Anda di halaman 1dari 32

DRAF KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

REKA BENTUK DAN TAHUN EMPAT TEKNOLOGI

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN EMPAT

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2013 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2013 Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apaapa uga bentuk dengan apa !ara pun sama ada se!ara elektr"nik, #"t"k"pi, mekanik, rakaman, atau lain-lain !ara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, $ras %-&, Bl"k '(, K"mpleks Kera aan Par!el ', Pusat Pentadbiran Kera aan Persekutuan, )2)0% Putra aya*

Perpustakaan +egara Malaysia ,ata Pengkatal"gan dalam Penerbitan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum -tandard -ek"lah .endah/ .eka Bentuk dan Tekn"l"gi Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 0-B+

KANDUNGAN
.ukun +egara 1alsa#ah Pendidikan Kebangsaan 1*0 2*0 2*0 3*0 %*0 2*0 )*0 4*0 &*0 (*0 .eka Bentuk dan Tekn"l"gi -ebagai Mata Pela aran Matlamat 3b ekti# 1"kus 3rganisasi Kandungan Penekanan dan Kaedah Penga aran dan Pembela aran Pengendalian $kti5iti dan Penilaian Pengenalan Pendekatan M"dular Berasaskan Kurikulum -tandard

MUKA SURAT

1 2 2 3 3 3 3-2 2-4 4 ( - 11 11 - 12 13 13

10*0 Pentaksiran Berasaskan -ek"lah 11*0 Kemahiran Ber#ikir $ras Tinggi 6KB$T7 12*0 Keselamatan 13*0 Peruntukan Masa -tandard Kurikulum .BT Tahun %

1%*0 Pendekatan M"dular 12*0 ,"kumen -tandard Kurikulum dan Pentaksiran 6,-KP7 .BT Tahun % 1)*0 Pemetaan ,"kumen -tandard Kurikulum 14*0 Pemetaan ,"kumen -tandard Kurikulum .BT Tahun %, 2 dan )

13 - 1% 12 8 21 22 23 - 2%

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalanganRUKUN NEGARA seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat adil bagi Baha9asanyanegara kita yang Malaysia mendukung !ita-!ita hendak men!apai perpaduan yang lebih erat &endidikan di Malaysia adalah suatu usaha kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama di kalangan seluruh masyarakatnya: memelihara !ara hidup yang dem"kratik: men!ipta satu berterusan ke arah lebih memperkembangkan secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal indi0idu secara menyeluruh dan terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yangkemakmuran kaya dan masyarakat yang adil di mana negara akan dapat dinikmati potensi se!ara adil dan saksama: berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresi untuk melahirkan insan yang men amin satu !ara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya bersepadu yang kaya dan berbagaiyang akan menggunakan sains dan teknologi moden; seimbang dan harmonis dari segi intelek# bagai !"rak: membina sains dan tekn"l"gi MA!A !AM"# rakyat Malaysia# berikrar satu akan masyarakat menumpukan pr"gresi# yang akan menggunakan rohani# emosi dan jasmani berdasarkan seluruhm"den: tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kepercayaan dan kepatuhan kepada )uhan1 tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut$ *saha ini adalah bertujuan untuk melahirkan 2arganegara Malaysia berilmu Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kamiyang untuk !%&%'(AYAAN !%&AA )*HAN pengetahuan# berketerampilan# berakhlak mulia# men!apai !ita-!ita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut/ !%S%)"AAN !%&A+A 'A,A +AN N%-A'A bertanggungja2ab dan berkeupayaan mencapai !%.*H*'AN &%'.%MBA-AAN kesejahteraan diri serta memberikan KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN !%+A*.A)AN *N+AN--*N+ANsumbangan terhadap keharmonian dan !%S/&ANAN +AN !%S*S".AAN kemakmuran keluarga# masyarakat dan negara1 KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBANGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

,.$1 % 3;3- 2013

1.0 PENGENALAN -truktur Kurikulum -tandard Prasek"lah Kebangsaan 6K-PK7 dan Kurikulum -tandard -ek"lah .endah 6K--.7 digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu -ek"lah .endah 6KB-.7 yang selaras dengan 1alsa#ah Pendidikan Kebangsaan* 1.1 Matlamat Pen ! !"an P#a$e"%la& an Se"%la& Ren a& a. Matlamat Pen ! !"an P#a$e"%la&' <ntuk menyuburkan p"tensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap p"siti# sebagai persediaan untuk ke sek"lah rendah* (. Matlamat Pen ! !"an Se"%la& Ren a&' <ntuk memastikan perkembangan p"tensi murid se!ara menyeluruh, seimbang, dan bersepadu* Perkembangan ini meliputi aspek-aspek asmani, em"si, r"hani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harm"nis dan berakhlak mulia* <ntuk men!apai matlamat ini, satu bentuk pendidikan yang bersi#at h"listik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani !abaran kehidupan masa kini dan masa depan* 1.) O#*an!$a$! K+#!"+l+m Be#a$a$"an T+n,an* 3rganisasi Kurikulum berasaskan tun ang di!adangkan bagi membangunkan m"dal 1

insan yang berpengetahuan dan berketerampilan* Tun ang 6.a ah 17 merupakan d"main utama yang saling meny"k"ng antara satu sama lain bagi membentukinsan yang seimbang dari segi asmani, em"si, r"hani dan intelek* 'lemenelemen dalam setiap tun ang di elmakan melalui disiplin ilmu tertentu iaitu/ 1* K"munikasi 2* Ker"hanian, -ikap dan +ilai 3* Kemanusiaan %* -ains dan Tekn"l"gi 2* Perkembangan 1i=ikal dan 'stetika )* Keterampilan ,iri

R ekaBentukK urikulum
Pengua aan &enge!ahuan ain $ kemahiran "an ika& ain!i'ik Pengua aan &enge!ahuan "an kemahiran ma!ema!ik Pengua aan &enge!ahuan "an kemahiran bera a kan !ekn(l(gi

Sains & Teknologi

Penggabungjalinan kemahiran berbaha a ema a berin!erak i "alam baha a Mala# ia$ baha a Inggeri $ baha a %ina "an baha a Tamil

Komunikasi

Kerohanian, Sikap & Nilai

Pengha#a!an amalan agama$ ke&er)a#aan$ ika& "an nilai

0nsan seimbang

Perkembangan Fizikal & Estetika

Perkembangan ja mani "an ke iha!an un!uk ke ejah!eraan "iri Pemu&ukan "a#a imagina i$ krea!i*i!i$ baka! "an a&re ia i

Pemu&ukan ke&im&inan "an ah iah "iri melalui ak!i*i!i kurikulum "an k(kurikulum

Keterampilan Diri

Pengua aan ilmu "an amalan !en!ang kema #araka!an "an alam eki!ar e!em&a!$ negara "an gl(bal Pengha#a!an emanga! &a!ri(!i me "an &er&a"uan

Kemanusiaan

Ra,a& 1' .eka Bentuk Kurikulum K-PK dan K--.

