Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 SJK

Minggu
Penggal 1 1&2 Unit 1 Adikku baru lahir 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada 2.2.1 pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara 3.2.! mekanis dengan betul dan kemas. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui 4.1.1 nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan g l ngan kata dengan betul 5.1.1 mengikut k nteks. Mendengar, memahami dan memberi resp ns terhadap 1.3.1 sesuatu arahan, s alan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada 2.2.2 pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara3.2." mekanis dengan betul dan kemas. Memahami dan menggunakan g l ngan kata dengan betul 5.1.2 mengikut k nteks. Mendengar, memahami dan memberi resp ns terhadap 1.3.2 sesuatu arahan, s alan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.3.3 $ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu 1.4.2 perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi f rmal dan 2.2.3 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan apitan dalam ayat daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Menulis ayat dalam petikan secara mekanis dengan betul dan kemas. Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup institusi dengan betul mengikut k nteks. Mendengar, memahami, dan memberikan resp ns secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. Membaca dan memahami frasa dalam petikan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekani dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Memahami dan menggunakan kata nama khas gelaran atau nama panggilan dengan betul mengikut k nteks. Mendengar, memahami dan memberikan resp ns yang sesuai secara lisan terhadap s alan tanpa kata 1anya dengan betul. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membina dan menulis ja#apan pemahaman berdasarkan s alan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. $erbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata panggilan dalam kalangan masyarakat berdasarkan

Tema / Tajuk
TEMA 1 1.2 KELUARGA SEJAHTERA

Standard Kandungan
Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu1.2.! abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

Standard Pembelajaran
Mendengar, memahami, dan menyebut ayat yang pelbagai jenis dengan struktur yang betul dan tepat.

3.2 4.1 5.1 3 TEMA 1 1.3 KELUARGA SEJAHTERA Unit 2.2 Menjamu Keluarga dan Rakan 3.2 5.1 4 TEMA 1 1.3 KELUARGA SEJAHTERA Unit ! Keluarga "ang #erja"a 2.2

3.3 TEMA 1.4 $ARGA PE%&A&A%G

Minggu

Tema / Tajuk
Unit ' Sek(lah Pen"a"ang 2.4

Standard Kandungan
tidak f rmal secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan 2.4.1 tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi resp ns dengan betul. Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2

Standard Pembelajaran
sesuatu situasi secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat ramalan yang #ajar. Menulis ayat yang mengandungi imbuhan apitan dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak. Mendengar, memahami dan memberikan resp ns dengan menyampaikan pesanan mengikut urutan yang betul. Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan %e% pepet dengan lancar, sebutan yang jelas dan int nasi yang betul. Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik dengan betul. Menyatakan perasaan berdasarkan mel di dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai k nteks. $ertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungin pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan %e% taling dengan 2ancer, sebutan yang jelas dan int nasi yang betul. Menulis perkataan yang mengandungi imbuhan apitan dengan ejaan yang tepat secara imlak. Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan int nasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. $erbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata panggilan dalam kalangan masyarakat berdasarkan

3.4 5 TEMA 1.3 $ARGA PE%&A&A%G Unit ) Kita Prihatin 2.3

Mendengar, memahami dan memberi resp ns terhadap 1.3.3 sesuatu arahan, s alan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan int nasi yang betul.

3.3 4.1 5.1 !&" TEMA 1.4 $ARGA PE%&A&A%G Unit * Terima Ka+ih 2.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.3.4 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui 4.1.2 nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan g l ngan kata dengan betul 5.1.3 mengikut k nteks. $ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu 1.4.1 perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi f rmal dan tidak f rmal secara bertatasusila. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2ancer, sebutan 2.3.2 yang jelas dan int nasi yang betul.

3.4 4.2

Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 4.2.1

&

TEMA ! SA&A S,HAT SA&A -ERGAS

$ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu 1.4.2 perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi f rmal dan

Minggu

Tema / Tajuk
Unit . Ke+ihatan dan Ke/erga+an

Standard Kandungan
tidak f rmal secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan 2.4.2 tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi resp ns dengan betul. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.5.1

Standard Pembelajaran
sesuatu situasi secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjanakan idea dengan betul. Mencatat maklumat yang betul mengikut kr n l gi daripada pelbagai sumber. Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut k nteks. Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan betul menggunakan kata, ayat dan bahasa badan yang sesuai secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan perasaan dengan betul mengikut k nteks. Mencatat maklumat yang betul mengikut kr n l gi pada b rang pengurusan grafik daripada pelbagai sumber. Membaca memahami dan menyusun maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan pr sa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan betul. $ercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan int nasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan penanda #acana dan menegaskan bahasa yang santun. Menyampaikan ucapan berdasarkan teks mengikut laras bahasa yang sesuai dengan betul. Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk mener ka ilmu . Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, aut bi grafi dan dial g dengan betul.

