Anda di halaman 1dari 14

Segala puji bagi Allah tuhan sekelian alam.

Selawat dan salam atas penghulu kita nabi Muhammad dan atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Toharah adalah asas kehidupan ibadat seorang muslim. Kenyakkan ibadat-ibadat khusus dibina diatasnya. Kegagalan memastikan toharah yang sempurna mengakibatka ketiadaan sah ibadat yang perlu kepadanya seperti sembahyang dan tawaf. Daripada perbincangan kategori toharah adalah perbicaraan tentang darah perempuan iaitu haid dan nifas dan istihadhah. Sebenarnya sangat kurang orang yang benar-benar mengetahui dan mahir tentang permasaalahan ini kerana sememangnya ianya agak rumit lebih-lebih lagi tidak ramai orang mempelajarinya dengan serius. !akikatnya masaalah-masaalah darah perempuan sentiasa berlaku dari masa kesemasa walaupun ia tidak ditonjolkan seperti mana masaalah ibadat-ibadat yang lain. Akibatnya daripada ini ramai dikalangan wanita tidak mendapat maklumat dengan tepat tentang masaalah yang amat penting ini. "ang pasti daripada ini mereka-mereka yang terlibat dengan masaalah darah yang rumit seperti istihadhah terdedah kepada bahaya tidak sempurna amal ibadatnya dan melakukan perkara yang mana mereka dilarang melakukannya dalam keadaan mereka tidak menyedarinya. #isalah kecil ini membicarakan permasaalahan darah perempuan yang saya petik daripada kitab Sabiilal Muhtadiin karangan syeikh Muhammad Arsyad al-$anjari rahimahullah. %ermasaalahan darah perempuan dibincangkan dengan sangat baik dan luas didalam kitab ini. Saya permudahkan ia dengan menyunting bahasanya supaya ianya lebih semasa dan mempunyai ciri-ciri bahasa turas Melayu dan saya letakkan ia didalam bentuk susunan yang mudah untuk dibaca dan diulang kaji. Saya anggap risalah ini sebagai terjemahan dari bahasa Melayu kelasik kepada bahasa Melayu yang lebih semasa dan juga sebagai tafsiran ringkas saya kepada i&barat asalnya dengan harapan risalah ini boleh dijadikan panduan untuk memahaminya. Maka kerana itu sebarang kesalahan pada risalah ini tidak boleh dibangsakan kepada pengarang asalnya tetapi kepada saya dengan kecuaian dan kekurangan saya. Saya namakan ia Taisiir al Muhtadiin pada mengetahui keadaan-keadaan darah perempuan. Semoga Allah menjadikan penuntut-penuntut ilmu berminat untuk mendalami permasaalahan darah ini dengannya dan menjadikannya bermanfaat kepada orang-orang yang memandang kepadanya dan mempelajarinya. !anya dari'ya saya memohon taufik dan hidayah dan keatasnya saya berserah dan kepadanya saya kembali. (alhamdulillahi rabbil a&lamin. ')#)**AMA' M.D +, - *ul Kaedah -+.,,

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


!"! #"$% %"& $ST$#"%#"# %"& &$'"S 'asal( )ada *+n,ata-an haid. 0+1 Makna haid pada bahasa23mengalir 0 45678913dan makna haid pada syara&23darah tabi&e yang keluar daripada penghujung rahim perempuan pada ketika sihat tubuhnya didalam waktu-waktu yang tertentu. + "sal haid didala* s,ara0,1 Asal 0dalil1 pada haid itu firman Allah2

.(- +((, (('! )(( "((* )#$%! &#$% ! " /01!


artina : dan mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang haidKatakanlah; ianya adalah darah yang cemarMaka hendaklah kamu mengasingkan perempuanperempuan (tinggalkan jimak) pada ketika haiddan jangan kamu hampiri mereka itu (untuk jimak) hingga mereka suci (daripadanya)Maka apabila mereka telah suci maka datangilah mereka itu (kerana jimak)pada tempat yang diperintah oleh Allah taala (menjauhinya pada ketika haid itu iaitu !araj)dan jangan kamu melampauinya (kepada yang lainnya)3dan sabda nabi s.a.w.m2

artinya : inilah suatu yang telah disuratkan oleh Allah atas anak-anak perempuan Adam3 ;aitu haid. #iwayat $ukhari dan Muslim. .*ur t+rb/l+h -+datan0an haid 0<1 Sekurang-kurang tahun haid itu sempurna sembilan tahun =amariah dengan takrib 0hampir13tidak dengan tahdid 0tepat1. Maka jikalau seorang perempuan melihat darah sebelum daripada sembilan tahun2 kadar yang tiada memuatkan sekali haid dan sekali suci3iaitu lima belas hari atau kurang3 maka darah yang dilihatnya itu haid jua3 $ersalahan jikalau kurangnya daripada sembilan tahun itu 2 kadar yang memuatkan sekali haid dan sekali suci3iaitu lima belas hari atau lebih3Maka darah yang dilihatnya itu darah rosak bukan darah haid. T+*)/h haid 0.1 Sekurang-kurang masa haid adalah kadar sehari semalam dalam keadaan ia berhubung 0berterusan13iaitu dua puluh empat jam3"ang dikehendaki dengan berhubung ini adalah bahawa umpama kapas jikalau dimasukkan ia kedalam faraj nescaya berlumur ia dengan darah3Sekalipun tiada keluar darah itu kepada tempat yang wajib membasuhnya ketika istinja. 0>1 Dikaitkan darah yang kadar sehari semalam itu dengan keadaannya3berhubung hanyalah kerana tujuan menyatakan sekurang-kurang haid3Tidak boleh tergambar sekurang-kurangnya melainkan dengan berhubung3;ni kerana jika darah itu tidak berhubung iaitu terputus-putus keluarnya3maka tidak sunyi ada kalanya perhimpunan darah yang bercerai itu sampai sehari semalam atau tidak3Maka jika sampai la?imlah lebih darah itu dari sekurang-kurangnya3kerana ni@a& pada selang-selang darah-darah itu adalah juga haid seperti darah itu sendiri3Aika tiada sampai perhimpunannya sehari semalam3maka ia itu bukan haid. 0B1 Sebanyak-banyak masa haid itu lima belas hari lima belas malam3sekalipun jika ianya tidak berhubung3"ang ghalib masa haid itu enam hari atau tujuh hari3Semua itu sabit ia dengan periksa 0isti@ra&1 imam kita Syafie&. T+*)/h su1i
1.

