Anda di halaman 1dari 23

NAMA SEKOLAH PERANCANGAN STRATEGIK PUSAT SUMBER TAHUN 2009 - 2013

1.0 LATAR BELAKANG 2.0 VISI 3.0 MISI 4.0 MATLAMAT 5.0 OBJEKTIF 6.0 ANALISIS PERSEKITARAN 6.1 6.2 6.3 6.4 KEKUATAN KELEMAHAN ANCAMAN PELUANG. ALAMAN AN LUARAN

!.0

ANALISIS S"OT PUSAT SUMBER TAHUN 2009 HINGGA 2013


KEKUATAN #S$ SWOT MATRIK KELEMAHAN #"$

STRATEGI SO PELUANG (O)

STRATEGI WO

ANCAMAN (T)

STRATEGI ST

STRATEGI WT

PELAN S"OT STRATEGI PROGRAM TIN AKAN TUGASAN SUMBER

PENINGKATAN SASARAN OPERASI #OTI$ AN SASARAN HASIL JANGKAAN #ETR$ AN KE U UKAN TOV #TAKE OF VALUE$ PSS ASPEK KEMU AHAN FI%IKAL& PERALATAN& AN BAHAN PENGURUSAN AN PENGELOLAAN PSS PENGGUNAAN PSS PROGRAM NILAM PROGRAM PENINGKATAN PSS JUMLAH CIRI-CIRI KEISTIME"AAN KPI Peningka an !i"angan #$a%a$ana& ke'()a*an +i,ika" )an !a*an /i"angan g($( 0ang 'a*i$ )a"a' #eng($(%an PSS 'eningka /i"angan #engg(na 'eningka /i"angan #e"a2a$ 0ang 'en)a#a #engik i$a+an 'eningka Peningka an 'a$ka* )a"a' in% $('en #engg$e)an PSS 34a"(e5a))e) !e$!an)ing %ek6"a* "ain. TOV OTI OT2 OTI3 OT14 OTI5 ETR 1-. 11. 41. 2-. 1-. 1--. 1.

PELAN STRATEGIK PUSAT SUMBER BAHAGIAN A - KEMU AHAN FI%IKAL& PERALATAN& BI ANG PEMBANGUNAN FI%IKAL AN KECERIAAN PROJEK KHAS AN BAHAN TAHUN PELAKSANAAN KRITERIA Men0e)iakan $(ang !a7aan $(2(kan& $ak e$!(ka )an %()( !a7aan $ek$ea%i Meng(!a*%(ai %(%(n a ($ $(ang 'engik( ke%e%(aian )an #engg(naan. Lan%ka# )a"a'an (n (k $(ang !a7aan $ek$ea%i. P6n)6k !a7aan )an ,6n 'e'!a7a )i ka9a%an kan in. P6n)6k ""'(& Ta'an ""'(& S()( /a7aan Ke"a%& La"(an I"'( S()( Se2a$a* Sek6"a*& A$ki! Sek6"a*& Ka$0a /e%a$ R(ang k6"ek%i 'a a#e"a2a$an (n (k P:P Meningka kan #$a%a$ana (n (k !a7aan )an ke'()a*an P:P. Mena'!a* %ai, $(ang +i,ika". R(ang #a'e$an R(ang $(2(kan SAL (R(ang !e"a2a$ %e7a$a in)i;i)() R(ang 'a2a"a* R(ang <($na" Pe$ a'!a*an Me2a : ke$(%i Ka(n e$ Rak !(k( Pa#an ken0a aan Rak 'a2a"a* =Lain5"ain !e$kai an (Rak 2009 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2010 8 2011 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2012 8 2013 8 8 8 8

