Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2 2010

BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI

Minggu M1 -. /*1*2010 M2 11. 10*1*10

Tajuk 11 K &u&ukan

Kons !

Hasi" P #$ "aja%an

Ca&angan Ak'i(i'i P)P

Ca'a'an*BBM*+a'i,an BBM/BBB 11G"o$ * 21P 'a &unia * 91P 'a 6ak'u !ia6ai -1Ka"ku"a'o% Latihan Pengukuhan 11+a'i,an ! nguku,an #uka su%a' : ; 10 2 $uku ' ks 3

K &u&ukan Memahami kedudukan sesuatuTINGKATAN tempat M2 nunjuk RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 20108a%a : Ga%isan Ta%ik, berdasarkan latitud dan longitud serta M n n'ukan An'a%a$angsa mengenai zon waktu. k &u&ukan "a'i'u& 2GTA3 &an "ongi'u& Aras 1 $ %&asa%kan ! 'a1 Ga%isan M ng na" "a'i'u& &an "ongi'u& M n n'ukan M %i&ian M n4a'akan k &u&ukan s sua'u ' #!a' k &u&ukan Pangka" $ %asaskan s sua'u ' #!a' 2GMP3 "ongi'u&1 $ %&asa%kan 'i'ik ! %si"angan1 M ng na" 5on 6ak'u &i a'as ! 'a &unia1 M n'ak%i7kan 6ak'u ' #!a'an &an 6ak'u M n n'ukan !ia6ai1 k &u&ukan "a'i'u& &an "ongi'u& Aras 2 s 8a%a M n n'ukan k &u&ukan s sua'u ' #!a' $ %ku#!u"an !a&a & ngan # nggunakan "a'i'u& &an g"o$1 "ongi'u&1 Aras 3 M ngi%a 6ak'u ' #!a'an $ %asaskan k &u&ukan "ongi'u&1

M9 1/. 22*1*10

21 A%a,

A%a,

Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan1 Aras 1 M n4a'akan $ a%ing su&u'an 1 M nguku% $ a%ing su&u'an1

M nunjuk 8a%a # nguku% $ a%ing su&u'an & ngan # nggunakan jangka su&u'1

BBM/BBB 11 Jangka su&u' 21 P 'a LAT !A" 11 +a'i,an ! nguku,an #uka su%a' 1- . 101 2 $uku ' ks 3 BBM/BBB 11 P #$a%is 21 B nang 91 Ja"u%an k %'as -1 P 'a 01 Jangka 'o"ok >1 Pi'a uku% Latihan Pengukuhan 11 +a'i,an ! nguku,an #uka su%a' 2- ; 2? 2 $uku2 ' ks 3

M20. 2:*1*10

91<ka"a &an Ja%ak

Ja%ak <ka"a +u%us

Mengenal skala dan #arak Aras 1 M nguku% ja%ak &i an'a%a &ua ' #!a' &i a'as ! 'a & ngan # nggunakan ska"a "u%us1 M nuka% ja%ak &i a'as ! 'a k !a&a ja%ak s $ na% & ngan # nggunakan ska"a "u%us1 Aras 2 M nuka% ja%ak &i "a!angan k !a&a ja%ak &i a'as ! 'a & ngan # nggunakan ska"a "u%us1

M nunjuk 8a%a : M nguku% ja%ak "u%us an'a%a &ua ' #!a' 2 = &an 4 31 M nuka% ja%ak !a&a ! 'a k !a&a ja%ak s $ na% # ngiku' ska"a ! 'a1 M nuka% ska"a s $ na% 2$i"ik &a%ja,3 k !a&a ska"a 4ang " $i, k 8i" 2 8on'o, 1 8# # 6aki"i 1 # 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2 2010

TEMA - : @INAMIK PEN@U@UK

Tajuk M? 10. 1:*2*10 -11 Ta$u%an ! n&u&uk

Kons !

Hasi" P #$ "aja%an

Ca&angan Ak'i(i'i P)P

Ca'a'an*BBM*+a'i,an BBM/BBB 11 P 'a $uku ' ks #*s >? Latihan Pengukuhan 11 M 6a%na &an # "a$ " ! 'a kosong 2! 'a 'a$u%an ! n&u&uk N ga%a Ma"a4sia3 21 +a'i,an $uku ' ks #*s ?/ .?: 2! "aja% # nja6a$ s ku%ang. ku%angn4a ? soa"an o$j k'i73 91 +a'i,an Mo&u" PMR JPNJ -1 M nja6a$ soa"an PMR s $ na%