89: 7 - 56, 34 2

;C )>?7 ?; B "A +"@ ; >= ) ?6< 89 ,

0C1 Sekurang-kurang masa suci diantara dua haid itu lima belas hari lima belas malam3 Kerana didalam sebulan pada ghalibnya tidak sunyi daripada sekali haid dan sekali suci3 Aadi apabila sebanyak-banyak haid itu lima belas hari la?im bahawa sekurang-kurang suci lima belas hari juga. 0D1 Keluar dengan Eantara dua haid& oleh suci antara haid dan nifas3Maka harus bahawa ia kurang daripada lima belas hari3samaada terdahulu haid daripada nifas atau terkemudian ia daripadanya. 0F1 #upa masaalah terdahulu haid daripada nifas23seorang perempuan yang bunting melihat darahnya kadar sehari semalam atau lebih3kemudian dia beranak selepas daripada putus darahnya satu jam umpamanya3Maka darah yang dilihatnya sebelum daripada beranak itu adalah darah haid3dan yang keluar selepas daripada beranak itu adalah darah nifas3Masa suci antara keduanya pada contoh ini satu jam. 0+G1 #upa masaalah terkemudian haid daripada nifas23seperti putus darah nifas selepas daripada enam puluh hari3selepas daripada satu jam umpamanya keluar darah kadar sehari semalam atau lebih3Maka darah yang keluar itu darah haid3Masa suci antara keduanya pada contoh ini satu jam. 0++1 Adapun jika putus darah nifas didalam enam puluh hari3kemudian keluar darah kadar sehari semalam atau lebih sebelum daripada sempurna enam puluh hari itu3maka darah yang keluar itu darah nifas jua bukan darah haid3Melainkan jika ia keluar selepas daripada lima belas hari3Maka darah itu adalah darah haid. 0+,1 Tiada had bagi sebanyak-banyak suci3kerana kadang-kadang tiada berhaid seorang perempuan didalam seumur hidupnya3melainkan hanya sekali sahaja3dan terkadangkadang dia tiada berhaid sekali-kali didalam seumur hidupnya. 0+<1 "ang ghalib daripada masa suci adalah masa yang tinggal daripada sebulan selepas daripada ghalib haid itu3Telah terdahulu perkataan bahawa ghalib haid itu enam hari atau tujuh hari3maka ghalib suci itu dua puluh empat atau dua puluh tiga hari3;ni sekiranya bulan itu genap tiga puluh hari3Sekiranya ia kurang sehari semalam3maka ghalib suci itu dua puluh dua atau dua puluh tiga. 0+.1 Aika umpamanya berlaku adat seorang perempuan atau lebih dengan menyalahi had darah yang paling kurang atau had yang paling banyak yang telah tersebut itu3tidak diikuti adat itu3 kerana menyalahi periksa imam kita Syafie& dan sekelian ulamak3 yang mana periksa mereka itu terlebih sempurna3Meninggalkan darahnya itu diatas darah rosak adalah terutama daripada menyalahi keberkekalan adat yang sabit dengan pemeriksaan mereka itu. 2+r-ara ,an0 dit+0ah d+n0an s+bab haid dan ni3as 0+>1 !aram dengan sebab haid dan nifas oleh apa yang haram dengan sebab janabah3 daripada sembahyang tawaf sujud tilawah sujud syukur khutbah jumaat menyentuh mashaf berhenti didalam masjid dan membaca =uran dengan kasad =uran3!aram pula lebih daripada yang tersebut itu lima perkara. -%ertamanya23lalu didalam masjid jika dia takut menitik darahnya kerana memelihara masjid daripada kena najis3Aika dia tidak takut maka tidaklah haram hanya makruh sahaja3Sama seperti orang yang berhaid adalah tiap-tiap orang yang ada pada badannya atau kasut yang ditanggungnya najis yang basah3Maka haram atasnya lalu didalam masjid3Tetapi jika dia tidak takut akan demikian itu maka tidak haram dan tidak makruh3;nilah perbe?aan diantaranya dan perempuan perempuan yang berhaid.