,.$1 % 3;3- 2013

).0 PENDEKATAN MODULAR BERASASKAN KURIKULUM STANDARD Kurikulum Prasek"lah dan -ek"lah .endah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembela aran yang perlu di!apai "leh murid* ).1 Stan a# Kan +n*an Pernyataan spesi#ik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan b"leh lakukan dalam suatu temp"h persek"lahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai* ).) Stan a# Pem(ela,a#an -atu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembela aran dan pen!apaian bagi setiap-tandard kandungan dan standard pembela aran di"rganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai "leh murid* Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan m"dul* M"dul terdiri daripada M"dul Teras $sas, M"dul Teras Tema dan M"dul 'lekti#* -.0 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SEBAGAI MATA PELAJARAN Pada Tahap 00, .eka Bentuk dan Tekn"l"gi 6.BT7 dia ar sebagai satu mata pela aran dalam K--.*Mata pela aran ini memberikan tumpuan untuk menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran asas yang 2

memb"lehkan mereka menyambung pela aran dalam bidang teknikal dan 5"kasi"nal di peringkat menengah* Kurikulum -tandard .BT digubal dengan memberikan penekanan pada standard kandungan dan standard pembela aran yang perlu diketahui, di#ahami dan dikuasai "leh murid sek"lah rendah tahun %, 2 dan )* Pendedahan a9al tentang kemahiran asas dalam bidang Teknikal, Tekn"l"giPertanian, -ains .umah Tangga dan elemen merentas seperti Tekn"l"gi Maklumat dan K"munikasi 6TMK7, Kreati5iti dan 0n"5asi serta $sas Keusaha9anan ditekankan dalam mata pela aran ini*

Ra,a& )/ .eka Bentuk Kurikulum .BT

,.$1 % 3;3- 2013

Kurikulum -tandard .BT ini masih mengekalkan elemen merentas kurikulum dalam KB-.* -elain itu, ia uga mementingkan pemupukan nilai murni, ker a-buatsendiri 6,0>7, peka terhadap masalah sekeliling serta sikap yang p"siti# semasa men alankan akti5iti bagi melahirkan murid yang !elik tekn"l"gi, kreati# dan mempunyai !iri-!iri keusaha9anan* ..0 MATLAMAT Kurikulum -tandard .BT adalah untuk memb"lehkan murid memper"leh pengetahuan, menguasai asas kemahiran praktis, berkemahiran mereka bentuk dan mengamalkan asas keusaha9anan serta berkeb"lehan mengaplikasikan asas tekn"l"gi ke arah melahirkan murid yang kritis, kreati# dan in"5ati#* /.0 OBJEKTI0 Murid yang mengikuti penga aran dan pembela aran Kurikulum -tandard .BT berkeb"lehan/ 2*1 Mengamalkan peraturan keselamatan bengkel dan amalan ker a yang selamat 2*2 Menguasai pr"ses mereka bentuk untuk menghasilkan pr"duk 2*3 Mengetahui tekn"l"gi dalam bidang teknikal, tekn"l"gi pertanian dan sains rumahtangga 2*% Berkemahiran memilih bahan, alatan, mesin dan perisian serta menggunakannya dengan teknik yang betul dan beretika 2*2 Melakukan ker a-buat-sendiri dan penyelenggaraan mudah bagi peralatan dan perkakasan 3

2*) Men ana pemikiran kritis, kreati#, in"5ati# dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan pr"duk berkualiti 2*4 Menggunakan TMK dan mengaplikasi asas keusaha9anan* 2*& Berkemahiran men ana idea untuk menyelesaikan masalah* 1.0 0OKUS Kurikulum -tandard .BT berteraskan kepada kemahiran mereka bentuk menggunakan tekn"l"gi dengan menggabung alinkan pelbagai bidang pengetahuan dan kemahiran iaitu teknikal, tekn"l"gi pertanian dan sains rumahtangga* Kurikulum ini memberi penekanan kepada aspek pengetahuan asas dan kemahiran mereka bentuk, asas pertukangan dan tekn"l"gi bagi memb"lehkan murid menghasilkan pr"duk yang berkualiti* 2.0 ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum -tandard .BT Tahap 00, di"rganisasikan kepada enam ta uk iaitu 3rganisasi dan Keselamatan Bengkel, $sas Tekn"l"gi, .eka Bentuk, Penghasilan Pr" ek, Tekn"l"gi Pertanian dan -ains .umahtangga* Keenam-enam ta uk ini merangkumi 3 d"main pembela aran iaitu k"gniti#, psik"m"t"r dan a#ekti#* Ta uk tersebut disusun mengikut aras k"gniti# murid iaitu dari mudah ke sukar* Bagi d"main psik"m"t"r, murid melaksanakan akti5iti amali seperti ker a-buat-sendiri, penyelenggaraan, penghasilan pr" ek dengan mengikut pr"sedur ker a yang betul dan beretika* Manakala bagi

,.$1 % 3;3- 2013

d"main a#ekti#, murid didedahkan kepada aspek nilainilai murni semasa melaksanakan akti5iti penga aran dan pembela aran* Pr"ses ker a dalam .BT adalah lebih menekankan pengetahuan, kemahiran, langkah ker a bagi penghasilan sesuatu pr" ek* 0ni bermakna murid yang mengikuti kurikulum standard .BT akan lebih terdedah kepada aspek mereka bentuk, menggunakan bahan dan tekn"l"gi semasa menghasilan pr" ek* Pr"ses penerangan setiap ta uk adalah seperti berikut/ Ta,+" O#*an!$a$! an Ke$elamatan Ben*"el Pene#an*an Ta uk ini memberi pendedahan kepada murid dengan suasana bengkel .BT di sek"lah rendah* Murid dapat mengenal pasti struktur "rganisasi bengkel, peraturan dan keselamatan bengkel semasa mereka berada di dalam bengkel* ,i dalam ta uk ini murid diberi kemahiran memasang dan membuka kit m"del ber#ungsi se!ara elektr"mekanikal serta mereka dan membina m"del ber#ungsi* -tandard kandungan ini memb"lehkan murid memba!a dan memahami manual, mengenal pasti #ungsi k"mp"nen, kemahiran memasang menggunakan alatan tangan dengan !ara yang betul, mereka dan 4

