Anda di halaman 1dari 7

MINGGU

TEMPOH 2- 4/1/2013

STANDARD KANDUNGAN Gimnastik Asas 1.1 Berkebolehan melakukan kemahiran hambur (s rin!" #an $n#aratan dengan lakuan yang betul Gimnastik Asas 1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan ka%a&an ba#an dan s'k'n!an(

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Melakukan hambur dari aras tinggi dan mendarat ke aras rendah. 1.1.2 Melakukan hambur dari aras rendah dan mendarat ke aras tinggi. 1.2.1 Melakukan imbangan di atas bangku gimnastik. 1.2.2 Melakukan rangkaian imbangan di atas bangku gimnastik. 1.2.3 Mengimbang badan sebelum dan selepas melakukan guling depan. 1.2.4 Melakukan imbangan secara berkumpulan.

7- 11/1/2013

14-1 /1/2013

Gimnastik Asas 1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan ka%a&an ba#an dan s'k'n!an(

1.2.1 Melakukan imbangan di atas bangku gimnastik. 1.2.2 Melakukan rangkaian imbangan di atas bangku gimnastik. 1.2.3 Mengimbang badan sebelum dan selepas melakukan guling depan. 1.2.4 Melakukan imbangan secara berkumpulan.

21-2!/1/2013

Gimnastik Asas 1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran !a)ut dan a)un dengan lakuan yang betul.

1.3.1 Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan menggunakan genggaman atas pada posisi badan lurus. 1.3.2 Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan lurus menggunakan genggaman atas dan lutut di"leksikan. 1.4.1 Melakukan guling belakang.

2 /1- 1/2/2013 !

Gimnastik Asas 1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran utaran dengan lakuan yang betul. P$r!$rakan B$rirama 1.! Berkebolehan melakukan pelbagai corak $r!$rakan mengikut irama(

4/2- /2/2013

1.!.1 Melakukan pelbagai $enis langkah lurus mengikut tempo seperti step-close, schottische, polka, dan grapevine. 1.!.2 Melakukan satu rangkaian pergerakan menggunakan pelbagai $enis langkah lurus mengikut tempo. 1.!.1 Melakukan pelbagai $enis langkah lurus mengikut tempo seperti step-close, schottische, polka, dan grapevine. 1.!.2 Melakukan satu rangkaian pergerakan menggunakan pelbagai $enis langkah lurus mengikut tempo.

11/2-1#/2/2013 7

P$r!$rakan B$rirama 1.! Berkebolehan melakukan pelbagai corak $r!$rakan mengikut irama(

MINGGU

TEMPOH 1 /2-22/2/2013

STANDARD KANDUNGAN P$r!$rakan B$rirama 1.! Berkebolehan melakukan pelbagai corak $r!$rakan mengikut irama( K$mahiran Asas P$rmainan 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kat$!'ri *arin! dengan lakuan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.!.1 Melakukan pelbagai $enis langkah lurus mengikut tempo seperti step-close, schottische, polka, dan grapevine. 1.!.2 Melakukan satu rangkaian pergerakan menggunakan pelbagai $enis langkah lurus mengikut tempo. 1.7.1 Melakukan ser%is menggunakan tangan& kaki& dan alatan. 1.7.2 Menerima dan menghantar bola menggunakan tangan dan kaki. 1.7.3 Melakukan pukulan pepat menggunakan alatan. 1.7.4 Melakukan pukulan kilas menggunakan alatan.

2!/2-1/3/2013

10

' 4/3- /3/2013

11

+,-,./0- 1 2,-,./0PKBS 0 K$mahiran Asas P$rmainan 1.7 Berkebolehan melakukan 1.7.1 Melakukan ser%is menggunakan tangan& kaki& kemahiran asas permainan dan alatan. kat$!'ri *arin! dengan 1.7.2 Menerima dan menghantar bola menggunakan lakuan yang betul. tangan dan kaki. 1.7.3 Melakukan pukulan pepat menggunakan alatan. 1.7.4 Melakukan pukulan kilas menggunakan alatan. K$mahiran Asas P$rmainan 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kat$!'ri *arin! dengan lakuan yang betul. 1.7.1 Melakukan ser%is menggunakan tangan& kaki& dan alatan. 1.7.2 Menerima dan menghantar bola menggunakan tangan dan kaki. 1.7.3 Melakukan pukulan pepat menggunakan alatan. 1.7.4 Melakukan pukulan kilas menggunakan alatan. 1. .1 Melakukan balingan bola atas bahu. 1. .2 Memukul bola yang pegun menggunakan alatan pemukul.

