+n!a #an !aa! 1e)a#a !ana6 a+r +'. Kema6+ran Bern+la+ !am3a6

'. Per+3a6a"a

Kema6+ran Ber:+1+r , menjana1an +#ea , Men4+r+1an , Mem3an#+ng1an #an mem3e;a1an , Menganal+"+" Ke4er#a"an Pel3aga+ , In!ra)er"%nal Belajar Cara Belajar K%n!e1"!/al K%n"!r/1!+'+"me Kaj+an Ma"a De)an

CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN DUA. MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK
1. Ke/n+1an Sen+ *ar+"an . Mengera!1an Per"a/#araan $. K%m"a" & Pr%"a Tra#+"+%nal , Pa1 Ka#/1 , P/!era Be"ar La6+r Ke #/n+a Cer)en , T+na , Ba!/ , B/1/ Ca!a!an <ar+# Ba#r/l 0 .. R/m/"an , Gra: Gar+" 0. Mer+ng1a"1an Karangan 2. Karangan , *a7an4ara

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpers na!% 1.$ Men5am)a+1an ma1"/# 5ang !er"/ra! #an !er"+ra!. 1.0 Ber3+n4ang #an mem3+#a" 6/ja6 #engan "%)an. .1 Men4e!/"1an +#ea 5ang 3erna" .$ Mem)er1/a! 6/ja6 #engan 3/1!+ .0 Mem3er+1an )enjela"an "e4ara ")%n!an. ..1 Menge"an 1e4%n#%ngan )en#a)a! .. Menjela"1an #an mem3/1!+1an )er!+m3angan "e4ara ra"+%nal. Bidang Ma"!#$at% =. Men5/"/n mal/ma! meng+1/! 1e/!amaan. =.$ Meng%la6 ma1l/ma! "e4ara 1%6eren. @.1 Mengg/na1an 1a!a> +"!+la6> :ra"a> rang1a+ 1a!a> )er+3a"a #an a5a! 5ang !e)a! "er!a +n#a6. @.$ Men5e#+a1an 1erang1a )en5am)a+an. @.. Men5e#+a1an 6/ja6 #an ala"an Bidang Esteti"% 11.1 Mengenal )a"!+ ga5a 3a6a"a 11. Menganal+"+" ga5a 3a6a"a #an /n"/r 3/n5+. 1 .0 Menge#+! #an mem/rn+1an "e"/a!/ 1 .2 1ar5a

SISTEM BAHASA
'+. Ta!a3a6a"a( Ka!a )ra1la/"a Ka!a T/ga" '++. S+"!em Ejaan Ejaan 1a!a #a"ar #an 1a!a !er3+!an '+++. Se3/!an #an In!%na"+.

PENGISIAN KURIKULUM
++. Ilm/ S/1an Ke"+6a!an +'. N+la+ ( Kerja"ama Ke3er"+6an :+;+1al #an Men!al Ke3eran+an '. Ke7arganegaraan

CATATAN

A5a! Pen5a!a A5a! Tan5a +A. K%"a Ka!a (

C+n!a #an !aa! 1e)a#a !ana6 a+r +'. Kema6+ran Bern+la+ !am3a6

A. Per+3a6a"a

Kema6+ran Ber:+1+r , menjana1an +#ea , Men4+r+1an , Mem3an#+ng1an #an mem3e;a1an , Menganal+"+" Ke4er#a"an Pel3aga+ , In!ra)er"%nal Belajar Cara Belajar K%n!e1"!/al K%n"!r/1!+'+"me Kaj+an Ma"a De)an

CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN DUA. MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK
1. Sara7a1 B/m+ Ken5alang . Te1n%l%g+ B+naan $. K%m"a" Cer)en ,Mama ,Er!+ Ka"+6 Ma1na Sa5ang ,Tangan Kanan> K+r+> a!a/ Ke#/a,#/an5a. .. R/m/"an, Gra: Palang 0. R+ng1a"an 2. Karangan ,S5ara6an/Cerama6/ U4a)an

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA
'.