Ta,+"

Pene#an*an membina m"del ber#ungsi* $spek penyimpanan k"mp"nen dan keselamatan uga ditekankan dalam ta uk ini*

Re"a Bent+"

.eka bentuk eksperimental merangkumi aspek pengetahuan dan kemahiran yang akan mengu i murid dari pelbagai aspek seperti/ a* menyatakan masalah berdasarkan situasi* b* pengumpulan maklumat* !* men ana idea kreati#* d* membuat lakaran pr" ek* e* mengenal pasti enis alatan* #* pr"ses pembinaan, pengu ian dan penambahbaikan* g* membuat persembahan dan pend"kumentasian* Bagi standard kandungan ini, murid dapat menghasilkan pr" ek menggunakan/ a* bahan bukan l"gam dengan litar elektrik: b* bahan l"gam dan bukan l"gam dengan litar elektr"nik: dan !* bahan bukan l"gam dengan litar elektrik dan elektr"nik* Murid dapat mempela ari kemahiran seperti mengukur, menanda dan

A$a$ Te"n%l%*!

Pen*&a$!lan P#%,e"

,.$1 % 3;3- 2013

Ta,+"

Pene#an*an mem"t"ng, menggunakan alatan dan membuat kemasan pr" ek* ,i samping itu uga, murid didedahkan membuat anggaran dan pengiraan k"s bahan setiap pr" ek*

Ta,+"

Pene#an*an pengetahuan serta kemahiran dalam mengenal pasti alatan dan bahan sa ian, langkah-langkah menyedia, memasak, menghidang dan membungkus sa ian*

Te"n%l%*! Pe#tan!an

-tandard kandungan Tekn"l"gi Pertanian menyentuh kaedah menanam bi i benih halus atau kasar meliputi akti5iti penyediaan bi i benih, bahan, alatan dan pen agaannya* Murid uga didedahkan dengan teknik mengubah anak benih ke dalam bekas serta penanaman dengan menggunakan kaedah ?idr"p"nik Takung meliputi persediaan alatan, ker a men!ampur nutrien, menanam dan pen agaan yang sistematik* ,ua ta uk utama yang ditekankan dalam standard kandungan sains rumahtangga ialah penghasilan artikel dan penyediaan sa ian* T"pik penghasilan artikel merangkumi pr"ses menentukan enis bahan dan kuantiti, mengenal pasti alatan tangan, menyusun atur p"la, mengunting, men ahit dan menghias artikel* Manakala melalui penyediaan sa ian: murid didedahkan dengan 5

3.0 PENEKANAN DAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembela aran .BT merupakan pembela aran yang berasaskan aplikasi pengetahuan dan kemahiran yang akan me9u udkan pengalaman baharu kepada murid* Berasaskan kepada kaedah pembela aran ini, murid melakukan sendiri se!ara akti# pelbagai akti5iti untuk menguasai kemahiran praktis yang b"leh digunakan dalam kehidupan seharian* Penguasaan kemahiran praktis ini meliputi kemahiran/ membuat lakaran pr" ek mereka bentuk dan menghasilkan pr" ek membuat penyambungan litar elektrik dan elektr"nik mengaplikasi kaedah penanaman menghasilkan artikel menyediakan sa ian menyelenggara peralatan mempraktikkan budaya keusaha9anan <ntuk men!apai kemahiran praktis tersebut murid perlu didedahkan kepada pengetahuan dan kemahiran terkini

Sa!n$ R+ma&tan**a

,.$1 % 3;3- 2013

yang hendak dikuasai* ,engan itu, guru seharusnya dapat menyampaikan pengetahuan se!ara bersepadu dengan akti5iti yang hendak di alankan kepada murid* Pelbagai kaedah seperti tun uk !ara, ber!erita, ka ian, simulasi, sumbang saran, main peranan, permainan, temu bual, tin uan dan la9atan b"leh digunakan mengikut kesesuaian akti5iti pembela aran* Pemilihan kaedah ini bergantung kepada beberapa #akt"r iaitu "b ekti# pembela aran, kemudahan prasarana, sai= kelas, dan tara# keb"lehan murid* ;uru hendaklah me9u udkan suasana pembela aran yang terbuka supaya kaedah ini dapat digunakan dengan berkesan untuk menggalakan pembela aran yang lebih interakti#* Mata pela aran ini uga mementingkan pemupukan nilai dan sikap seperti berdikari, kreati#, in"5ati#, ber imat !ermat dan bertanggung a9ab* -emasa men alankan akti5iti pembela aran, guru b"leh menggunakan bahan kitar semula dan bahan terbuang seperti r"tan, buluh, k"tak, b"t"l plastik, !engkerang, re a kayu dan re a paip plastik* -elain itu, bahagian atau k"mp"nen mesin yang tidak diperlukan lagi seperti skru, b"l dan nat, alas beb"la dan r"da b"leh uga digunakan* Penggunaan bahan ini dapat men imatkan k"s di samping dapat menanamkan si#at ber imat !ermat dan berin"5asisemasa murid menghasilkan pr" ek* ,engan ini, murid akan lebih sedar kepada sumber yang ada di sekeililing mereka dan berupaya meman#aatkan penggunaannya* Kemahiran ber#ikir se!ara kritis dan kreati# 6KBKK7 harus men adi satu landasan dalam penga aran dan pembela aran supaya daya imaginasi dan kreati5iti 6

murid dapat di ana dan diperkembangkan ke arah pembentukan ati diri yang seimbang* C"nt"h kemahiran ber#ikir yang diberi tumpuan dalam -tandard Pembela aran .eka Bentuk dan Tekn"l"gi termasuk / Membanding be=a bentuk-bentuk asas dalam persekitaran Menghubungkait bentuk-bentuk asas dalam akti5iti membina bentuk pr"duk Men ana idea kreati# dan in"5ati# Menta#sir lukisan ker a Men ana idea-idea baru untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan pr" ek Membuat keputusan, memilih pr" ek, alatan tangan dan bahan yang diperlukan Mengaplikasikan tekn"l"gi dalam pertanian* ,i samping itu, Ka ian Masa ,epan harus diserapkan dalam penga aran dan pembela aran .BTsebagai salah satu unsur penting untuk merangsang daya intelek murid bagi menghasilkan pr"duk yang berman#aat terhadap perkembangan indi5idu* -ebagai !"nt"h, semasa pr"ses mereka bentuk murid mengka i keadaan sedia ada, men!ari alternati#, membuat pilihan dan akhirnya dapat menghasilkan pr"duk* -elain itu murid uga b"leh men angka dan meramalkan kesan atau impak pr"duk baharu mereka pada masa hadapan* +ilai murni dan sikap p"siti# serta budaya ker a yang rele5an harus merentasi akti5iti yang dikendalikan* ,engan !ara ini, nilai murni dan sikap p"siti# seperti berusaha men!apai ke!emerlangan, ber#ikiran terbuka,

