Anda di halaman 1dari 14

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

INSTRUMEN
PENGESANAN MURID BERMASALAH DALAM PEMBELAJARAN

ARAHAN

1. Instrumen ini mengandungi 11 halaman 2. Instrumen ini disertakan bersama MANUAL 3. Sila baca Manual tersebut sebelum menggunakan instrumen ini

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS JUN 2011 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011 ms 1

BAHAGIAN A

MAKLUMAT MURID

Arahan : Tandakan pada petak yang berkaitan atau tulis pada petak yang disediakan. 1. Nama :

2.

Jantina : Lelaki Perempuan

3.

Etnik : Melayu ina !ndia "umiputra #abah "umiputra #ara(ak "umiputra )rang Asli Lain*lain

$.

Adakah murid ini pempunyai masalah %i&ikal ' +a Tidak Jika ,+a- Nyatakan :

.. 4.

Tarikh Lahir : Tahun persek0lahan semasa : Tahun 1 2 3 $ . / Nama 1elas

/. 5.

N0. 1P2#i3il Lahir : Murid pernah mengikuti pr0gram : Prasek0lah2Tadika

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011

ms 2

6.

1ateg0ri L!N7# Tegar : Literasi Numerasi

18 .

1edatangan ke sek0lah : "aik 9 : 68; < Memuaskan 9 48 = 56; < #ederhana 9 .8 = /6; < Lemah 9 8 = $6; <

11 .

1eputusan 73ian Akhir Tahun : "ahasa Malaysia "ahasa !nggeris Matematik #ains 1emahiran ?idup Pendidikan !slam2M0ral Pendidikan Jasmani @ 1esihatan Pendidikan Mu&ik A " > E

12 .

Pendapatan ibubapa2pen3aga sebulan : : AM.888 AM$888 = AM.888 AM3888 = AM$888 AM2888 = AM3888 AM1888 = AM2888 D AM1888

13 .

Pendidikan tertinggi ibubapa2pen3aga : #ek0lah Aendah #ek0lah Menengah 7niBersiti Lain*lain : Nyatakan : CCCCCCCCCCCC..

1$ .

#e3arah 1esihatan Murid : Asma Masalah Jantung Leukemia

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011

ms 3

1. .

Nama sek0lah :

1/ .

10d sek0lah :

14 .

>aerah :

15 .

Negeri :

16 .

Jenis sek0lah #1 #J19 < #J19T<

28 .

L0kasi sek0lah "andar Luar bandar

21 .

Ered sek0lah : A
"

#1M

Nama Penilai

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011

ms 4

Tarikh :

Tandatangan Penilai :

BAHAGIAN B :

SENARAI SEMAK

Arahan : Tandakan pada petak yang sesuai. ELEMEN 1 : Tanda-Tanda Masalah Pendengaran
YA TIDAK SKOR

1 2. 3

Murid b0leh bertindak balas terhadap bunyi. Murid b0leh menga3uk bunyi yang didengar. Murid b0leh menun3uk arah bunyi yang didengar.

"

J7MLA? #1)A

ELEMEN ! : Tanda-Tanda Masalah Pengl#ha$an


YA TIDAK SKOR

$. ..

Murid merapatkan buku ke muka ketika membaFa. "aFaan 73ian #nellen E: i. ii. Mata kiri /26 atau lebih. Mata kanan /26 atau lebih.

&

'

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011

ms 5

J7MLA? #1)A

ELEMEN ": Taha( Peng)asaan Ke*ah#ran Asas Per+e*,angan Ind#-#d)


YA TIDAK SKOR

/. 4

Murid mempunyai masalah dalam bertutur. Murid b0leh men3a(ab seFara lisan s0alan ke%ahaman daripada bahan yang diperdengarkan dalam bahasa yang di%ahami. Murid mengalami masalah tingkahlaku. Murid mempunyai daya tumpuan yang singkat. Murid b0leh mengimbangi diri apabila ber3alan di atas garisan lurus. Murid menghadapi masalah menggunting kertas. Murid b0leh menyambung titik*titik. Murid perlu bantuan ketika makan. Murid b0leh berFerita berpandukan gambar. Murid keliru dengan k0nsep arah: i. 1anan atau kiri.

5. 6. 18. 11. 12. 13. 1$. 1..

11

11

1!

1"

1%

1&

1'

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011

ms 6

ii. iii.

Atas atau ba(ah. >epan atau belakang.

1.

1/

YA

TIDAK

SKOR

1/. 14. 15. 16. 28. 21. 22. 23. 2$. 2.. 2/. 24.

