Anda di halaman 1dari 13

Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan 2005

PENGALAMAN MENGENDALIKAN KONSEP KERJA BERPASUKAN BAGI MENILAI KEBOLEHAN BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN DALAM KELAS BESAR DAN KECIL Amiruddin Ismail Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur Fakulti Kejuruteraan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor ABSTRAK Pada semester I sesi akademik 2005/2006 dua kursus prasiswazah jabatan telah diajar. Satu kursus wajib bagi kedua-dua program jabatan (Kejuruteraan Awam dan Struktur & Kejuruteraan Awam dan Sekitaran) untuk pelajar tahun tiga yang berjumlah 106 pelajar dan satu lagi kursus pilihan untuk pelajar tahun empat yang berjumlah 25 pelajar. Kursus tahun tiga ini melibatkan kerja-kerja makmal di makmal pengangkutan, di lapangan, penghantaran laporan makmal, kehadiran dalam kuliah, menghantar tutoran, pembentangan topik dalam kelas dan menduduki peperiksaan akhir semester. Kerja-kerja makmal ini perlu melaksanakan lima uji kaji yang dibuat secara berkumpulan yang kesemuanya ada 20 kumpulan dan satu lagi kehadiran dalam uji kaji yang diterangkan dalam kelas. Setiap kumpulan terdiri daripada lima atau enam orang yang dipilih secara rawak berpandukan urutan matrik, telah digunakan juga sebagai kumpulan yang sama untuk pembentangan topik atau tugasan. Hasilnya didapati kebanyakan pelajar ini telah berjaya melaksanakan tugasan yang diberikan dengan agak baik (diperolehi melalui markah pembentangan dan laporan yang dihantar). Masalah yang timbul adalah semasa mengendalikan pembentangan ini yang mana sekiranya kelas ini dapat dikecilkan (akan memerlukan tambahan tenaga pengajar atau pemudahcara) maka perancangan awal yang merancangkan pembentangan dua tugasan dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Sebaliknya, bagi kursus pilihan tahun empat pula, pelajar diminta menghadiri kuliah, mengumpul data trafik di lapangan, memahir menggunakan perisian reka bentuk persimpangan dan bulatan di makmal komputer jabatan dengan menggunakan data yang dikumpulkan tadi, menghantar laporan projek komputer, tutoran, membentang dua tugasan dan menduduki peperiksaan akhir semester. Melalui pembentangan dua tugasan yang mana pelajar dibahagikan kepada lima kumpulan didapati mereka telah dapat berkomunikasi secara berkesan dalam bahasa Melayu dan Inggeris dengan baik dan memuaskan. Kata kunci: berkumpulan, pembentangan, berkomunikasi secara berkesan
173

Pengalaman Mengendalikan Konsep Kerja Berpasukan Bagi Menilai Kebolehan Berkomunikasi Secara Berkesan Dalam Kelas Besar Dan Kecil

PENGENALAN Fakulti Kejuruteraan Universiti Kebangsaan Malaysia telah memulakan konsep Pembelanjaran Berasaskan Hasil atau Outcome-Based Education (OBE) mulai Semester I Sesi Akademik 2005/2006. Buat permulaannya kursus wajib fakulti KF1133 Pengenalan Kepada Kejururuteraan yang ditawarkan kepada pelajar tahun satu semester pertama telah dijadikan kursus permulaan bagi pembelajaran berasaskan hasil ini. Walau bagaimanapun kursus-kursus lain telah digalakkan atau disarankan juga oleh fakulti untuk memulakan konsep OBE ini kepada kursus-kursus yang mana didapati sesuai. Oleh itu saranan ini telah cuba diaplikasikan kepada dua kursus jabatan iaitu satu kursus wajib kepada keduadua program jabatan iaitu Program Kejuruteraan Awam dan Struktur dan Program Kejuruteraan Awam dan Sekitaran dan satu lagi kursus pilihan. Kursus wajib ini ditawarkan kepada pelajar tahun tiga yang bilangan pelajarnya seramai 106 orang yang di sini dikategorikan sebagai kelas besar dan satu lagi kursus pilihan yang bilangan pelajarnya 25 orang yang dikategorikan sebagai kelas kecil. OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) Menurut dokumen yang telah diterbitkan oleh Fakulti Kejuruteraan UKM pada tahun 2004 mengenai OBE ini yang di sini disenaraikan sebahagiannya daripada kandungan asalnya dalam bahasa Inggeris iaitu: Vision, Mission and Programme Educational Objectives (PEO) Faculty Vision Towards producing dynamic, creative and ethical engineers. Faculty Mission To be a centre of excellence of international standing for the development of engineering knowledge. Programme Educational Objectives (PEO) To produce graduates who, during the first several years of engineering practice, are:1. Competent engineers with a strong understanding of fundamental engineering knowledge. 2. Engineers with professional attitudes and ethics necessary in fulfilling his/her responsibilities towards the Creator, client and the society. 3. Engineers who will uphold the Malay Language as a language of knowledge in the engineering field while having the ability to communicate in English. 4. Engineers who are able to adapt to the international/global work environment. 5. Engineers who are leaders in their respective organisations.
174

Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan 2005

6.

Engineers who are able to conduct research on engineering problems and innovation.

Programme Outcomes Programme Outcomes (PO) are statements that describe what students are expected to know or be able to do by the time of graduation (ABET Criteria 2003). To prepare the students for the achievement of PEOs, the POs as listed in the EAC Manual were adopted. These POs are: 1. Ability to acquire and apply knowledge of basic science and engineering fundamentals. 2. Ability to communicate effectively, not only with engineers but also with the community at large. 3. Having in-depth technical competence in a specific engineering discipline. 4. Ability to undertake problem identification, formulation and solution. 5. Ability to utilise a systems approach to design and evaluate operational performance. 6. Ability to function effectively as an individual and in a group with the capacity to be a leader or manager as well as an effective team member. 7. Having the understanding of the social, cultural, global and environmental responsibilities and ethics of a professional engineer and the need for sustainable development. 8. Recognising the need to undertake lifelong learning, and possessing/acquiring the capacity to do so. 9. Ability to design and conduct experiments, as well as to analyse and interpret data. 10. Ability to function on multi-disciplinary teams. 11. Having the knowledge of contemporary issues. Di sini penulis hanya ingin merujuk kepada sebahagian daripada Programme Outcomes (POs) iaitu sebahagian daripada bilangan 2, 4, 6 dan 9 dan fokus kertas kerja ini adalah kepada ability to communicate effectively dan ability to function effectively as an individual and in a group with the capacity to be a leader or manager as well as an effective team member. Ability atau kebolehan ini telah cuba diterapkan melalui proses pembentangan topik atau tugasan yang telah diberikan kepada pelajar. PERJALANAN KURSUS Kursus tahun tiga ini ialah KKKH3143 Kejuruteraan Pengangkutan atau Transportation Engineering yang penerangan mengenainya (dalam bahasa Inggeris) adalah seperti dalam Lampiran 1. Kursus ini melibatkan kerja-kerja makmal di makmal pengangkutan, di lapangan, penghantaran laporan makmal, kehadiran dalam kuliah, menghantar tutoran, pembentangan topik dalam kelas
175

Pengalaman Mengendalikan Konsep Kerja Berpasukan Bagi Menilai Kebolehan Berkomunikasi Secara Berkesan Dalam Kelas Besar Dan Kecil