SUSUN ATUR BILIK AN RUANG

PERABOT AN KELENGKAPA N

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

PERTAMBAHA N KOLEKSI BAHAN BAHAN CETAK

BAHAN BUKAN CETAK

PERALATAN

CIRI-CIRI KESELAMATAN

ka%( =Rak Ma2a"a*) /(k( (SM 1>11 ? SR 1>1-) Ak*!a$ (SM 3 ? SR 2) Ma2a"a* (SM 1 ? SR 3) Ca$ a=#e a Ri%a"a* =Lain5"ain (Te$%(%(n )a"a' k6 ak $i%a"a*) <($na" 0ang )i e$i'a& /(k( "a#6$an&/a*an R(2(kan (En%aik"6#e)ia& A "a%& Ka'(%& @i$ek 6$i& A"'ana7) K6"ek%i *a%i" #e"a2a$ 'engik( #ani ia K6"ek%i ke$a an ak*!a$ 'engik( %(!2ek K6"ek%i !a*an !(k( "a i* (!i )an '6)(" P:P Ak i;i i %e'akan % 6k )an !aik#("i* Pe$ a'!a*an k6"ek%i ka%e ;i)e6 = 4C@& /a*an A()i6 $an7angan T4P M6)e"& G"6!& @i6$a'a )"" L( %ina$ /a*an a()i6 ( e$( a'an0a k6"ek%i /TP) C6(%e9a$e A Pe$i%ian K($%(% @i$ek 6$i La'an We! Pen)i)ikan (URL A))$e%) La'an We! %ek6"a*. OBP K6'#( e$ = P$62ek 6$ LC@ T4 & 4CR & 4C@& @4@ Ra)i6 Ka'e$a Meningka kan 7i$i57i$i ke%e"a'a an a) Pe'a)a' a#i !) Pe"an ke7e'a%an 7) A$a*an %e'a%a !e$"ak( ke7e'a%an )) Pe i ke7e'a%an

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8

8 8 8 8

BAHAGIAN B- PENGURUSAN AN PENGELOLAAN PSS BI ANG PENGURUSAN AN PENGELOLAA N PSS PROJEK KHAS TAHUN PELAKSANAAN KRITERIA 2009 Men0e)iakan S $(k ($ 6$gani%a%i PSS "engka#& ke'a% : )i#a'e$kan> a) S $(k ($ O$gani%a%i <a9a ank(a%a In)(k !) S $(k ($ O$gani%a%i <a9a ank(a%a Ke$2a 7) S $(k ($ O$gani%a%i Penga9a% PSS )) <a)(a" /e$ (ga% Penga9a% PSS Men0e)iakan Ran7angan Ta*(nan !e$'("a )a$i <an(a$i *ingga @i%e'!e$ 0ang "engka#& 'e"i#( i 'a "a'a & 6!2ek i+& ak i;i i& i'#"ika%i ke9angan& 7a$ a Gan )an "ain5"ain. Ran7angan )ike'(kakan ke )a"a' 'e%0(a$a <a9a ank(a%a K($ik("('& 'e%0(a$a g($( )an )i'a%(kkan ke )a"a' ak9i' %ek6"a*. Me$an7ang )an 'eng($(%kan ke9angan )engan !i2ak. Pen0e)iaan #en0a a ke9angan !("anan )an a*(nan. A)a +ai" k(a%a. Pe$a ($an5#e$a ($an& !(k( % 6k &#e$6"e*an& $ek6) #in2a'an )an #engg(naan& ak i;i i& ka2ian& #e$!e"an2aan& #en0engga$aan& +ai" 'e2a in)i;i)(& %e'akan % 6k )an *a#(%ki$a 1 8 8 8 8 2010 8 8 8 8 2011 8 8 8 8 2012 8 8 8 8 2013 8 8 8 8

RANCANGAN TAHUNAN

PENGURUSAN KE"ANGAN PSS OKUMEN AN REKO ' P()*+,+-.) PSS

8 8 8 8

8 8 8 8

8 8 8 8

8 8 8 8

8 8 8 8

'a$ka* (n (k %e ia# 2eni% )6k('en = $ek6) "ain ('ak%i'(' C 2eni%) OKUMEN AN REKO ' P()*(/0/..) K0/(1-2 OKUMEN AN REKO ' P()*(/0/..) P(,./.3.) PENGLIBATAN "ARGA SEKOLAH AN KOMUNITI 4 NGO Ka a"6g D#(%a E P$6%e% eknik (76#& "a!e" )"") Pengka a"6gan !a*an 7e ak )an !(kan 7e ak Pengin)ek%an !a*an Menge'a%kini $ek6) *a$ a '6)a" 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Peng"i!a an 9a$ga %ek6"a* Peng"i!a an k6'(ni i