,.$1 % 3;3- 2013

bersedia menimbangkan pelbagai #akt"r, kesedaran tentang k"s sesuatu pr" ek dan berhati-hati menggunakan sumber dapat dipupuk supaya men adi kebiasaan dalam pengendalian dan urusan hidup murid* Kemahiran interpers"nal seperti menghargai pendapat dan usaha "rang lain, berk"munikasi dengan baik, bersedia menerima kritikan membina, memberi d"r"ngan kepada "rang lain, men alin persahabatan, bela ar se!ara k"perati#, beker a se!ara kumpulan dan memupuk semangat ker asama dengan rakan sebaya perlu uga diterapkan semasa penga aran dan pembela aran* -ebagai usaha ke arah merealisasikan kemahiran Tekn"l"gi Maklumat dan K"munikasi 6TMK7, murid perlu digalakkan menggunakan kemahiran TMK dalam pembela aran mereka seperti pengumpulan,pemilihan dan pempr"sesan maklumat*,engan ini kemahiran TMK murid b"leh diperkembangkan melalui kemahiran menggunakan perisian dan C,-.3M, melayari laman 9eb, mengakses pengkalan data dan berk"munikasi se!ara elektr"nik* 4.0 PENGENDALIAN AKTI5ITI DAN PENILAIAN

Pengendalian akti5iti dan penilaian di!adangkan mengikut peringkat-peringkat berikut/ a* Peran!angan meran!ang akti5iti atau pr" ek meran!ang bahan dan alatan meran!ang kaedah penga aran dan pembela aran b* Penyampaian mem"ti5asi murid dalam melaksanakan akti5iti tun uk !ara kemahiran memberi arahan sebelum, semasa dan selepas akti5iti melaksana akti5iti menyelia dan membimbing !* Penilaian menilai pengetahuan, kemahiran dan nilai menilai akti5iti menilai hasil ker a $kti5iti yang di!adangkan dalam buku ini merupakan akti5iti !"nt"h untuk memb"lehkan murid menguasai sesuatu kemahiran* Kemahiran dalam sesuatu akti5iti b"leh dilakukan se!ara indi5idu atau se!ara berkumpulan* ,alam pemilihan akti5iti, beberapa perkara harus diambil kira "leh guru seperti umlah alatan dan bahan, peruntukan masa, bilangan dan keb"lehan murid* @usteru itu, guru perlu menyedari baha9a/ kumpulan murid mempunyai pelbagai keb"lehan supaya mereka saling membantu untuk menguasai pelbagai kemahiran: akti5iti yang dipilih seb"leh-b"lehnya dapat 7

-elaras dengan penekanan mata pela aran ini kepada penguasaan kemahiran, ukuran pen!apaiannya b"leh dilakukan melalui pengendalian akti5iti dan penilaian se!ara berperingkat* $kti5iti ini uga b"leh di alankan se!ara tersendiri* ;abungan beberapa akti5iti yang di alankan b"leh menghasilkan pr" ek yang bersesuaian*

,.$1 % 3;3- 2013

diselesaikan dalam dua 9aktu: akti5iti murid adalah termasuk 9aktu mengemas alatan dan tempat ker a: dan akti5iti yang diran!angkan sebaiknya terdiri daripada gabungan standard kandungan*

Bagi memastikan akti5iti penga aran dan pembela aran dapat dilaksanakan dengan sempurna, guru bertanggung a9ab memastikan murid/ mengadakan perbin!angan tentang langkahlangkah men alankan ker a: sentiasa mengamalkan langkah-langkah keselamatan: memilih alatan dan bahan yang sesuai dan menggunakannya dengan !ara yang betul: beker a se!ara k"perati# semasa men alankan akti5iti dalam kumpulan masing-masing: sedar tentang k"s alatan dan bahan dengan menggunakannya se!ara !ermat dan tidak memba=ir: men alankan ker a mengikut turutan yang betul: mengemaskan alatan dan bahan yang telah digunakan: membersihkan alatan dan menentukan bilangannya !ukup sebelum disimpan: dan membersihkan tempat ker a dan diri* Penilaian adalah sebahagian pr"ses penga aran dan pembela aran* Penga aran dan pembela aran akan lebih berkesan sekiranya penilaian di alankan se!ara berterusan* Maklumat daripada penilaian yang 8

berterusan ini dapat membantu guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid* @usteru itu, guru b"leh meran!ang dan mengambil tindakan susulan ke arah mempertingkatkan perkembangan indi5idu dan pembentukan sahsiah murid* Penilaian bagi mata pela aran ini b"leh di alankan melalui/ pemerhatian: amali: lisan: dan penulisan* Keempat-empat !ara penilaian ini b"leh digunakan untuk menilai pr" ek atau akti5iti yang di alankan "leh murid sama ada melalui pr"ses ker a atau hasil ker a murid* Penilaian yang di alankan hendaklah men!akupi semua standard pembela aran yang telah ditetapkan* Penilaian yang di alankan tidak seharusnya menekankan k"nsep lulus atau tidak lulus* -ebaliknya penilaian itu hendaklah menekankan sama ada sese"rang murid telah menguasi aspek yang dinilai atau belum* Penilaian uga seharusnya tidak menekankan perbandingan pen!apaian antara se"rang murid dengan se"rang murid yang lain* ;uru b"leh menilai tahap penguasaan dan pen!apaian murid dari segi kemahiran, perlakuan, amalan, pengetahuan, serta nilai dan sikap murid melalui pemerhatian akti5iti dan pr" ek yang di alankan "leh mereka* Penilaian yang di alankan "leh guru perlu di!atatkan* ;uru b"leh men!atat dengan !ara men!atat kenyataan, menanda pada kenyataan, dan memberi gred* -enarai semak adalah satu !"nt"h merek"d maklumat penilaian*