PENGISIAN KURIKULUM
Ilm/ Ge%gra:+ Kej/r/!eraan '+. N+la+ ( Pa!r+%!+"me Ra"+%nal '++. Ke7arganegaraan C+n!a #an !aa! 1e)a#a !ana6 a+r '+++. Kema6+ran Bern+la+ !am3a6 Kema6+ran Ber:+1+r , Menganal+"+" Ke4er#a"an Pel3aga+ , In!ra)er"%nal K%n"!r/1!+'+"me

CATATAN

B+#ang In!er)er"%nel '+. Ta!a3a6a"a( 1.. Ber"%al ja7a3 "e4ara 3er!a!a"/"+la . Meng6/ra+1an +#ea Ka!a A#je1!+: .$ Mem)er1/a! 6/ja6 Pem3en!/1an $.$ Men5a!a1an )en#+r+an #engan jela" )er1a!aan 3ar/ 0. Mengg/na1an 6/ja6 5ang 3erna" B+#ang Ma1l/ma! '++. S+"!em Ejaan 8.1 Mengenal )a"!+ #an men5a!a1an gam3aran 1"el/r/6an '+++. Se3/!an #an 8.0 Mema6am+ #an menel+!+ ma1"/# In!%na"+. !er"/ra! #an !er"+ra! =.1 Men5ar+ng ma1l/ma! meng+1/! 1la"+:+1a"+ +A. K%"a Ka!a ( =.. Meng%la6 ma1l/ma! "e4ara 1%6eren @.1 Mengg/na1an 1a!a> +"!+la6> :ra"a> rang1a+ 1a!a> )er+3a6a"a #an a5a! B+#ang E"!e!+1 11.1 Mengenal )a"!+ ga5a 3a6a"a #alam 1ar5a 3/1an "a"!era 1 .1 Meng6a"+l1an )r%"a #an )/+"+ "e4ara !eran4ang 1 .. Men5/"/n #an mengg/na1an )enan#a 7a4ana 1 .2 Menge#+! #an mem/rn+1an "e"/a!/ 1ar5a 5ang !ela6 #+6a"+l1an.

CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN DUA. MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK
1. Baman Kegem+langan Mela1a . Her3a Mala5"+a $. K%m"a" P/+"+ Tra#+"+%nal ,Pe"anan I3/ ,S5a+r N/r Alam S5a6 Lela P/!era ,S5a+r M/ng1+r Janj+ .. R/m/"an Gra: Gar+" 0. R+ng1a"an 2. Karangan , <a1!a

HASIL PEMBELAJARAN
B+#ang In!er)er"%nal .1 Men4e!/"1an +#ea 5ang 3erna" . Meng6/ra+1an +#ea 5ang 3erna" "e4ara 1r+!+" #an 1rea!+: .$ Mem)er1/a! 6/ja6 #engan mengg/na1an 4%n!%6 #an 3/1!+ B+#ang Ma1l/ma! 8.. Mem3a4a )an!a" "e4ara +m3a"an #an l/n4/ran 8.0 Mema6am+ #an menel+!+ ma1"/# !er"/ra! #an !er"+ra!. =.. Meng%la6 ma1l/ma! "e4ara 1%6eren /n!/1 !/j/an !er!en!/ =.= Mem3/a! r/m/"an B+#ang E"!e!+1 11.1 Mengenal )a"!+ ga5a 3a6a"a #alam 1ar5a 3/1an "a"!era. 1 .2 Menge#+! #an mem/rn+1an "e"/a!/ 1ar5a.

SISTEM BAHASA
I Ta!a3a6a"a( Jen+",jen+" :ra"a A5a! Da"ar A. S+"!em Ejaan A+. Se3/!an #an In!%na"+. +.

PENGISIAN KURIKULUM
Ilm/ Ge%gra:+ Sejara6 ++. N+la+ ( Pa!r+%!+"me Ra"+%nal

CATATAN

A++. K%"a Ka!a ( ? S+m)/lan 3a6a"a

+++. Kema6+ran Bern+la+ !am3a6 Kema6+ran Ber:+1+r Kaj+an Ma"a De)an K%n"!r/1!+'+"me

CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN DUA. MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK
1. S/nga+ K6a;ana6 Ber6arga . In#/"!r+ Pem3/a!an B%! #an Pera6/ $.K%m"a" Saja1 ,Pe"an Tangan Ke)a#a Jar+ ,C+n!a ,R/ang .. R/m/"an Ja#/al 0. R+ng1a"an 2. Karangan ,<a1!a 19

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA
+.