dan menduduki peperiksaan akhir semester. Pada perancangan awalnya kerjakerja makmal yang perlu dilaksanakan ialah sebanyak sebelas uji kaji, tetapi memandangkan jabatan kekurangan kemudahan untuk melantik demo berbayar maka perubahan terpaksa dilakukan. Perubahan ini memerlukan pelajar hanya melaksanakan lima uji kaji iaitu UK2, UK5, UK7, UK9 dan UK10 yang dilakukan secara berkumpulan yang kesemuanya berjumlah 20 kumpulan. Uji kaji yang terakhir iaitu UK11, pelajar hanya perlu hadir dan pensyarah menerangkannya dalam kelas. Setiap kumpulan terdiri daripada lima atau enam orang yang dipilih secara rawak berpandukan urutan matrik. Untuk membina kebolehan berkomunikasi secara berkesan dan berkerja secara kumpulan dalam melaksanakan tugasan, anggota kumpulan yang sama telah digunakan untuk pembentangan topik atau tugasan secara berkumpulan. Dalam perancangan awal tugas pembentangan adalah seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 dan format borang penilaian seperti dalam Lampiran 3. Masalah besar yang timbul dalam kelas besar ini ialah dalam mengendalikan pembentangan yang dijalankan secara perseorangan dan memandangkan bilangan pelajar yang agak ramai telah menyebabkan tidak semua tugasan kedua dapat dilaksanakan, walaupun setiap pembentangan dihadkan kepada 20 minit sahaja. Bagi kumpulan yang berjaya melaksanakan kedua-dua tugasan mereka maka markah tertinggi daripada kedua-dua tugasan telah digunakan sebagai markah kumpulan. Hasil penelitian markah pembentangan dan laporan yang dihantar oleh setiap kumpulan didapati kebanyakan pelajar ini telah berjaya melaksanakan tugasan yang diberikan dengan agak baik. Bagi kumpulan yang berpeluang membentangkan topik tugasan kedua didapati persembahan mereka bertambah baik jika dibandingkan dengan yang pertamanya. Kursus tahun empat itu ialah KKKH4743 Kawalan dan Pengurusan Trafik atau Traffic Control and Management yang penerangan mengenainya (dalam bahasa Inggeris) seperti dalam Lampiran 4. Untuk kursus ini pelajar diminta menghadiri kuliah, mengumpul data trafik di lapangan, memahir menggunakan perisian reka bentuk persimpangan searas dan bulatan yang terdapat dalam makmal komputer jabatan dengan menggunakan data yang dikumpulkan tadi, menghantar laporan projek komputer, tutoran, membentang dua tugasan dan menduduki peperiksaan akhir semester. Mengenai kerja pembentangan tugasan, pelajar yang seramai 25 orang ini telah dibahagikan secara rawak kepada lima kumpulan sama banyak yang tugas pembentangan mereka adalah dijadualkan seperti dalam Lampiran 5 dan format borang penilaian yang digunakan dalam Lampiran 6. Pada pembentangan pertama nampaknya pelajar-pelajar ini agak tidak berapa yakin dengan pembentangan mereka yang dipersembahkan secara individu, tetapi apabila ditegur tentang kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam cara persembahan mereka dan kemudian diminta untuk membentang tugasan kedua pula didapati mereka telah dapat meningkatkan prestasi melalui bahan dan mutu persembahan walaupun diminta menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya. Melalui pembentangan kedua-dua tugasan ini didapati pelajar-pelajar ini berjaya berkerja secara berkumpulan dan dapat berkomunikasi secara berkesan dalam bahasa Melayu dan Inggeris dengan baik dan memuaskan.
176

Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan 2005

KESIMPULAN Melalui pembentangan tugasan secara individu dalam kelas yang mana pelajar diminta menyediakan bahan persembahannya secara berkumpulan yang kecil bilangan ahlinya, maka dapatlah kita nilai secara berkesan kebolehan pelajar bekerja secara berkumpalan dan berkomunikasi dengan baik. Tetapi bagi kelas yang besar pula, kita memerlukan tenaga pengajar yang ramai supaya perancangan pembentangan dapat dilaksanakan dengan sepenuh dan sebaik mungkin. Kelas yang kecil sekitar 25 hingga 30 orang adalah bilangan yang unggul untuk mengukur kebolehan bekerja secara berkumpulan dan berkomunikasi secara berkesan. RUJUKAN Faculty of Engineering, UKM. 2004. Efforts towards outcome-based approach in engineering education. Supplementary document submitted to the Engineering Accreditation Council Board of Engineers Malaysia.

177

Pengalaman Mengendalikan Konsep Kerja Berpasukan Bagi Menilai Kebolehan Berkomunikasi Secara Berkesan Dalam Kelas Besar Dan Kecil

LAMPIRAN 1 (Kandungan Kursus)