,.$1 % 3;3- 2013

Penilaian yang di alankan hendaklah direk"dkan di dalam buku rek"d menga ar dan rek"d pr"#il* 10.0 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Pentaksiran Berasaskan -ek"lah 6PB-7 adalah k"mp"nen utama dalam pr"ses penga aran dan pembela aran 6PdP7 kerana ia berperanan mengukuhkan pembela aran murid, meningkatkan penga aran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau di!apai dalam satu-satu pr"ses PdP* PB- dilaksanakan "leh guru dan pihak sek"lah sepenuhnya bermula daripada aspek peran!angan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau pensk"ran, perek"dan dan pelap"rannya* PB- amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sek"lah dalam usahamenghasilkan insan yang harm"ni dan seimbang* PB- merupakan akti5iti yang berterusan yang menagih k"mitmen yang tinggi serta hala tu u yang elas daripada guru dan pihak sek"lah untuk memperkembangkan p"tensi setiap murid ke tahap maksimum* PB- mempunyai !iri-!iri berikut/ H%l!$t!" iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang pen!apaian pengetahuan dan kemahiran serta pengamalan nilai murni* Be#te#+$an iaitu akti5iti pentaksiran ber alan seiring dengan PdP* 0le"$!(el iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai 9

mengikut kesesuaian dan kesediaan murid* Me#+,+" $tan a# 6#e$ta$! yang dibina berdasarkan standard kurikulum* PB- b"leh dilaksanakan se!ara/ Pentaksiran #"rmati# yang di alankan seiring dengan pr"ses PdP* Pentaksiran sumati# yang di alankan pada akhir unit pembela aran, semester atau tahun* Penta"$!#an R+,+"an Stan a# -tandard yang diperkenalkan menggunakan Stan a# P#e$ta$! ia itu untuk melihat kema uan dan pertumbuhan 6growth7 pembela aran serta pen!apaian prestasi sese"rang murid* 0a merupakan pr"ses mendapatkan maklumat tentang se auh mana murid tahu, #aham dan b"leh buat atau telah menguasai apa yang dipela ari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pen!apaian seperti yang dihasratkan dalam d"kumen kurikulum* Pentaksiran .u ukan -tandard tidak membandingkan pen!apaian sese"rang murid dengan murid lain tetapi melap"r prestasi murid dalam pembela aran dengan menerangkan tentang kema uan dan pertumbuhan murid dalam pembela aran meru uk kepada pernyataan standard* Murid-murid dinilai se!ara adil dan saksama sebagai indi5idu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, keb"lehan, bakat, kemahiran dan p"tensi diri tanpa

,.$1 % 3;3- 2013

dibandingkan dengan "rang lain* Pihak sek"lah mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitati# dan kuantitati# yang merangkumi segala aspek tentang diri sese"rang murid itu bagi memb"lehkan pihak yang bertanggung a9ab mengenali, memahami, menghargai, mengiktira# dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai p"tensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan keb"lehan masing-masing* Stan a# P#e$ta$! -tandard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembela aran murid yang diukur berdasarkan standard dan menun ukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kema uan pembela arannya* Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan se!ara mendatar 6k"nstruk7 dan perkembangan menegak 6TP7* Pertumbuhan murid di elaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembela aran* -tandard Prestasi dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran -ek"lah se a ar dengan pelaksanaan Pentaksiran .u ukan -tandard* Ke#an*"a Stan a# P#e$ta$! TP 1 Tahu 2 Tahu dan 1aham HURAIAN TP

3 % 2 )

Tahu, 1aham dan B"leh Buat Tahu, 1aham dan B"leh Buat dengan Beradab Tahu, 1aham dan B"leh Buat dengan Beradab Terpu i Tahu, 1aham dan B"leh Buat dengan Beradab Mithali

Ta&a6 Pen*+a$aan 7TP8 ialah satu label yang digunakan untuk menun ukkan tanda aras tertentu yang disusun se!ara hierarki digunakan bagi tu uan pelap"ran indi5idu* Stan a# ialah satu pernyataan tentang sesuatu d"main meru uk kepada tanda aras tertentu dan bersi#at generik bagi memberi gambaran h"listik tentang indi5idu* Ta9$!#an TP Se:a#a Um+m TP
1

HURAIAN TP
Tahu

TA0SIRAN
Murid tahu perkara asas atau b"leh melakukan kemahiran asas atau memberi resp"ns terhadap perkara yang asas* Murid menun ukkan ke#ahaman untuk menukar bentuk k"munikasi atau menter emah serta men elaskan apa yang telah dipela ari* Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi* Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab

Tahu dan #aham

Tahu, #aham dan b"leh buat Tahu, #aham dan b"leh buat

10

,.$1 % 3;3- 2013

dengan beradab Tahu, #aham dan b"leh buat dengan beradab terpu i Tahu, #aham dan b"leh buat dengan beradab mithali

iaitu mengikut pr"sedur atau se!ara sistematik* Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru dengan mengikut pr"sedur atau se!ara sistematik serta tekal dan bersikap p"siti#* Murid mampu men=ahirkan idea yang kreati# dan in"5ati#, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta !abaran dalam kehidupan seharian serta b"leh berbi!ara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai se!ara bertatasusila dan men adi !"nt"h se!ara tekal*

tangga* 3 Tahu, Mengaplikasikan pengetahuan dan #aham ke#ahaman tentang kemahiran asas dalam dan b"leh bidang teknikal, tekn"l"gi pertanian dan buat sains rumah tangga* Tahu, #aham Mengaplikasikan pengetahuan dan dan b"leh ke#ahaman tentang kemahiran asas dalam buat bidang teknikal, tekn"l"gi pertanian dan dengan sains rumah tangga se!ara sistematik* beradab Tahu, #aham dan b"leh Mengaplikasikan pengetahuan dan buat ke#ahaman tentang kemahiran asas dalam dengan bidang teknikal, tekn"l"gi pertanian dan beradab sains rumah tangga se!ara berinisiati#* terpu i Tahu, #aham Mengaplikasikan pengetahuan dan dan b"leh ke#ahaman tentang kemahiran asas dalam buat bidang teknikal, tekn"l"gi pertanian dan dengan sains rumah tangga se!ara kreati# dan beradab in"5ati#* mithali

Ta9$!#an Mata Pela,a#an RBT HURAI AN TP

TP

HURAIAN
Mengetahui tentang kemahiran asas dalam bidang teknikal, tekn"l"gi pertanian dan sains rumah tangga*

1 2

Tahu

Tahu dan Mengetahui dan memahami tentang #aham kemahiran asas dalam bidang teknikal, tekn"l"gi pertanian dan sains rumah