PENGISIAN KURIKULUM
Ilm/ E1%n%m+ Ge%gra:+ Alam Se1+!ar

CATATAN

B+#ang In!er)er"%nal 1.1 Ber3/al #an 3er3+4ara !en!ang )er1ara +. Ta!a3a6a"a( 5ang 3er1a+!an #engan 1e6+#/)an 6ar+an A5a! !/nggal 1.$ Men5am)a+1an ma1"/# 5ang !er"/ra! A5a! Majm/1 #an !er"+ra!. )an4angan .1 Men4e!/"1an +#ea 5ang 3erna". . Meng6/ra+1an +#ea 5ang 3erna" A+++. S+"!em Ejaan .$ Mem)er1/a! 6/ja6 #engan menggg/na1an 4%n!%6 #an 3/1!+. A+'. Se3/!an #an .0 Mem3er+1an )enjela"an "e4ara In!%na"+. ")%n!an. $.1 Ber3+n4ang #engan mengg/na1an ragam 3a6a"a #an ga5a )eng/4a)an A'. K%"a Ka!a ( $.$ Men5a!a1an )en#+r+an 5ang jela" $.. Mem)er!+m3ang1an "em/a a")e1 5ang #+1em/1a1an #alam )er/n#+ngan B+#ang Ma1l/ma! 8. Mema6am+ #an men5a!a1an ma1"/# )er1a!aan "/1ar. 8.$ Mengem/1a1an "%alan /n!/1 men#a)a!1an )enjela"an lanj/! 8.8 Mema6am+ lara" 3a6a"a =. Men5/"/n ma1l/ma! meng+1/! 1e/!amaan. =.. Meng%la6 ma1l/ma! "e4ara 1%6eren /n!/1 !/j/an !er!en!/. B+#ang E"!e!+1 19. Mengenal )a"!+ )er1ara 5ang menar+1 #alam "e"e3/a6 1ar5a. 11. Menganal+"+" ga5a 3a6a"a #an /n"/r 3/n5+ #alan 1ar5a "a"!era. 1 .. Men5/"/n +"+ #an mengg/na1an )enan#a 7a4ana /n!/1 meng6a"+l1an )erenggan 5ang 1%6eren 1 .2 Menge#+! #an mem/rn+1an "e"/a!/ 1ar5a.

I+ N+la+ ( Keraj+nan Pe1a Ter6a#a) I"/,I"/ Sema"a ++. Ke7arganegaraan C+n!a #an !aa! a1an !ana6 a+r +' Pera!/ran S%"+%3/#a5a Ke"an!/nan Ba6a"a Lara" Ba6a"a Per+3a6a"a +++. Kema6+ran Bern+la+ !am3a6 Kema6+ran Ber:+1+r , Menganal+"+" , 3an#+ng 3e;a , Men4+r+1an BCB ,Mem3a4a Pan!a"

CONTOH FORMAT RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN DUA. MINGGU/ UNIT/ KELOMPOK TEMA DAN TAJUK
1. B+n!ang D+ La/!an . Men+!+ Ala: S+3er $.K%m"a" Pr%"a Tra#+"+%nal ,P/!er+ B/l/6 Be!/ng ,Cer+!a Kera Dengan B/a5a .. R/m/"an, Gra: P+ram+# 0. R+ng1a"an 2. Karangan ,Ke)r+6alan/ Cere1a

HASIL PEMBELAJARAN
B+#ang In!er)er"%nal 1. Men#engar #an mem3er+1an re")%n "e4ara l+"an #an 3er!/l+" $. Ber3+n4ang /n!/1 mener+ma #an men%la1 )an#angan %rang la+n $.$ Men5a!a1an )en#+r+an 5ang jela" $.. Mem)er!+m3ang1an "em/a a")e1 5ang #+1em/1a1an #alam )er/n#+ngan "e4ara ra"+%na B+#ang Ma1l/ma! 8.0 Mema6am+ ma1"/# !er"/ra! #an !er"+ra! =.0 Men!a:"+r1an ma1l/ma! 5ang !ela6 #+)+l+6 "e4ara ra"+%nal =.2 Men5ema1 "em/la ma1l/ma! #an mem/!/"1an "ama a#a 6en#a1 mener+ma>menam3a6 a!a/ men%la1 )+l+6an @. Menen!/1an :%rma! )en5am)a+an #an jen+" )en/l+"an 5ang "e"/a+ B+#ang E"!e!+1 19. Mengenal)a"!+ )er1ara 5ang menar+1 #alam "e"e3/a6 1ar5a 19.$ Men5a!a1an 3en!/1 #an na#a )+/"+ 19.0 Meng6/ra+1an ma1"/#> ga5a 3a6a"a #an /n"/r 3/n5+ #alam )/+"+ 1 .. Men5/"/n +"+ #an mengg/na1an )enan#a 7a4ana /n!/1 meng6a"+l1an )erenggan 5ang 1%6eren

SISTEM BAHASA
1.Ta!a3a6a"a( A5a! "er/an Ka!a )enega" .S+"!em Ejaan Ejaan 1a!a #a"ar #an 1a!a !er3+!an $.Se3/!an #an In!%na"+ ..K%"a Ka!a 0.Per+3a6a"a