Mengenal pasti taburan penduduk K !a&a'an 2 M 2010 #$in8angkan RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN negara Mala$sia dan %aktor&%aktor $ang 'a$u%an ! n&u&uk Ta$u%an mempengaruhi taburann$a. n ga%a Ma"a4sia # "a"ui ! 'a1 Aras 1 M ng,asi"kan ! 'a A M ng na" !as'i 'a$u%an ! n&u&uk n ga%a #in&a ' n'ang Ma"a4sia: 7ak'o%.7ak'o% 4ang 11 !a&a' # #! nga%u,i 21 s & %,ana 'a$u%an ! n&u&uk 91 ja%ang n ga%a Ma"a4sia1 M nga&akan A M n4 na%aikan 7ak'o%.7ak'o% 4ang ak'i(i'i ku#!u"an # #! nga%u,i 'a$u%an ! n&u&uk n ga%a un'uk Ma"a4sia1 # ngu#!u" #ak"u#a' 'a$u%an Aras 2 ! n&u&uk n ga%a A M ng,u%aikan 7ak'o%.7ak'o% 4ang Ma"a4sia &a%i!a&a # #! nga%u,i 'a$u%an ! n&u&uk N ga%a ! "$agai # &ia Ma"a4sia s ! %'i $a,an $ %8 'ak &an in' %n '1 M ng,asi"kan #o& " ' n'ang 'a$u%an ! n&u&uk n ga%a Ma"a4sia Ka&a% k "a,i%an Ka&a% k #a'ian Mig%asi Memahami perubahan penduduk negara Mala$sia dan %aktor&%aktor $ang mempengaruhin$a. Aras 1 A M n& 7inisikan ! %u$a,an ! n&u&uk1 A M n4 na%aikan 7ak'o%.7ak'o% 4ang # #! nga%u,i: 11 ka&a% k "a,i%an 21 ka&a% k #a'ian 91 #ig%asi Aras 2 A M ng,u%aikan 7ak'o%.7ak'o% 4ang # #! nga%u,i: 11 ka&a% k "a,i%an 21 ka&a% k #a'ian 91 Mig%asi <i#u"asi ' n'ang ! %u$a,an ! n&u&uk1 M ng,asi"kan ! 'a #in&a ' n'ang 7ak'o%.7ak'o% 4ang # #! nga%u,i ! %u$a,an ! n&u&uk1 M %a#a"kan ! %u$a,an ! n&u&uk n ga%a Ma"a4sia !a&a #asa & !an

M/ 22. 2>*2*10 M: 1.0*9*10

-12 P %u$a,an ! n&u&uk

BBM/BBB 11 + #$a%an k %ja 2Fak'o% Bang M #! nga%u,i P %u$a,an P n&u&uk3 Latihan Pengukuhan 11 M nja6a$ Aks s K n&i%i $uku ' ks #*s /2C /-C /0 21 M nja6a$ "a'i,an $uku ' ks #*s /> ; /? 2! "aja% # nja6a$ s ku%ang. ku%angn4a ? soa"an o$j k'i73

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2 2010

TEMA 0 : PETEMPATAN @AN PERKEMBANGANNBA

Minggu M 112. 1>*-*10

Tajuk 011 P ' #!a'an a6a"

Kons !

Hasi" P #$ "aja%an

Ca&angan Ak'i(i'i P)P ngu#!u" 2M 2010

Ca'a'an*BBM*+a'i,an

K &u&ukan Memahami petempatan awal dan RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN %aktor&%aktor $ang mempengaruhin$a. Aras 1 M n4a'akan "okasi ! ' #!a'an a6a" : 11 Pinggi% !an'aiC & "'a &an #ua%a sungai 21 Pinggi% sungai 91 Buki'*gua -1 Tana, !a#a, M n4 na%aikan 7ak'o%.7ak'o% 4ang # #! nga%u,i ! ' #!a'an a6a"1

Aras 2 M ng,u%aikan 7ak'o%.7ak'o% 4ang # #! nga%u,i ! ' #!a'an a6a" : 11 Fi5ika" 21 K ! %"uan asas M 10 1:. 29*-*10 012 Fak'o% 4ang # #! nga%u ,i ! ' #!a'an1 Memahami %aktor&%aktor $ang mempengaruhi petempatan negara Mala$sia. Aras 1 M n4 na%aikan 7ak'o% ; 7ak'o% 4ang # #! nga%u,i ! ' #!a'an n ga%a Ma"a4sia: 11 < ja%a, 21 Fi5ika" 91 Ekono#i -1 <o8ia" 01 Po"i'ik 2 go( %nan 3 Aras 2 M nj "askan 7ak'o%.7ak'o% 4ang # #! nga%u,i ! ' #!a'an n ga%a Ma"a4sia : 11 < ja%a, 21 Fi5ika" 91 Ekono#i -1 <o8ia" 01 Po"i'ik 2 go( %nan 3 Aras 3