8 8 8

BAHAGIAN C - PENGGUNAAN PSS BI ANG "AKTU OPERASI PSS PROJEK KHAS KRITERIA @i!(ka %e#an2ang 9ak ( #e$%ek6"a*an @i!(ka> a) %e!e"(' #e$'("aan ke"a% !) 9ak ( 'a"a' 7) *(2(ng 'ingg( )) 7( i #e$%ek6"a*an JA UAL "AKTU A)a <a)(a" T(ga% G($( Me'#a'e$kan 2a)(a" 9ak ( #engg(naan PSS A)a 2a)(a" 9ak ( #engg(naan !i"ik a0angan A)a 2a)(a" 9ak ( !i"ik k6'#( e$ A)a 2a)(a" !e$ (ga% #enga9a% PSS Meningka kan Pin2a'an '($i) (1>1-) Ran7angan T4P )ig(nakan "on-air" atau E off-air" a) Pa'e$an !e$ e'a> !) a) %e'ina$ !) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 TAHUN PELAKSANAAN 2009 2010 8 8 8 8 2011 8 8 2012 8 8 2013 8

PINJAMAN #SIRKULASI$ PENGGUNAAN RANCANGAN TV PEN I IKAN AKTIV/TI PAMERAN AKTIVITI GALAKAN

PEMBELAJARAN KEN IRI

S()( #e'!e"a2a$an ken)i$i Me'#e$ ingka kan #engg(naan !i"ik SAL Me'#e$ ingka kan #engg(naan !i"ik P(AS P$6g$a' 6$ien a%i PSS

8 8 F 8 F F

8 8

BAHAN PROMOSI 4 PUBLISITI

LITERASI MAKLUMAT

Me'#e$kena"kan !(k( )a"a' #e$*i'#(nan

PENGHASILAN BAHAN AN PERISIAN

A/M !e$a%a%kan ICT @i$ek6) %e7a$a !e$#(%a

F F

F F

F F

F F

BAHAG/AN BI ANG PROGRAM NILAM

5 PROGRAM NILAM PROJEK KHAS TAHUN PELAKSANAAN 2009 2010 8 F Ca$ a O$gani%a%i <a9a ank(a%a )an )i#a'e$kan 8 F Sena$ai T(ga% KRITERIA Tak"i'a )an Pe"an7a$an P$6g$a' NILAM /a*an5!a*an #$6'6%i #$6g$a' NILAM Se'(a #e"a2a$ e$"i!a )a"a' P$6g$a' NILAM Se'(a #e"a2a$ a)a !(k( $ek6) /a7aan NILAM Rek6) !a7aan /M& /I Rek6) !a7aan ke"a% Rek6) !a7aan ke%e"($(*an Rek6) )i#a'e$kan Meningka kan #en7a#aian '($i) )a"a'> a) Gang%a A <a(*a$i !) Pe$ak A <a(*a$i 7) E'a% A <a(*a$i )) NILAM A <a(*a$i Rakan Pe'!a7a @a"a' !(k( $ek6) #e"a2a$ @engan %i2i" #engik i$a+an )an "ain5 "ain 8 8 8 8 8 8 8 F 8 F F F F F F F 8 8 F F F F F F 8 F F F F F F 8 F F F 8 8 8 8 8 8 8 8 F F F F F F F F 2011 F F F F F F F F F F 2012 F F F F F F F F F F 2013 F F F F F F F F F F

