Anda di halaman 1dari 17

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 2 ) 2013

CATATAN Objek !" / C#$#%&#% Pe% #k'!(#% *ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. 1er/ual dengan mengguna,an ,ata4 intonasi dan nada 3ang sesuai4 2. 0engguna,an ung,a&an 3ang /ertatasusila4 3. 0engenal &asti dan mem/e7a,an Kata Nama Am dan Kata Nama Khas 4. 0en'elas,an ma,sud dalam &er/ualan. 8. 0enghasil,an ,arangan 'enis dialog C#$#%&#% Pe% #k'!(#% B1 8L1 E1 (1er/ual tentang isu semasa dengan a3at 3ang da&at di)ahami!

MINGGU 1 3 - 4/1/2013

UNIT / TEMA T# #b#)#'# i. Kata Nama - Kata Nama Am dan Kata Nama Khas m/s 10 11 Pe%*+!'#% KaranganJenis Dialog (Isu emasa! m/s " #ormat Dialog m/s 23$ Pe(!b#)#'# Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) I+,* 1. Kemahiran %idu& -men'ahit sulaman silang 2. (eogra)i *elan *ulau +ang,a-i 3. Alam e,itar +ands,a& Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 1. .er/al +inguisti, mendo,umentasi,an &engalaman Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. 0enghu/ung ,ait N!+#! M*(%! 1. %ormat-menghormati

KEMAHIRAN BAHASA B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.1 1er/ual dan /er/i2ara tentang &er,ara 3ang /er,aitan dengan ,ehidu&an harian 3ang men3entuh diri4 ,eluarga4 ra,an dan mas3ara,at dengan mengguna,an,ata4 intonasi dan nada 3ang sesuai. A( #' 1 (!) 1er/ual tenta ng &enga la man d iri dan ,egiata n harian d engan men gguna ,an se/utan4 nada dan intonasi 3ang sesuai. 1.2 0endengar dan mem/eri,an res&ons se2ara lisan dan /ertulis tentang sesuatu 3ang di&erihal,an oleh orang lain . A( #' 1 (4) 0e m/alas hu'ah dala m suasana &er/in2angan se2ara harmon i. 1.3 0en3am&ai,an ma,sud 3ang tersurat dan tersirat /erdasar,an /ahan 3ang di,emu,a,an dengan mengguna,an ,ata dan ung,a&an 3ang sesuai. A( #' 2 (!) 0e nge mu ,a,an hu'ah dan men egas,an &en dirian d engan so&an tentang sesuatu to&i, 3ang di/in2ang ,an denga n 2ara /ersaha'a. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) $.1 0engenal &asti dan men3ata,an gam/aran ,eseluruhan4 idea utama4 isi &enting dan isi rele5an tentang /ahan 3ang didengar4 di/a2a dan ditonton. A( #' 1 (!) 0engenal &asti dan mengutara,an gam/aran umum dan isi-isi &enting dari&ada &e l/agai /ahan. B!$#%& E' e !k (1010 21210) 12.1 0enghasil,an &rosa dan &uisi se2ara teran2ang4 terti/ dan ,emas dengan mengguna,an /ahasa 3ang te&at4 indah dan menari,. A(#' 2 (!) 0en golah a3at /erdasar,an isi &ent ing untu, meng hasil,an &erengga n dia log dan 2erita 3ang ,oheren. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.4 1er/ual dan /er/i2ara tentang &er,ara 3ang /er,aitan dengan ,ehidu&an harian 3ang men3entuh diri4 ,eluarga4 ra,an dan mas3ara,at dengan mengguna,an ,ata4 intonasi dan nada 3ang sesuai. A( #' 1 (!) 1er/ual tenta ng &enga la man d iri dan ,egiata n harian d engan men gguna ,an se/utan4 nada dan intonasi 3ang sesuai. 1.8 0endengar dan mem/eri,an res&ons se2ara lisan dan /ertulis tentang sesuatu 3ang di&erihal,an oleh orang lain . A( #' 1 (4) 0e m/alas hu'ah dala m suasana &er/in2angan se2ara harmon i. 1.9 0en3am&ai,an ma,sud 3ang tersurat dan tersirat /erdasar,an /ahan 3ang di,emu,a,an dengan mengguna,an ,ata dan ung,a&an 3ang sesuai. A( #' 2 (!) 0e nge mu ,a,an hu'ah dan men egas,an &en dirian d engan so&an tentang sesuatu to&i, 3ang di/in2ang ,an denga n 2ara /ersaha'a. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) $.1 0engenal &asti dan men3ata,an gam/aran ,eseluruhan4 idea utama4 isi &enting dan isi rele5an tentang /ahan 3ang didengar4 di/a2a dan ditonton. A( #' 1 (!) 0engenal &asti dan mengutara,an gam/aran umum dan isi-isi &enting dari&ada &e l/agai /ahan.

2 52 11/1/2013

T# #b#)#'# i. Kata Nama - *em/entu,an KN m/s110 Pe%*+!'#% KaranganJenis Dialog (Isu emasa! m/s " #ormat Dialog m/s 23$ Pe(!b#)#'# Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) I+,* 1. Kemahiran %idu& -men'ahit sulaman silang 2. (eogra)i *elan *ulau +ang,a-i 3. Alam e,itar +ands,a& Ke.e($#'#% Pe+b#&#! .er/al +inguisti, mendo,umentasi,an &engalaman Ke,#)!(#% Be("!k!( 0enghu/ung ,ait N!+#! M*(%! %ormat-menghormati

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. 1er/ual dengan mengguna,an ,ata4 intonasi dan nada 3ang sesuai4 2. 0engguna,an ung,a&an 3ang /ertatasusila4 3. 0engenal &asti &em/entu,an KN 4. 0en'elas,an ma,sud dalam &er/ualan. 8. 0enghasil,an ,arangan 'enis dialog C#$#%&#% Pe% #k'!(#% B1 8L1 E1 (1er/ual tentang isu semasa dengan a3at 3ang da&at di)ahami!

3 14-1:/1/2013

T# #b#)#'# - Kata ganti nama m/s 1" Pe,#)#,#% *antun K0,'#' - *antun(*engenalan! i. ;ema dan *ersoalan ii. 1entu, / 1inaan Pe(!b#)#'# im&ulan /ahasa *en3era&an I+,* 1. Alam &erse,olahan Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 1. Kinesteti, - 1ersenam Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. 0en3usun atur N!+#! M*(%! 1. 1ertanggung'a-a/

4 21-28/1/2013 24/1- Cuti Maulidur Rasul

T# #b#)#'# i. Kata Ker'a ;ransiti) m/s 2: ii. Kata Ker'a ;a, ;ransiti) m/s 3: Pe,#)#,#% Dialog m/s 14 - 18 Pe%*+!'#% Karangan (am/aran m/s 1$ Pe(!b#)#'# Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) I+,* 1.Alam &erse,olahan Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 1.Kinesteti, - 1ersenam Ke,#)!(#% Be("!k!( 1.0en3usun atur N!+#! M*(%! 1.1ertanggung'a-a/

B!$#%& E' e !k (1010 21210) 12.1 0enghasil,an &rosa dan &uisi se2ara teran2ang4 terti/ dan ,emas dengan mengguna,an /ahasa 3ang te&at4 indah dan menari,. A(#' 2 (!) 0en golah a3at /erdasar,an isi &ent ing untu, meng hasil,an &erengga n dia log dan 2erita 3ang ,oheren. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.1 1er/ual dan /er/i2ara tentang &er,ara 3ang /er,aitan dengan ,ehidu&an harian 3ang men3entuh diri4 ,eluarga4 ra,an dan mas3ara,at dengan mengguna,an ,ata4 intonasi dan nada 3ang sesuai. A( #' 1 (!) 1er/ual tenta ng &enga la man d iri dan ,egiata n harian d engan men gguna ,an se/utan4 nada dan intonasi 3ang sesuai. a.1ersoal 'a-a/ se2ara /ertatasusila tentang sesuatu &er,ara dengan mengguna,an &el/agai soalan. A(#' 1 i5. 0en ga'u ,an soalan /er2a&ah aras rendah dan me m/eri,an 'a-a&an 3ang sesuai dala m &er/in2angan se2ara /erterus terang. 1.8 1er/in2ang dan mem/idas hu'ah dengan so&an dalam &el/agai situasi. A( #' 2 i. 0e nge mu ,a,an hu'ah dan men egas,an &en dirian d engan so&an tentang sesuatu to&i, 3ang di/in2ang ,an denga n 2ara /ersaha'a B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) $.2 0emahami dan men3ata,an ma,sud &er,ataan su,ar /erdasar,an ,onte,s. A(#' 1 ii. 0e m/eri,an ma,na ,ata dan rang,ai ,ata 3ang su,ar di) aha mi termasu, sinonim4 anto nim da n ho mon im /erdasar,an ,onte ,s. $.4 0em/a2a &antas sa2ara im/asan dan lun2uran untu, mem/uat ru'u,an &el/agai /ahan /er2eta, dan /ahan ele,troni,. A(#' 1 i5. 0em/a2a &antas sa2ara im/asan dan lun2uran untu, mengenal &asti ma,lumat. B!$#%& E' e !k (1010 21210) 10.1 0en2erita,an semula sese/uah ,ar3a se2ara ,eseluruhan. A(#' 1 5i.. mengemu,a,an ma,sud &uis B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 2.1 0en2etus,an idea /ernas semasa mem/eri,an &enda&at dalam &er/in2angan. A(#' 1 i.0e m/eri,an &enda&at dengan men ge mu,a,an 2ontoh 3ang sesuai. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) $.1 0engenal &asti dan men3ata,an gam/aran ,eseluruhan4 idea utama4 isi &enting4 dan isi rele5an tentang /ahan 3ang didengar4 di/a2a4 dan ditonton. A(#' 1 i. 0engenal &asti dan mengutara,an gam/aran umum dan isi-isi &enting dari&ada &e l/agai /ahan. B!$#%& E' e !k (1010 21210) 10.1 0en2erita,an semula sese/uah ,ar3a se2ara ,eseluruhan. A(#' 1 ii. 0en gesan urutan &eristi-a untu, men ggam/ar,a n ,eseluruhan 2erita. 12.4 0en3usun isi dan mengguna,an &enanda -a2ana untu, menghasil,an &erenggan 3ang ,oheren A(#' 1 ii. 0em/ina a3at dalam &erenggan untu, menghasil,an ,arangan.

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. 0engenal &asti dan mem/e7a,an ,ata ganti nama 2. mengemu,a,an soalan dan mem/eri,an 'a-a&an 3ang sesuai dalam &er/in2angan4 3. mem/alas hu'ah dengan /ertatasusila4 4. men'elas,an tema dan &ersoalan. 8. 0en3ata,an /entu, &antun 9. 0em/a2a &antun dengan se/utan dan intonasi 3ang /etul $. 0en3ata,an ma,sud sim&ulan /ahasa C#$#%&#% Pe% #k'!(#% B1 8L1 E1 (1er/ual tentang isu semasa dengan a3at 3ang da&at di)ahami! C#$#%&#% Pe% #k'!(#% B1 8B1 E1 (0em/a2a a3at dalam &erenggan dari&ada sesuatu sum/er dengan se/utan dan intonasi 3ang sesuai!

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mengemu,a,an soalan dan mem/eri,an 'a-a&an 3ang sesuai dalam &er/in2angan 2. mem/alas hu'ah dengan /ertatasusila 3. mem/eri,an ma,na &er,ataan su,ar 4. men3usun &eristi-a mengi,ut urutan 2erita4 8. menulis ,arangan gam/aran dengan a3at 3ang gramatis. 9. memahami &er/e7aan KK; dan KK;; C#$#%&#% Pe% #k'!(#% B1 8B1 E1 (0em/a2a a3at dalam &erenggan dari&ada sesuatu sum/er dengan se/utan 3ang /etul!

8 ( 2:/1-1/2! 24/1- Cuti Thaipusam(27 hb.)