BBM/BBB 11 P 'a &unia #ak"u#a' 2 kosong 3 ' n'ang "okasi ! ' #!a'an a6a" 21 P 'a Ma"a4sia &a%i!a&a ! "$agai 2kosong 3 # &ia s ! %'i Latihan ak,$a%C $a,an Pengukuhan $ %8 'ak &an 11 M "a$ " ! 'a in' %n '1 21 M #a&ankan #ak"u#a' M " ngka!kan 91 +a'i,an aks s ! ngu%usan k n&i%i $uku ' ks g%a7ik ' n'ang M*< 11> 7ak'o% ; 7ak'o% -1 M #$ua' 4ang s ku%ang.ku%angn4a # #! nga%u,i ! ' #!a'an a6a"1 10 soa"an o$j k'i7 $ %kai'an 'o!ik1

M #$in8angkan 7ak'o%.7ak'o% 4ang # #! nga%u,i ! ' #!a'an n ga%a Ma"a4sia1 M ng,asi"kan ! 'a #in'a ' n'ang 7ak'o%. 7ak'o% 4ang # #! nga%u,i ! ' #!a'an n ga%a Ma"a4sia1 M ng,asi"kan $uku sk%a! ' n'ang 7ak'o%. 7ak'o% 4ang # #! nga%u,i ! ' #!a'an n ga%a Ma"a4sia1 <4a%a,an ' n'ang 7ak'o%.7ak'o% 4ang # #! nga%u,i ! ' #!a'an

BBM/BBB 11 Buku ' ks LAT !A" 11 +a'i,an aks s k n&i%i #uka su%a' 1201 21 Rujuk Mo&u" PMR JPNJ

>

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2 2010

T'MA ( ) P'"*A"*+,TA" -A" P'.!,B,"*A"

Minggu M 21 91*0 ; -*>*10 M 22 21. 20*>*10

Tajuk >11 K ! %"uan ! ngangku'a n &an ! %,u$ungan a6 a"

Kons !

Hasi" P #$ "aja%an

Ca&angan Ak'i(i'i P)P

Ca'a'an*BBM*+a'i,an

In' %aksi Memahami keperluan pengangkutan BBM/BBB 2 <u#$ang RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2010 sa%an K ' %sa#!aian dan 8a%a ! ngangku'an 11 K %a'an ak,$a%C perhubungan awal "egara Mala$sia. #aja"a, &an &an ! %,u$ungan in' %n ' # ng nai a6a" N ga%a Aras 1 $ n'uk Ma"a4sia1 A M n4a'akan 8a%a ! ngangku'an &an ! ngangku'an &an M #$in8angkan ! %,u$ungan a6a" N ga%a Ma"a4sia1 ! %,u$ungan a6a" k ! %"uan A M n4 na%aikan k ! %"uan ! ngangku'an 21 P 'a $uku ' ks ! ngangku'an &an &an ! %,u$ungan a6a" n ga%a Ma"a4sia1 #*s 1>2 ! %,u$ungan a6 a" n ga%a Ma"a4sia1 Aras 2 Latihan M ngu#!u" A M ng,u%aikan k ! %"uan ! ngangku'an Pengukuhan ga#$a% ' n'ang &an ! %,u$ungan a6a" n ga%a Ma"a4sia1 ! ngangku'an &an 11 M nja6a$ "a'i,an $uku ' ks #*s ! %,u$ungan a6 a" 1>0.1>> n ga%a Ma"a4sia 21 2! "aja% # nja6a$ &a%i!a&a ! "$agai s ku%ang. # &ia s ! %'i ku%angn4a / $a,an $ %8 'ak soa"an o$j k'i7 3 &an in' %n '1 91 +a'i,an Mo&u" PMR M ng,asi"kan $uku JPNJ sk%a! ' n'ang -1 M nja6a$ soa"an ! ngangku'an &an kui5 $ %&asa%kan ! %,u$ungan a6 a" ,asi" "a6a'an n ga%a Ma"a4sia1 01 M nja6a$ soa"an M nga&akan PMR s $ na% "a6a'an sa#$i" $ "aja%1 /,T 0'M'0T'. P'.TAMA 1 2," 2313 4 23 2," 2313 51( !A. 6 Memahami perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Mala$sia. Aras 1 A M n4a'akan ! %k #$angan ! ngangku'an &an ! %,u$ungan n ga%a Ma"a4sia1 A &a%a' A ai% A u&a%a A ' " ko#unikasi Aras 2 A M ng,u%aikan ! %k #$angan sis' # ! ngangku'an N ga%a Ma"a4sia1 A M ng,u%aikan ! %k #$angan sis' # ! %,u$ungan N ga%a Ma"a4sia1 M ng "askan j nis ! ngangku'an &an ! %,u$ungan n ga%a Ma"a4sia1 M ngkaji ! 'a un'uk # "i,a' ja%ingan sis' # ! ngangku'an N ga%a Ma"a4sia1 M #$in8angkan ! %k #$angan ja%ingan ! ngangku'an N ga%a Ma"a4sia s ! %'i: 11 +o%ong ! ja"an kaki BBM/BBB 11 K %a'an ak,$a%C #aja"a, &an in' %n ' # ng nai j nis ! ngangku'an &an ! %,u$ungan N ga%a Ma"a4sia 21 P 'a $uku ' ks #*s 1>:C 1?0C 1?9C 1?-C Latihan Pengukuhan 11 +a'i,an Mo&u" PMR / JPNJ 21 M nja6a$ soa"an kui5