'

TEMA ! SA&A S,HAT SA&A -ERGAS Unit 0 Hidu1 Sihat

Memahami dan menggunakan g l ngan kata dengan betul 5.1.4 mengikut k nteks. $ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu 1.4.4 perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi f rmal dan tidak f rmal secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan 2.4.3 tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi resp ns dengan betul. Memahami dan menggunakan g l ngan kata dengan betul 5.1.5 mengikut k nteks. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara 3.5.2 daripada pelbagai sumber. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan2.5.1 maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

1(

TEMA ! SA&A S,HAT SA&A -ERGAS Unit 2 Keber+ihan A+a+ Ke+ihatan

$ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan 1.5.1 tepat menggunakan sebutan yang jelas dan int nasi yang betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu 3.!.1 perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 11 & 12 TEMA ' KESELAMATA% 3, SEKEL,L,%G K,TA Unit 14 Ke+elamatan di Sek(lah Menyampaikan pengucapan a#am mengikut laras bahasa4.5.1 yang sesuai dengan yakin dan berkesan. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang 2.!.1 sesuai bagi memupuk minat membaca. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan 3.".2 betul.

Minggu
13

Tema / Tajuk
TEMA ' KESELAMATA% 3, SEKEL,L,%G K,TA Unit 11 Amalan Ke+elamatan di Rumah 1.5

Standard Kandungan
$ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan 1.5.2 tepat menggunakan sebutan yang jelas dan int nasi yang betul. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan2.5.2 maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

Standard Pembelajaran
Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang dit nt n dengan tepat , sebutan yang jelas dan int nasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk pr sa dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat dengan menegaskan bahasa yang santun. Mengujarkan dial g yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lak nan. Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut k nteks. $erbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Membaca, memahami dan menaakul bahan pr sa untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Menghasilkan rangka penulisan kreatif dengan betul. Mengujarkan dial g yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan int nasi yang betul, dan menyatakan nilai melalui lak nan. $erbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan penanda #acana yang betul secara bertatasusila. Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai yang baik. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda #acana. Melafa)kan pantun empat kerat yang mengandungi keindahan perkataan dalam pembayang pantun dengan int nasi yang betul.

2.5

3.! 4.3 5.1 14 TEMA ' KESELAMATA% 3, SEKEL,L,%G K,TA Unit 1 Ke+elamatan Kebakaran

Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu 3.!.2 perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.3.1 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lak nan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan g l ngan kata dengan betul 5.1.! mengikut k nteks. $erbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu 1.!.1 perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan2.5.3 maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan 3.".1 betul.

4.3 15 TEMA ) SEMA%GAT KEK,TAA% Unit 1! Sahabat Sejati

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa 4.3.2 badan dengan kreatif melalui lak nan secara didik hibur. $erbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu 1.!.3 perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang 2.!.2 sesuai bagi memupuk minat membaca. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 3.&.1 Melafa)kan dan memahami puisi dengan int nasi yang4.4.1 betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

Minggu

Tema / Tajuk

Standard Kandungan
Memahami dan menggunakan g l ngan kata dengan betul 5.1." mengikut k nteks. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai 5.2.1 dalam pelbagai situasi dengan betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan 2.4.3 tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi resp ns dengan betul. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 3.&.2

Standard Pembelajaran
Memahami dan menggunakan kata arah dan kata perintah dengan betul mengikut k nteks. Memahami dan menggunakan imbuhan a#alan me*, pe*, be+, dan te+ dengan betul mengikut k nteks. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda #acana dengan betul. Memahami dan menggunakan kata ganda berentak berdasarkan situasi dengan betul. $erbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk pr sa dengan betul. Membina dan menulis ja#apan pemahaman berdasarkan s alan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. $ertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. Membaca dan memahami frasa dalam petikan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Menulis ayat yang mengandungi imbuhan apitan dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak. Mengujarkan dial g yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lak nan. Membaca dan memahami ayat dalam petikan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.3.3 Membina dan menulis ja#apan pemahaman berdasarkan s alan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

1!

TEMA ) SEMA%GAT KEK,TAA% Unit 1' Sukan Men"atukan Kita

5.2 2.4

3.&

5.2 1" TEMA ) SEMA%GAT KEK,TAA% Unit 1) #ekerja+ama Memba5a Kemakmuran 1."

Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai 5.2.2 dalam pelbagai situasi dengan betul. $erbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu1.".2 perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan 2.5.2 maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5

3.3 1& & 1' TEMA * $AR,SA% K,TA Unit 1* Alat Mu6ik $ari+an Tradi+i(nal

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.3.3 $ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu 1.4.1 perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi f rmal dan tidak f rmal secara bertatasusila. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Menulis imlak dengan tepat. 2.2.2 3.4.2

2( & 21

TEMA * $AR,SA% K,TA

4.3

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa 4.3.1 badan dengan kreatif melalui lak nan secara didik hibur. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.3 2.2.3

Unit 1. 2.2 Kra7 Tangan Tradi+i(nal

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

Minggu

Tema / Tajuk
4.4

Standard Kandungan
Melafa)kan dan memahami puisi dengan int nasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. $ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan int nasi yang betul. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 4.4.2 1.5.1

Standard Pembelajaran
Melafa)kan dan memahami pantun empat kerat, serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun. $ercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan int nasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk mener ka ilmu. Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, aut bi grafi dan dial g dengan betul. Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan int nasi yang betul dan jelas serta menyatakan nilai berdasarkan penceritaan yang dipersembahkan. Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul. Mendengar, memahami, dan memberikan resp ns secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan %e% pepet dengan lancar, sebutan yang jelas dan int nasi yang betul. Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik dengan betul. Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang dit nt n dengan tepat , sebutan yang jelas dan int nasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca memahami dan menyusun maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan pr sa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan betul. Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi dengan betul.

Penggal 2 1

TEMA * $AR,SA% K,TA Unit 10 -erita $ari+an Kami

1.5

2.!

2.!.1 3.".2 4.2.2

3." Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.2 2 TEMA . $,RA KE#A%GGAA% Unit 12 $ira Maritim 1.3

Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Mendengar, memahami dan memberi resp ns terhadap sesuatu arahan, s alan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan int nasi yang betul.

5.2.3 1.3.1

2.3

2.3.1

3.3 3 TEMA . $,RA KE#A%GGAA% Unit 4 $ira Angka+a Ja"a 2.5 1.5

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. $ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan int nasi yang betul. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

3.3.4 1.5.2

2.5.1

5.3

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1

Minggu

Tema / Tajuk
3.'

Standard Kandungan
Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, dit nt n atau dibaca dengan betul. $erbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi resp ns dengan betul. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Mendengar, memahami dan memberi resp ns terhadap sesuatu arahan, s alan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.'.1 1.!.1

Standard Pembelajaran
Menulis ulasan berbentuk pandangan secara berpandu tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, dit nt n dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis. $erbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat ramalan yang #ajar. Mencatat maklumat yang betul mengikut kr n l gi pada b rang pengurusan grafik daripada pelbagai sumber. Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. Memahami dan membina ayat perintah dan ayat seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dengan betul. Mendengar, memahami dan memberikan resp ns yang sesuai secara lisan terhadap s alan tanpa kata tanya dengan betul. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Mencatat maklumat yang betul mengikut kr n l gi daripada pelbagai sumber. Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan betul menggunakan kata, ayat dan bahasa badan yang sesuai secara bertatasusila. Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungin pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan %e% taling dengan lancar, sebutan yang jelas dan int nasi yang betul. Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, aut bi grafi dan dial g dengan betul. Memahami dan menggunakan kata arah dan kata perintah dengan betul mengikut k nteks.

TEMA . $,RA KE#A%GGAA% Unit 1 $arga "ang Terbilang

1.!

2.4

2.4.1

3.5 4.1 5.3 5 TEMA 0 -EL,K SA,%S8TEK%9L9G, 3A% ,%9:AS, Unit -elik Sain+ 1.3

3.5.2 4.1.1 5.3.2 1.3.2

2.2

2.2.1

TEMA 0 -EL,K SA,%S8TEK%9L9G, 3A% ,%9:AS, Unit ! Tekn(l(gi Me+ra Pengguna

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1.4 $ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi f rmal dan tidak f rmal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan int nasi yang betul.

3.5.1 1.4.4

2.3.2

3." 5.1

Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Memahami dan menggunakan g l ngan kata dengan betul mengikut k nteks.

3.".2 5.1."

Minggu
"&&

Tema / Tajuk
TEMA 0 -EL,K SA,%S8TEK%9L9G, 3A% ,%9:AS, Unit ' Reka -i1ta Le+tari 1.!

Standard Kandungan
$erbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi resp ns dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lak nan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Mendengar, memahami dan memberi resp ns terhadap sesuatu arahan, s alan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 1.!.2

Standard Pembelajaran
$erbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber berbentuk ucapan dengan tepat secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjanakan idea dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan penanda #acana dan menegaskan bahasa yang santun. Mengujarkan dial g yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lak nan. Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul. Mendengar, memahami dan memberikan resp ns dengan menyampaikan pesanan mengikut urutan yang betul. Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk pr sa dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat dengan menegaskan bahasa yang santun. $erbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Membaca, memahami dan menaakul bahan pr sa untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda #acana. Menyatakan perasaan berdasarkan mel di dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. $erbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

2.4

2.4.2

3.!