<

-Keduanya23mandi atau tayammum kerana mengangkatkan hadath atau kerana ibadat3Maka ianya haram3melainkan segala mandi sunat pada haji3maka ianya sunat. -Ketiganya23puasa maka ianya haram lagi tiada sah dengan ijmak3kerana sabda nabi s.a.w.m2 +?! + !? + A FG "E D. bukankah apabila berhaid seorang perempuan tiada sembahyang dan tiada puasa dia3Artinya haram keduanya atasnya3#iwayat $ukhari dan Muslim3(alau bagaimanapun wajib dia mengkadha puasa3$ersalahan sembahyang3Maka tiada wajib atasnya mengkadhanya3kerana hadith Muslim daripada A&isyah r.a katanya2 3 AJ? I ) H 8 ?I ) H ,. adalah kami diperintahkan dengan mengkadha puasa dan tidak kami diperintahkan dengan mengkadha sembahyang3Hagi pula kerana sembahyang itu banyak3maka masya@@ah mengkadhanya3bersalahan puasa. Apabila tiada wajib atasnya mengkadha sembahyang3maka adakah sunat bagi dia mengkadhanya atau makruh atau haramI3$ersalah-salahan ulamak pada yang demikian itu atas dua kaul3Kata satu jamaah daripada ulamak muta@addimiin seperti ;bnu Shabbagh dan #uyani dan ;bnu )&jail23makruh mengkadhanya3 Dii&timadkan pendapat ini oleh Syeikhul ;slam dan syeikh #amli3Kata $aidhawi23 haram atas dia mengkadhanya3Menetapkan pendapat ini ;bnu Sholah dan imam 'awawi3dan ja?am dengannya syeikh Aalalul Mahalli3dan merajihkannya syeikh ;bnu !ajar. Apabila hukum mengkadhanya itu makruh atau haram3adakah sah sembahyangnya atau tiada sahI3Maka yang dirajihkan oleh syeikh Khatib Syarbini dan syeikh ;bnu !ajar didalam Mughni dan Tukhfah3adalah bahawa tidak sah sembahyangnya3 "ang dirajihkan oleh syeikh #amli didalam 'ihayah adalah sah sembahyangnya. -Keempatnya23menyentuh barang yang diantara pusat dan lututnya dengan tiada berlapik3sekalipun dengan tiada syahwat3Samaada menyentuh itu dengan tangan atau dengan kaki atau dengan ?akar atau dengan lain daripadanya3dan samaada menyentuh dengan ?akar itu dengan tiada setubuh serta tiada berlapik atau dengan setubuh dan jika dengan berlapik sekalipun3Maka sekelian itu haram dengan sebab haid dan nifas3Kata sebahagian ulamak23tiada haram menyentuh barang yang diantara pusat dan lututnya dengan selain daripada setubuh. Setubuh pada faraj perempuan didalam masa masih keluar darahnya itu adalah dosa besar3jika dia tahu akan haramnya lagi dengan sengajanya lagi dengan ikhtiarnya3$arang siapa yang menghalalkannya jadilah dia kafir3Adapun mengiktikadkan halal setubuh kemudian daripada putus darah dan dahulu daripada mandi3atau pada akhir darah dan daifnya3seperti ada ia kuning atau keruh3maka tiadalah kufur dengannya seperti yang tersebut didalam al-Anwar dan lainnya3 kerana khilaf ulamak pada yang demikian itu -Kelimanya23talak dengan syarat-syaratnya yang lagi akan datang pada babnya3 Maka ianya haram kerana terhasil masya@aah bagi perempuan yang ditalakkan dengan sebab lanjut masa i&ddahnya3kerana masa haid dan nifas itu tiada dibilangkan daripada i&ddah. 0+>1 Apabila putus darah haid dan nifas halal baginya mandi kerana mengangkatkan hadas atau tayammum3Tidak halal sebelum daripada mandi atau tayammum itu segala perkara yang diharamkan melainkan dua perkara3 -%ertama2 puasa3kerana hilang sebab haramnya iaitu khusus haid3$ukanlah sebab haramnya itu umum keadaan haid itu hadas3dengan dalil tiada haram puasa atas

yang berjunub3kerana jika adalah sebab haram puasa itu yang demikian itu 0iaitu umum keadaan haid itu hadas1 nescaya haramlah puasa atas yang berjunub. -Keduanya2 talak3kerana hilang i&llat haramnya iaitu melanjutkan i&ddah3Adapun selain puasa dan talak maka ianya tidak halal melainkan selepas daripada mandi atau tayammum. 'asal( )ada *+n,ata-an istihadah4 0+B1 Arti istihadhah pada syarak23darah penyakit yang keluar daripada hujung urat dibawah rahim perempuan didalam masa yang lain daripada masa sebanyak-banyak haid3 dan lain daripada masa sebanyak-banyak nifas3samaada ia keluar mengiringi darah haid atau tidak3Kata sebahagian ulamak:3istihadhah itu tertentu pada darah yang berhubung dengan darah haid dan yang lain daripada itu darah fasad bukan istihadhah3.Kata syeikh ;bnu !ajar didalam Syarah $aafadhal:3 khilaf itu kembali kepada lafa? jua3 0+C1 ;stihadhah adalah hadas yang berpanjangan3bandingannya seperti kumuh atau wadi atau ma?i yang sentiasa keluar3Maka ia tidak menegah akan sembahyang dan puasa dan setubuh dan barang sebagainya3Aadi tidak diharamkan atas perempuan yang istihadhah 0mustahadhah1 dan orang yang sentiasa keluar kumuh atau wadi atau ma?i3apa yang diharamkan atas perempuan yang berhaid dan bernifas. "turan 5a6ib untu- s+*bah,an0 0+D1 (ajib atas mustahadhah membasuh farajnya3Kemudian jika tiada tertahan darahnya daripada keluar melainkan dengan sumbat3maka wajib atasnya menyumbat farajnya dengan umpama kapas3jika tidak kesakitan dia dengan sumbat itu disebab terkurung darahnya3dan jika tidak adalah dia berpuasa3Aika tidak memadainya oleh sumbat sebab banyak darah serta tiada tertahan darah dan tiada kurang melainkan dengan cawat3maka wajib pula atasnya bercawat dengan kaifiat cawat yang masyhur3jika tiada kesakitan dia dengan bercawat... 0+F1 Adapun jika kesakitan dia dengan keduanya maka tiada wajib keduanya atasnya3Aika dia berpuasa maka wajib atasnya menanggalkan sumbat pada siang hari3Aikalau keluar darah kemudian daripada sumbat dan bercawat3dengan tiada kecuaian pada menyumbat dan mengikat cawat itu3maka ianya tidak mengapa. 0,G1 (ajib atasnya kemudian daripada bercawat itu mengambil wuduk atau bertayammum3(ajib keadaan membasuh faraj menyumbatnya bercawat dan mengambil wuduk atau bertayammum bagi tiap-tiap fardhu didalam waktunya3sekalipun jika tiada beralih cawat itu dari tempatnya dan tiada nyata darah pada sekelian pihaknya3Tidak memadai mengerjakan segala yang tersebut itu sebe2um daripada masuk waktu3seperti hukum tayammum. 0,+1 (ajib atasnya mengerjakan empat perkara itu dengan tertib3seperti yang tersebut itu dengan tiada berlambatan3seperti disumbatnya farajnya mengiringi istinja& bercawat mengiringi menyumbat dan mengambil wuduk atau bertayammum mengiringi bercawat dengan tiada berlambatan...Maka tiada harus dia melambatkan tiap-tiap yang terkemudian daripada perkara yang mendahuluinya. 0,,1 Tatkala dia selesai mengambil wuduk atau tayammum3wajib atasnya segera mengerjakan sembahyang3kerana mengurangkan hadath barang sedapatnya3tetapi tiada mengapa terlambat sedikit kerana maslahat sembahyang3seperti menutup aurat ijtihad pada kiblat menanti jamaah menjawab orang yang a?an dan i@omah dan barang sebagainya3daripada kesempurnaan yang dituntut kerana sembahyang3Maka jika dia terlambat dengan selain maslahat sembahyang seperti makan umpamanya3batallah wuduknya3Maka wajib atasnya mengulangi sekelian yang tersebut itu3sepertimana apa yang telah terdahulu keterangannya. !atal 5udu- d+n0an t+r)utus darah istihadhah