11/3-1!/3/2013

12

1 /3-22/3/2013 13

K$mahiran Asas P$rmainan 1. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kat$!'ri m$ma#an! dengan lakuan yang betul

.-,-3-0,-,./04UTI PERTENGAHAN SEMESTER 1/4 - !/4/2013 14 K$mahiran Asas P$rmainan 1. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kat$!'ri m$ma#an! dengan lakuan yang betul O&ahra!a Asas 1.' Berkebolehan melakukan kemahiran asas b$r&ari dengan lakuan yang betul. 1. .3 Menangkap bola pada pelbagai aras. 1. .4 Melakukan balingan tangan lurus mengikut arah pusingan $am. 1. .! Melakukan balingan tangan lurus mela(an arah pusingan $am.diperolehi. 1.'.1 Berlari dalam pelbagai kela$uan. 1.'.2 Berlari dalam pelbagai $arak.

1!

/4-12/4/2013

MINGGU

TEMPOH 1!/4-1'/4/2013

STANDARD KANDUNGAN O&ahra!a Asas 1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran asas &'m atan dengan lakuan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

1!

1.10.1 Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. 1.10.2 Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kaki yang sama. 1.10.3 Melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat dengan kaki kiri dan sebaliknya. 1.10.4 Melompat melepasi halangan pada pelbagai aras. 1.11.1 Melontar ob$ek s"era pada pelbagai $arak. 1.11.2 Mere$am ob$ek pan$ang pada pelbagai $arak. 1.11.3 Melempar ob$ek leper pada pelbagai $arak. 1.12.1 Menga(al perna"asan untuk satu $angkamasa semasa di ba(ah permukaan air.

22/4-2#/#/2013 1# 2 /4-3/!/2013 17

O&ahra!a Asas 1.11 Berkebolehan melakukan kemahiran asas ba&in!an dengan lakuan yang betul. Akuatik Asas 1.12 Berkebolehan melakukan kemahiran k$)akinan #an k$s$&amatan di air. Akuatik Asas 1.13 Berkebolehan melakukan k$mahiran r$nan! dengan lakuan yang betul. R$kr$asi #an K$s$n!!an!an 1.14 Berkebolehan melakukan akti%iti r$kr$asi #an k$s$n!!an!an.

#/!-10/!/2013

1.13.1 Melakukan tendangan keribas )"lutter kick) dalam posisi meniarap untuk satu $arak dengan bantuan alat apungan. 1.13.2 Melakukan tendangan keribas )"lutter kick) dalam posisi telentang untuk satu $arak dengan bantuan alat apungan. 1.14.1 Bermain permainan strategi yang melibatkan kemahiran motor halus seperti karom& dam& congkak& dan catur. 1.14.2 Bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahan dan kekuatan otot seperti *arik +pih dan Batik ,ampung. 2.1.1 Menyatakan perbe-aan lakuan semasa melakukan hambur dari pelbagai aras.

13-1'/!/2013 1 20-24/!/2013

Gimnastik Asas 2.1 Berkebolehan memahami konsep hambur #an $n#aratan. Gimnastik Asas 2.2 Berkebolehan memahami konsep ka%a&an ba#an #an s'k'n!an dalam pergerakan.

2.2.1 2.2.2

Menyatakan lakuan mengekalkan imbangan di atas bangku gimnastik. Membe-akan luas tapak sokongan semasa melakukan bentuk-bentuk imbangan dalam kumpulan.

.2,532,6,./04UTI PERTENGAHAN TAHUN 10/#-14/#/2013 1' Gimnastik Asas 2.3 Berkebolehan Memahami konsep !a)ut #an a)un dalam pergerakan. 2.3.1 Mengenal pasti posisi bergayut dengan genggaman atas yang stabil.

MINGGU 20

TEMPOH 1'/#-21/#/2013

STANDARD KANDUNGAN Gimnastik Asas 2.4 Berkebolehan memahami konsep utaran dalam pergerakan. P$r!$rakan B$rirama 2.! Berkebolehan mengaplikasi konsep $r!$rakan mengikut irama. K$mahiran Asas P$rmainan 2.# Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas permainan kat$!'ri s$ran!an.