-etiap guru .BT perlu melaksanakan pr"ses PdP dalam bilik dar ah dengan meru uk kepada -tandard Kandungan dan -tandard Pembela aran* Kebi aksanaan guru perlu ada bagi menentukan pr"ses PdP dilaksanakan se!ara berkesan dan bersesuaian* ,alam keadaan yang sama, guru perlu mentaksir keupayaan murid dan menentukan tahap keupayaannya 11

,.$1 % 3;3- 2013

berdasarkan senarai standard prestasi yang telah disusun mengikut ta uk-ta uk pembela aran* ;uru seharusnya memberi peluang kepada setiap muridnya untuk berupaya men!apai tahap keupayaan yang lebih baik dengan melaksanakan pr"ses bimbingan dan pengukuhan* 11.0 KEMAHIRAN BER0IKIR ARAS TINGGI 7KBAT8 Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersi#at ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, dan patri"tik serta mempunyai kemahiran ber#ikir, berk"munikasi dan beker a se!ara berpasukan* Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan ) aspirasi yang diperlukan "leh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat gl"bal yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran d9ibahasa, etika dan ker"hanian, identiti s"sial, pengetahuan dan kemahiran ber#ikir* Kemahiran ber#ikir telah ditekankan di dalam kurikulum se ak tahun 1((% dengan memperkenalkan Kemahiran Ber#ikir $ras Tinggi 6KB$T7* Kemahiran ber#ikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi* Bermula pada tahun 2011, Kurikulum -tandard -ek"lah .endah 6K--.7 telah memberi penekanan kepada Kemahiran Ber#ikir $ras Tinggi 6KB$T7*

Kemahiran Ber#ikir $ras Tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan re#leksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berin"5asi dan berupaya men!ipta sesuatu* KB$T adalah meru uk kepada kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan men!ipta seperti @adual 1*

KBAT
Men*a6l!"a$!

Pene#an*an
Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Men!erakinkan maklumat kepada bahagian ke!il untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi usti#ikasi Menghasilkan idea atau pr"duk atau kaedah yang kreati# dan in"5ati#

Men*anal!$!$

Men!la!

Men:!6ta

@adual 1/ Penerangan KB$T Kemahiran ini ditulis se!ara eksplisit di dalam setiap kumpulan mata pela aran KB$T b"leh diaplikasikan di dalam bililik dar ah melalui akti5iti berbentuk menaakul, pembela aran inkuiri, penyelesaian masalah dan pr" ek* ;uru dan murid 12

,.$1 % 3;3- 2013

perlu menggunakan alat ber#ikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta peny"alan aras tinggi di dalam dan di luar bilik dar ah untuk menggalakkan murid ber#ikir* Murid diberi tanggung a9ab di atas pembela aran mereka*

1).0 KESELAMATAN 1akt"r keselamatan merupakan perkara yang sangat perlu diberi keutamaan dalam melaksanakan akti5iti amali bagi mata pela aran .BT* @usteru itu, peraturan dan langkah keselamatan hendaklah sentiasa diamal dan dipatuhi* 3rganisasi bengkel dan pengurusan ker a yang melibatkan #akt"r keselamatan b"leh dilakukan se!ara bergilir-gilir di kalangan murid bagi memberi mereka pengalaman serta menanamkan semangat beker asama, bertanggung a9ab dan berdisilpin* -emasa men alankan akti5iti amali, guru hendaklah sepan ang masa memastikan tempat ker a bebas daripada perkara yang b"leh mendatangkan bahaya dengan mengambil langkah-langkah keselamatan* Perkara-perkara berkaitan dengan keselamatan yang perlu diberi perhatian ialah/ Tun ukkan teladan ker a yang selamat kepada murid* Pastikan peraturan keselamatan dipatuhi "leh semua pihak* Tanamkan rasa tanggung a9ab terhadap keselamatan diri dan "rang lain* Bimbing murid mengenal pasti perkara yang 13

b"leh mendatangkan bahaya* Pastikan keadaan tempat ker a mempunyai !ahaya yang !ukup dan pengudaraan yang baik* .uang tempat ker a yang selesa termasuk permukaan lantai yang selamat* Paparkan p"ster dan ilustrasi mengenai peringatan keselamatan yang mudah di#ahami "leh semua murid* Pastikan alatan, bahan, perkakas dan mesin sentiasa diurus dengan baik dan selamat digunakan* Pastikan tempat yang sesuai dan selamat untuk menyimpan alatan dan bahan yang mudah terbakar, pe!ah dan merbahaya* Aabelkan semua alatan dan bahan* @angan menggunakan bekas bahan bera!un, bahan kimia, dan bahan yang mudah terbakar* -ediakan peti pert"l"ngan !emas dan alat pemadam api yang mudah dilihat serta mudah di!apai apabila diperlukan* $mbil tindakan keselamatan mengikut pr"sedur yang betul apabila berlaku kemalangan* -ediakan buku l"g untuk merek"d kemalangan yang berlaku*

1-.0 PERUNTUKAN MASA Masa bagi penga aran dan pembela aran .BT ialah +a ;a"t+ seminggu 62 B 30 minit7 yang di alankan se!ara giliran dengan mata pela aran TMK* selama enam (+lan* Peruntukan masa yang dinyatakan merupakan !adangan untuk membantu guru dalam penyediaan peran!angan penga aran dan pembela aran*

,.$1 % 3;3- 2013

1..0 PENDEKATAN MODULAR -tandard Kurikulum .BT distrukturkan menggunakan pendekatan m"dular untuk memastikan penguasaan pengetahuan dan kemahiran dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan* ,engan menggunakan m"dul yang disediakan, penga aran dan pembela aran dapat di#"kuskan kepada penguasaan pengetahuan dan kemahiran tertentu melalui akti5iti yang bermakna* Pendekatan m"dular tetap menekankan penggabung alinan disiplin ilmu yang terdapat dalam .BT* -trategi penggabung alinan kemahiran ini adalah untuk mengukuhkan kemahiran tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam standard kandungan dan standard pembela aran* Mata pela aran ini memberi tumpuan terhadap pembela aran se!ara amali* Penggabung alinan antara te"ri dan amali, akti5iti dalam dan luar bilik dar ah, kesepaduan pelbagai disiplin ilmu dititikberatkan* Kandungan kurikulum .BT merangkumi bidang teknikal, sains pertanian dan sains rumah tangga yang digabung alinkan dengan 'lemen Merentas Kurikulum 6'MK7* 'lemen Kreati5iti dan 0n"5asi men adi satu perkara yang penting dalam penga aran dan pembela aran yang mana daya imaginasi dan kreati5iti murid perlu di ana dan diperkembangkan* C"nt"h kreati5iti dan in"5asi yang diberi tumpuan dalam mata pela aran .BT termasuk/ 14