T# #b#)#'# iii. *em/entu,an Kata Ker'a m/s "1 Pe,#)#,#% Drama %aemodialisis K0,'#' - +atar - 0as3ara,at4 tem&at4 masa - Nilai Pe(!b#)#'# I+,* 1.Alam &erse,olahan Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 1.Kinesteti, - 1ersenam Ke,#)!(#% Be("!k!( 1.0en3usun atur N!+#! M*(%! 1.1ertanggung'a-a/ T# #b#)#'# i. Kata Ad'e,ti) m/s 81-82 ii. *em/entu,an Kata Ad'e,ti) m/s 14: Pe,#)#,#% urat Kiriman ;ida, rasmi m/s 21 - 22 Pe%*+!'#% urat Kiriman ;ida, <asmi Pe(!b#)#'# Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) I+,* 1. Kemas3ara,atan Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 1. .er/al-linguisti, (mende,lamasi,an sa'a,! Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. 0enghu/ung,ait,an sesuat N!+#! M*(%! 1. Kasih sa3ang P# (!0 !',e 1. 0en2intai a,an tem&at tinggal sendiri

9 ( 4/2-:/2!

B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.2 0endengar dan mem/eri,an res&ons se2ara lisan dan /ertulis tentang sesuatu 3ang di&erihal,an oleh orang lain. A(#' 1 iii. 0en'elas,an ma,sud se/enar &ern3ataan dalam te,s 1.4 1ersoal 'a-a/ se2ara /ertatasusila tentang sesuatu &er,ara dengan mengguna,an &el/agai soalan. A(#' 1 i5 0en ga'u ,an soalan /er2a&ah aras rendah dan me m/eri,an 'a-a&an 3ang sesuai dala m &er/in2angan se2ara /erterus terang. 1.8 1er/in2ang dan mem/idas hu'ah dengan so&an dalam &el/agai situasi. A( # ' 2 i5. 0e nge mu ,a,an hu'ah dan menegas,an &en dirian d engan so&an tentang sesuatu to&i, 3ang di/in2ang ,an denga n 2ara /ersaha'a B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) $.2 0emahami dan men3ata,an ma,sud &er,ataan su,ar /erdasar,an ,onte,s. A(#' 1 ii. 0e m/eri,an ma,na ,ata dan rang,ai ,ata 3ang su,ar di) aha mi termasu, sinonim4 anto nim da n ho mon im /erdasar,an ,onte ,s. B!$#%& E' e !k (1010 21210) 10.1 0en2erita,an semula sese/uah ,ar3a se2ara ,eseluruhan. A(#' 1 ii. 0en gesan urutan &eristi-a untu, men gga m/ar,a n ,eseluruhan 2erita. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.2 0endengar dan mem/eri,an res&ons se2ara lisan dan /ertulis tentang sesuatu 3ang di&erihal,an oleh orang lain. A(#' 1 ii. 0e m/enar,an & enda&at ra ,an untu, menerus,an &er/uala n. 1.9 0en3ata,an &erasaan se2ara /erterus terang dan /erada/ tentang sesuatu &er,ara untu, menge,al,an hu/ungan. A(#' 2 ii. 0en3ata ,an hasrat dan hara&an untu, men 'elas,an sesuatu &er,ara. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) $.3 0engemu,a,an soalan untu, menda&at,an &en'elasan lan'ut. A(#' 1 iii. 0en ga'u ,an soalan /ertum&u dan /er2a&ah untu, menda&at,a n &enerangan. B!$#%& E' e !k (1010 21210) 10.1 0en2erita,an semula sese/uah ,ar3a se2ara ,eseluruhan. A(#' 1 ii. 0en gesan urutan &eristi-a untu, men gga m/ar,a n ,eseluruhan 2erita. 10.2 0engenal &asti &er,ara 3ang menari, dalam ,ar3a A(#' 1 iii. 0en 'elas,an as&e, 3ang menari, dala m ,ar3a &rosa dan &uisi. CUTI UMUM SEMPE ! T!"U #!RU CI ! B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.9 0en3ata,an &erasaan se2ara /erterus terang dan /erada/ tentang sesuatu &er,ara untu, menge,al,an hu/ungan. A(#' 2 ii. 0en3ata ,an hasrat dan hara&an untu, men 'elas,an sesuatu &er,ara. 2.1 0en2etus,an idea 3ang /ernas semasa mem/eri,an &enda&at dalam &er/in2angan. A(#' 1 iii. 0em/eri,an &enda&at dengan mengemu,a,an 2ontoh 3ang sesuai. B!$#%& M#k+*,# (510 2710) $.3 0engemu,a,an soalan untu, menda&at,an &en'elasan lan'ut.

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. 0emahami &em/entu,an KK 2. mengemu,a,an soalan dan mem/eri,an 'a-a&an 3ang sesuai dalam &er/in2angan4 3. mem/alas hu'ah dengan /ertatasusila4 4. mem/eri,an ma,na &er,ataan su,ar4 8. men'a-a/ soalan &emahaman 9. mengenal &asti as&e, ,omsas6 latar dan nilai C#$#%&#% Pe% #k'!(#% B2 8L1 E1 (0em/eri,an res&ons tentang &er,ara 3ang didengar se2ara s&ontan!

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. memahami 'enis-'enis KA 2. 0emahami &em/entu,an KA 3. men'a-a/ soalan &emahaman dengan a3at 3ang gramatis4 4. mering,as,an ,arangan dengan a3at 3ang gramatis 8. men'elas,an &endirian dengan sesuatu &ela-aan 9. menulis surat tida, rasmi dengan a3at 3ang gramatis dan )ormat 3ang /etul4 C#$#%&#% Pe% #k'!(#% B2 8L1 E1 (0em/eri,an res&ons tentang &er,ara 3ang didengar se2ara s&ontan

$ ( 11/2-18/2! : ( 1:/2-22/2! T# #b#)#'# iii. Kata endi m/s "$ Pe(!b#)#'# Pe,#)#,#% = *rosa ;radisional <a'a 0uda K0,'#' ino&sis - ;ema - *ersoalan - >ata, / *er-ata,an I+,*

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mem/ina soalan /agi menda&at,an &enerangan lan'ut 2. mem/eri,an &en'elasan untu, mengela,,an ,e,eliruan 3. 0en3ata,an ma,sud rang,ai ,ata /erdasar,an &eti,an &rosa. 4. 0en'a-a/ soalan

1.Kemas3ara,atan Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 1..er/al-linguisti, (mende,lamasi,an sa'a,! Ke,#)!(#% Be("!k!( 1.0enghu/ung,ait,an sesuatu N!+#! M*(%! 1.Kasih sa3ang P# (!0 !',e 1.0en2intai a,an tem&at tinggal sendiri T# #b#)#'# i. Kata *en3am/ung / Kata %u/ung ga/ungan a3at m/s 8" Pe,#)#,#% <en2ana m/s 32 33 Pe%*+!'#% Karangan <en2ana m/s 38 Pe(!b#)#'# Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) I+,* 1. Kemahiran %idu& 2. ains <umah ;angga K#j!#% M#'# 8e/#% 1. *ema,anan mudah dan /er,hasiat P# (!0 !',e 1. a3angi diri dan ,eluarga

A(#' 1 iii. 0enga'u ,an soalan /ertum&u dan /er2a&ah untu, menda&at,a n &enerangan. B!$#%& E' e !k (1010 2 1210) 10.1 0en2erita,an semula sese/uah ,ar3a se2ara ,eseluruhan. A(#' 1 ii. 0en gesan urutan &eristi-a untu, men gga m/ar,a n ,eseluruha n 2erita. 10.3 0engenal &asti &er,ara 3ang menari, dalam sese/uah A(#' 1 iii. 0en 'elas,an as&e, 3ang menari, dala m ,ar3a &rosa dan &uisi.

&emahaman dengan a3at 3ang /etul. 8. 0emahami &enggunaan K endi C#$#%&#% Pe% #k'!(#% B2 8B1 E1 (0em/eri,an ma,sud rang,ai ,ata 3ang sesuai mengi,ut ,onte,s! C#$#%&#% Pe% #k'!(#% B1 8T1 E1 (0enulis a3at 3ang mengandungi su/'e, dan &redi,at! *ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mengemu,a,an )a,ta dari&ada te,s 2. mengenal &asti isi dalam &er/in2angan 3. men3ata,an ma,sud tersirat /erdasar,an te,s 4. menulis ,arangan ren2ana dengan a3at 3ang gramatis 8. men'a-a/ soalan *emahaman 9. memahami &enggunaan ,ata &en3am/ung / K%( C#$#%&#% Pe% #k'!(#% B3 8B1 E1 (0en3ata,an ma,sud tersurat 3ang /etul dari&ada /ahan 3ang di/a2a!

" ( 28/2-1/3!

B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.1 0en2etus,an idea 3ang /ernas semasa mem/eri,an &enda&at dalam &er/in2angan. A(#' 1 ii. 0en ge mu,a,an idea uta ma dan idea so,ongan untu , menghura i,an &enda&at. 1.2 0enghurai,an idea 3ang /ernas se2ara ,ritis dan ,reati). A(#' 1 iii. 0e m/eri,a n &enda&at dengan mengemu,a,an 2ontoh 3ang sesuai. 1.3 0em&er,uat hu'ah dengan mengguna,an 2ontoh dan /u,ti. A(#' 1 iii. 0e m/eri,a n &enda&at dengan menge mu,a,an 2ontoh 3ang sesuai. B!$#%& M#k+*,# (510 2 710) $.8 0emahami dan meneliti ma,sud tersurat dan tersirat dari&ada sesuatu /ahan. A(#' 2 5. 0en3ata,a n ma,sud tersirat /erdasar,an isi tersurat. $.9 0em/e7a,an )a,ta dengan &andangan dalam /ahan 3ang diru'u,. A( # ' 2 i . 0ene lit i dan meng utara,an ) a,ta dan &enda& at dala m /ahan d engan me m/eri,an alasan 3ang sesuai. B!$#%& E' e !jk (710 2 1210) 10.4 0en3ata,an 'enis4 2iri4 tema dan &ersoalan4 &emi,iran4 nilai4 dan &enga'aran. A(#' 1 5. 0en ge mu,a,an 'enis4 2iri-2iri te ma dan &ersoalan4 &e mi,iran serta nila i dan &enga'aran ,ar3a &uisi da n &rosa.

10 (4/3 - :/3!

T# #b#)#'# i. Jenis-'enis #rasa m/s 19$ (#N4 #K4 #A4 # N! Pe(!b#)#'# Pe,#)#,#% No5el +estari 1u,it 0enghi'au K0,'#' - ino&sis -;ema dan *ersoalan -*enga'aran I+,* 1.Kemahiran %idu& 2. ains <umah ;angga

B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.4 0en2etus,an idea 3ang /ernas semasa mem/eri,an &enda&at dalam &er/in2angan. A(#' 1 ii. 0en ge mu,a,an idea uta ma dan idea so,ongan untu , menghura i,an &enda&at. 1.8 0enghurai,an idea 3ang /ernas se2ara ,ritis dan ,reati). A(#' 1 iii. 0e m/eri,a n &enda&at dengan men ge mu,a,an 2ontoh 3ang sesuai. 1.9 0em&er,uat hu'ah dengan mengguna,an 2ontoh dan /u,ti. A(#' 1 iii. 0e m/eri,a n &enda&at dengan men ge mu,a,an 2ontoh 3ang sesuai. B!$#%& M#k+*,# (510 2 710) $.8 0emahami dan meneliti ma,sud tersurat dan tersirat dari&ada sesuatu /ahan. A(#' 2 5. 0en3ata,a n ma,sud tersirat /erdasar,an isi tersurat. $.$ 0em/e7a,an )a,ta dengan &andangan dalam /ahan 3ang diru'u,.

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at=1. 0em/ina a3at dengan /etul 2. 0en3ata,an sino&sis4 tema dan &enga'aran sese/uah ,ar3a 3. 0em/eri,an ma,sud tersirat dari&ada /ahan 3ang di/eri 4. 0en'a-a/ soalan &emahaman dengan /etul 8. 0emahami 'enis-'enis )rasa C#$#%&#% Pe% #k'!(#% B3 8B1 E2 (0en3ata,an ma,sud tersirat 3ang sesuai dari&ada /ahan 3ang di/a2a!