Course Code: KKKH3143 Course Name: Transportation Engineering Course Type: Core Department Course Goal and Summary of Course Content: The goal of this course is to give knowledge, understanding and synthesis in transportation engineering. This course discusses the characteristics of traffic and road, traffic control devices, human factor in transportation, planning and transportation system management, the concept of intelligent transportation system, transportation studies, modelling, economic evaluation and environmental impacts on transportation projects. This course also describes the planning and design of land and air transportation facilities and the conceptual planning and design of water transportation facilities. In this course the students are also required to carry out experiments in groups and write good laboratory reports. The topic of the experiments are the kinematics and absolute bitumen viscosity tests, the bitumen penetration and softening points tests, the Los Angeles abrasion tests on aggregates, the California Bearing Ratio (CBR) test for sub grade (dry and soaked), the JKR asphaltic concrete design mixes, the binder extraction test, the polished stone value and skid resistance tests, the spot speeds study, the saturation flow study and the traffic impact assessment. Additionally, the student must be able to analyse and solve many design problems given in the tutorials. Outcomes: 1. Ability to collect and analyse data and information in order to evaluate the existing characteristics of traffic and road, identify major issues and existing problems (to achieve the outcomes 1, 3, 4, 8, 11). 2. Ability to forecast future transportation demand and identify future problems (to achieve the Outcomes 1, 3, 4, 9). 3. Ability to evaluate and design land and air transportation facilities to cope with the existing and future transportation demand (to achieve the Outcomes 5, 7). 4. Ability to work as a team in performing the designated experiments for the road pavement design and understanding the characteristics of traffic (to achieve the Outcomes 6, 9, 10). 5. Ability to produce good laboratory reports on the experiments being carried out (to achieve the Outcome 9). 6. Ability to acquire new knowledge independently (to achieve the Outcome 8). References: Banks, J.H. 2004. Introduction to Transportation Engineering. 2nd. Ed. New York: McGraw-Hill H. Educ. Wright, P.H. & Ashford, N.J. 1998. Transportation Engineering: Planning & Design. 4th. Ed. New York: John Wiley. Khisty, C.J. & Lall, B.K. 1998. Transportation Engineering: An Introduction. 2nd. Ed. New Jersey: PrenticeHall Intl. Inc. Carter, C.E. & Homburger, W.S. 1994. Introduction to Transportation Engineering Pengenalan Kejuruteraan Pengangkutan. Amiruddin Ismail (translator). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Horonjeff, R. & McKelvey, F.X. 1986. Planning & Design of Airport. 3rd. Ed. New York: McGraw-Hill Intl. Eds. Details and Teaching Plan Weeks Topics 1-2 Introduction to transportation and traffic engineering. Traffic characteristics - volume (flow), speed and density, and roadway characteristics and traffic control devices. Tutorial 1. 3-4 Human factor in transportation, planning and transportation system management and concept on intelligent transportation system. 5-6 Transportation studies and modelling. Trip generation, distribution, model split and traffic assignment. Tutorial 2. 7-9 Project evaluation by applying engineering economic technique, cost effectiveness and others criteria. Environmental impacts on transportation projects. Tutorial 3. 10-11 Planning and design of land transportation facilities namely road, highway, railway and terminal. Tutorial 4. 12-13 Airport planning and design of air transportation facilities, terminal and runaway. Tutorial 5. 14 Conceptual planning and design of water transportation facilities namely port. List of Experiment Titles 1. UK1: Bitumen Viscosity (Kinematics and Absolute) Test

178

Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan 2005 2. UK2: Bitumen Penetration Test 3. UK3: Bitumen Softening Point Test 4. UK4: Los Angeles Abrasion Test on Aggregates 5. UK5: California Bearing Ratio (Dry and Soaked) Test 6. UK7: Design of Asphaltic Concrete Mix (JKR Method) 7. UK9: Spot Speed Study (Test) 8. UK10: Saturation Flow Test 9. UK6: Binder Extraction by Centrifuge Method (or Bottle Method) Test 10. UK8: Polished Stone Value and Skid Resistance Tests 11. UK11: Traffic Impact Assessment Evaluation Distribution Attendence 2% Tutorials: 15% Laboratory: 20% Presentation 18% Final Examination: 45% Total 100%

Credit Distribution Lectures: 28 hours (2.00 units) Tutorials (optional): 10 hours (0.00 unit) Laboratory: 22 hours (1.00 unit)

Evaluation Method Knowledge Pass-Fail Oral Alphabetical Grade Numerical Grade Rank Others (Specify) Skill Communication Attitude Others

/ /

/ /

179

Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan 2005

LAMPIRAN 2 (Jadual Perancangan Pembentangan)