Mereka bentuk dan membina pr" ek dengan menggunakan pendekatan penyelesaian masalah Men ana idea untuk mereka bentuk dan membina pr" ek Menghasilkan lukisan pr" ek dan lakaran Membuat keputusan memilih idea reka bentuk, kaedah pembinaan pr" ek, peralatan, perkakasan dan bahan yang sesuai Menilai kualiti pr" ek yang telah siap bersesuaian dengan hasil yang dihasratkan Mempersembahkan reka bentuk atau pr" ek bagi tu uan mendapatkan maklum balas daripada "rang lain untuk penambahbaikan*

'lemen keusaha9anan bertu uan untuk menerapkan !iri keusaha9anan, pemikiran keusaha9anan, pengurusan perniagaan, aplikasi tekn"l"gi dan 5"kasi"nal dalam keusaha9anan serta nilai m"ral dan etika keusaha9anan sehingga men adi budaya dalam kehidupan* Kemahiran interpers"nal seperti berk"munikasi dengan baik, menghargai pendapat dan usaha "rang lain, bersedia menerima kritikan membina, memberi d"r"ngan, men alin persahabatan, bela ar se!ara k"perati#, beker a se!ara kumpulan dan memupuk semangat ker asama dengan rakan sebaya diterapkan semasa akti5iti penga aran dan pembela aran* Kemahiran ini b"leh dipupuk semasa murid membuat pembentangan pr" ek masing-masing* +ilai murni dan sikap p"siti# serta budaya ker a yang rele5an harus merentasi akti5iti yang di alankan* ,engan

,.$1 % 3;3- 2013

!ara ini, nilai murni dan sikap p"siti# seperti berusaha men!apai ke!emerlangan, ber#ikiran terbuka, bersedia menimbangkan pelbagai #akt"r dan berhati-hati menggunakan sumber dapat dipupuk supaya men adi kebiasaan dalam pengendalian dan urusan hidup murid*

15

,.$1 % 3;3- 2013

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT) TAHUN 4 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

1.0 Organisasi dan K s !a"a#an B ng$ !


1*1 Mengenal pasti struktur "rganisasi bengkel 61 9aktu7 1*2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel 1*1*1 Menyatakan struktur "rganisasi bengkel berpandukan !arta* 1*1*2 Menyediakan adual tugas berpandukan struktur "rganisasi bengkel* 1*2*1 Menyatakan peraturan dan keselamatan am, diri, alatan dan bahan berpandukan !arta* 1*2*2 Mengamalkan peraturan dan keselamatan ketika berada di dalam bengkel berpandukan peraturan keselamatan*

1 2

Menyatakan +a a9atankuasa dalam struktur "rganisasi bengkel* Menerangkan $at+ tugas a9atankuasa dalam struktur "rganisasi bengkel* Membuat adual tugas berpandukan struktur "rganisasi bengkel* Mengenal pasti peraturan dan keselamatan am, diri serta alatan dan bahan* Melaksanakan peraturan dan keselamatan bengkel* Mengamalkan peraturan dan keselamatan semasa berada di dalam bengkel*

3 %

61 9aktu7

2 )

16

,.$1 % 3;3- 2013

STANDARD KANDUNGAN
%.0 Asas T $n&!&gi

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

2*1 Memasang
dan membuka kit m"del ber#ungsi 6% 9aktu7

2*1*1 Memba!a dan memahami manual* 2*1*2 Menyatakan nama dan #ungsi alatan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuka kit m"del seperti pemutar skru mata rata, pemutar skru Philip, playar mun!ung tirus dan sepana hu ung terbuka* 2*1*3 Mengenal pasti nama dan #ungsi k"mp"nen kit m"del seperti m"t"r, gear, gandar, r"da, kerangka, suis dan pemegang bateri* 2*1*% Memasang k"mp"nen kit m"del berpandukan manual* 2*1*2 Mengu i ke#ungsian kit m"del* 2*1*) Membuka dan menyimpan k"mp"nen kit m"del*

1 2

Memba!a manual kit m"del ber#ungsi* Menerangkan nama dan #ungsi +a alatan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuka kit m"del* Mengenal pasti nama dan #ungsi t!*a k"mp"nen kit m"del* Memasang k"mp"nen kit m"del berpandukan manual* Membuat pengu ian ke#ungsian kit m"del* Mengenal pasti masalah dan membuat pembaikan kit m"del* Mengesahkan kit m"del ber#ungsi* Membuka dan menyusun k"mp"nen kit m"del dengan sistematik*

3 % 2 )

17

,.$1 % 3;3- 2013

STANDARD KANDUNGAN
'.0 R $a B n#($ 3*1 Mereka bentuk pr" ek eksperimental 6) 9aktu7

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

3*1*1 Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi* 3*1*2 Mengumpul maklumat berkaitan penyataan masalah* 3*1*3 Men ana idea kreati# dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah* 3*1*% Memilih satu lakaran untuk pr" ek eksperimental* 3*1*2 Mengenal pasti enis alatan dan bahan berdasarkan pr" ek eksperimental* 3*1*) Membina, mengu i dan menambah baik pr" ek eksperimental* 3*1*4 Membuat persembahan pr" ek eksperimental se!ara lisan* 3*1*& Mengumpulkan !atatan dan lakaran mengenai pr" ek eksperimental sebagai d"kumentasi pr" ek*

1 2 3 %

Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi* Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah* Membina pr" ek eksperimental Mengu i pr" ek eksperimental* Menambah baik pr" ek eksperimental * Mempersembahkan pr" ek eksperimental se!ara lisan Mend"kumentasikan pr" ek eksperimental*

2 )