>

0,<1 Aika putus darah istihadhah selepas daripada mengambil wuduk atau didalam mengambil wuduk3wajib atasnya membasuh farajnya dan mengambil wuduk atau bertayammum3kerana ihtimal sembuhnya daripada istihadhah itu3kerana Easal& adalah Eketiadaan kembali keluar darah itu&3(ajib pula atasnya mengulang sembahyang yang telah dikerjakannya dengan toharahnya yang terdahulu itu3kerana nyata batalnya3 Melainkan jika keluar kembali darahnya pada masa hampir3sekira-kira tiada sempat dia mengerjakan toharah yang lain dan sembahyang didalam masa putus darah itu3Samaada teradat kembali darahnya atau tiada3atau di?ankannya hampir kembalinya dengan adat atau dengan khabar orang yang kepercayaan3sebelum dapat mengerjakan toharah dan sembahyang3Maka tidak wajib atasnya mengambil wuduk yang lain kerana kekal wuduknya dengan halnya3dan sembahyanglah dia dengannya3Melainkan jika lanjut masa itu atas menyalahi adatnya3sekira-kira ia meluluskan toharah dan sembahyang3Maka batal wuduknya dan sembahyang yang telah dikerjakan dengan wuduk itu. 0,.1 Adapun orang yang sentiasa keluar kumuh atau wadi atau ma?i3maka dia itu seperti mustahadhah juga pada segala perintah yang tersebut itu3Tiada harus bagi umpama orang yang sentiasa keluar kumuh itu menggantung umpama buluh pada ?akarnya3 supaya menitik kumuhnya kedalamnya3kerana dia menanggung najis pada selain tempatnya dengan tidak ada dharurat3Maka tiada sah sembahyang sertanya. 0,>1 Masaalah3Aika tiada tertahan kumuh orang yang sentiasa keluar kumuh daripada keluar3melainkan dengan duduk3maka wajib atasnya sembahyang duduk. 0,B1 Jrang yang sentiasa keluar mani wajib atasnya mandi bagi tiap-tiap fardhu3Jrang yang luka yang sentiasa mengalir darahnya atau nanahnya adalah seperti hukum mustahadhah jua3pada hukum wajib membasuh darah dan wajib membalut bagi tiap-tiap fardu3tidak pada hukum yang lain. 'asal( )ada *+n,ata-an hu-u* *ustahadhah dan baha0iann,a4 0,C1 Apabila seorang perempuan yang berumur sembilan tahun atau lebih melihat darahnya keluar kadar sehari semalam atau lebih3dan tidak ia melampaui lima belas hari3dan tidak ada tinggal atasnya oleh baki daripada suci yang lalu3maka darah yang dilihatnya dan selang-selangnya yang tiada keluar darah itu adalah haid sekeliannya3 Samaada perempuan itu baharu haid atau sudah beradat haid3samaada ia muafakat dengan adatnya atau bersalahan3dan samaada darah itu diatas satu sifat seperti hitam sekeliannya atau merah sekeliannya atau kuning sekeliannya3atau adalah ia diatas beberapa sifat. 0,D1 Maka jika dia melihat darah hitam lima hari3kemudian keluar darah merah3nescaya dihukumkan darah hitam dan merah itu haid sekeliannya3dengan syarat jika putus darahnya tatkala genap lima belas hari atau dahulu daripadanya3Maka jika tiada putus darahnya bahkan ianya berkekalan3maka haidnya itu darah hitam yang lima hari itu sahaja3 dan yang merah itu darah istihadhah. Hagi akan datang kenyataannya. 0,F1 Adapun jika tinggal atas perempuan itu baki daripada suci yang terdahulu3seperti dilihatnya tiga hari darah kemudian dilihatnya dua belas hari ni@a& tiada keluar darah3 kemudian maka dilihatnya tiga hari darah kemudian putus ia3maka darah tiga hari yang pertama itulah haid dan darah tiga hari yang kemudian itu darah rosak3;a serta dua belas hari ni@a& yang dahulunya itu hukum suci3Aika tiada putus yang demikian itu malahan berkekalan ia maka ditilik23jika dia itu seorang yang baharu berhaid maka adalah haidnya itu kadar sehari semalam jua3dan jika dia sudah beradat haid maka hendaklah dia mengamalkan adatnya pada kadar haidnya dan waktunya3Hagi akan datang kenyataannya. 0<G1 Apabila seorang perempuan yang sudah beradat haid melihat darahnya lima hari pada permulaan bulan3sepertimana adatnya3 kemudian putus darah itu empat belas hari3 kemudian maka kembali keluar darah itu hingga berkekalan3Maka sehari semalam daripada permulaan darah yang kembali keluar itu hukum suci3 seperti empat belas hari