PENGISIAN KURIKULUM
1.Ilm/ A"!r%n%m+ Sa+n" #an !e1n%l%g+ Te1n%l%g+ ma1l/ma! .N+la+ ( Ber1erja"ama Ber#+1ar+ Ja5a#+r+ Ke"e#er6anaan +A. Ke7arganegaraan C+n!a #an !aa! 1e)a#a !ana6 a+r A. Kema6+ran Bern+la+ !am3a6 Kema6+ran Ber:+1+r Menganal+"+" Men4+r+1an Mem3an#+ng 3e;a K%n!e1!/al

CATATAN

11

KELOMPOK

TAJUK
1.Ang1a"a ra5a .Salam Per)+"a6an $.K%m"a" ,)eng/1/6an ..R/m/"an , )elan/)e!a 0.R+ng1a"an 2.Karangan ,#+al%g

HASIL PEMBELAJARAN
B+#ang In!er)er"%nal ..1 Menge"an 1e4%n#%ngan )en#a)a! #an men+m3ang1an )el3aga+ )+l+6an /n!/1 men5ele"a+1an ma"ala6 .. Menjela"1an #an mem3/1!+1an )er!+m3angan "e4ara ra"+%nal "e4ara a#+l 0.1 Ber3+4ara #an mera5/ #engan mengg/na1an 1a!a> /ng1)an #an a5a! 5ang #a)a! mem3er+1an 1e"an mem/j/1 0. Mengg/na1an 6/ja6 5ang 3erna" #an me5a1+n1an /n!/1 mem)engar/6+ )+6a1 la+n B+#ang ma1l/ma! 8.1 Mengenal)a"!+ #an men5a!a1an gam3aran 1e"el/r/6an> +#ea /!ama> +"+ )en!+ng #an +"+ rele'an !en!ang 3a6an 5ang #+#engar> #+3a4a #an #+!%n!%n 8.. Mem3a4a )an!a" "e4ara +m3a"an #an l/n4/ran /n!/1 mem3/a! r/j/1an )el3aga+ 3a6an =.1 Men5ar+ng ma1l/ma! meng+1/! 1la"+:+1a"+ =.2 Men5ema1 "em/la ma1l/ma! #an mem/!/"1an "ama a#a 6en#a1 mener+ma> menam3a6 a!a/ men%la1 )+l+6an B+#ang E"!a!+1 11.1 Mengenal)a"!+ ga5a 3a6a"a #alam 1ar5a 3/1an "a"!era 11.$ Mem3an#+ng1an )engg/nn lara" 3a6a"a #alam )el3aga+ genre 1 .$ Mem3+na a5a! !%)+1 #an a5a! 6/ra+an 1 .. Men5/"/n +"+ #an mengg/na1an )enan#a 7a4ana

SISTEM BAHASA
1.Ta!a3a6a"a ,a5a! majm/1 ga3/ngan ,a5a! majm/1 )an4angan .S+"!em ejaan ,ejaan 1a!a #a"ar #an 1a!a !er3+!an $.Se3/!an #an +n!%na"+ ..K%"a1a!a 0.Per+3a6a"a

PENGISIAN KURIKULUM
1.Ilm/ ,a"!r%n%m+ ,1ema"5ara1a!an .N+la+ ,3er1erja"ama ,!%leran"+ ,m/ra6 6a!+ ,a#+l #an "a1"ama $.Ke7arganegaraan ,4+n!a #an !aa! a1an !ana6 a+r ..Pera!/ran S%"+%3/#a5a ,1e"an!/nan 3a6a"a ,lara" 3a6a"a ,)er+3a6a"a 0.KBT KB,Menjana +#ea ,Men4+r+1an ,Meng1ela"1an ,Ban#+ng 3e;a ,K%n"!e1!/al

KELOMPOK

TAJUK
1.Per+"!+7a 5ang 3er"ejara6 .Cang +n#a6 +!/ 3a6a"a $.K%m"a" ,Saja1 ,Ma!a A5a6 ,B+4ara B/a! G/r/ ,Se/n!a+ Ka!a Un!/1 D+ra"a ..R/m/"an Ja#/al 0.Mer+ng1a"1an 1arangan