Pensyarah: Prof. Madya Dr. Hj. Amiruddin Hj. Ismail Kursus: KH3143 - Kejuruteraan Pengangkutan Semester: 1, Sesi Akademik 2005/06 No dan Ahli Kumpulan, Tajuk, Tarikh dan Masa Pembentangan Bil 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 Matrik A81917 A94011 A94100 A94174 A94246 A94370 A86415 A94014 A94108 A94176 A94250 A95967 A86658 A94018 A94109 A94179 A94274 A96028 A93919 A94019 A94119 A94182 A94279 A97908 A94299 Nama ZAIRA ROZLIN BINTI MD ZAINUDIN MOHAMMAD AMIRULKHAIRI BIN ZUBIR NOR FARAH AZURA BT ABD. KADIR SITI NOR DIYANA BINTI ABDUL HAMID CHUNG KAH JIN WONG SIEW KUAN LUTHER ALLISION MISEH MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN BORHAN NORAFIFAH BINTI NAIZAN SITI NOREHA BINTI RAZALI FOO HONG YET MOHD HANIFF BIN HASANUDDIN LEE CHIA WAI MOHD ANIS BIN ANUAR NORAINI BINTI AHMAD SITI NUR BAZILAH BINTI AZHAR LAU MEE CHONG MUHD HAMZI BIN HASSAN HANNIFAH BINTI TAMI MOHD ASMAWI BIN BARDAN NORINAH BINTI ABD. RAHMAN SITI SALHAH BINTI RAHAMAN @ ABD RAHMAN LEE LAI HAA ERMA ELLIZA BINTI MOHD RAMLY LIM KUANG HAW 4 Intelligent of transportation systems (ITS) 8/17/2005 12.15 - 12.45 Conceptual planning and design of water transportation facilities namely port and ship 9/28/2005 11.25 - 11.45 3 Intelligent of transportation systems (ITS) 8/17/2005 11.45 - 12.10 Planning and design of air transportation facilities, terminal and runaway 10/5/2005 12.40 - 1.00 2 Human factor in transportation, planning and transportation system 8/10/2005 11.50 - 12.20 Planning and design of air transportation facilities, terminal and runaway 9/28/2005 12.40 - 1.00 1 Kumpulan Tugasan 1 Human factor in transportation, planning and transportation system 8/10/2005 11.20 - 11.50 Tugasan 2 Planning and design of air transportation facilities, terminal and runaway 10/12/2005 12.00 - 11.20

180

Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan 2005 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A94006 A94083 A94164 A94227 A94364 A94007 A94084 A94171 A94233 A94365 A94008 A94093 A94172 A94241 A94367 MOHAMAD FAIZAL BIN NURDDIN MUHD BURHANUDDIN BIN YUSOH AZIH SHUFIZAN BIN MOHAMED CHEONG HON WOOI WONG CHIN CHIA MOHAMAD FIRDAUS BIN ALIAS MUHD KHAIRUDDIN BIN ZAKARIA SITI MUSLIHA BT. AMRAN CHNG SUEH MING WONG JIAN KAI MOHAMAD SAFIRI BIN MAT RIPIN NOOR ASMA BINTI CHE YUSOF SITI NOOR ATIKAH BT MEJAM CHU MAY YEN WONG KOK FANN 20 Planning and design of air transportation facilities, terminal and runaway 9/14/2005 12.40 - 1.00 Conceptual planning and design of water transportation facilities namely port and ship 10/12/2005 12.40 - 1.00 19 Planning and design of railway and terminal 9/14/2005 12.15 - 12.35 Conceptual planning and design of water transportation facilities namely port and ship 9/28/2005 11.00 - 11.20 18 Planning and design of railway and terminal 10/12/2005 12.15 - 12.35 Planning and design of air transportation facilities, terminal and runaway 9/14/2005 11.50 - 12.10

Gambar-gambar semasa pembentangan kursus KKKH3143 Kejuruteraan Pengangkutan

181

Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan 2005

LAMPIRAN 3 (Contoh Borang Penilaian)


MARKAH PEMBENTANGAN KKKH3143 KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN SEMESTER I SESI AKADEMIK 2005/06 Kumpulan Tarikh 2 No. 1. Masa 2. 3. Tempat 4. 5. 6. Tajuk Cara Penilaian Penyampaian: Tatabahasa, Pertuturan & Kaedah penyampaian Kebolehan: Mempertahankan pendapat & Menjawab soalan Lain-lain: Kekemasan & Kesopanan Jumlah markah Nama Penilai 100 50 35 Ahli kumpulan No. Matrik A86415 A94014 A94108 A94176 A94250 A95967 Nama LUTHER ALLISION MISEH MOHAMMAD ZAINUDDIN BIN BORHAN NORAFIFAH BINTI NAIZAN SITI NOREHA BINTI RAZALI FOO HONG YET MOHD HANIFF BIN HASANUDDIN