yang dahulunya3dan lima hari yang kemudiannya itu dihukumkan haid3Kemudian sentiasalah berkekalan daurnya itu dua puluh hari. 0<+1 Apabila seorang perempuan melihat darahnya keluar pada masa terboleh kedatangan haid3wajib atasnya meninggalkan sembahyang dan puasa dan barang sebagainya daripada apa yang haram dengan sebab haid. Kemudian3jika putus darah itu sebelum genap sehari semalam3nyatalah darah itu bukan daripada haid...Maka wajib atasnya mengkadha sembahyangnya3dan puasanya yang dia tinggalkan dalam masa itu3Aika putus darah itu selepas daripada sehari semalam3nyatalah darah itu haid jua. 0<,1 Demikian lagi dengan semata-mata putus darah haid3yang alamatnya jika dimasukkan kapas kedalam farajnya kemudian dikeluarkan nescaya adalah ia putih dengan bersihnya3wajiblah atasnya mandi untuk mengerjakan ibadat seperti sembahyang dan puasa dan barang sebagainya3kemudian jika kembali keluar darah itu sebelum genap lima belas hari wajib pula atasnya meninggalkan sembahyang puasa dan barang sebagainya3 Aika putus darah itu wajib pula atasnya mengerjakan ibadat yang tersebut itu3 Demikianlah hingga lalu lima belas hari3maka pada ketika itu dikembalikan perempuan itu kepada adatnya jika dia sudah beradat haid atau dihukumkan haidnya sehari semalam jika dia baharu kedatangan haid. 0<<1 Aika darahnya itu tidak melintasi lima belas hari3nyatalah bahawa sanya tiap-tiap daripada darah dan selang-selangnya yang tiada keluar darah itu haid jua. Aadi pada bulan yang kedua dan yang ketiga dan yang kemudiannya3hendaklah diperamalkan hukum haid dan suci seperti pada bulan yang pertama jua. 0<.1 Apabila darah seorang perempuan melampaui sebanyak-banyak haid3dan dinamakan dia mustahadhah3maka ada kalanya dia itu baharu berhaid atau sudah beradat haid3 Tiap-tiap daripada keduanya adakalanya dapat membe?akan sifat darah atau tiada dapat membe?akannya3"ang sudah beradat haid itu adakalanya ingat akan kadar haidnya 2 darah dan waktunya3atau lupa akan keduanya atau salah satu daripada keduanya. ;nilah tujuh bahagian perempuan mustahadhah. 7an0 *ula b+rhaid da)at *+*b+8a-an si3at darah 0A A061 0<>1 Maka jika dia baharu kedatangan haid lagi dapat membe?akan sifat darahnya3seperti dilihatnya darah itu kuat seperti hitam dan lemah seperti merah3maka darah yang lemah itu istihadhah sekalipun lanjut masanya3dan darah yang kuat itu haid dengan syarat 2 +-jika tidak kurang ia daripada sekurang-kurang haid3dan ,-tiada lampau ia akan sebanyak-banyaknya3dan <-tiada kurang yang lemah itu daripada sekurang-kurang suci berturut-turut3 seperti adalah ia lima belas hari dengan keadaannya berhubung untuk dijadikan ia suci antara dua haid3Samaada terdahulu darah yang kuat itu atas yang lemah atau terkemudian atau jatuh ia pada pertengahan. 9u)ut s,arat ta*,i8 0<B1 Maka jika tidak diperoleh satu daripada syarat yang tersebut itu3seperti bahawa kurang darah yang kuat itu daripada sekurang-kurang haid3atau melampaui sebanyakbanyaknya3atau kurang darah yang lemah daripada sekurang-kurang suci3atau tiada berturut-turut ia3seperti dilihatnya darah sehari hitam dan sehari merah hingga berkekalan ia seperti demikian itu3maka perempuan itu ketiadaan syarat tamyi?3artinya pembe?aan3Hagi akan datang hukumnya3$ersalahan dengan keadaan jikalau dilihatnya darah hitam sehari semalam kemudian dilihatnya darah merah berkekalan hingga beberapa tahun yang banyak3maka bahawa sanya yang lemah itu sekeliannya suci kerana sebanyak-banyak suci tidak ada had baginya. 0<C1 Syarat yang ketiga itu+ tempatnya jika berkekalan darah...Adapun jikalau ianya putus3 seperti dilihatnya sepuluh hari darah hitam dan sepuluh hari darah merah dan putus ia3
1

. tiada kurang yang lemah itu daripada sekurang-kurang suci berturut-turut.