K#j!#% M#'# 8e/#% 1.*ema,anan mudah dan /er,hasiat P# (!0 !',e 1. a3angi diri dan ,eluarga T# #b#)#'# ii. A3at Dasar m/s 1$: #N ? #N #N ? #K #N ? #A #N ? # N iii. A3at ;unggal m/s 1"0 Pe,#)#,#% Dialog m/s 41 42 Pe%*+!'#% Karangan >a-an2ara Pe(!b#)#'# Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) I+,* 1. Ketatanegaraan Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 1. 0u7i, Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. 0enganalogi N!+#! M*(%! 1. ;aat ,e&ada ra'a dan negara T# #b#)#'# -A3at *en3ata Pe(!b#)#'# Pe,#)#,#% a'a, @1urung-/urung *agiA @KetenanganA K0,'#' - (a3a 1ahasa - Bnsur /un3i - Nilai I+,* 1.Ketatanegaraan Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 1.0u7i, Ke,#)!(#% Be("!k!( 1.0enganalogi N!+#! M*(%! 1.;aat ,e&ada ra'a dan negara 13 (23/3 31/3!

A( # ' 2 i . 0ene lit i dan meng utara,an ) a,ta dan &enda& at dala m /ahan alasan 3ang sesuai. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 10.4 0en3ata,an 'enis4 2iri4 tema dan &ersoalan4 &emi,iran4 nilai4 dan &enga'aran. A(#' 1 5. 0en ge mu,a,an 'enis4 2iri-2iri te ma dan &ersoalan4 &e mi,iran serta nila i dan &enga'aran ,ar3a &uisi da n &rosa. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.4 0engemu,a,an 2adangan 3ang mem/ina untu, men2a&ai tu'uan &er/in2angan. A(#' 1 iii. 0e m/eri,a n &enda&at dengan men ge mu,a,an 2ontoh 3ang sesuai. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) $.$ 0emahami laras /ahasa /agi &el/agai /ahan untu, mem&eroleh ma,lumat. A( # ' 3 i. 0engena l &asti &enggunaan di,si dan a3at dala m /ahan &e l/aga i laras. :.1 0en3aring ma,lumat mengi,ut ,lasi)i,asi. A(#' 1 ii. 0en3usun ma ,lu mat meng i,ut ,e&erluan. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 1.8 0enghurai,an ma,sud4 ga3a /ahasa dan unsur /un3i dalam &uisi. A(#' 1 5ii. 0en 'elas,an &enggunaan in5ersi4 met a) ora4 simile4 dan &ersona) i,asi dalam ,ar3a. *ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. men'a-a/ soalan &emahaman dengan /etul4 2. menulis -a-an2ara dengan )ormat 3ang /etul4 3. mengemu,a,an alasan untu, mem&ertahan,an &enda&at 4. 0em/ina a3at dasar dan a3at tunggal dengan /etul

11 (11/3 - 18/3!

B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.8 0engemu,a,an 2adangan 3ang mem/ina untu, men2a&ai tu'uan &er/in2angan. A(#' 1 iii. 0e m/eri,an &enda&at dengan mengemu,a,an 2ontoh 3ang sesuai. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) $.$ 0emahami laras /ahasa /agi &el/agai /ahan untu, mem&eroleh ma,lumat. A( # ' 3 i. 0engena l &asti &enggunaan di,si dan a3at dala m /ahan &e l/aga i laras. :.1 0en3aring ma,lumat mengi,ut ,lasi)i,asi. A(#' 1 ii. 0en3usun ma ,lu mat meng i,ut ,e&erluan. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 10.8 0enghurai,an ma,sud4 ga3a /ahasa dan unsur /un3i dalam &uisi. A(#' 1 5ii. 0en 'elas,an &enggunaan in5ersi4 met a) ora4 simile4 dan &ersona) i,asi dalam ,ar3a.

12 (1:/3 22/3!

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mengenal &asti as&e, ga3a /ahasa4 unsur /un3i dan nilai dalam sa'a, 2. menentu,an ma,lumat dalam &eti,an 3.mengemu,a,an ma,sud sa'a, dengan /etul. 4. mengenal &asti dan mem/ina a3at seruan 8. men'a-a/ soalan *emahaman 9. mem/ina a3at &en3ata C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 12 D;1 C1 (Kenal &asti &el/agai 'enis a3at *en3ata4 ;an3a4 eru4 *erintah!

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

14 (1/4 8/4!

T# #b#)#'# ii. A3at *erintah m/s 211 Pe%*+!'#% Karangan #a,ta Pe,#)#,#% Der&en m/s 83 84 Pe(!b#)#'# Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) I+,*2Kesusasteraan 0ela3u Ke,#)!(#% Be("!k!(20en3usun atur N!+#! M*(%!2Ke3a,inan diri Ke,#)!(#% Be+#j#( 1. 0enulis &lot sesuatu &eristi-a

B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 2.8 0em/eri,an &en'elasan se2ara s&ontan tentang sesuatu &er,ara 3ang /er,aitan dengan isu 3ang di,emu,a,an. A(#' 3 i. 0en 'elas,an ide a se2ara tersusun dengan s&ontan. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) :.1 0en3aring ma,lumat mengi,ut ,lasi)i,asi. A( # ' 1 i. 0en entu,a n ma,lumat 3ang sesuai untu, sesuatu tugasan. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 10.9 0engulas ,ar3a sastera dari as&e, -ata, dan &er-ata,an4 latar4 &lot4 ga3a /ahasa4 dan sudut &andangan. A(#' 2 iii. 0enghurai,an -ata, dan &er-ata,an dan latar mas3ara,at. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 2.8 0em/eri,an &en'elasan se2ara s&ontan tentang sesuatu &er,ara 3ang /er,aitan dengan isu 3ang di,emu,a,an. A(#' 3 i.0en 'elas,an ide a se2ara tersusun dengan s&ontan. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) :.1 0en3aring ma,lumat mengi,ut ,lasi)i,asi. A( # ' 1 i. 0en entu,a n ma,lumat 3ang sesuai untu, sesuatu tugasan. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 10.9 0engulas ,ar3a sastera dari as&e, -ata, dan &er-ata,an4 latar4 &lot4 ga3a /ahasa4 dan sudut &andangan. A(#' 2 iii. 0enghurai,an -ata, dan &er-ata,an dan latar mas3ara,at. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.1 1er/in2ang dengan mengguna,an ragam /ahasa dan ga3a &engu2a&an 3ang /etul semasa /erunding. A(#' 1 ii. 0e m/eri,a n &andang an dala m &erundingan de ngan men gguna,an se/utan4 intonasi4 nada dan 'eda 3ang sesuai untu, mem/ina ,ese)ahaman. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) :.3 0em/uat &ertim/angan se2ara teliti terhada& ma,lumat 3ang telah disusun. A(#' 1 iii. 0en entu,a n isi 3ang &ent ing dan ,urang &ent ing da la m ma,lumat 3ang di&eroleh. :.4 0engolah ma,lumat se2ara ,oheren untu, tu'uan tertentu. A(#' 1 i5. 0engu/ahsuai,an ma ,lu mat untu , mem&erlihat,an ,esina m/ ungan idea. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 12.2 0engemu,a,an isi 3ang /ernas dan menulis ,erang,a &enulisan A(#' 1 iii. 0enentu,an isi-isi &enting 3ang rele5an dengan ta'u, &enulisan B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.2 1er/in2ang dengan mengguna,an ragam /ahasa dan ga3a &engu2a&an 3ang /etul semasa /erunding. A(#' 1

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mem/in2ang,an &eristi-a dalam 2er&en 2. mengem/ang,an ma,lumat mengi,ut susunan4 3. men3ata,an idea se2ara s&ontan 4. menulis ,arangan )a,ta 8. men'a-a/ soalan &emahaman 9. mengenal &asti dan mem/ina a3at &erintah C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 13 D+1 C1 (0engemu,a,an &enda&at /erdasar,an ta'u, 3ang di/eri,an!

18 (:/4 12/4!

T# #b#)#'# -A3at Na)i m/s 221 Pe,#)#,#% Drama @Di sini 1a,ti 1ersemadiA K0,'#' - >ata, / *er-ata,an -+atar 0as3ara,at -(a3a 1ahasa Pe(!b#)#'# I+,*1.Kesusasteraan 0ela3u Ke,#)!(#% Be("!k!( 1.0en3usun atur N!+#! M*(%!1.Ke3a,inan diri Ke,#)!(#% Be+#j#( 1.0enulis &lot sesuatu &eristi-a T# #b#)#'# i. A3at eruan m/s 210 Pe,#)#,#% 1erita m/s 93 - 94 Pe%*+!'#% Karangan 1erita Pe(!b#)#'# Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) I+,*2 u,an Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 1. 0em/uat meme, mu,a /erdasar,an &erasaan Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. 0enentu,an &ern3ataan salah /enar N!+#! M*(%!2Kes3u,uran P# (!0 !',e 1. 1er/angga dengan ,emam&uan Negara Ke9#(&#%e&#(##% 1. 0en3an'ung &emim&in negara T# #b#)#'# A3at *asi) m/s 1"" Pe,#)#,#% a'a,

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. menghurai,an -ata, dan &er-ata,an 2. menghurai,an latar mas3ara,at 3. men'elas,an unsur ga3a /ahasa 4. men'a-a/ soalan &emahaman 8. mengenal &asti dan mem/ina a3at na)i C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 13 D+1 C2 (1ersoal 'a-a/ tentang sesuatu &er,ara /erdasar,an ta'u, 3ang di/eri,an

19 (18/4 1"/4! 1$/4 % Cuti &'put'raa( Sulta( P'ra)

1$ (22/4 - 29/4!

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mengu/ahsuai ma,lumat 2. menulis ,arangan /erita dengan a3at 3ang gramatis 3. mem/eri,an ,omen dengan so&an 4. men'a-a/ soalan &emahaman 8. mengenal &asti dan mem/ina a3at seruai C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 14 D+1 C1 (0em/eri,an &andangan 3ang rasional dalam &er/in2angan! C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 14 D+1 C2 (0engguna,an ,ata4 ung,a&an dan a3at semasa /er/in2ang! C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 12 D;1 C2 (0enulis &el/agai 'enis a3at! *ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. memahami &erasaan orang lain melalui meme, mu,a4 2. men3enarai,an isi &enting dari&ada

1: (2"/4 3/8! 1/* % Cuti hari p')'r+a

@ a'a, +autA @>ar,ah Ke&ada (enerasiA K0,'#' -0a,sud -(a3a 1ahasa -Nilai Pe(!b#)#'# I+,* 1. u,an Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 1.0em/uat meme, mu,a /erdasar,an &erasaan Ke,#)!(#% Be("!k!( 1.0enentu,an &ern3ataan salah /enar N!+#! M*(%! 1.Kes3u,uran P# (!0 !',e 1.1er/angga dengan ,emam&uan Negara Ke9#(&#%e&#(##% 1.0en3an'ung &emim&in negara T# #b#)#'# A3at 0a'mu, (a/ungan m/s 22$ 22: Pe,#)#,#% Deramah m/s $3 - $4 Pe%*+!'#% Karangan Deramah Pe(!b#)#'# Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) I+,* 1. Kesihatan Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. 0en3ata,an se/a/ dan a,i/at N!+#! M*(%! 1. *e,a terhada& isu-isu alam se,itar Ke,#)!(#% Be+#j#( C#(# Be+#j#( 1. 0en2ari )a,ta tentang sesuatu &en3a,it

ii.

0e m/eri,a n &andang an dala m &erundingan de ngan men gguna,an se/utan4 intonasi4 nada dan 'eda 3ang sesuai untu, mem/ina ,ese)ahaman.