KUMPULAN SASARAN OKUMEN AN REKO

PENCAPAIAN

PENGIKTIRAFAN

BAHAGIAN E - PROGRAM PENINGKATAN PSS BI ANG PROJEK TAHUN PELAKSANAAN KHAS KRITERIA 2009 2010 RANCANGANA)a #e$an7angan& #e'!ang(nan PSS 0ang PEMBANGUNAN 'en0e"($(* 5 'a "a'a & 6!2ek i+& #eng(n2($an& F F JANGKA 7a$ a Gan & "a#6$an #en7a#aian& ka2ian PANJANG ke'a2(an SUMBER a) KE"ANGAN LAIN PEMBANGUNAN STAFF PENILAIAN CIRI KE/STIME"AAN Me'!(a #eni"aian !e$)a%a$kan ak i;i i a*(nan. Ka2ian in)akan #e'!ang(nan PSS a) Ka$0a /e%a$5 Ni"aian Sa% e$a9an5 (Can6n Li e$a ($e). !) K6"ek%i 5 Se e'#a (L67a" C6""e7 i6n). 7) Re+e$en7e T66"% ((n (k #engka a"6gan )an #engke"a%an). )) A( 6'a%i. e) S'a$ Ca$) F F F F F F

2011 F

2012 F

2013 F

F F

F F

F F

F F F

PELAN TAKTIKAL PUSAT SUMBER 2009 BAHAGIAN A - KEMU AHAN FI%IKAL& PERALATAN& PERKARA PEMBANGUNAN FI%IKAL AN KECERIAAN PROJEK KHAS AN BAHAN TARIKH <an5Ge! SASARAN M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( KOS4 SUMBER Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan TIN AKAN GPM = A<K PSS GPM = A<K PSS GPM = A<K PSS GPM = A<K PSS= KETUA PANITIA KETUA PANITIA= A<K PSS A<K PSS A<K SAL A<K PSS A<K PSS

TIN AKAN TAKTIKAL Meng(!a*%(ai %(%(n a ($ $(ang 'engik( ke%e%(aian )an #engg(naan. P6n)6k !a7aan )an ,6n 'e'!a7a )i ka9a%an kan in. S()( Se2a$a* Sek6"a*& A$ki! Sek6"a*& Ka$0a /e%a$ R(ang k6"ek%i 'a a#e"a2a$an (n (k P:P R(ang #a'e$an R(ang $(2(kan SAL (R(ang !e"a2a$ %e7a$a in)i;i)() R(ang 'a2a"a* R(ang <($na"

<an5Ge! <an5Ge! Ge!5Ma7 <an5Ge! <an5Ge! <an5Ge! <an5Ge! <an5Ge!

SUSUN ATUR BILIK AN RUANG

PERABOT AN KELENGKAPAN

Rak !(k( (2 !(a*) Pa#an ken0a aan (2 !(a*) Rak 'a2a"a* (2 !(a*)

Ge!5Ma7 Ge!5Ma7 Ge!5Ma7 <an A <("ai <an5Ok <an5Ok Ma75A#$i" Ma75Se#

M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($(

PERTAMBAHAN KOLEKSI BAHAN BAHAN CETAK

/(k( SR 1>1) Ak*!a$ SR 2) Ma2a"a* SR 3)

(SM 1>C ? (SM 3 (SM 1 ? ?

Ca$ a=#e a (1 (ni ) Ri%a"a* =Lain5"ain (Te$%(%(n )a"a' k6 ak $i%a"a*) <($na" 0ang )i e$i'a& /(k( "a#6$an&/a*an R(2(kan (En%aik"6#e)ia& A "a%& Ka'(%& @i$ek 6$i& A"'ana7) K6"ek%i *a%i" #e"a2a$ 'engik( #ani ia K6"ek%i ke$a an ak*!a$ 'engik( %(!2ek K6"ek%i !a*an !(k( "a i* (!i )an '6)(" P:P Ak i;i i %e'akan % 6k )an !aik#("i* Pe$ a'!a*an k6"ek%i ka%e ;i)e6 = 4C@& /a*an A()i6 $an7angan

Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan

GPM GPM GPM GPM GPM GPM GPM GPM

A#$5Ok A#$5Ok A#$5Ok A#$5Ok Ma75Ok

M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($(

BAHAN BUKAN CETAK

Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan

GPM GPM GPM GPM GPM= A<K PSS

T4P Pe$ a'!a*an M6)e"& Ge"6!& @i6$a'a )"" Pe$ a'!a*an L( %ina$ (C a2(k ) Pe$ a'!a*an /a*an a()i6 ( e$( a'an0a k6"ek%i /TP) ke#a)a 1>3 Pe$ a'!a*an C6(%e9a$e A Pe$i%ian K($%(% ke#a)a 1> 3 Peng('#("an @i$ek 6$i La'an We! Pen)i)ikan (URL A))$e%) La'an We! %ek6"a*. PERALATAN Pe'!e"ian K6'#( e$ = P$62ek 6$ LC@ (2 (ni ) Pe'!e"ian Ra)i6 (1 (ni ) Pe'!e"ian Ka'e$a (1 (ni ) Meningka kan 7i$i57i$i ke%e"a'a an e) Pe'a)a' a#i +) Pe"an ke7e'a%an g) A$a*an %e'a%a !e$"ak( ke7e'a%an *) Pe i ke7e'a%an

Ma75Ok Ma75Ok Ma75Ok

M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($(

Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan

GPM= A<K PSS GPM= A<K PSS GPM= A<K PSS GPM= A<K PSS GPM= A<K PSS GPM= A<K PSS GPM GPM GPM GPM= A<K SEKOLAB SELAMAT

Ma75Ok Ma75Ok Ma75Ok Ma7 Ma7 Ma7 <an5Ok

M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($(

CIRI-CIRI KESELAMATAN

BAHAGIAN B- PENGURUSAN AN PENGELOLAAN PSS PERKARA PENGURUSAN AN PENGELOLAA N PSS PROJEK KHAS TIN AKAN TAKTIKAL Men0e)iakan S $(k ($ 6$gani%a%i PSS "engka#& ke'a% : )i#a'e$kan> )) S $(k ($ O$gani%a%i <a9a ank(a%a In)(k e) S $(k ($ O$gani%a%i <a9a ank(a%a Ke$2a +) S $(k ($ O$gani%a%i Penga9a% PSS )) <a)(a" /e$ (ga% Penga9a% PSS Men0e)iakan Ran7angan Ta*(nan !e$'("a )a$i <an(a$i *ingga @i%e'!e$ 0ang "engka#& 'e"i#( i 'a "a'a & 6!2ek i+& ak i;i i& i'#"ika%i ke9angan& 7a$ a Gan )an "ain5"ain. Ran7angan )ike'(kakan ke )a"a' 'e%0(a$a <a9a ank(a%a K($ik("('& 'e%0(a$a g($( )an )i'a%(kkan ke )a"a' ak9i' TARIKH <an5Ok SASARAN M($i) : G($( KOS4 SUMBER Pe$an7angan ke9angan TIN AKAN GPM= PENGAWAS PSS

RANCANGAN TAHUNAN

<an5Ok

M($i) : G($(

Pe$an7angan ke9angan

GPM

<an5Ok

M($i) : G($(

Pe$an7angan ke9angan

GPM

%ek6"a*. PENGURUSAN KE"ANGAN PSS Me$an7ang )an 'eng($(%kan ke9angan )engan !i2ak. Pen0e)iaan #en0a a ke9angan !("anan )an a*(nan. OKUMEN AN REKO ' P()*+,+-.) PSS A)a +ai" k(a%a. @6k('en a%ikan #e$a ($an5#e$a ($an& !(k( % 6k &#e$6"e*an& $ek6) #in2a'an )an #engg(naan& ak i;i i& ka2ian& #e$!e"an2aan& #en0engga$aan& +ai" 'e2a in)i;i)( )an %e'akan % 6k Me9(2()kan Ka a"6g D#(%a E Pe"ak%anaan P$6%e% eknik (76#& "a!e" )"") Pengka a"6gan !a*an 7e ak )an !(kan 7e ak Pengin)ek%an !a*an OKUMEN AN REKO ' P()*(/0/..) P(,./.3.) PENGLIBATAN Menge'a%kini $ek6) *a$ a '6)a" )an in;en 6$i <an5Ok M($i) : G($( Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan GPM