3.!.1

4.3 5.2 ' TEMA 2 SA&A%G, #UM, Unit ) Minggu Alam Sekitar 1.3

4.3.1 5.2.3 1.3.3

2.5

2.5.2

3.! 1( TEMA 2 SA&A%G, #UM, Unit * -intai #umi Kita 1."

Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. $erbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. $erbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

3.!.2 1.".1

2.5

2.5.3

3.& 4.1 11 TEMA 2 SA&A%G, #UM, Unit . 1."

3.&.1 4.1.2 1.".2

Minggu

Tema / Tajuk
Selamatkan #umi Kita 2.! 3." 4.4 5.1

Standard Kandungan
Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Melafa)kan dan memahami puisi dengan int nasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Memahami dan menggunakan g l ngan kata dengan betul mengikut k nteks. Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, dit nt n atau dibaca dengan betul. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. $ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi f rmal dan tidak f rmal secara bertatasusila. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lak nan secara didik hibur. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi resp ns dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. $erbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara

Standard Pembelajaran
2.!.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai yang baik. 3.".1 4.4.2 5.1.4 3.'.1 Menghasilkan rangka penulisan kreatif dengan betul. Melafa)kan dan memahami pantun empat kerat, serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun. Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut k nteks. Menulis ulasan berbentuk pandangan secara berpandu tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, dit nt n dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis. Membina dan menulis ja#apan pemahaman berdasarkan s alan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. $erbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata panggilan dalam kalangan masyarakat berdasarkan sesuatu situasi secara bertatasusila. Mengujarkan dial g yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan int nasi yang betul, dan menyatakan nilai melalui lak nan. Memahami dan membina ayat perintah dan ayat seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dengan betul. Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, aut bi grafi dan dial g dengan betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan penanda #acana dan menegaskan bahasa yang santun. Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan int nasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. $erbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat dengan tepat tentang

12

TEMA 14 PERTA%,A% 3A% PE%TER%AKA% Unit 0 La5atan ke Ek+1( Pertanian

3.'

3.3 1.4

3.3.3 1.4.2

4.3

4.3.2

5.3 13 TEMA 14 PERTA%,A% 3A% PE%TER%AKA% Unit 2 P(k(k dan #uah;buahan Tem1atan 3." 2.4 3.!

5.3.2 3.".2 2.4.3 3.!.1

4.2

4.2.1

14

TEMA 14 PERTA%,A% 3A%

1.!

1.!.3

Minggu

Tema / Tajuk
PE%TER%AKA% Unit !4 Ternakan ,kan Hia+an 2.5 bertatasusila.

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan penanda #acana yang betul secara bertatasusila. Membaca memahami dan menyusun maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan pr sa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan betul. Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat dengan menegaskan bahasa yang santun. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat ramalan yang #ajar. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Menyampaikan ucapan mengikut laras bahasa dan gaya yang sesuai serta sebutan dan int nasi yang betul. Membaca memahami dan menyusun maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan pr sa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan betul. Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda #acana dengan betul. Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan perasaan dengan betul mengikut k nteks. $erbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai yang baik. Menulis ulasan berbentuk pandangan secara berpandu tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, dit nt n dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis. Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut k nteks.

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1

3.3.4 15 TEMA 11 KEUSAHA$A%A% 3A% PE%GURUSA% KE$A%GA% Unit !1 %iaga Ja"a 3.2 1! TEMA 11 KEUSAHA$A%A% 3A% PE%GURUSA% KE$A%GA% Unit ! Marilah #erniaga 3.& 4.5 2.5 3.3 3.! 2.4 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi resp ns dengan betul. Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. Menyampaikan pengucapan a#am mengikut laras bahasa yang sesuai dengan yakin dan berkesan. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.!.2 2.4.1

3.2." 4.5.2 2.5.1

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

3.&.2

5.1 1" TEMA 11 KEUSAHA$A%A% 3A% PE%GURUSA% KE$A%GA% Unit !! #ijak #erbelanja 1."

Memahami dan menggunakan g l ngan kata dengan betul mengikut k nteks. $erbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, dit nt n atau dibaca dengan betul. Memahami dan menggunakan g l ngan kata dengan betul mengikut k nteks.

5.1.5 1.".2

2.! 3.'

2.!.2 3.'.1

5.1

5.1.!