18

,.$1 % 3;3- 2013

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

4.0 P ng)asi!an Pr&* $


%*1 Menghasilkan pr" ek berasaskan bahan bukan l"gam dengan litar elektrik 61% 9aktu7 %*1*1 Mengenal pasti pr" ek berpandukan manual* %*1*2 Menyatakan bahan bukan l"gam yang akan digunakan seperti kayu, papan lapis, medium-density fibreboard 6M,17, plastik dan mounting board. %*1*3 Membuat anggaran k"s bahan dan k"mp"nen* %*1*% Menyatakan nama dan #ungsi alatan tangan yang digunakan untuk membina pr" ek iaitu pita pengukur, pembaris keluli, sesiku A, pensel tukang kayu, gunting serba guna, gerga i puting, gerga i ren!"ng manual 6manual mitre saw), apit ;, gerudi mudah alih, gerimit, tukul Carringt"n, tukul kuku kambing, pem"t"ng sisi dan pelu!ut 9ayar* %*1*2 Menyatakan bahan pengikat dan pen!antum seperti paku, skru, glu, b"l dan nat* %*1*) Menyediakan alatan dan bahan* 2 Menerangkan #ungsi t!*a alatan tangan dan k"mp"nen elektrik untuk membuat pr" ek* Membuat anggaran k"s bagi bahan dan k"mp"nen elektrik* Mengukur, menanda dan mem"t"ng bahan yang digunakan untuk membuat pr" ek* Memasang bahan pr" ek menggunakan pengikat dan pen!antum* Membuat kemasan pr" ek menggunakan bahan iaitu !at sembur atau pelekat* Membuat penyambungan litar elektrik pada pr" ek dengan kemas* Mengu i ke#ungsian pr" ek* 1 Menyatakan +a bahan bukan l"gam yang digunakan untuk membuat pr" ek*

% 2

19

,.$1 % 3;3- 2013

Mengesahkan pr" ek ber#ungsi* Mengamalkan akti5iti penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur*

%*1*4 Mengukur, menanda dan mem"t"ng bahan yang digunakan untuk membuat pr" ek* %*1*& Memasang bahan pr" ek menggunakan pengikat dan pen!antum* Membuat kemasan pr" ek menggunakan bahan iaitu !at sembur atau pelekat*

%*1*(

%*1*10 Menyatakan nama, simb"l dan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

+.0 Sains R("a) Tangga


)*1 Menghasilkan $rtikal @ahitan 610 9aktu7 )*1*1 Menyatakan artikel ahitan dan kegunaannya seperti beg pensel, sarung kusyen, kusyen mini dan penggantung surat* 1 Menyatakan +a alatan dan bahan ahitan yang digunakan untuk membuat artikel ahitan*

20

,.$1 % 3;3- 2013

2 )*1*2 Mengenal pasti alatan ahitan iaitu gunting kertas, gunting #abrik, pembaris lurus, pita ukur, r"da surih, kertas karb"n tukang ahit, kapur tukang ahit, peretas ahitan, arum peniti dan arum ahit tangan* )*1*3 Menyatakan enis bahan ahitan iaitu #abrik dan benang* )*1*% Mengenal pasti enis mata ahitan tangan iaitu ahitan kia, elu ur kasar dan elu ur halus* )*1*2 Memilih artikel ahitan berpandukan manual* )*1*) Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan manual yang dipilih* )*1*4 Menyusun atur p"la, menggunting #abrik dan memindahkan tanda p"la* )*1*& )*1*( Men ahit artikel ahitan dengan ahitan tangan* Menyatakan enis bahan hiasan seperti butang, renda dan riben* 3

Menerangkan +a #ungsi alatan ahitan * Menyusun atur p"la, mengunting #abrik dan memindahkan tanda p"la ke #abrik* Men ahit artikel ahitan dengan ahitan kia dan ahitan elu ur* Menghias artikel ahitan menggunakan bahan hiasan yang dipilih*

% 2

Menghias artikel ahitan menggunakan bahan hiasan se!ara kemas dan kreati#*

)*1*10 Memilih bahan hiasan mengikut artikel ahitan* )*1*11 Menghias artikel ahitan menggunakan bahan hiasan yang dipilih*

21

,.$1 % 3;3- 2013

PEMETAAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 7RBT8 TAHUN .

BIL.

STANDARD KANDUNGAN

Tahun 4 Waktu Minit (min)

1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL 22

,.$1 % 3;3- 2013

BIL.

STANDARD KANDUNGAN

Tahun 4 Waktu 1 1 Minit (min) 30 30

1.1 Mengenal pasti Struktur Organisasi Bengkel 1.2 Mengenal pasti Peraturan dan esela!atan Bengkel .0 ASAS TEKNOLOGI 2.1 Me!asang dan !e!"uka kit !#del "er$ungsi ! !.0 REKA BENTUK 3.1 Mereka "entuk pr#%ek eksperi!ental 4 4.0 "ENG#ASILAN "RO$EK 4.1 Meng&asilkan pr#%ek "erasaskan "a&an "ukan l#ga! dengan litar elektrik % &.0 SAINS RUMA# TANGGA 6.1 Meng&asilkan artikel %a&itan

120

180

14

420

10 !&

300 10'0

$UMLA# BESAR

PEMETAAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 7RBT8TAHUN .< /< DAN 1

23

,.$1 % 3;3- 2013

Tahun 4 BIL. 1 STANDARD KANDUNGAN 1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL 1.1 Mengenal pasti Struktur Organisasi Bengkel 1.2 Mengenal pasti Peraturan dan esela!atan Bengkel .0 ASAS TEKNOLOGI 2.1 Me!asang dan !e!"uka kit !#del "er$ungsi 2.2 Me!asang dan !e!"uka kit !#del "er$ungsi se'ara elektr#!ekanikal "erpandukan !anual 2.3 Mereka dan !e!"ina !#del "er$ungsi ! !.0 REKA BENTUK 3.1 Mereka "entuk pr#%ek eksperi!ental 4 4.0 "ENG#ASILAN "RO$EK 4.1 Meng&asilkan pr#%ek "erasaskan "a&an "ukan l#ga! dengan litar elektrik 4.2 Meng&asilkan pr#%ek !enggunakan "a&an l#ga! dan "ukan l#ga! dengan litar elektr#nik 4.3 Mereka "entuk pr#%ek "erte!a "erasaskan "a&an "ukan l#ga! 14 420 6 180 4 120 1 1 30 30 Waktu Minit (min)

Tahun % Waktu Minit (min)

Tahun & Waktu Minit (min)

120

240

14

420

16

480

24

,.$1 % 3;3- 2013

Tahun 4 BIL. STANDARD KANDUNGAN dengan litar elektrik dan litar elektr#nik % %.0 TEKNOLOGI "ERTANIAN 5.1 Menana! "eni& dala! "ekas tana!an (ang sesuai 5.2 Menana! se'ara &idr#p#nik & &.0 SAINS RUMA# TANGGA 6.1 Meng&asilkan artikel %a&itan 6.2 Men(ediakan sa%ian 6.3 Meng&ias dan Me!"ungkus Makanan 10 300 Waktu Minit (min)

Tahun % Waktu Minit (min)

Tahun & Waktu Minit (min)

240 12 360

6 4 !& 10'0 !&

180 120 10'0 !& 10'0

$UMLA# BESAR

25