HASIL PEMBELAJARAN
B+#ang In!er)er"%nal 1.. Men5a!a1an )era"an "e4ara 3er!er/" !erang .. Mengem/1a1an 4a#angan 5ang mem3+na .0 Mem3er+1an )enjela"an "e4ara ")%n!an !en!ang "e"/a!/ )er1ara $.. Mem)er!+m3ang1an "em/a a")e1 5ang #+1em/1an #alam )er/n#+ngan 2. Mengg/na1an )er1a!aan> /ng1a)an> a5a! #an lara" 3a6a"a B+#ang Ma1l/ma! 8.1 Mengenal)a"!+ #an men5a!a1an gam3aran 1e"el/r/6an @.. Men5e#+a1an 6/ja6 #an ala"an B+#ang E"!e!+1 19. Mengenal )a"!+ )er1ara 5ang menar+1 #alam 1ar5a 19. Men5a!a1an jen+"> 4+r+> !ema #an )er"%alan 1 .1 Meng6a"+l1an )r%"a #an )/+"+ "e4ara !eran4ang

SISTEM BAHASA
1. Ta!a3a6a"a ,Pem3en!/1an 1a!a nama . Ejaan

PENGISIAN KURIKULUM
1.Ilm/ ,"ejara6 ,e"!e!+1 .N+la+ ,)a!r+%!+"me ,1e"/1/ran $.Ke7arganegaraan ,4+n!a #an !aa! a1an !ana6 a+r

$.Se3/!an #an +n!%na"+ ..Pera!/ran S%"+%3/#a5a ,1e"an!/nan 3a6a"a ,lara" 3a6a"a ,)er+3a6a"a 0.KBT KB,Menjana +#ea ,Men4+r+1an ,Meng1ela"1an ,Ban#+ng 3e;a ,K%n"!e1!/al , BCB

2.Karangan Jen+" Per+3a6a"a

..K%"a 1a!a

0.Per+3a6a"a

KELOMPOK

TAJUK
1.Ang1a!an Ten!era .In#a6n5a Negara1/ $.K%m"a" ,Drama & )en/ngg/ ,,Ang+n ,,B/5/ng

HASIL PEMBELAJARAN
B+#ang In!er)er"%nal 1.. Ber"%al ja7a3 "e4ara 3er!a!a"/"+la .$ Mem)er1/a! 6/ja6 #engan 4%n!%6 #an 3/1!+ .. Mengem/1a1an 4a#angan 5ang mem3+na $.$ men5a!a1an )en#+r+an #engan jela" $.. Mem)er!+m3ang1an "em/a a")e1 5ang #+1em/1a1an #alam )er/n#+ngan B+#ang Ma1l/ma! 8.1 Mengenal)a"!+ #an men5a!a1an gam3aran 1e"el/r/6an 8.0 Mema6am+ #an menel+!+ ma1"/# !er"/ra! #an !er"/ra! #ar+a)a#a "e"/a!/ 3a6an =.1 Men5ar+ng ma1l/ma! meng+1/! 1la"+:+1a"+ =. Men5/"/n ma1l/ma! meng+1/! 1e/!amaan =.. meng%la6 ma1l/ma! "e4ara 1%6eren =.0 men!a:"+r ma1l/ma! 5ang !ela6 #+)+l+6 "e4ara ra"+%nal @. Menen!/1an :%rma! )en5am)a+an @.$ Men5e#+a1an 1erang1a )en5am)a+an @.. Men5e#+a1an 6/ja6 #an ala"an B+#ang E"!e!+1 11.1 Mengenal )a"!+ ga5a 3a6a"a 11.$ Mem3an#+ng1an )engg/naan lara" 3a6a"a 1 .1 Meng6a"+l1an )r%"a #an )/+"+ "e4ara !eran4ang 1 .. Men5/"/n +"+ 1 .2 Menge#+! #an mem/rn+1an

SISTEM BAHASA
1. Ta!a3a6a"a , Ka!a Nama , Ka!a Gan#a ,Ka!a T/ga" , Ka!a Penega" , Ka!a Na:+ , Ka!a Pemer+ , Ka!a Ara6 . Ejaan Ejaan Ka!a Da"ar #an Ka!a Ber+m3/6an $.Se3/!an #an +n!%na"+

PENGISIAN KURIKULUM
1.Ilm/ , Ge%gra:+ , E1%n%m+ , Sejara6 .N+la+ ,)a!r+%!+"me ,1e"5/1/ran $.Ke7arganegaraan ,4+n!a #an !aa! a1an !ana6 a+r ..Pera!/ran S%"+%3/#a5a ,1e"an!/nan 3a6a"a ,lara" 3a6a"a ,)er+3a6a"a 0.KBT KB,Menjana +#ea ,Men4+r+1an ,Meng1ela"1an ,Ban#+ng 3e;a ,K%n"!e1!/al , BCB

)/"a1a

..R/m/"an Car!a )a+ 0.Mer+ng1a"1an 1arangan 2.Karangan Jen+" la)%ran 8

..K%"a 1a!a

0.Per+3a6a"a / Per3+langan