M 29 2/*> ; 2*?*10 M 20.:*?*10

>12 P k #$anga n ! ngangku'a n &an ! %,u$ungan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2 2010

BAHAGIAN C : KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

Minggu M 99 ; M -2 19*: ; 1:*11*10

Tajuk TEMA - : @INAMIK PEN@U@UK Kai'an an'a%a ko#!osisi ! n&u&uk & ngan j nis ! k %jaan &i ka6asan kajian

Kons !

Hasi" P #$ "aja%an

Ca&angan Ak'i(i'i P)P ka6asan kajian # nggunakan ! 'a "aka%1 M nj "askan ' n'ang ko#!osisi ! n&u&uk &an j nis.j nis ! k %jaan1 M nunjuk 8a%a # #!%os s #ak"u#a' &an &a'a # ngiku' ka &a, 4ang s suai1 M #$in8angkan ' n'ang P ng"i$a'an ! n&u&uk &a"a# s k'o% ! k %jaan &i ka6asan kajian1 < "ain &a%i!a&a 'ajuk 4ang &i$ %ikanC gu%u $o" , # #i"i, 'ajuk. 'ajuk 4ang $ %kai'an & ngan &ina#ik ! n&u&uk 8on'o, : Isu.isu s #asa 4ang $ %kai'an & ngan &ina#ik ! n&u&uk1

Ca'a'an*BBM*+a'i,an BBM/BBB 11 Buku ' ks 2 #uka su%a' 1:?.211 3 21 P 'a n g %i ka6asan kajian 91 P 'a &a %a, ka6asan kajian -1 Bo%ang soa" s "i&ik 01 <u%a' k $ na%an i$u $a!a * ! njaga >1 <u%a' #ak"u#an k !a&a i$u $a!a * ! njaga ?1 <u%a' k $ na%an s ko"a,

M2 n 2010 n'ukan "okasi M PENGAJARAN # %,a'i &an # TAHUNAN ngkaji 'a$u%an &an RANCANGAN TINGKATAN ko#!osisi ! n&u&uk &i ka6asan kajian1 Jan'ina Kau#

M ngu#!u" #ak"u#a' j nis.j nis ! k %jaan ! n&u&uk &i ka6asan kajian1 M % ko& &an # #! %s #$a,kan #ak"u#a' &an &a'a &a"a# $ n'uk : Ja&ua" G%a7 P 'a "aka% M n4a'akan kai'an an'a%a ko#!osisi ! n&u&uk & ngan j nis ! k %jaan1

M 99 ; M -2 19*: ; 1:*11*10

TEMA 0 : PETEMPATAN @AN PERKEMBAN GANNBA Kai'an an'a%a 7ungsi ! ' #!a'an & ngan ! #$anguna

M ng na" !as'i &an # ngkaji !o"a ! ' #!a'an &i ka6asan kajian1 M ! ng na" !as'i &an # ngkaji 7ungsi ' #!a'an &a%i s gi : Ekono#i P n'a&$i%an <osia"

M n n'ukan "okasi ka6asan kajian # nggunakan ! 'a "aka%1 M n %angkan as! k kajian: +okasi Po"a ! ' #!a'an

M n4 na%aikan 7ak'o%.7ak'o% 4ang

BBM/BBB 11 Buku ' ks 2 #uka su%a' 219 . 22> 3 21 P 'a n g %i ka6asan kajian 91 P 'a &a %a, ka6asan kajian 10 -1 Bo%ang soa" s "i&ik 01 <u%a' k $ na%an i$u $a!a * ! njaga >1 <u%a' #ak"u#an

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 2 2010

11