maka hendaklah dia mengamalkan tamyi?nya3Maka haidnya adalah sepuluh hari darah hitam sahaja3sekalipun jika kurang yang lemah itu daripada lima belas hari. 0<D1 Demikian lagi jikalau dia melihat lima hari darah hitam lima hari darah kuning kemudian enam hari darah merah3atau dilihatnya tujuh hari darah hitam kemudian tujuh hari darah merah kemudian tiga hari darah hitam3hendaklah dia mengamalkan tamyi?nya. Maka haidnya darah hitam pertama diatas kaul yang muktamad yang disahkan oleh imam 'awawi didalam at-Tahkik dan berjalan diatasnya kebanyakkan fu@aha mutaahkkhirin. Tetapi tempatnya jikalau putus darah itu. Adapun jika berkekalan darah itu3maka perempuan itu ketiadaan syarat tamyi?. Si3at si3at darah 0<F1 Dikenal kuat darah itu dengan warna dan dengan kasar dan dengan bau busuk. Maka warna yang terlebih kuat itu hitam kemudian merah kemudian merah bercampur kuning kemudian kuning bercampur putih3"ang kasar terlebih kuat daripada yang halus dan yang berbau busuk terlebih kuat daripada yang tiada berbau3"ang bersifat dengan dua sifat seperti hitam lagi kasar atau berbau busuk terlebih kuat daripada yang bersifat dengan satu sifat3seperti hitam dengan tiada kasar dan tiada bau busuk. "ang bersifat dengan tiga sifat seperti hitam dan kasar dan bau busuk3terlebih kuat daripada yang bersifat dengan dua sifat seperti hitam serta kasar atau serta bau busuk. 0.G1 Aika bertimbangan dua darah itu pada sifat seperti darah hitam serta kasar dan darah hitam serta bau busuk3dan seperti darah merah serta kasar atau serta bau dan darah hitam dengan tiada kasar dan tiada bau maka yang terdahulu adalah yang kuat3dan ia itulah darah haid. !+rba0ai si3at darah 0.+1 Masaalah. Aika berhimpun darah yang kuat seperti yang hitam dan yang lemah seperti yang merah dan yang terlebih lemah seperti yang kuning3maka yang hitam serta yang merah itu haid dengan tiga syarat. %ertama: hendaklah terdahulu yang hitam. Kedua: hendaklah berhubung yang merah dengan yang hitam. Ketiga: tiada lebih perhimpunan yang hitam dan yang merah itu daripada lima belas hari. 0.,1 Seperti bahawa seorang perempuan melihat akan darah lima hari hitam dan lima hari merah3kemudian berkekalan kuning3maka yang hitam dan yang merah itu haid dan yang kuning itu istihadhah hukum suci jua3kerana diperoleh segala syarat yang tersebut itu. 0.<1 Aika ada perhimpunan yang hitam dan yang merah itu lebih daripada lima belas hari3 seperti dilihatnya darah sepuluh hari hitam dan enam hari merah kemudian maka berkekalan kuning3atau terdahulu yang merah atas yang hitam seperti dilihatnya darah lima hari merah kemudian lima hari hitam kemudian maka berkekalan kuning3atau tiada berhubung yang merah itu dengan yang hitam seperti dilihatnya darah lima hari hitam kemudian lima hari kuning kemudian maka berkekalan merah3maka darah yang hitam dalam tiga masaalah itulah haid3yang merah dan yang kuning istihadhah. 7an0 *ula b+rhaid tida- *+*b+8a-an si3at darah 0A K A061 0..1 Sekiranya perempuan yang baharu berhaid itu tidak dapat membe?akan sifat darah3 seperti dilihatnya darah itu diatas satu warna jua atau diatas beberapa warna3tetapi ketiadaan satu syarat daripada segala syarat yang telah tersebut dahulu itu3maka haidnya jika diketahuinya waktu permulaan datang darahnya adalah sehari semalam jua3dan sucinya adalah yang kemudian daripadanya hingga akhir bulan3dari kerana gugur sembahyang daripada dia didalam masa sehari semalam itu diyakinkan dan gugurnya didalam yang lain daripada itu tiada diyakinkan3Maka tiada ditinggalkan yang yakin melainkan dengan yang yakin seumpamanya3atau dengan tanda yang nyata seperti membe?akan sifat darah atau adat.

0.>1 (alau bagaimanapun pada daur yang pertama hendaklah dia sabar jangan mandi hingga lampau darahnya lima belas hari3Kemudian pada ketika itu wajib atasnya mandi dan mengkadha ibadatnya yang ditinggalkan didalam masa yang lebih daripada sehari semalam itu3%ada daur yang kedua wajib atasnya mandi apabila lalu sehari semalam3 Adapun jika tiada diketahuinya waktu permulaan datang darah maka perempuan itu EMutahayyirah&3Hagi akan datang hukumnya. 0.B1 Apabila disebutkan Eperempuan yang membe?akan& 0 KL6MN1 dengan itlak3maka yang dikehendaki adalah perempuan yang menghimpunkan segala syarat yang terdahulu sebutnya. 0.C1 Masaalah. Apabila seorang perempuan yang baharu berhaid melihat darah merah lima belas hari3kemudian darah hitam lima belas hari3hendaklah dia meninggalkan sembahyang dan puasa didalam masa tiga puluh hari3Adapun didalam lima belas hari yang pertama maka kerana bahawa sanya diharap-harapkan putus darahnya3dan didalam lima belas hari yang kedua maka kerana darah hitam yang dilihatnya menyatakan bahawa darah merah yang terdahulu itu darah istihadhah3bukan darah haid3Kemudian jikalau darah hitam itu lebih daripada lima belas hari3maka dia itu seorang yang ketiadaan syarat tamyi?3Aadi adalah haidnya sehari semalam pada permulaan darah merah3dan jadilah permulaan daurnya hari ketiga puluh satu. 0.D1 Maka hendaklah dikadhanya sembahyang dan puasa didalam masa yang lebih daripada kadar haidnya itu3iaitu lima belas hari pada masaalah yang pertama dan sehari semalam pada masaalah yang kedua3Maka tiada diperolehi perempuan yang disuruh meninggalkan sembahyang dan puasa didalam masa tiga puluh satu hari selain daripada perempuan ini. 0.F1 Adapun mustahadhah yang sudah beradat haid3maka diperoleh orang yang disuruh meninggalkan sembahyang dan puasa didalam masa empat puluh lima hari3Seperti bahawa adalah adat haidnya lima belas hari pada permulaan tiap-tiap bulan3kemudian dia melihat pada permulaan bulan darah merah lima belas hari3kemudian berkekalan darah hitam3Maka disuruh dia meninggalkan sembahyang dan puasa didalam lima belas hari yang pertama kerana berpegang atas adatnya3dan didalam lima belas hari yang kedua kerana kuat darahnya itu lagi diharapkan tetap tamyi?nya3dan didalam lima belas hari yang ketiga kerana berkekalan darah hitam menyatakan bahawa tempat mengembalikan haidnya adalah adat jua bukannya tamyi?3kerana ketiadaan syaratnya3Maka haidnya lima belas hari pada permulaan bulan3Aadi hendaklah dikadhanya sembahyang dan puasa didalam lima belas hari yang kemudian daripada masa adatnya dan waktunya. Tidak adalah dia seorang yang membe?akan sifat darahnya3maka dikembalikan dia kepada adat haidnya.