B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) :.3 0em/uat &ertim/angan se2ara teliti terhada& ma,lumat 3ang telah disusun. A(#' 1 iii. 0en entu,a n isi 3ang &ent ing dan ,urang &ent ing da la m ma,luma t 3ang di&eroleh. :.4 0engolah ma,lumat se2ara ,oheren untu, tu'uan tertentu. A(#' 1 i5. 0engu/ahsuai,an ma ,lu mat untu , mem&erlihat,an ,esina m/ ungan idea. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 10.4 0engulas ,ar3a sastera dari as&e, -ata, dan &er-ata,an4 latar4 &lot4 ga3a /ahasa4 dan sudut &andangan. A(#' 2 iii. 0enghurai,an -ata, dan &er-ata,an dan latar mas3ara,at. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.2 1er/in2ang untu, menerima dan menola, &andangan orang lain se2ara ter/u,a untu, men2a&ai ,ata se&a,at. A(#' 2 ii. 0en3ata ,an &ersetu'uan dan meno la , /e/era&a &en3ataan 3ang di/eri,a n oleh &iha, lain dala m &erundinga n. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) :.8 0enta)sir,an ma,lumat 3ang telah di&ilih se2ara rasional untu, mem/uat in)erens. A(#' 1 5. 0en 'elas,an ma,lumat untu, me m/uat ,esim&ula n a- al. :.9 0en3ema, semula ma,lumat dan memutus,an sama ada henda, menerima4 menam/ah4 atau menola, &ilihan. A(#' 2 ii. 0e neliti se mula ma,lu mat d an mem/uat &indaan /erdasar,an ,e&erluan t ertentu B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 12.3 0em/ina a3at to&i, dan a3at huraian untu, mem/ina &erenggan 3ang ,ohesi) A(#' 1 Iii. 0enentu,an isi-isi &enting 3ang rele5an dengan ta'u, &enulisan B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.3 1er/in2ang untu, menerima dan menola, &andangan orang lain se2ara ter/u,a untu, men2a&ai ,ata se&a,at. A(#' 2 ii. 0en3ata ,an &ersetu'uan dan meno la , /e/era&a &en3ataan 3ang di/eri,a n oleh &iha, lain dala m &erundinga n. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) :.8 0enta)sir,an ma,lumat 3ang telah di&ilih se2ara rasional untu, mem/uat in)erens. A(#' 1 5. 0en 'elas,an ma,lumat untu, me m/uat ,esim&ula n a- al. :.9 0en3ema, semula ma,lumat dan memutus,an sama ada henda, menerima4 menam/ah4 atau menola, &ilihan. A(#' 2 ii. 0e neliti se mula ma,lu mat d an mem/uat &indaan /erdasar,an ,e&erluan t ertentu B!$#%& E' e !k (1010 6 1210)

te,s 3. mengenali 2iri ,eindahan &uisi. 4. men'a-a/ soalan &emahaman 8. mengenal &asti dan mem/ina a3at &asi) C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 14 D11 C1 (0enu,ar,an ma,lumat 3ang tersurat dari&ada &el/agai /ahan 3ang di/a2a ,e&ada /entu, gra)i, atau se/ali,n3a dengan leng,a&!

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mengenal &asti golongan dan su/golongan ,ata 2. mering,as,an te,s dengan a3at 3ang gramatis 3. menulis ,arangan 2eramah dengan a3at 3ang gramatis 4. men'a-a/ soalan &emahaman dengan a3at 3ang /etul 8. mengenal &asti dan mem/ina a3at ma'mu, ga/ungan C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 13 D;1 C1 (0enulis a3at to&i, 3ang sesuai! C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 13 D;1 C2 (0enulis A3at %uraian untu, menghasil,an &erenggan 3ang leng,a&! *ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1.mem/uat ,esim&ulan tentang sesuatu ma,lumat4 2.mengemas,ini,an ma,lumat. 3. menghurai,an &lot dan ga3a /ahasa dalam ,ar3a 4. men'a-a/ soalan &emahaman 8. mengenal &asti dan mem/ina a3at ma'mu, &an2angan

1" (9/8 10/8!

T# #b#)#'# A3at 0a'mu, *an2angan m/s238 Pe,#)#,#% A%i,a3at E&u Daeng 0enam/unA K0,'#' -*lot -(a3a 1ahasa Pe(!b#)#'# I+,* 1. Kesihatan Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. 0en3ata,an se/a/ dan a,i/at N!+#! M*(%! 1. *e,a terhada& isu-isu alam se,itar K#j!#% M#'# 8e/#% 1. 0eramal,an &enemuan /aharu dalam /idang &eru/atan

20 (13/8 1$/8!

Ke,#)!#(#% Be+#j#( C#(# Be+#j#( 11.1 0engenal &asti ga3a /ahasa dalam ,ar3a /u,an sastera serta mengguna,ann3a dalam 1. 0en2ari )a,ta tentang sesuatu &en3a,it &enulisan /u,an ,reati). A(#' 1 ii. 0en eliti dan men'elas,an as&e , ga3a /ahasa dan unsur /un3i dala m ,ar3a sastera. T# #b#)#'# B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 2 *enanda >a2ana 1.1 1er/ual dan /er/i2ara tentang &er,ara 3ang /er,aitan dengan ,ehidu&an harian 3ang Pe,#)#,#% men3entuh diri4 ,eluarga4ra,an dan mas3ara,at dengan mengguna,an ,ata4 se/utan dan <en2ana m/s :4 - :8 intonasi serta nada 3ang sesuai. Pe%*+!'#% A( # ' 1 <en2ana m/s ::-:" i. 1er/ual tenta ng &enga la man d iri dan ,egiata n harian d engan mengguna,an se/utan4 nada dan intonasi 3ang sesuai. Pe(!b#)#'# 1.2 0endengar dan mem/eri,an res&ons se2ara lisan dan /ertulis tentang sesuatu 3ang Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) di&erihal,an oleh orang lain. I+,* A(#' 1 1. *endidi,an eni ii. 0e m/enar,an &enda&at ra ,an untu , men erus,an &er/uala n. 2. Kemahiran %idu& 1.3 0en3am&ai,an ma,sud 3ang tersurat dan tersirat /erdasar,an /ahan 3ang di,emu,a,an -0en2i&ta /arangan ,ra) tangan dengan mengguna,an ,ata dan ung,a&an 3ang sesuai. Ke.e($#'#% Pe+b#&#! A(#' 1 1. Kinesteti, iii. 0en 'elas,an ma ,sud se/enar &en3ataan dala m te,s. N!+#! M*(%! B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) 1. Kera'inan ".4 0en3edia,an hu'ah dan alasan serta men3am&ai,an ma,lumat untu, sesuatu *atriotisme &em/entangan. 1. 1er/angga dengan ,esenian sendiri A(#' 2 Kemahiran 1ela'ar ii. 0e nge mu ,a,an &enda&at dengan alasan 3ang sesuai untu, mem/uat 1. 0engenal &asti idea utama &ersem/aha n Ka'ian 0asa De&an B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 1. 0en2i&ta alat ,ra) tangan 3ang sesuai &ada 12.9 0engedit dan memurni,an sesuatu ,ar3a 3ang telah dihasil,an. masa hada&an. T# #b#)#'# Kata 1ilangan Pe,#)#,#% *rosa Klasi, @%i,a3at Indera&uteraA K0,'#' -*lot -*enga'aran Pe(!b#)#'# I+,* 1. *endidi,an eni 2. Kemahiran %idu& -0en2i&ta /arangan ,ra) tangan Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 1. Kinesteti, N!+#! M*(%! 1. Kera'inan *atriotisme 1. 1er/angga dengan ,esenian sendiri Kemahiran 1ela'ar 1. 0engenal &asti idea utama Ka'ian 0asa De&an 1. 0en2i&ta alat ,ra) tangan 3ang sesuai &ada masa hada&an. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.1 1er/ual dan /er/i2ara tentang &er,ara 3ang /er,aitan dengan ,ehidu&an harian 3ang men3entuh diri4 ,eluarga4ra,an dan mas3ara,at dengan mengguna,an ,ata4 se/utan dan intonasi serta nada 3ang sesuai. A( # ' 1 i. 1er/ual tenta ng &enga la man d iri dan ,egiata n harian d engan mengguna,an se/utan4 nada dan intonasi 3ang sesuai. 1.2 0endengar dan mem/eri,an res&ons se2ara lisan dan /ertulis tentang sesuatu 3ang di&erihal,an oleh orang lain. A(#' 1 ii. 0e m/enar,an &enda&at ra ,an untu , menerus,an &er/ualan. 1.3 0en3am&ai,an ma,sud 3ang tersurat dan tersirat /erdasar,an /ahan 3ang di,emu,a,an dengan mengguna,an ,ata dan ung,a&an 3ang sesuai. A(#' 1 iii. 0en 'elas,an ma ,sud se/enar &en3ataan dala m te,s. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) ".4 0en3edia,an hu'ah dan alasan serta men3am&ai,an ma,lumat untu, sesuatu &em/entangan. A(#' 2 ii. 0e nge mu ,a,an &enda&at dengan alasan 3ang sesuai untu, mem/uat &ersem/aha n. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 12.9 0engedit dan memurni,an sesuatu ,ar3a 3ang telah dihasil,an. A(#' 1 5ii. 0en genal &asti ,esila&an e'aan4 dan tanda /a2a dalam &enulisan. CUTI PERTENGAHAN TAHUN

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. menge3a,an &enda&at orang lain4 2. men'elas,an ma,sud sesuatu &ern3ataan4 3. menulis ren2ana dengan )ormat 3ang /etul 4. men'a-a/ soalan &emahaman 8. mem/ina &el/agai 'enis a3at C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 14 D;1 C1 (0enghasil,an &enulisan 3ang leng,a& mengguna,an &enanda -a2ana 3ang sesuai!

21 (20/8 24/8! 24/* % Cuti "ari ,'sa)

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mengenal &asti ,esalahan e'aan dalam &eti,an 2. mengemu,a,an &enda&at dengan alasan 3ang rasional. 3. men3ata,an &lot dan &enga'aran 2erita 4.men'a-a/ soalan &emahaman dengan /etul 4. memurni,an sesuatu ,ar3a 8. memahami &enggunaan ,ata /ilangan

