Anda di halaman 1dari 5

BALLONS RACE LANGKAH-LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. Tiup 2 belon dengan berlainan saiz.

Tandakan belon A dan B Lekatkan belon dengan pita pelekat pada straw di tali. Lepaskan belon dan biarkan ia bergerak mengikut tali. Anggarkan jarak bagi kedua-dua belon.

SOALAN A. Bina satu jadual berdasarkan dua pembole uba !ang dikenalpasti.

B.

Apaka tujuan eksperimen ini dijalankan " ################################# #################################

$.

Apaka da!a !ang terlibat dalam pergerakan belon tersebut " #################################

%.

Apaka kesimpulan dari eksperimen !ang dijalankan " #################################

FORMULA ONE LANGKAH-LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. Anda dibekalkan 2 botol minuman& ta!ar dan gandar. Bina 2 kereta mainan daripada alat !ang diberi dan tandakan kereta A dan B Lumba kereta mainan tersebut menggunakan landasan !ang disediakan 'iapa !ang lebi jau jarak !ang dilalui. (awab soalan dibawa

SOALAN A. )er atikan kereta mainan mana !ang paling jau bergerak " ################################# B. *!atakan sebab berdasarkan pemer atian kamu di +A, " ################################# ################################# $. Apaka -iri--iri !ang perlu untuk menamba jarak pergerakan kereta tersebut " ################################# %. Apaka kesimpulan dari eksperimen !ang dijalankan " ################################.. #################################

TELUR AJAIB LANGKAH-LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 2. 4. Anda dibekalkan sebiji telur& bikar & air& sudu dan garam. .sikan air kedalam bikar seban!ak 3//ml 0asukkan telur kedalam bikar dan ukur jarak telur dari tapak bikar 1eluarkan telur dan masukkan satu sudu garam kemudian ka-au ingga garam larut. 0asukkan telur dan ukur jarak telur dari tapak bikar. 3lang langka 4 dan 5 dengan menamba garam setiap sudu. 5ekodkan keputusan eksperimen dalam jadual di bawa . Bilangan sudu gara K!"inggian "!lur dari #a$a% #i&ar '( )

SOALAN A. Apaka tujuan eksperimen ini dijalankan " ################################# B. *!atakan ubungan di antara bilangan sudu garam dengan ketinggian telur dari bawa bikar" ################################# ################################# L!#i% $. uda% "!ra*ung di lau" #!r#anding di sungai

Apaka kesimpulan dari pern!ataan !ang diberikan " ################################# #################################

+A,UNG TERJUN LANGKAH-LANGKAH 1. 2. 3. Anda dibekalkan plastik & pemberat dan tali berlainan panjang Bina tiga pa!ung terjun dengan panjang tali !ang berlainan& setiap pa!ung terjun mesti menggunakan panjang tali !ang sama. Lepaskan satu persatu pa!ung terjun anda dari tingkat satu bangunan sekola dan rekodkan masa !ang di ambil ole ketiga-tiga pa!ung terjun untuk sampai ke tana . +an-ang "ali '( ) ./ 01 2/ SOALAN A. *!atakan dua pembole uba di tetapkan +kept t e same," ################################# B. 5amalkan masa +saat, untuk sampai ke tana jika panjang tali iala 2/-m " ################################# $. Apaka kesimpulan dari eksperimen !ang dijalankan " ################################# Masa un"u& sa *ai &! "ana% 'saa")

CATA+ULT LANGKAH-LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. Bina satu lastik dari botol& geta gelang& sudu plastik dan lidi sate !ang dibekalkan + satu model tela disediakan, Anda perlu membina lastik tersebut mengikut kreati6iti anda. Bola ping pong di sediakan untuk menembak sasaran !ang di sediakan. 0arka akan di ambil berdasarkan kebole an mesin lastik anda menembak menepati sasaran !ang di tetapkan. (awab soalan dibawa !sin ring&as 3ang a&an &a u #!la-ar 4

Ini adala% sala% sa"u

ROKET AIR LANGKAH-LANGKAH 1. 2. 3. 4. Bina satu roket air untuk di lan-arkan +-onto disediakan, Anda perlu membina roket tersebut mengikut kreati6iti anda. 5ekabentuk mestila membole kan roket tersebut bergerak paling jau keatas. Bin-ang dengan rakan kamu untuk meng asilkan roket tersebut7