STANDARD PEMBELAJARAN 2.4.1 Mengenal pasti kedudukan badan semasa melakukan guling belakang. 2.!.1 Mengenal pasti pelbagai $enis langkah pergerakan mengikut tempo.

24/#-2 /#/2013 21

1/7-!/7/2013

22

2.#.1 Mengenal pasti lakuan semasa menghantar dan menerima bola. 2.#.2 Mengenal pasti lakuan semasa mengelecek dengan tangan& kaki& dan alatan. 2.#.3 Menyatakan keadaan yang sesuai untuk mengadang dan memintas. 2.#.4 Mengenal pasti kemahiran dalam kategori serangan. 2.7.1 Mengenal pasti lakuan ser%is menggunakan tangan& kaki& dan alatan. 2.7.2 Mengenal pasti lakuan menerima dan menghantar bola. 2.7.3 Membe-akan lakuan pukulan pepat dengan pukulan kilas menggunakan alatan. 2.7.4 Mengenal pasti titik kontak pada ob$ek yang dihantar 2.7.! Mengenal pasti kemahiran dalam kategori $aring. 2. .1 Menyatakan kedudukan tangan yang paling sesuai )angle o" release. semasa melepaskan bola dalam kemahiran balingan. 2. .2 Mengenal pasti titik kontak pada bola dan alat pemukul semasa memukul bola. 2. .3 Mengenal pasti kedudukan tangan semasa menangkap bola pada pelbagai aras. 2. .4 Mengenal pasti kemahiran dalam kategori memadang. 2.'.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa berlari. 2.'.2 Mengenal pasti koordinasi tangan dan kaki semasa berlari. 2.10.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melompat. 2.10.2 Mengenal pasti kaki yang digunakan untuk melon$ak.

/7-12/7/2013

23

K$mahiran Asas P$rmainan 2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas permainan kat$!'ri *arin!.

1!/7-1'/7/2013

24

K$mahiran Asas P$rmainan 2. Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas permainan kat$!'ri m$ma#an!.

22/7-2!/7/2013 2!

O&ahra!a Asas 2.' Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip pergerakan dalam kemahiran asas b$r&ari( O&ahra!a Asas 2.10 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip pergerakan dalam kemahiran asas &'m atan(

2'/7-2/ /2013 2#

MINGGU

TEMPOH !/ -#/ /2013

STANDARD KANDUNGAN O&ahra!a Asas 2.11 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip pergerakan dalam kemahiran asas ba&in!an(

STANDARD PEMBELAJARAN 2.11.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melakukan lontaran. 2.11.2 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melakukan re$aman. 2.11.3 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melakukan lemparan.

27

2307,7 ,./04UTI PERTENGAHAN SEMESTER . 1'/ -23/ /2013 2 2#/ -30/ /2013 2' 2/'-#/'/2013 30 Akuatik Asas 2.12 Berkebolehan mengaplikasi konsep k$)akinan #an k$s$&amatan di air. Akuatik Asas 2.13 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip pergerakan dalam k$mahiran r$nan!( R$kr$asi #an K$s$n!!an!an 2.14 Berkebolehan Mengaplikasi pengetahuan dan strategi dalam akti%iti r$kr$asi #an k$s$n!!an!an. K'ns$ K$8$r!asan 3.1 Berkebolehan melakukan akti%iti "i-ikal berpandukan k'ns$ k$8$r!asan. 2.12.1Mengenal pasti cara menga(al perna"asan di ba(ah permukaan air.

2.13.1 Mengenal pasti postur badan semasa melakukan tendangan keribas )"lutter kick. dalam posisi tiarap dan telentang 2.14.1 Mengenal pasti strategi dalam permainan seperti karom& dam& congkak dan catur. 2.14.2 Mengenal pasti cara bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahan dan kekuatan otot seperti *arik +pih dan Batik ,ampung. 3.1.1 Melakukan akti%iti yang dapat meningkatkan suhu badan& kadar perna"asan& kadar nadi& dan kean$alan otot 3.1.2 Melakukan akti%iti menye$ukkan badan. 3.1.3 Mengira kadar nadi sebelum dan selepas melakukan akti%iti "i-ikal. 3.2.1 Melakukan senaman yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik dalam $angkamasa yang ditetapkan. 3.3.1 Melakukan senaman regangan dinamik dan regangan statik pada otot-otot utama dengan lakuan yang betul. 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung& ringkuk tubi separa& $engkit kaki setempat& lentik belakang ubah suai& hamstring curl, dan tekan tubi ubah suai seberapa banyak ulangan dalam $angkamasa 10 hingga 1! saat. 3.!.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan. 3.!.2 Merekod pertumbuhan diri dari segi ketinggian dan berat badan.