22 23

(28/8 "/9! 24 (10/9 14/9! T# #b#)#'# ii. Kata *ra,lausa m/s $0 Pe,#)#,#% urat <asmi m/s "4-"8 Pe%*+!'#% urat Kiriman <asmi m/s 100 Pe(!b#)#'# Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) I+,*2Kemas3ara,atan -mas3ara,at orang asli Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 1. Naturalis Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. 0em/uat ,esim&ulan N!+#! M*(%! 1. 0enghormati ha, orang lain P# (!0 !',e 1. 1angga a,an /uda3a sendiri Ke,#)!(#% Be+#j#( C#(# Be+#j#( 1. 0ela,ar &etem&atan orang asli T# #b#)#'# Kata *enegas m/s 21" Pe,#)#,#% 3air K0,'#' -0a,sud -Nilai *enga'aran Pe(!b#)#'# I+,* 1. Kemas3ara,atan -mas3ara,at orang asli Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 1. Naturalis Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. 0em/uat ,esim&ulan N!+#! M*(%! 1. 0enghormati ha, orang lain P# (!0 !',e 1. 1angga a,an /uda3a sendiri Ke,#)!(#% Be+#j#( C#(# Be+#j#( 1. 0ela,ar &etem&atan orang asli T# #b#)#'# - Kata Nama (anda m/s 13" Pe,#)#,#% Dialog m/s 109-10$ Pe%*+!'#% Karangan *enda&at m/s 10$ Pe(!b#)#'# Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) I+,* 1. e'arah Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. 0eramal N!+#! M*(%! 1. Ke/eranian B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.1 0engesan ,e2ondongan &enda&at dan menim/ang,an &el/agai &ilihan untu, men3elesai,an masalah dan mem/uat ,e&utusan. A( # ' 1 i. 0en gesan dan menge mu,a ,an &enggunaan ,ata4 ung ,a&an dan a3at untu, meng enal &asti ,e2ondong an &enda&at. 1.2 0en'elas,an dan mem/u,ti,an &ertim/angan se2ara rasional dan adil /agi me3a,in,an &iha, 3ang terli/at. A( # ' 3 i. 0en 'elas,an &end irian /erdasar,an &ertim/angan 3ang diso,ong o leh sum/er ru'u ,an 3ang /oleh di& er2a3ai. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) :.$ 0enilai se2ara ,eseluruhan sesuatu ma,lumat dengan mem/eri,an alasan 3ang ,u,uh. A( # ' 3 i. 0eru mus,a n ma,lumat d engan mem/eri,an alasan 3ang da&at diterima. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 12.1 0enghasil,an &rosa dan &uisi se2ara teran2ang4 terti/4 dan ,emas dengan mengguna,an /ahasa 3ang te&at4 indah4 dan menari,. A( # ' 3 i. 0en ghasil,an &el/aga i &rosa termasu, la&oran4 & idato dan i,lan. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.3 0engesan ,e2ondongan &enda&at dan menim/ang,an &el/agai &ilihan untu, men3elesai,an masalah dan mem/uat ,e&utusan. A( # ' 1 i. 0en gesan dan mengemu,a ,an &enggunaan ,ata4 ung ,a&an dan a3at untu, meng enal &asti ,e2ondong an &enda&at. 1.4 0en'elas,an dan mem/u,ti,an &ertim/angan se2ara rasional dan adil /agi me3a,in,an &iha, 3ang terli/at. A( # ' 3 i. 0en 'elas,an &end irian /erdasar,an &ertim/angan 3ang diso,ong o leh sum/er ru'u ,an 3ang /oleh di& er2a3ai. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) :.$ 0enilai se2ara ,eseluruhan sesuatu ma,lumat dengan mem/eri,an alasan 3ang ,u,uh. A( # ' 3 i. 0eru mus,a n ma,lumat d engan mem/eri,an alasan 3ang da&at diterima. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 12.1 0enghasil,an &rosa dan &uisi se2ara teran2ang4 terti/4 dan ,emas dengan mengguna,an /ahasa 3ang te&at4 indah4 dan menari,. A( # ' 3 i. 0en ghasil,an &el/aga i &rosa termasu, la&oran4 & idato dan i,lan. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.1 1er/i2ara dan mera3u dengan mengguna,an ,ata4 ung,a&an4 dan a3at 3ang da&at mem/eri,an ,esan memu'u, untu, menda&at,an sesuatu. A( # ' 1 i. 0e milih dan mengung ,a&,an ,ata-,ata 3ang man is dan me mi,at u ntu, men2etus,an minat serta mem&erlihat,an si,a& ra mah-tamah . 1.2 0engguna,an hu'ah 3ang /ernas dan me3a,in,an untu, mem&engaruhi &iha, lain dalam &el/agai situasi. A( # ' 2 i. 0en gulang &en3ataan 3ang /er,esan untu, men ing ,at,an ,e3a,inan. 1.3 0era3u dengan mengguna,an strategi 3ang /er,esan untu, memu'u, &iha, lain. A( # ' 3 *ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. meminda ma,lumat 3ang di/eri,an 2. mem/uat &ilihan dalam sesuatu &er,ara 3. menulis surat ,iriman rasmi dengan )ormat 3ang /etul dan a3at 3ang gramatis 4. men'a-a/ soalan &emahaman 8. mengenal &asti ,ata &ra ,lausa

28 (1$/9 21/9!

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1.menulis rumusan dengan a3at 3ang gramatis4 2.mengesan ,ata ,un2i dalam te,s 3.mem/uat &ertim/angan tentang sesuatu &er,ara. 4. men'a-a/ soalan &emahaman 8. mengesan ma,sud dan nilai dalam s3air

29 (24/9 2:/9!

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. 0engenal &asti dan mengguna,an ,ata nama ganda 2. men3ata,an &enda&at tentang sesuatu &er,ara dengan a3at 3ang gramatis 3. menentu,an isi-isi &enting 4. memilih di,si 3ang sesuai. 8. 0en'a-a/ soalan &emahaman 9. 0enulis ,arangan &enda&at C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 18 D+1 C1

P# (!0 !',e 1. 1er,or/an untu, negara Ke,#)!(#% Be+#j#( C#(# Be+#j#( 1. 0em/a2a /ahan se'arah

2$ (1/$ 8/$!

T# #b#)#'# 1inaan A3at *enanda >a2ana Pe,#)#,#% Der&en Ana, *enggunting <am/ut m/s K0,'#' - ino&sis - ;ema dan *ersoalan - >ata, dan &er-ata,an Pe(!b#)#'# I+,* 2. e'arah Ke,#)!(#% Be("!k!( 2. 0eramal N!+#! M*(%! 2. Ke/eranian P# (!0 !',e 2. 1er,or/an untu, negara Ke,#)!(#% Be+#j#( C#(# Be+#j#( 2. 0em/a2a /ahan se'arah

ii. 0en gguna,an ga3a &engu2a&an 3ang sesuai untu, memen angi h ati &iha, lain. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) ".1 0engguna,an ,ata4 istilah4 )rasa4 rang,ai ,ata4 &eri/ahasa4 dan a3at 3ang te&at serta indah untu, men3am&ai,an ma,lumat se2ara tersusun dan ,ohesi). A( # ' 1 i. 0e milih ,ata 4 ) rasa4 rang,ai ,ata4 &eri/ahasa dan &el/agai 'en is a3at 3ang sesuai untu, men3a m&a i,an ma,lumat. ".2 0enentu,an )ormat &en3am&aian dan 'enis &enulisan 3ang sesuai untu, men3am&ai,an ma,lumat. A( # ' 1 ii. 0en genal & asti )ormat &en3a m&a ian dialog4 te,s &engerusi ma 'lis dan &idato se2ara lisan dan &enulisan. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 12.2 0emilih isi 3ang /ernas dan mem/ina ,erang,a &enulisan. A( # ' 1 iii. 0en entu,a n isi-isi &en ting 3ang rele5an dengan ta'u, &en ulisan. 12.3 0em/ina a3at to&i, dan a3at huraian untu, mem/ina &erenggan 3ang ,ohesi). A( # ' 1 i5. 0e m/ina a3at dalam &erenggan untu, men ghasil,an surat ,iriman ta , rasmi/surat ,iriman rasmi4 dia log dan ,arangan. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 8.1 1er/i2ara dan mera3u dengan mengguna,an ,ata4 ung,a&an4 dan a3at 3ang da&at mem/eri,an ,esan memu'u, untu, menda&at,an sesuatu. A( # ' 1 i. 0e milih dan mengung ,a&,an ,ata-,ata 3ang man is dan me mi,at u ntu, men2etus,an minat sertame m&erliha t,an si,a& ra mah-ta mah . 8.2 0engguna,an hu'ah 3ang /ernas dan me3a,in,an untu, mem&engaruhi &iha, lain dalam &el/agai situasi. A( # ' 2 i. 0en gulang &en3ataan 3ang /er,esan untu, men ing ,at,an ,e3a,inan. 8.3 0era3u dengan mengguna,an strategi 3ang /er,esan untu, memu'u, &iha, lain. A( # ' 3 ii. 0engguna,an ga3a &engu2a&an 3ang sesuai untu, memenangi h ati &iha, lain. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) ".1 0engguna,an ,ata4 istilah4 )rasa4 rang,ai ,ata4 &eri/ahasa4 dan a3at 3ang te&at serta indah untu, men3am&ai,an ma,lumat se2ara tersusun dan ,ohesi). A( # ' 1 i. 0e milih ,ata 4 ) rasa4 rang,ai ,ata4 &eri/ahasa dan &el/agai 'en is a3at 3ang sesuai untu, men3a m&a i,an ma,lumat. ".2 0enentu,an )ormat &en3am&aian dan 'enis &enulisan 3ang sesuai untu, men3am&ai,an ma,lumat. A( # ' 1 ii. 0en genal & asti )ormat &en3a m&a ian dialog4 te,s &engerusi ma 'lis dan &idato se2ara lisan dan &enulisan. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 10.1 0en2erita,an semula sese/uah ,ar3a se2ara ,eseluruhan A(#' 1 ii. 0en gesan urutan &eristi-a untu, men ggam/ar,an ,eseluruhan 2erita. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.3 0era3u dengan mengguna,an strategi 3ang /er,esan untu, memu'u, &iha, lain. A( # ' 3 i. 0e m/eri,a n alasan 3ang munasa/ah se'a'ar dengan tu'uan me mu'u ,. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) ".3 0en3edia,an ,erang,a &en3am&aian dan /ahan edaran untu, mem/uat &em/entangan. A( # ' 3

(0engu,uh,an &enda&at dengan mem/eri,an alasan 3ang munasa/ah!

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mengguna,an ,ata-,ata 3ang sesuai mengi,ut situasi4 2. men3ata,an &enda&at tentang sesuatu &er,ara dengan a3at 3ang gramatis4 3. menentu,an isi-isi &enting 4. memilih di,si 3ang sesuai 8. men'a-a/ soalan &emahaman. 9. men3ata,an tema4 &ersoalan4 -ata, dan &er-ata,an /erdasar,an 2er&en $. /er2erita tentang 2er&en 3ang di&ilih

2: (:/$ 12/$!

T# #b#)#'# u/'e, dan *redi,at Pe,#)#,#% a'a, @I/u Negeri,uA m/s 113 - 114 Pe%*+!'#% 0engarang 3air m/s 11: Pe(!b#)#'#

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. 0en'a-a/ soalan &emahaman dengan /etul4 2. 0em/eri,an alasan 3ang munasa/ah tentang sesuatu &er,ara 3. 0en3ata,an ma,sud /ahasa /adan

10

2" (18/$ 1"/$!

30 (22/$ 29/$! 2-/7 % Cuti u.ul !l/ura()

Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) I+,* 1. astera - 0ende,lamasi,an sa'a,/ mestamu dan men2i&ta s3air 2. Alam e,itar - ;aman Negara 1elum Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 1. .er/al linguisti, - 0ende,lamasi,an sa'a, Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. 0em/uat ,e&utusan N!+#! M*(%! 1. i,a& ,eter/u,aan Tek%0+0&! M#k+*,# $#% K0,*%!k#'! 1. 0engum&ul,an ,eratin a,h/ar tentang ,e&entingan te,nologi ma,lumat T# #b#)#'# Jenis-'enis A3at *en3ata - ;an3a - eru - *erintah Pe,#)#,#% Der&en Da&a <engat K0,'#' - ;ema dan *ersoalan - *lot - *enga'aran Pe(!b#)#'# I+,* 3. astera - 0ende,lamasi,an sa'a,/ mestamu dan men2i&ta s3air 4. Alam e,itar - ;aman Negara 1elum Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 2. .er/al linguisti, - 0ende,lamasi,an sa'a, Ke,#)!(#% Be("!k!( 2. 0em/uat ,e&utusan N!+#! M*(%! 2. i,a& ,eter/u,aan Tek%0+0&! M#k+*,# $#% K0,*%!k#'! 2. 0engum&ul,an ,eratin a,h/ar tentang ,e&entingan te,nologi ma,lumat T# #b#)#'# -C'aan -;anda 1a2a Pe,#)#,#% >a-an2ara m/s 124 - 128 Pe%*+!'#% >a-an2ara m/s 12$ Pe(!b#)#'#

i. 0endra) ,erang,a &en3am&aian dis,usi dan -a-an2ara dan /ahan edaran 3ang sesuai. ".4 0en3edia,an hu'ah dan alasan serta men3am&ai,an ma,lumat untu, sesuatu &em/entangan. A(#' 2 ii. 0e nge mu ,a,an &enda&at d engan alasan 3ang sesuai untu, me m/uat &ersem/aha n. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 12.2 0engemu,a,an isi 3ang /ernas dan mem/ina ,erang,a &enulisan. A( # ' 1 iii. 0en entu,a n isi-isi &en ting 3ang rele5an dengan ta'u , &en ulisan. 12.8 0em/ina /aris &uisi dengan ,emas dan indah. A( # ' 2 ii. 0en gguna,an ,at a-,ata 3ang &u itis dalam /aris &antun s3air dan sa'a,.