<an5Ok

M($i) : G($(

GPM

<an5Ok <an5Ok

M($i) : G($( M($i) : G($(

GPM GPM

OKUMEN AN REKO ' P()*(/0/..) K0/(1-2

<an5Ok <an5Ok <an5Ok <an5Ok <an5Ok

M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($(

Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan

GPM= A<K PSS GPM= A<K PSS GPM= A<K PSS GPM= A<K PSS GPM

Peng"i!a an 9a$ga

<an5Ok

M($i) : G($(

Pe$an7angan

GPM

"ARGA SEKOLAH AN KOMUNITI 4 NGO

%ek6"a* Peng"i!a an k6'(ni i 5 Pe$k6ng%ian #in a$ !e$%a'a %0a$ika k6#6$a <an5Ok M($i) : G($(

ke9angan Pe$an7angan ke9angan GPM

BAHAGIAN C - PENGGUNAAN PSS PERKARA "AKTU OPERASI PSS PROJEK KHAS TIN AKAN TAKTIKAL @i!(ka %e#an2ang 9ak ( #e$%ek6"a*an @i!(ka %e!e"(' #e$'("aan ke"a% JA UAL "AKTU A)a <a)(a" T(ga% G($( Me'#a'e$kan 2a)(a" 9ak ( #engg(naan PSS A)a 2a)(a" 9ak ( #engg(naan !i"ik a0angan A)a 2a)(a" 9ak ( !i"ik k6'#( e$ A)a 2a)(a" !e$ (ga% #enga9a% PSS Meningka kan TARIKH <an5Ok <an5Ok <an5Ok <an5Ok SASARAN M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( KOS4 SUMBER Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan TIN AKAN GPM= A<K PSS GPM= A<K PSS GPM= A<K PSS GPM= A<K PSS

<an5Ok

M($i) : G($(

GPM= A<K PSS

<an5Ok <an5Ok <an5Ok

M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($(

GPM= A<K PSS GPM= A<K PSS GPM

PINJAMAN

#SIRKULASI$ PENGGUNAAN RANCANGAN TV PEN I IKAN AKTIV/TI PAMERAN AKTIVITI GALAKAN PEMBELAJARAN KEN IRI BAHAN PROMOSI 4 PUBLISITI

Pin2a'an '($i) (1 > C) Meningka kan #engg(naan Ran7angan T4P %e7a$a "on-air" atau E off-air" 7)

ke9angan <an5Ok M($i) : G($( Pe$an7angan ke9angan GPM= A<K /ILIK TAHANGAN

S()( #e'!e"a2a$an ken)i$i P$6g$a' 6$ien a%i PSS /$6%($ PSS

M($i) : G($( <an5Ok <an <an5Ok M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($(

Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan

LITERASI MAKLUMAT

Me'#e$kena"kan !(k( )a"a' #e$*i'#(nan

Ge!5Og6%

GPM= A<K PSS= PENGAWAS PSS GPM= A<K PSS= PENGAWAS PSS GPM= A<K PSS= PENGAWAS PSS GPM= A<K PSS

BAHAG/AN

5 PROGRAM NILAM

PERKARA PROGRAM NILAM

PROJEK KHAS

TIN AKAN TAKTIKAL Ca$ a O$gani%a%i <a9a ank(a%a )an )i#a'e$kan Men0e)iakan Sena$ai T(ga% Tak"i'a )an Pe"an7a$an P$6g$a' NILAM P$6'6%i #$6g$a' NILAM Se'(a #e"a2a$ e$"i!a )a"a' P$6g$a' NILAM )a$i ingka an 1 *ingga 1 Se'(a #e"a2a$ a)a !(k( $ek6) /a7aan NILAM Rek6) !a7aan /M& /I Rek6) !a7aan ke"a% Rek6) !a7aan ke%e"($(*an Pen7a#aian )i#a'e$kan

TARIKH <an5Ok

SASARAN M($i) : G($(

KOS4 SUMBER Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan

TIN AKAN GPM

<an5Ok Ge!