7an0 b+radat dan in0at adatn,a4 0$!91 A,2 A911 "dat ,an0 *ua3a-at 0>G1 Aika seorang perempuan itu telah beradat haid dan ingat akan kadar haidnya dan waktunya3serta tidak dapat membe?akan sifat darahnya3maka dikembalikan dia kepada adat haid dan sucinya pada kadarnya dan waktunya. 0>+1 Sabitlah adatnya jika tiada berlain-lainan dengan sekali jua3Maka jika dia berhaid didalam sebulan lima hari pada permulaan bulan3kemudian dia istihadhah pada bulan yang kedua3nescaya dihukumkan haidnya itu dengan lima hari pada permulaan bulan yang kedua3Sepertimana dihukumkan dia dengannya jikalau berulang-ulang adatnya. 0>,1 Aika adatnya yang berkekalan itu lima hari pada tiap-tiap bulan3kemudian maka berpindah adatnya kepada enam hari3kemudian istihadhah dia pada bulan berikutnya3

nescaya dikembalikan haidnya itu kepada adatnya yang sebelum bulan istihadhah itu3 iaitu enam hari. ;nilah hukum pada adat yang muafakat. "dat ,an0 b+rlain lainan 0><1 Adapun jika adatnya berlainan-lainan3maka sekiranya adatnya itu teratur3tiada sabit adat itu melainkan dengan dua kali. Seperti bahawa dia berhaid didalam satu bulan tiga hari3pada bulan yang kedua lima hari3pada bulan yang ketiga tujuh hari3 pada bulan yang keempat tiga hari3pada bulan yang kelima lima hari3pada bulan yang keenam tujuh hari3dan pada bulan yang ketujuh dia istihadhah3nescaya dikembalikanlah haidnya pada bulan yang ketujuh itu kepada tiga hari3pada bulan yang kelapan kepada lima hari3dan pada bulan yang kesembilan kepada tujuh hari. !ingga seperti demikian itulah. 0>.1 Maka jika tiada berulang-ulang dua adat haidnya3seperti bahawa dia istihadhah pada bulan yang keempat3nescaya dikembalikanlah haidnya kepada tujuh hari3iaitu adat haidnya yang sebelum bulan istihadhah itu3jika dia mengetahuinya3Aika dia lupa peraturan adatnya yang bersalahan itu3atau tiada teratur adatnya atau tiada berulangulang daurnya3serta dia lupa akhir gilirnya pada dua masaalah yang kemudian ini3 nescaya wajib atasnya mengerjakan ihtiat. 0>>1 Maka dijadikan haidnya tiga hari didalam tiap-tiap bulan3selepas daripada tiga hari itu adalah dia pada haram setubuh dan apa yang sebagainya3seperti hukum perempuan yang berhaid3dan pada wajib ibadat seperti hukum yang suci3hingga kesudahan tujuh hari3 Tetapi hendaklah dia mandi pada kesudahan lima hari dan kesudahan tujuh hari. Kemudian daripada tujuh hari itu adalah dia seperti hukum orang yang suci hingga akhir bulan. Mustahadhah ,an0 in0at adat dan *+*b+8a-an si3at darah 0>B1 Aika dia telah beradat haid dan ingat akan kadar haidnya dan waktunya3dan dapat dia membe?akan sifat darah dengan segala syaratnya yang telah tersebut dahulu itu3maka dihukumkan haidnya dengan tamyi?3bukan dengan adat pada tempat yang adatnya menyalahi tamyi? serta tiada menyelangi antara adat dan tamyi? itu sekurang-kurang suci. 0>C1 Seperti adalah adat haidnya itu lima hari pada permulaan tiap-tiap bulan3kemudian dia istihadhah. Maka dilihatnya darah merah lima hari pada permulaan bulan3kemudian darah hitam lima hari3kemudian berkekalan darah merah3nescaya haidnya itu darah hitam jua3kerana tamyi? itu terlebih kuat daripada adat3 kerana tamyi? itu alamat yang hadhir dan adat itu alamat yang sudah lalu3lagi pula tamyi? itu alamat yang ada pada darah dan adat itu alamat pada yang empunya darah. 0>D1 Adapun jika menyelangi antara adat dan tamyi? itu sekurang-kurang suci3seperti adalah adat haidnya lima hari pada permulaan bulan3kemudian maka dia istihadhah pada bulan yang kemudiannya3Maka dilihatnya darah merah dua puluh hari kemudian maka darah hitam lima hari3nescaya darah merah lima hari pada permulaan bulan itu adalah darah haid dan darah hitam yang lima hari itu haid yang lain3dan darah merah lima belas hari antara keduanya itu darah istihadhah. %+n0an s+*ata *ata darah 5a6ib *+nin00al-an s+*bah,an0 0>F1 Ketahui oleh mu bahawa sanya perempuan yang telah beradat haid apabila darahnya melampaui adatnya3ditegah padanya apa yang ditegah dengan sebab haid3kerana diihtimalkan putus darahnya atas lima belas hari3Kemudian apabila putus darahnya atas lima belas hari atau kurang3maka sekelian darah itu haid jua3Aika darahnya itu melampaui lima belas hari wajiblah mengkadha ibadat pada masa yang lain daripada adatnya itu3dan pada daur yang kedua dan yang ketiga apabila darahnya melampaui harihari adatnya3wajiblah atasnya mandi dan sembahyang kerana telah nyata keadaannya itu istihadah. Mustahadhah *utaha,,irah dan ihtiat 0; %) A)1 0BG1 Aika seorang perempuan itu telah beradat haid dan dia lupa akan kadar haidnya dan waktunya3dia adalah perempuan yang tercengang-cengang tentang keadaan haid