4. 0enentu,an isi-isi &enting 3ang /er,aitan dengan tema s3air 8. 0engarang s3air C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 18 D+1 C2 (0engguna,an ga3a &engu2a&an 3ang /ertatasusila dalam &er/in2angan!

B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.4 0era3u dengan mengguna,an strategi 3ang /er,esan untu, memu'u, &iha, lain. A( # ' 3 i. 0e m/eri,a n alasan 3ang munasa/ah se'a'ar dengan tu'uan me mu'u ,. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) ".8 0en3edia,an ,erang,a &en3am&aian dan /ahan edaran untu, mem/uat &em/entangan. A( # ' 3 i. 0endra) ,erang,a &en3am&aian dis,usi dan -a-an2ara dan /ahan edaran 3ang sesuai. ".9 0en3edia,an hu'ah dan alasan serta men3am&ai,an ma,lumat untu, sesuatu &em/entangan. A(#' 2 ii. 0e nge mu ,a,an &enda&at d engan alasan 3ang sesuai untu, me m/uat &ersem/aha n. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 12.2 0engemu,a,an isi 3ang /ernas dan mem/ina ,erang,a &enulisan. A( # ' 1 iii. 0en entu,a n isi-isi &en ting 3ang rele5an dengan ta'u , &en ulisan. 12.8 0em/ina /aris &uisi dengan ,emas dan indah. A( # ' 2 ii. 0en gguna,an ,at a-,ata 3ang &u itis dalam /aris &antun s3air dan sa'a,.

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. 0endra) /ahan edaran 2. mering,as,an te,s dengan a3at 3ang gramatis 3. men'a-a/ soalan &emahaman 4. mem/eri,an ma,sud rang,ai ,ata 8. men3ata,an tema4 &ersoalan4 &lot dan &enga'aran 2er&en 9. mengesan ,esila&an e'aan dan tanda /a2a. C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 18 D11 C1 (0en3ata,an ma,lumat 3ang tersirat dengan te&at dari&ada /ahan 3ang di/a2a!

B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 8.2 0engguna,an &er,ataan4 ung,a&an4 a3at4 dan laras /ahasa 3ang sesuai untu, menda&at,an /arangan dan &er,hidmatan. A( # ' 1 i. 0en3usun ,at a4 ung,a&an4 da n a3at untu, mend a&at,an &en'elasan tentang /arangan d an &er,hid matan dengan mengg una,an ga3a &engu2a&an sesuai. 8.3 0engam/il tinda,an susulan terhada& &iha, tertentu 3ang /er,aitan dengan /arangan dan &er,hidmatan.

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mendra) /ahan edaran 2. mering,as,an te,s dengan a3at 3ang gramatis4 3. mem/ina soalan untu, -a-an2ara 4. mem/eri,an ,omen 3ang mem/ina4

11

Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) I+,* 1. Ketenteraan Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. 0enilai tugas A;0 untu, negara N!+#! M*(%! 1 %ormat-menghormati P# (!0 !',e 1. anggu& /er,or/an untu, negara T# #b#)#'# Kata Nama Pe,#)#,#% Drama @In)la,astaA K0,'#' - +atar - Nilai Pe(!b#)#'# I+,* 2. Ketenteraan Ke,#)!(#% Be("!k!( 2. 0enilai tugas A;0 untu, negara N!+#! M*(%! 2 %ormat-menghormati P# (!0 !',e 2. anggu& /er,or/an untu, negara 32 (8/: "/:! 33 (10/: 1:/:! 34 (1"/: 23/:!

31 (2"/$ 2/:!

A( # ' 3 0e m/eri,a n s3or ,e&ada &iha, 3ang mena- ar,an /arangan dan &er,hid mat an untu , tu'uan &ening ,atan mutu /arangan dan &er,hidmatan. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) ".3 0en3edia,an ,erang,a &en3am&aian dan /ahan edaran untu, &em/entangan. A( # ' 1 iii. 0en dra) ,erang,a edaran &en3am&aian -a-an2ara dan &idato dan ,erang,a /ah an edaran 3ang sesuai B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 12.9 0engedit dan memurni,an sesuatu ,ar3a 3ang telah dihasil,an. A( # ' 3 i5. 0e m/etul,an ,esalahan & e milihan ,ata dan / inaan a3at da la m te ,s. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) a. 0engguna,an &er,ataan4 ung,a&an4 a3at4 dan laras /ahasa 3ang sesuai untu, menda&at,an /arangan dan &er,hidmatan. A( # ' 1 i. 0en3usun ,at a4 ung,a&an4 da n a3at untu, mend a&at,an &en'elasan tentang /arangan d an &er,hid matan dengan mengg una,an ga3a &engu2a&an 3ang sesuai. /. 0engam/il tinda,an susulan terhada& &iha, tertentu 3ang /er,aitan dengan /arangan dan &er,hidmatan. A( # ' 3 i. 0e m/eri,a n s3or ,e&ada &iha, 3ang mena- ar,an /arangan dan &er,hid mat an untu , tu'uan &ening ,atan mutu /arangan dan &er,hidmatan. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) ".3 0en3edia,an ,erang,a &en3am&aian dan /ahan edaran untu, &em/entangan. A( # ' 1 iii. 0en dra) ,erang,a edaran &en3am&aian -a-an2ara dan &idato dan ,erang,a /ah an edaran 3ang sesuai. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 12.9 0engedit dan memurni,an sesuatu ,ar3a 3ang telah dihasil,an. A( # ' 3 i5. 0e m/etul,an ,esalahan & e milihan ,ata dan / inaan a3at da la m te ,s. i.

mengu/ahsuai &esanan4 dan 9. mengesan ,esila&an e'aan dan tanda /a2a. C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 18 D11 C2 (0enghu/ung,ait,an ma,lumat tersirat dari&ada /ahan 3ang di/a2a dengan &el/agai /ahan /a2aan lain!

8.

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. menegas,an hu'ah /erserta alasan4 2. mengenal &asti di,si dalam &el/agai laras4 3. mengemas,ini,an ma,lumat4 4. men3ata,an latar dan nilai dalam drama 8. mem/eri,an hu'ah dengan alasan 3ang rasional. C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 18 D;1 C1 (0enghasil,an ,ar3a ,reati) 3ang leng,a& dengan ga3a &enulisan 3ang menari,!

DB;I *C<;CN(A%AN *CN((A+ KCDBA 1C<0B+A ($ E(E - <a/u! : " E(E DB;I B0B0 %A<I <AFA AIDI+#I;<I DB;I *C<;CN(A%AN *CN((A+ KCDBA T# #b#)#'# Kata Ker'a Pe,#)#,#% +a&oran m/s 132 - 133 Pe%*+!'#% Karangan +a&oran m/s139 Pe(!b#)#'# Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) I+,* 1. Alam e,itar -,eindahan dan ,euni,an destinasi &elan2ongan negara ,ita 2. ains -laras /ahasa sains 3. e'arah-laras /ahasa se'arah 4. Agama-laras /ahasa agama 8. ;e,nologi ma,lumat -laras /ahasa te,nologi ma,lumat Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 1. 0u7i, -men3an3i,an lagu B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.3 0en3ata,an &endirian 3ang 'elas dengan mengemu,a,an ma,lumat 3ang rele5an. A( # ' 1 ii. 0e m/eri,a n &andang an dala m &erundingan dengan mengguna,an se/utan4 intonasi4 nada dan 'eda 3ang sesuai untu, mem/ina ,ese)ahaman. 1.4 0em&ertim/ang,an semua as&e, 3ang di,emu,a,an dalam &erundingan se2ara rasional untu, men2a&ai ,ata se&a,at su&a3a diterima oleh semua &iha,. A( # ' 2 ii. 0en3ata ,an &ersetu'uan dan meno la , /e/era&a &en3ataan 3ang di/eri,a n oleh &iha, lain dala m &erundinga n. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) 1.9 0en3ema, semula ma,lumat dan memutus,an sama ada henda, menerima4 menam/ah4 atau menola, &ilihan. A( # ' 2 ii. 0e neliti semula ma,lu mat d an mem/uat &indaan /erdasar,an ,e&erluan t ertentu B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 11.3 0em/anding,an &enggunaan laras /ahasa dalam &el/agai genre A( # ' 3 i. 0en'elas,an &enggunaa n di,si /ag i te,s laras aga ma4 mora l4 dan *ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. menegas,an hu'ah /erserta alasan 2. mengenal &asti di,si dalam &el/agai laras4 3. mengemas,ini,an ma,lumat4 4. menulis la&oran la-atan4 dan 8. mem/eri,an hu'ah dengan alasan 3ang rasional.

12

38 (29/: 30/:!

39 (2/" 9/"!

2. Naturalis te,nologi ma,lu mat. -destinasi &elan2ongan 3ang menari, Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. 0enginte&retasi4 menta)sir mese' dalam lagu N!+#! M*(%!2<asional P# (!0 !',e 1. 0en'aga ,eselamatan negara Ke,#)!(#% Tek%0+0&! M#k+*,# $#% K0,*%!k#'! 1. 0enganalisis ma,lumat &elan2ongan T# #b#)#'# B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) Kata Ad'e,ti) 1.8 0en3ata,an &endirian 3ang 'elas dengan mengemu,a,an ma,lumat 3ang rele5an. Pe,#)#,#% A( # ' 1 Der&en @DendamA ii. 0e m/eri,a n &andang an dala m &erundingan dengan mengguna,an se/utan4 K0,'#' intonasi4 nada dan 'eda 3ang sesuai untu, mem/ina ,ese)ahaman. - >ata, / *er-ata,an 1.9 0em&ertim/ang,an semua as&e, 3ang di,emu,a,an dalam &erundingan se2ara rasional - *lot untu, men2a&ai ,ata se&a,at su&a3a diterima oleh semua &iha,. - Nilai A( # ' 2 Pe%*+!'#% ii. 0en3ata ,an &ersetu'uan dan meno la , /e/era&a &en3ataan 3ang di/eri,a n oleh I+,* &iha, lain dala m &erundinga n. 31 Alam e,itar -,eindahan dan ,euni,an destinasi B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) &elan2ongan negara ,ita $. ains 1.$ 0en3ema, semula ma,lumat dan memutus,an sama ada henda, menerima4 -laras /ahasa sains menam/ah4 atau menola, &ilihan. :. e'arah A( # ' 2 -laras /ahasa se'arah ii. 0e neliti semula ma,lu mat d an mem/uat &indaan /erdasar,an ,e&erluan t ertentu ". Agama B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) -laras /ahasa agama 11.3 0em/anding,an &enggunaan laras /ahasa dalam &el/agai genre 10. ;e,nologi ma,lumat A( # ' 3 -laras /ahasa te,nologi ma,lumat i. 0en'elas,an &enggunaa n di,si /ag i Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 3. 0u7i, te,s laras aga ma4 mora l4 dan te,nologi ma,lu mat. -men3an3i,an lagu 4. Naturalis -destinasi &elan2ongan 3ang menari, Ke,#)!(#% Be("!k!( 2. 0enginte&retasi4 menta)sir mese' dalam lagu N!+#! M*(%!2 <asional P# (!0 !',e 2. 0en'aga ,eselamatan negara Ke,#)!(#% Tek%0+0&! M#k+*,# $#% K0,*%!k#'! 2. 0enganalisis ma,lumat &elan2ongan T# #b#)#'# B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) Kata endi 2.4 1ersoal 'a- a/ se2ara /ertatasusila tentang sesuatu &er,ara dengan mengguna,an Pe,#)#,#% &el/agai soalan. ;e,s @Kema,muran ara-a,A A( # ' 1 Pe%*+!'#% i5. 0en ga'u ,an soalan /er2a&ah aras rendah dan mem/eri,an 'a-a&an 3ang sesuai Karangan <en2ana m/s148-149 dala m &er/in2angan se2ara /erterus terang. Pe(!b#)#'# 2.8 1er/in2ang dan mem/idas hu'ah dengan so&an dalam &el/agai situasi. Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) A( # ' 1 I+,* 5. 0e m/alas hu'ah dala m suasana &er/in2angan se2ara harmon i. 1. (eogra)i -a,ti5iti manusia B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) 2. C,onomi-mening,at,an &enda&atan ".3 0en3edia,an ,erang,a &en3am&aian dan /ahan edaran untu, mem/uat &em/entangan. Ke.e($#'#% Pe+b#&#! A( # ' 1 1. +ogi, matemati, iii. 0en dra) ,erang,a edaran &en3am&aian -a-an2ara dan &idato dan ,erang ,a /ah

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mem/uat ,esim&ulan tentang sesuatu /ahan4 2. mengemu,a,an soalan /erdasar,an gam/ar4 3. men'a-a/ soalan dengan a3at 3ang gramatis4 4. mengemu,a,an &enda&at tentang &er,ara 3ang di/eri,an4 8. merang,a &engumuman4 dan 9. menulis ren2ana dengan a3at 3ang gramatis dan )ormat 3ang /etul. C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 19 D+1 C1 (0enilai &el/agai &enda&at 3ang di,emu,a,an se2ara rasional!