M($i) : G($( M($i) : G($(

GPM GPM= A<K PSS

Ge!5Ok <an5Ok

M($i) : G($( M($i) : G($(

GPM= A<K PSS A<K NILAM= A<K PSS A<K NILAM= A<K PSS A<K NILAM= A<K PSS A<K NILAM= A<K PSS A<K NILAM= A<K PSS A<K NILAM= A<K PSS A<K NILAM= A<K PSS

KUMPULAN SASARAN OKUMEN REKO AN

<an5Ok <an5Ok <an5Ok <an5Ok <an5Ok <an5Ok

M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( M($i)

PENCAPAIAN

Meningka kan #en7a#aian '($i) )a"a'>

a) Gang%a (21.) A <a(*a$i !) Pe$ak (2-.)A <a(*a$i 7) E'a% (11.)A <a(*a$i )) NILAM (1-.) A <a(*a$i RAKAN PEMBACA PENGIKTIRAFAN Rakan Pe'!a7a (46$ang ) Rek6) #e"a2a$= %i2i" #engik i$a+an <an5Ok M($i) M($i) Ok Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan A<K NILAM= A<K PSS GPM= A<K NILAM= A<K PSS

BAHAGIAN E - PROGRAM PENINGKATAN PSS

PERKARA RANCANGANPEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

PROJEK KHAS

TIN AKAN TAKTIKAL Men0e)ia #e$an7angan #e'!ang(nan PSS 0ang 'en0e"($(* 5 'a "a'a & 6!2ek i+& #eng(n2($an& 7a$ a Gan & "a#6$an #en7a#aian& ka2ian ke'a2(an& )%!

TARIKH Se# 5Ok

SASARAN M($i) : G($(

KOS4 SUMBER Pe$an7angan ke9angan

TIN AKAN GPM= A<K NILAM= A<K PSS

SUMBER KE"ANGAN LAIN PEMBANGUNAN STAFF PENILAIAN CIRI KE/STIME"AAN Me'!(a #eni"aian a*(nan Ka2ian in)akan #e'!ang(nan PSS a) Ka$0a /e%a$ !) A( 6'a%i 7) P$62ek In6;a%i Se#5Ok <an5Ok <an5Ok M($i) : G($( M($i) : G($( M($i) : G($( Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan Pe$an7angan ke9angan GPM= A<K PSS GPM= A<K PSS GPM= A<K PSS

RANCANGAN AKTIVITI PUSAT SUMBER SEKOLAH 2009


/IL AKTI4ITI <AN GE/ MAC APR MEI <UN <UL OGOS SEP OKT NO4 TIN@AKAN

PELAN OPERASI PUSAT SUMBER

P,0*,.6 1 O78(1329 :,0*,.6 S.-.,.)

Peng($(%an PSS )an NILAM Li'a /in ang Me"e% a$ikan PSS 1 !in ang . <a9a ank(a%a Peng($(%an A<K PSS G($(5g($( M($i)5'($i) <an5 Ok 6!e$ RM 1&---.-P,0-(- K(,8. Me9(2()kan A<K= #a%(kan ke$2a PSS !e$k(a"i i 0ang 'an a# Menga)akan 'e%0(a$a Me'!(a agi*an (ga% !e$)a%a$kan in% $('en #eng($(%an PSS Ce'e$"ang Mengena"#a% i #$62ek5#$62ek 3ni"ai a'!a*I PSS )an 'e$an7ang #e"ak%anaan Pe"ak%anaan agi*an (ga%an Menge'a%kini +ai" )an )6k('en a%i Me'!(a #e'an a(an )an #ena'!a* !aikan 1. /6$ang %6a" %e"i)ik '($i)= g($( 2. /6$ang #eni"aian ken)i$i 3. Pe'an a(an #i*ak PKG= /TPNJ 2 *a$i T(6:0; 2 *a$i 1 *a$i 1 *a$i 3 'ingg( Se#an2ang a*(n 3 !("an K0)32)*()-24S3.3+-4 C.3.3.) A<K In)(k PSS 5 Agi*an 'e"i!a kan %e"($(* 9a$ga %ek6"a* I !$ain% 6$'I )engan %e'(a g($( 5 /an (an #e'!an ( PSS In% $('en #e'an a(an 5

T(6:0; K0L.)*1.; 1. 2. 3. 4. 1. 6 C. K.(<.; P()2/.2.) P,0*,.6 P,0*,.6 2

O78(1329 :,0*,.6 S.-.,.) T(6:0; K0L.)*1.; 1. 2. 3. 4. 1. 6 C. K.(<.; P()2/.2.) P,0*,.6

P,0-(- K(,8.

T(6:0;

K0)32)*()-24S3.3+-4 C.3.3.)