'/'-13/'/2013 31

1#/'-20/'/2013 32 30/'-4/10/2013

K'm 'n$n K$8$r!asan 3.2 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan ka asiti a$r'bik. K'm 'n$n K$8$r!asan 3.3 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan k$&$nturan. K'm 'n$n K$8$r!asan 3.4 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan #a)a tahan #an k$kuatan 't't.

7/10-11/10/2013 33

7/10-11/10/2013 34

K'm 'n$n K$8$r!asan 3.! Berkebolehan mengenal pasti k'm 'sisi ba#an.

MINGGU

TEMPOH 14/10-1 /10/2013

STANDARD KANDUNGAN K'ns$ K$8$r!asan 4.1 Berkebolehan mengaplikasi k'ns$ k$8$r!asan semasa melakukan akti%iti "i-ikal

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1 Membe-akan tu$uan memanaskan badan dan menye$ukkan badan. 4.1.2 Membe-akan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan akti%iti "i-ikal. 4.1.3 Mengenal pasti kuantiti air yang perlu diminum semasa dan selepas melakukan akti%iti "i-ikal. 4.2.1 Mengenal pasti kesan senaman terhadap $antung. 4.2.2 Mengenal pasti peranan $antung dan paru-paru semasa melakukan senaman. 4.2.1 Mengenal pasti kesan senaman terhadap $antung. 4.2.2 Mengenal pasti peranan $antung dan paru-paru semasa melakukan senaman. 4.3.1 Mengenal pasti senaman yang meningkatkan kelenturan. 4.3.2 Menyatakan tu$uan senaman regangan statik dan regangan dinamik. 4.4.1 Mengenal pasti otot-otot besar yang terlibat semasa senaman daya tahan dan kekuatan otot. 4.4.2 Menerangkan kepentingan senaman daya tahan dan kekuatan otot. 4.!.1 Membanding berat dan tinggi sendiri dengan rakan dan carta pertumbuhan normal. 4.!.2 Menyatakan nutrien makanan yang memberi tenaga dan membantu tumbesaran. 4.!.3 Mengenal pasti perkaitan antara senaman dengan berat badan. !.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian mengikut akti%iti. !.1.2 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan akti%iti. !.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan. !.1.4 Meletakkan alatan di tempat yang selamat semasa dan selepas melakukan akti%iti "i-ikal. !.2.1 Berkeupayaan menetapkan matlamat kendiri dalam akti%iti /endidikan 0asmani. !.2.2 Berkeyakinan melakukan akti%iti mengikut peranan. !.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan akti%iti. !.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positi".

3!

21/10-2!/10/2013

K'm 'n$n K$8$r!asan 4.2 Berkebolehan menguasai konsep asas ka asiti a$r'bik( K'm 'n$n K$8$r!asan 4.2 Berkebolehan menguasai konsep asas ka asiti a$r'bik 4.3 Berkebolehan menguasai konsep asas k$&$nturan( 4.4 Berkebolehan Menguasai konsep asas k$kuatan #an #a)a tahan 't't.

3#

2 /10-1/11/2013

4.! Berkebolehan memahami konsep k'm 'sisi ba#an.

37

P$n!urusan #an k$s$&amatan !.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

4/11- /11/2013

Tan!!un!*a%ab K$n#iri !.2 Berkebolehan mempunyai keyakinan dan tanggung$a(ab kendiri semasa melakukan akti%iti "i-ikal.

MINGGU

TEMPOH 4/11- /11/2013

STANDARD KANDUNGAN Int$raksi S'sia& !.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan akti%iti "i-ikal.

STANDARD PEMBELAJARAN !.3.1 Berkomunikasi antara rakan& guru& dan ahli kumpulan semasa melakukan akti%iti "i-ikal. !.3.2 Mengiktira" kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.

3'

UJIAN AKHIR TAHUN 11-1!/11/2013 40 Dinamika Kum u&an !.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan beker$asama dalam kumpulan. !.4.1 Melakukan akti%iti secara berpasangan. !.4.2 Membentuk kumpulan kecil bagi melakukan akti%iti. !.4.3 Beker$asama semasa melakukan akti%iti "i-ikal.