Planning and design of air transportation facilities, terminal and runaway Markah Penuh Markah Diberi

15

LAMPIRAN 4 (Kandungan Kursus)


Course Code: KH4743 Course Name: Traffic Control and Management Course Type: Department (Elective) Goal and Summary of Course Content: The goal of this course is to give knowledge, understanding and synthesis in traffic control and management. The course discusses important aspects of control on road traffic movement, analysis and design of traffic signals control at intersections. The design includes remote or individual controller, coordinated controller, urban road network and area traffic controller. Students will be exposed to the calculations of delay and capacity at intersections and the application of computer software for the design of signalised and nonsignalised intersections. Traffic management system that include one way street, constraint system, tidal flow, road marking, area road pricing, priority junction and system, pedestrians management system, buses, heavy vehicles flow in urban areas, the concept of Intelligent Transportation System (ITS) will also be exposed with

182

Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan 2005 the current applications in the market. The students are required to solve many design problems given in tutorials and in a computer project. Outcomes: 1. Ability to collect and analyse data and information, evaluate the performance of existing intersection, identify major issues and existing problems (to achieve the outcomes 1, 3, 4, 7, 8, 11). 2. Ability to forecast future intersection demand and identifying future problems (to achieve the Outcomes 1, 3, 4, 9). 3. Ability to produce and present an engineering report on the application of computer software in analysing signalised and unsignalised intersections on urban environment (to achieve the Outcome 2). 4. Ability to manage road network system effectively (to achieved the Outcomes 1, 3, 4, 5, 11). 5. Ability to acquire new knowledge independently (to achieve the Outcome 8). References: McShane, W.R., Roess, R.P & Prassas, E.S. 1998. Traffic Engineering. New Jersey: Prentice Hall. Asri Hasan, Mohamed Rehan Karim & Meor Othman Hamzah. 1990. Introduction to Signalised Traffic Control System (Pengenalan Sistem Kawalan Lalu Lintas Berlampu Isyarat). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Institution of Highways & Transportation. 1997. Transport In The Urban Environment. United Kingdom: HMSO. Transportation Research Board. 1994. Highway Capacity Manual. Special Report 209. Washington D. C: National Research Council. Institute of Transportation Engineers. 1992. Traffic Engineering Handbook. James L. Pline (editor). 4th. Ed. New Jersey: Prentice Hall. Details and Teaching Plan Weeks Topics 1-2 Introduction and explanation about the traffic control system being used. Analysis and design of traffic signals. 3-5 Explanation about the remote signal control for road junction, coordinated, network & area traffic control in main cities. Tutorial 1. 6-8 Delay at intersection and computer software application for signalised and non-signalised junction design. Tutorial 2 and Project 1. 9-11 Traffic management system, management and design of priority roads, one way street, constraint system, tidal flow, road marking and area road pricing. Tutorial 3. 12-13 Priority system at junction, pedestrian management, buses and heavy vehicles flow in urban area. Tutorial 4. 14 Explanation about the concept and methodologies applied in the Intelligent Transportation System (ITS). Tutorial 5. Credit Distribution Lectures: Tutorials: Computer Laboratory: Evaluation Method Knowledge Pass-Fail Oral Alphabetical Grade Numerical Grade Rank Others (Specify) Skill Communication Attitude Others Evaluation Distribution Tutorials (optional): 10% Project: 10% Presentation: 30% Final Examination: 50% Total 100%

37 hours (2.60 units) 10 hours (0.20 unit) 10 hours (0.20 unit)

/ /

/ /

183

Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan 2005

LAMPIRAN 5 (Jadual Perancangan Pembentangan)