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mem/uat ,esim&ulan tentang sesuatu /ahan4 2. mengemu,a,an soalan /erdasar,an gam/ar4 3. men'a-a/ soalan dengan a3at 3ang gramatis4 4 mengemu,a,an &enda&at tentang &er,ara 3ang di/eri,an4 8. merang,a &engumuman4 9. menulis ren2ana dengan a3at 3ang gramatis dan

13

Ke,#)!(#% Be("!k!(20erumus,an N!+#! M*(%! 1. 1erdi,ari P# (!0 !',e 1. 1angga dengan ,ele/ihan negara 3$ ("/" 13/"! T# #b#)#'# Kata %u/ung Pe,#)#,#% - Der&en 0aa) Ku&inta K0,'#' - >ata,/ &er-ata,an - +atar - udut *andangan Pe(!b#)#'# I+,* 3. (eogra)i -a,ti5iti manusia 4. C,onomi -mening,at,an &enda&atan Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 2. +ogi, matemati, Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. 0erumus,an N!+#! M*(%! 2. 1erdi,ari P# (!0 !',e 2. 1angga dengan ,ele/ihan negara T# #b#)#'# Kata 1ilangan Pe,#)#,#% (ra)i, m/s 182-184 Pe%*+!'#% Karangan <en2ana m/s184 Pe(!b#)#'# Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) I+,* 1. ;e,nologi /inaan Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. 0engenal &asti dan mem/e7a,an )a,ta dan &enda&at N!+#! M*(%! 1. 1ertanggung'a-a/ Ke9#(&#%e&#(##% 1. *e,a terhada& isu alam se,itar

an edaran 3ang sesuai. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 12.8 0em/ina /aris &uisi dengan ,emas dan indah. A( # ' 3 iii. 0en ghasil,an &antun4 s3air dan sa'a, dengan mengguna ,an /ahasa 3ang te&at dan in dah dan /ersesuaian dengan te ma. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) a. 1ersoal 'a-a/ se2ara /ertatasusila tentang sesuatu &er,ara dengan mengguna,an &el/agai soalan. A( # ' 1 i5. 0en ga'u ,an soalan /er2a&ah aras rendah dan mem/eri,an 'a-a&an 3ang sesuai dala m &er/in2angan se2ara /erterus terang. /. 1er/in2ang dan mem/idas hu'ah dengan so&an dalam &el/agai situasi. A( # ' 1 5. 0e m/alas hu'ah dala m suasana &er/in2angan se2ara harmon i. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) ".3 0en3edia,an ,erang,a &en3am&aian dan /ahan edaran untu, mem/uat &em/entangan. A( # ' 1 iii. 0en dra) ,erang,a edaran &en3am&aian -a-an2ara dan &idato dan ,erang ,a /ah an edaran 3ang sesuai. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 12.8 0em/ina /aris &uisi dengan ,emas dan indah. A( # ' 3 iii. 0en ghasil,an &antun4 s3air dan sa'a, dengan mengguna ,an /ahasa 3ang te&at dan in dah dan /ersesuaian dengan te ma. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 0en3ata,an &erasaan se2ara /erterus terang dan /erada/ tentang sesuatu &er,ara untu, menge,al,an hu/ungan. A( # ' 3 i. 0en 'elas,an tu'uan sesuatu tinda ,an untu, meng ela ,,an ,e ,eliruan. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) $.2 0emahami dan men3ata,an ma,sud &er,ataan su,ar /erdasar,an ,onte,s. A( # ' 1 ii. 0e m/eri,a n ma,na ,ata dan rang,ai ,ata 3ang su,ar di) aha mi termasu, sinonim4 anto nim da n homon im /erdasar,an ,onte,s. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 12.9 0engedit dan memurni,an sesuatu ,ar3a 3ang telah dihasil,an. A( # ' 3 i5. 0e m/etul,an ,esalahan & e milihan ,ata dan / inaan a3at da la m te ,s. 1.9

)ormat 3ang /etul. C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 18 D;1 C2 (0enghasil,an ,ar3a /u,an ,reati) 3ang leng,a& dengan ga3a &enulisan 3ang menari,! *ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mem/eri,an ma,na ,ata dan rang,ai ,ata4 2. men'a-a/ soalan &emahaman 3. menerang,an hasrat tentang sesuatu tinda,an 4. men'elas,an tu'uan sesuatu tinda,an4 8. memurni,an ,ar3a 9. mering,as,an te,s dengan a3at 3ang gramatis. $. 0en'elas,an -ata, dan &er-ata,an4 latar dan sudut &andangan

3: (19/" 20/"! 13/7 6 C* ! H#(! M#+#-'!#

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mem/eri,an ma,na ,ata dan rang,ai ,ata4 2. menulis ,arangan ren2ana dengan a3at 3ang gramatis4 3. menerang,an hasrat tentang sesuatu tinda,an4 4. men'elas,an tu'uan sesuatu tinda,an4 5. memurni,an ,ar3a4 dan 6. mering,as,an te,s dengan a3at 3ang gramatis. C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 19 D11 C1 (0erumus,an ma,lumat dari&ada &el/agai /ahan 3ang di/a2a!

14

3" (23/" 2$/"!

40 (30/" 4/10!

T# #b#)#'# Jenis-'enis A3at Pe,#)#,#% Der&en @(ema e&i (adis (eniusA K0,'#' -;ema dan *ersoalan - *lot Pe(!b#)#'# I+,* 2. ;e,nologi /inaan Ke,#)!(#% Be("!k!( 2. 0engenal &asti dan mem/e7a,an )a,ta dan &enda&at N!+#! M*(%! 2. 1ertanggung'a-a/ Ke9#(&#%e&#(##% 2. *e,a terhada& isu alam se,itar T# #b#)#'# Kata *ra,lausa Pe,#)#,#% ;e,s @*ela/uhan 0ela,aA m/s191 Pe%*+!'#% Karangan Dere,a m/s 19" Pe(!b#)#'# Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) I+,* 1. Sej#(#) Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. 0en3elesai,an m4asalah N!+#! M*(%! 1. Keru,unan -hidu& /ersama se2ara aman Ke,#)!(#% Be+#j#( C#(# Be+#j#( 1. 0en2ari ma,na &er,ataan ,lasi,

B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) a. 0en3ata,an &erasaan se2ara /erterus terang dan /erada/ tentang sesuatu &er,ara untu, menge,al,an hu/ungan. A( # ' 3 i. 0en 'elas,an tu'uan sesuatu tinda ,an untu, meng ela ,,an ,e ,eliruan. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) $.2 0emahami dan men3ata,an ma,sud &er,ataan su,ar /erdasar,an ,onte,s. A( # ' 1 ii. 0e m/eri,a n ma,na ,ata dan rang,ai ,ata 3ang su,ar di) aha mi termasu, sinonim4 anto nim da n homon im /erdasar,an ,onte,s. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 12.9 0engedit dan memurni,an sesuatu ,ar3a 3ang telah dihasil,an. A( # ' 3 i5. 0e m/etul,an ,esalahan & e milihan ,ata dan / inaan a3at da la m te ,s. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 0en2etus,an idea 3ang /ernas semasa mem/eri,an &enda&at dalam &er/in2angan. A( # ' 1 ii. 0en ge mu,a,an idea uta ma dan idea so,ongan untu, menghurai,an &enda&at. 1.2 0enghurai,an idea 3ang /ernas se2ara ,ritis dan ,reati). A( # ' 1 iii. 0e m/eri,a n &enda&at dengan 2ontoh 3ang sesuai. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) $.3 0engemu,a,an soalan untu, menda&at,an &en'elasan lan'ut. A( # ' 1 iii. 0en ga'u ,an soalan /ertu m&u dan /er2a&ah untu, mend a&at,a n &enerangan. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 12.4 0en3usun isi dan mengguna,an &enanda -a2ana untu, menghasil,an &erenggan 3ang ,oheren. A( # ' 1 5. 0en3usun isi da n menggu na,an &enanda - a2ana 3ang te&at 3ang da&at mem&erlihat,an &er,aita n antara isi. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) a. 0en2etus,an idea 3ang /ernas semasa mem/eri,an &enda&at dalam &er/in2angan. A( # ' 1 ii. 0en ge mu,a,an idea uta ma dan idea so,ongan untu, menghurai,an &enda&at. /. 0enghurai,an idea 3ang /ernas se2ara ,ritis dan ,reati). A( # ' 1 iii. 0e m/eri,a n &enda&at dengan men ge mu,a,an 2ontoh 3ang sesuai. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) $.3 0engemu,a,an soalan untu, menda&at,an &en'elasan lan'ut. A( # ' 1 iii. 0en ga'u ,an soalan /ertu m&u dan /er2a&ah untu, mend a&at,a n &enerangan. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 12.4 0en3usun isi dan mengguna,an &enanda -a2ana untu, menghasil,an &erenggan 3ang ,oheren. A( # ' 1 5. 0en3usun isi da n menggu na,an &enanda - a2ana 3ang te&at 3ang da&at mem&erlihat,an &er,aita n antara isi. 1.1

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mem/a2a te,s dengan nada4 se/utan dan intonasi 3ang /etul4 2. mengemu,a,an soalan untu, menda&at,an &en'elasan lan'ut4 3. mengemu,ana idea utama dalam te,s4 4. mengenal &asti isi dalam te,s4 dan 8. menulis ,arangan 2ere,a dengan a3at 3ang gramatis. C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 19 D11 C2 (0enilai /ahan 3ang di/a2a dengan mem/eri,an alasan 3ang da&at diterima! *ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mem/a2a te,s dengaaan nada4 se/uatan dan intonasi 3ang /etul4 2. mengemu,a,an soalan untu, menda&at,an &en'elasan lan'ut4 3. mengemu,an idea utama dalam te,s4 4. mengenal &asti isi dalam te,s4 dan 8. menulis ,arangan 2ere,a dengan a3at 3ang gramatis.

41 ($/10 11/10!

T# #b#)#'# Kata *ra)rasa Pe,#)#,#% Der&en @>ar,ah Dari&ada I/uA K0,'#' -*lot -(a3a 1ahasa Pe(!b#)#'# I+,* 2. Sej#(#) Ke,#)!(#% Be("!k!( 2. 0en3elesai,an m4asalah N!+#! M*(%! 2. Keru,unan -hidu& /ersama se2ara aman Ke,#)!(#% Be+#j#( C#(# Be+#j#( 2. 0en2ari ma,na &er,ataan ,lasi,

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mem/a2a sesuatu &eti,an dengan &antas4 2. men3ata,an ma,sud 3ang tersirat4 3. mem/eri,an &enda&at dengan hu'ah 3ang munasa/ah4 4. menguatara,an )a,ta &enting dalam &eti,an4 dan mengolah a3at dengan /etul4 dan 8. mengolah a3at dengan /etul. C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 19 D;1 C2 (0emurni,an se/uah ,ar3a sehingga /oleh di'adi,an 2ontoh!