Murid menghadapi masalah dengan k0nsep turutan. Murid sering g0p0h semasa bertindak. Murid Femerkap 9Flumsy< dalam pergerakan. Murid b0leh menyesuaikan diri dalam pergaulan. Murid b0leh menyambut b0la besar dalam 3arak satu meter. Murid b0leh me(arna dalam ruang yang disediakan Murid b0leh berinteraksi dengan rakan* rakan mengenai perkara*perkara semasa. Murid mempunyai masalah rendah diri. Murid tidak mempunyai hubungan mata 9eye contact) ketika berk0munikasi. Murid b0leh mengikut arahan mudah. Murid b0leh menamakan 0b3ek. 1eb0lehan lisan dalam bahasa yang di%ahami murid setanding dengan rakan

10

!1

!1

!!

!"

!%

!&

!'

!.

!/

!0

"1

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011

ms 7

sebaya. 25. Murid b0leh memakai kasut dengan betul.


"1

J7MLA? #1)A

Ele*en %: Taha( (eng)asaan *enge2a3 *e*,a4a dan *en)l#s A Menge2a


YA TIDAK SKOR

26. 38.

Murid sukar menge3a perkataan mudah. Murid sering menge3a perkataan yang tiada langsung kaitan makna dengan perkataan asal. Murid kerap melakukan kesalahan: i. ii. Menyusun ab3ad dalam perkataan. Menggabung suku kata seFara terbalik.

"!

""

31.

"%

"&

32.

Murid keliru membe&akan bunyi ab3ad yang hampir sama dalam suku kata.

"'

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011

ms 8

Me*,a4a
YA TIDAK SKOR

33. 3$. 3..

Murid b0leh membaFa. 9Jika GT!>A1H terus ke s0alan 3/< Murid ketinggalan dalam keb0lehan membaFa berbanding rakan sebaya. 1esalahan yang kerap dilakukan 0leh murid semasa membaFa ialah: i. ii. iii. iB. menggugurkan perkataan. Menambah perkataan pada baFaannya. melangkau baris. menggantikan perkataan.

".

"/

"0

%1

%1

%!

Men)l#s

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011

ms 9

YA

TIDAK

SKOR

3/. 34. 35. 36.

Murid sukar menyalin maklumat dari papan tulis. Tulisan murid sukar dibaFa.

%"

%%

Murid menulis lambat berbanding dengan %& rakan sebaya. Murid menulis seFara terbalik: i. ii. Ab3ad*ab3ad tertentu. Perkataan.
%'

%.

J7MLA? #1)A

ELEMEN & : Taha( Peng)asaan N6*,6r


YA TIDAK SKOR

$8 $1. $2. $3. $$.

Murid tidak b0leh membe&akan k0nsep banyak dan sedikit. Murid tidak b0leh membe&akan sai&. Murid tidak mengenal angka 8 hingga 6. Murid tidak b0leh membilang dalam lingkungan 18 seFara lisan. Murid tidak b0leh menulis angka 8 hingga 6.

%/

%0

&1

&1

&!

J7MLA? #1)A

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011

ms 10

Lampiran 1

PEMARKAHAN BAHAGIAN B
Lengkapkan sk0r mengikut Elemen dan buat rumusan di bahagian Fatatan. HURAIAN ELEMEN 1 : Tanda-$anda Masalah Pendengaran Ada masalah pendengaran sekiranya jumlah skor ialah 1 hingga 3. SKOR 5ATATAN 7 8 9: "erkemungkinan ada masalah pendengaran

Jika ditanda , , pada FatatanI murid perlu diru3uk kepada Audi0l0gis J 1linik 1esihatan untuk pemeriksaan lan3ut. ELEMEN ! : Tanda-$anda Masalah Pengl#ha$an Ada masalah pendengaran sekiranya jumlah skor ialah 1 hinggi 3. "erkemungkinan ada masalah penglihatan

Jika ditanda , , pada FatatanI murid perlu diru3uk kepada 1linik 1esihatan untuk pemeriksaan lan3ut.

ELEMEN " : Taha( (eng)asaan +e*ah#ran asas (er+e*,angan #nd#-#d) Berkemungkinan mempunyai ciri murid berkeperluan khas sekiranya jumlah skor lebih daripada 21. ELEMEN % : Taha( (eng)asaan *enge2a3 *e*,a4a dan *en)l#s Berkemungkinan mempunyai ciri murid berkeperluan khas sekiranya jumlah skor lebih daripada 5. ELEMEN & : Taha( (eng)asaan n6*,6r Berkemungkinan mempunyai ciri murid berkeperluan khas sekiranya jumlah skor lebih daripada 2.