Pensyarah: Prof. Madya Dr. Hj. Amiruddin Hj. Ismail Kursus: KH4743 - Kawalan Dan Pengurusan Trafik Semester 1, Sesi Akademik 2005/06 Tempat: BK11, Masa: Isnin 10.00 - 11.00 pgi Topik pembentangan (bekerja berkumpulan) Bil Matrik Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A81627 A86398 A86479 A86539 A86556 A86332 A86433 A86484 A86542 A86578 A86356 A86434 A86527 A86546 A86589 A86382 A86470 A86529 A86548 A86613 A86472 A86390 A86533 A86553 A86618 AB AZIZ B ABDULLAH JAZLINA NOR BINTI SARIF MOHD KHAIFUL BIN RAZAK NOR RASHIDAH BINTI MAT SAMAN NUR FAIRUZZAH BINTI MD MARHAM ADI YUSRIN B GHAZALI MOHAMAD FAUZAN BIN JUMAAT MOHD NAZWAN BIN NAIMAN NORAIDA BINTI MOHD SAIM ROZIANA BINTI AHMAD ZUBIR AWANG ZAKRI BIN AWANG ADENI MOHAMAD ISWANDI BIN JINNE NOOR FAIZAH BINTI TALIB NORAZIMAH BT ABD GHANI SHARIFAH ZARIKH BINTI SYED HAMID HAFIZ BIN MOHD SABRI MOHD HAIKAL BIN MANSOR NOORHASLINA BINTI ZAKARIA NORHIDAYU BINTI KASIM WAN MARZULIANI BINTI WAN MOHD MOHD ISKANDAR B BOHRO HIDAYAH BT ABDUL HAMID NOR HAFIZAH BT OTHMAN NORZALIA BINTI RAMLI YUSMAHYUZI BINTI MAT POT

Kumpulan

Tugasan 1

Tugasan 2

Tarikh pembentangan Tugasan 1 Tugasan 2

Mengumpul data trafik bagi dua Cari bahan pembentangan (power buah persimpangan berlampu point & slaid presentations) mengenai isyarat (tiga dan empat cabang topik priority junction or system in (kaki)) di Bandar Baru Bangi urban or suburban area Mengumpul data trafik bagi dua Cari bahan pembentangan (power buah persimpangan berlampu point & slaid presentations) mengenai isyarat (tiga dan empat cabang topik priority junction or system in (kaki)) di Kajang urban or suburban area Cari bahan pembentangan (power point & slaid presentations) mengenai Mengumpul data trafik bagi dua topik design and management on buah bulatan (kecil dan besar) di priority road, one way street, Bandar Baru Bangi constraint system, tidal flow in urban or suburban area Cari bahan pembentangan (power Cari bahan pembentangan (power point & slaid presentations) mengenai point & slaid presentations) topik pedestrian, buses and heavy mengenai topik area road pricing vehicles management in urban area Cari bahan pembentangan (power point & slaid presentations) mengenai topik pedestrian, buses and heavy vehicles management in urban area

22/08/2005

28/09/2005

24/08/2005

28/09/2005

24/08/2005

26/09/2005

05/10/2005

14/09/2005

Mengumpul data trafik bagi dua buah bulatan (kecil dan besar) di Bandar Baru Bangi

05/10/2005

24/08/2005

184

Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan 2005

LAMPIRAN 6 (Contoh Borang Penilaian)


MARKAH PEMBENTANGAN KKKH4743 KAWALAN DAN PENGURUSAN TRAFIK SEMESTER I SESI AKADEMIK 2005/06 Kumpulan Tarikh Pembentangan 1 No. 1 2 Tempat Pembentangan 3 4 5 Tajuk Ahli kumpulan No. Matrik A81627 A86398 A86479 A86539 A86556 Nama AB AZIZ B ABDULLAH JAZLINA NOR BINTI SARIF MOHD KHAIFUL BIN RAZAK NOR RASHIDAH BINTI MAT SAMAN NUR FAIRUZZAH BINTI MD MARHAM

Mengumpul data trafik bagi dua buah persimpangan berlampu isyarat (tiga dan empat cabang (kaki)) di Bandar Baru Bangi

Cara Penilaian Penyampaian: Tatabahasa, Pertuturan & Kaedah penyampaian Kebolehan: Mempertahankan pendapat & Menjawab soalan Lain-lain: Kekemasan & Kesopanan Jumlah markah Nama Penilai

Markah Penuh 65

Markah Diberi

20

15 100

Gambar-gambar semasa pembentangan kursus KKKH 4743 Kawalan Dan Pengurusan Trafik

185