15

42 (14/10 1:/10! 14-1* /10 % Cuti P'risti1a da( Cuti Umum "ari Ra2a "a+i

T# #b#)#'# 0engenal *asti Kesalahan dalam a3at Pe,#)#,#% *eti,an @1agaimana A2uan 1egitulah Kuihn3aG m/s 1$1-1$2 Pe%*+!'#% Karangan *er/ahasan m/s1$4 Pe(!b#)#'# Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) I+,* 1. ains -,hasiat tum/uh-tum/uhan 2. astera -2er&en dan drama 3. Alam se,itar -&o,o, hiasan Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 1. Naturalisme Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. 0engenal &asti se/a/ dan a,i/at N!+#! M*(%! 1. Ke&er2a3aan ,e&ada ;uhan

B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.3 0em&er,uat hu'ah dengan mengguna,an 2ontoh dan /u,ti. A( # ' 1 iii. 0e m/eri,a n &enda&at dengan men ge mu,a,an 2ontoh 3ang sesuai. 1.4 0engemu,a,an 2adangan 3ang mem/ina untu, men2a&ai tu'uan &er/in2angan. A( # ' 1 ii. 0en ge mu,a,an idea uta ma dan idea so,ongan untu , menghurai,an &enda&at. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) $.4 0em/a2a &antas se2ara im/asan dan lun2uran untu, mem/uat ru'u,an &el/agai /ahan /er2eta, dan /ahan ele,troni,. A( # ' 1 i5. 0e m/a2a &antas se2ara im/asan dan lun2uran untu, me ngena l &asti ma ,lumat. $.8 0emahami dan meneliti ma,sud tersurat dan tersirat dari&ada sesuatu /ahan A( # ' 1 5. 0en3ata,a n ma,sud tersirat /erdasar,an isi tersurat. $.9 0em/e7a,an )a,ta dengan &andangan dalam /ahan 3ang diru'u,. A( # ' 3 i. 0engena l &asti &enggunaan di,si dan a3at dala m /ahan &e l/aga i laras. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 12.4 0en3usun isi dan mengguna,an &enanda -a2ana untu, menghasil,an &erenggan 3ang ,oheren. A( # ' 1 5. 0en3usun isi da n menggu na,an &enanda - a2ana 3ang te&at 3ang da&at mem&erlihat,an &er,aita n antara isi. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) a. 0em&er,uat hu'ah dengan mengguna,an 2ontoh dan /u,ti. A( # ' 1 iii. 0e m/eri,a n &enda&at dengan men ge mu,a,an 2ontoh 3ang sesuai. /. 0engemu,a,an 2adangan 3ang mem/ina untu, men2a&ai tu'uan &er/in2angan. A( # ' 1 ii. 0en ge mu,a,an idea uta ma dan so,ongan untu , menghurai,an &enda&at. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) $.4 0em/a2a &antas se2ara im/asan dan lun2uran untu, mem/uat ru'u,an &el/agai /ahan /er2eta, dan /ahan ele,troni,. A( # ' 1 i5. 0e m/a2a &antas se2ara im/asan dan lun2uran untu, me ngena l &asti ma ,lu mat. $.8 0emahami dan meneliti ma,sud tersurat dan tersirat dari&ada sesuatu /ahan. A( # ' 1 5. 0en3ata,a n ma,sud tersirat /erdasar,an isi tersurat. $.9 0em/e7a,an )a,ta dengan &andangan dalam /ahan 3ang diru'u,. A( # ' 3 i. 0engena l &asti &enggunaan di,si dan a3at dala m /ahan &e l/aga i laras B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 12.4 0en3usun isi dan mengguna,an &enanda -a2ana untu, menghasil,an &erenggan 3ang ,oheren. A( # ' 1 5. 0en3usun isi da n menggu na,an &enanda - a2ana 3ang te&at 3ang da&at mem&erlihat,an &er,aita n antara isi. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.3 0em&er,uat hu'ah dengan mengguna,an 2ontoh dan /u,ti. A( # ' 1 iii. 0e m/eri,a n &enda&at dengan men ge mua,an 2ontoh 3ang sesuai. 1.4 0engemu,a,an 2adangan 3ang mem/ina untu, men2a&ai tu'uan &er/in2angan.

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mem/a2a sesuatu &eti,an dengan &antas4 2. men3ata,an ma,sud 3ang tersirat4 3. mem/eri,an &enda&at dengan hu'ah 3ang munasa/ah4 4. mengutara,an )a,ta &enting dalam &eti,an 8. mengolah a3at dengan /etul.

43 (21/10 28/10!

T# #b#)#'# Pe,#)#,#% a'a, - *ersaha/atan - %ari (uru K0,'#' -0a,sud -(a3a 1ahasa -Nilai Pe(!b#)#'# I+,* 4. ains -,hasiat tum/uh-tum/uhan 8. astera -2er&en dan drama 9. Alam se,itar -&o,o, hiasan Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 2. Naturalisme Ke,#)!(#% Be("!k!( 2. 0engenal &asti se/a/ dan a,i/at N!+#! M*(%! 2. Ke&er2a3aan ,e&ada ;uhan

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. men2ari isi &enting dari&ada te,s 3ang di/a2a4 2. mengemu,a,an idea untu, men3elesai,an masalah4 3. mengenal &asti laras /ahasa te,s 3ang di/a2a4 4. memurni,an ,ar3a 8. men2ari ma,na &er,ataan /erdasar,an te,s.

44 (2:/10 1/11! 1/11 % Cuti

T# #b#)#'# Pe,#)#,#% 3arahan m/s 1:1-1:2 Pe%*+!'#% Karangan 3arahan m/s1:"

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. 2. men2ari isi &enting dari&ada te,s 3ang di/a2a4 mengemu,a,an idea untu,

16

P'risti1a 3''pa4ali

Pe(!b#)#'# Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) I+,* 1. (eogra)i Ke.e($#'#% Pe+b#&#! 1. Naturalisme Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. e/a/ a,i/at N!+#! M*(%! 1. 0enghargai alam se,itar P# (!0 !',e 1. Keharmonian antara manusia dan alam se,itar T# #b#)#'#

48 (4/11 :/11! 4/11 % Cuti 3''pa4ali */11 % Cuti !1al Muharram

Pe,#)#,#% <en2ana m/s 1"2 -1"3 Pe%*+!'#% Karangan *enda&at m/s1"$ Pe(!b#)#'# I+,* 1. Kemahiran %idu& -2ara mem/uat &erahu 2. Kesusasteraan 0ela3u -2er&en Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. 0em/uat in)erens dan ,esim&ulan N!+#! M*(%! 1. <asional dan ,esederhanaan

49 (11/11 18/11!

T# #b#)#'# Pe,#)#,#% <en2ana m/s203 - 204 Pe%*+!'#% Karangan *enda&at m/s 209 Pe(!b#)#'# Pe%$!$!k#% Ke'e+#,# #% J#+#% R#-# (PKJR) I+,* 1. (eogra)i 2. C,onomi Ke,#)!(#% Be("!k!( 1. 0em/anding /e7a N!+#! M*(%!2 <asional P# (!0 !',e2 ;anggung'a-a/ mem/a3ar 2u,ai Ke,#)!(#% Tek%0+0&! M#k+*,# 1. 0enganalisis ma,lumat dari&ada internet

A( # ' 1 ii. 0en ge mu,a,an idea uta ma dan idea so,ongan untu , menghura i,an &enda&at. 1.8 0em/eri,an &en'elasan se2ara s&ontan tentang sesuatu &er,ara. A( #' 3 2ii. 0en 'elas,an ide a se2ara tersusun dengan s&ontan. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) $.$ 0emahami laras /ahasa /agi &el/agai /ahan untu, mem&eroleh ma,lumat. A( # ' 3 i. 0engena l &asti &enggunaan di,si dan a3at dala m /ahan &e l/aga i laras. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 12.8 0em/ina /aris &uisi dengan ,emas dan indah. A( # ' 2 ii. 0en gguna,an ,at a-,ata 3ang &u itis dala m /aris &antun s3air dan sa'a,. 12.9 0engedit dan memurni,an sesuatu ,ar3a 3ang telah dihasil,an. A( #' 32 410e m/etul,an ,esalahan & e milihan ,ata dan /inaan a3at da lam te ,s. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.1 1er/in2ang mengguna,an ragam /ahasa dan ga3a &engu2a&an 3ang /etul . A( # ' 1 ii. 0e m/eri,a n &andang an dala m &erundingan dengan mengguna,an se/utan4 intonasi4 nada dan 'eda 3ang sesuai untu, mem/ina ,ese)ahaman. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) 1.1 0en3aring ma,lumat mengi,ut ,lasi)i,asi. A( # ' 1 i. 0en entu,a n ma,lumat 3ang sesuai untu, sesuatu tugasan. 1.2 0en3usun ma,lumat mengi,ut ,eutamaan. A( # ' 1 ii. 0en3usun ma,lumat meng i,ut ,e&erluan. 1.3 0em/uat &ertim/angan se2ara teliti terhada& ma,lumat 3ang telah disusun. A( # ' 1 iii. 0en entu,a n isi &ent ing dan ,urang &ent ing da la m ma,lu ma t 3ang di&eroleh. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 10.1 0en2erita,an semula sese/uah ,ar3a se2ara ,eseluruhan. A( # ' 1 ii. 0en gesan urutan &eristi-a untu, men gga m/ar,a n ,eseluruha n 2erita. B!$#%& I% e(/e('0%#+ (110 2310) 1.1 1er/in2ang mengguna,an ragam /ahasa dan ga3a &engu2a&an 3ang /etul . A( # ' 1 ii. 0e m/eri,a n &andang an dala m &erundingan de ngan men gguna,an se/utan4 intonasi4 nada dan 'eda 3ang sesuai untu, mem/ina ,ese)ahaman. 1.2 1er/in2ang untu, menerima dan menola, &andangan orang lain se2ara ter/u,a untu, men2a&ai ,ata se&a,at. A( # ' 2 ii.0en3ata ,an &ersetu'uan dan menola, /e/era&a &en3ataan dala m &erundinga n. 1.3 0en3ata,an &endirian 3ang 'elas dengan mengemu,a,an ma,lumat 3ang rele5an. A( # ' 2 iii. 0en egas,an hu 'ah deng an men gemu,a,an a lasan 3ang mun asa/ah. B!$#%& M#k+*,# (510 6 710) 1.4 0engolah ma,lumat se2ara ,oheren untu, tu'uan tertentu. A( # ' 1 ii. 0en3usun ma ,lu mat meng i,ut ,e&erluan. B!$#%& E' e !k (1010 6 1210) 10.2 0engenal &asti &er,ara 3ang menari, dalam sese/uah ,ar3a. A( # ' 1 iii. 0en 'elas,an as&e, 3ang me nari, dala m ,ar3a &rosa dan &uisi.

3. 4. 8. 9.

men3elesai,an masalah4 mengenal &asti laras /ahasa te,s 3ang di/a2a4 memurni,an ,ar3a4 menulis ,arangan s3arahan4 dan men2ari ma,na &er,ataan /erdasar,an te,s.

C#$#%&#% Pe% #k'!(#% 19 D;1 C2 (0emurni,an se/uah ,ar3a sehingga /oleh di'adi,an 2ontoh! *ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mengenal &asti ma,lumat dalam &eti,an4 2. mengutara,an &enda&at /agi men3edia,an ,ertas 2adangan4 3. mengesan ururtan &eristi-a dalam 2er&en4 4. mem/eri,an ,omen 3ang munasa/ah4 8. menulis ,arangan 'enis &enda&at 9. men2atat isi &enting

*ada a,hir unit ini &ela'ar da&at6 1. mengamati /ahasa /adan4 2. menegas,an hu'ah dalam &er/in2angan4 3. men3ata,an &ersetu'uan dalam &er/in2angan4 4. mengu/ahsuai ma,lumat mengi,ut ,eadaan4 dan men'elas,an as&e, menari, dalam ,ar3a. 8. 0enulis ,arangan &enda&at

CUTI AKHIR TAHUN 2013 BERMULA (16/11/2013 1/1/2014)


17