"erkemungkinan mempunyai Firi berkeperluan khas "erkemungkinan mempunyai Firi berkeperluan khas "erkemungkinan mempunyai Firi berkeperluan khas

Jika semua 2J ketiga*tiga elemen 3I$ dan . ditanda , ,I murid perlu diru3uk kepada Pengamal Perubatan untuk pemeriksaan lan3ut.

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011

ms 11

RUMUSAN 7D##s# 6leh Pen#la#:


Murid berkemungkinan: i< ii< $#da+ *e*()n;a# Firi berkeperluan khas *e*()n;a# Firi berkeperluan khas.

Tandatangan Penilai : Nama : Tarikh :

>isahkan 0leh: CCCCCCCCCCC.... 9E7A7 "E#AA <

0p sek0lah :

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011

ms 12

PENGSKORAN #1)A MENE!17T !TEM "!L 1. 2. 3. $. .. /. 4. 5. 6. 18. 11. 12. 13. 1$. 1.. !TEM
Murid b0leh bertindak balas terhadap bunyi Murid b0leh menga3uk bunyi yang didengar Murid b0leh menun3uk arah bunyi yang didengar Murid merapatkan buku ke muka ketika membaFa "aFaan 73ian #nellen E i. Mata kiri /26 atau lebih ii. Mata kanan /26 atau lebih Murid mempunyai masalah dalam bertutur. Murid b0leh men3a(ab seFara lisan s0alan ke%ahaman daripada bahan yang diperdengarkan dalam bahasa yang di%ahami. Murid mengalami masalah tingkahlaku. Murid mempunyai daya tumpuan yang singkat Murid b0leh mengimbangi diri apabila ber3alan di atas garisan lurus. Murid menghadapi masalah menggunting kertas. Murid b0leh menyambung titik*titik. Murid perlu bantuan ketika makan. Murid b0leh berFerita berpandukan gambar. Murid keliru dengan k0nsep arah. i. 1anan atau kiri ii. Atas atau ba(ah iii. >epan atau belakang Murid menghadapi masalah dengan k0nsep turutan. Murid sering g0p0h semasa bertindak. Murid Femerkap 9Flumsy< dalam pergerakan. Murid b0leh menyesuaikan diri dalam pergaulan. Murid b0leh menyambut b0la besar dalam 3arak satu meter. Murid b0leh me(arna dalam ruang yang disediakan Murid b0leh berinteraksi dengan rakan*rakan mengenai perkara*perkara semasa Murid mempunyai masalah rendah diri. Murid tidak mempunyai hubungan mata 9eye contact) ketika berk0munikasi.

#1)A +A T!>A1 8 1 8 1 8 1 1 8
1 1

1 8 1 1
8 1 8 1 8 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 1 1

8 8 8 1 8 8 1 8 1 8 1 8 8 8 8 8 8 1 1 1 1 8 8

1/. 14. 15. 16. 28. 21. 22. 23. 2$.

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011

ms 13

2.. 2/. 24. 25. 26. 38. 31. 32. 33. 3$. 3..

3/. 34. 35. 36 $8. $1. $2. $3 $$

Murid b0leh mengikut arahan mudah. Murid b0leh menamakan 0b3ek 1eb0lehan lisan dalam bahasa yang di%ahami murid setanding dengan rakan sebaya. Murid b0leh memakai kasut dengan betul Murid sukar menge3a perkataan mudah. Murid sering menge3a perkataan yang tiada langsung kaitan makna dengan perkataan asal. Murid kerap melakukan kesalahanK i. Menyusun ab3ad dalam perkataan ii. Menggabung suku kata seFara terbalik Murid keliru membe&akan bunyi ab3ad yang hampir sama dalam suku kata. Murid b0leh membaFa Murid ketinggalan dalam keb0lehan membaFa berbanding rakan sebaya 1esalahan yang kerap dilakukan 0leh murid semasa membaFa ialahK i. menggugurkan perkataanK ii. menambah perkataan pada baFaannya iii. melangkau baris iB. menggantikan perkataan Murid sukar menyalin maklumat dari papan tulis. Tulisan murid sukar dibaFa Murid menulis lambat berbanding dengan rakan sebaya Murid menulis seFara terbalikK i. ab3ad*ab3ad tertentu ii. perkataan Murid tidak b0leh membe&akan k0nsep banyak dan sedikit Murid tidak b0leh membe&akan sai&. Murid tidak mengenal angka 8 hingga 6. Murid tidak b0leh membilang dalam lingkungan 18 seFara lisan. Murid tidak b0leh menulis angka 8 hingga 6

8 8 8 8 1 1

1 1 1 1 8 8 8 8 8 1 8

1 1 1 8 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011

ms 14