+G

dirinya3Maka wajib atasnya mengerjakan ihtiat3kerana tiap-tiap masa yang lalu atasnya diihtimalkan bagi haid dan suci dan putus darahnya3Aadi adalah dia pada hukum perempuan yang berhaid pada pihak haram setubuh menyentuh barang yang diantara pusat dan lutut dengan tiada berlapik menyentuh mashaf dan membaca =uran diluar sembahyang kerana diihtimalkan haid3dan dia adalah seperti hukum perempuan yang suci pada pihak tiada haram talak dan pada wajib mengerjakan ibadat yang berkehendak kepada niat seperti sembahyang dan tawaf dan puasa3Maka wajib dia mengerjakan yang demikian itu kerana diihtimalkan sucinya. 0B+1 (ajib atasnya mandi bagi tiap-tiap fardhu didalam waktunya3kerana diihtimalkan putus darahnya pada ketika itu3jika dia tiada tahu waktu putus darahnya3Aika dia mengetahuinya seperti tatkala masuk matahari umpamanya3nescaya tiada wajib atasnya mandi pada tiap-tiap malam atau siang melainkan pada ketika masuk matahari jua3 Disembahyangkannya dengan mandinya itu akan maghrib3dan mengambil wudhuk dia bagi segala fardhu yang lain daripada maghrib3kerana diihtimalkan putus darahnya pada waktu maghrib jua tiada yang lainnya. :a+dah -adha )uasa ba0i *utaha,,irah 0B,1 (ajib diatasnya puasa ramadhan kerana diihtimalkan sucinya didalam sebulan3 Kemudian hendaklah dipuasakannya pula sebulan genap3Maka apabila telah dipuasakannya dua bulan tinggallah atasnya puasa dua hari3jika tiada beradat putus darahnya pada malam3seperti beradat putusnya pada siang hari atau dia syak pada yang demikian itu kerana diihtimalkan dia berhaid pada lima belas hari3permulaan datang darahnya pada siang hari dan putusnya pada siang hari yang keenam belas3Maka binasalah puasanya enam belas hari pada bulan yang pertama dan enam belas hari pada bulan yang kedua3dan sah puasanya empat belas hari pada bulan yang pertama dan empat belas hari pada bulan yang kedua3Maka jumlah puasanya yang sah dua puluh lapan hari3Aadi tinggal atasnya puasa dua hari3Adapun jika beradat putus darahnya itu pada malam tiadalah tinggal atasnya daripada puasanya suatu apapun. 0B<1 Maka apabila tinggal atasnya puasa dua hari3hendaklah dipuasakannya untuk keduanya enam hari daripada lapan belas hari3tiga hari pada permulaannya dan tiga hari pada kesudahannya3Maka terhasillah dua hari3kerana jika haid datang pada hari yang pertama nescaya putuslah ia pada hari keenam belas3maka sahlah baginya puasa dua hari yang akhir3dan jika haid itu datang pada hari yang kedua3sahlah puasanya dua hari iaitu yang pertama dan yang akhir iaitu yang kelapan belas3dan jika darahnya itu datang pada hari yang ketiga sahlah puasanya dua hari yang pertama3dan jika ia datang pada hari yang keenam belas sahlah puasanya dua hari iaitu hari yang kedua dan yang ketiga3 dan jika ia datang pada hari yang ketujuh belas sahlah puasanya pada hari yang keenam belas dan hari yang ketiga3dan jika ia datang pada hari yang kelapan belas sahlah puasanya pada hari yang keenam belas dan yang ketujuh belas. M+n0-adha )uasa s+hari 0B.1 Aika ada yang dikadhanya itu puasa sehari3maka hendaklah dipuasakannya tiga hari daripada tujuh belas hari3iaitu yang pertama dan yang ketiga dan yang ketujuh belas3 Kerana haid jika datang ia pada hari yang pertama sahlah puasanya pada hari yang ketujuh belas3dan jika datang ia pada hari yang kedua sahlah puasanya pada hari yang pertama3 dan jika kesudahan haidnya itu pada hari yang pertama sahlah puasanya hari yang ketiga3 dan jika kesudahannya itu pada hari yang ketiga sahlah puasanya pada hari yang ketujuh belas. Mustahadhah *utaha,,irah nasabiah 0;6 A)1 0B>1 Aika perempuan yang beradat haid itu ingat kadar haidnya tidak waktunya atau ingat waktunya tidak kadar haidnya3dinamakan dia mutahayyirah nasabiah3Maka apa yang diyakinkan sucinya baginya hukum suci dan apa yang diyakinkan haidnya baginya hukum haid3dan pada masa yang diihtimalkan padanya haid dan suci adalah dia seperti perempuan yang lupa kadar haid dan waktunya pada pihak wajib atasnya mengerjakan ihtiat didalam masa itu.

++

0BB1 Maka wajib atasnya mengerjakan ibadat yang berkehendak kepada niat seperti sembahyang puasa dan barang sebagainya3kerana diihtimalkan sucinya3dan haram setubuh menyentuh mashaf dan barang sebagainya kerana diihtimalkan haidnya. (ajib atasnya mandi bagi tiap-tiap fardhu jika diihtimalkan putus darahnya. Mutaha,,irah ,an0 lu)a a-an -adar 0BC1 #upa masaalah mutahayyirah yang lupa akan kadarnya dan ingat akan waktunya seperti bahawa dia berkata : adalah haid aku mula datangnya pada permulaan bulan3dan tiada aku ingat akan kadarnya3Maka sehari semalam pada permulaan istihadhah itu haid dengan yakin3dan nisfu yang kedua pada bulan itu suci dengan yakin3dan barang yang antara keduanya diihtimalkan bagi haid dan suci3serta tiada diihtimalkan putus darah. 0BD1 Aika dia berkata : aku ketahui putus darah haid ku pada akhir tiap-tiap bulan dan tiada aku ingat akan kadarnya3Maka lima belas hari yang pertama suci dengan yakin3dan sehari semalam pada akhir bulan itu haid dengan yakin3dan barang yang diantara keduanya diihtimalkan bagi haid dan suci serta tiada diihtimalkan putus darah. 0BF1 Aika dia berkata 2 aku ketahui bahawa sanya aku pada akhir tiap-tiap bulan dan permulaan bulan yang kemudiannya adalah aku didalam haid3dan tiada aku ingat akan kadar haid itu. Maka selah?ah pada permulaan tiap-tiap bulan dan selah?ah pada akhir bulan yang dahulunya haid dengan yakin3dan selah?ah daripada akhir yang kelima belas dan selah?ah daripada permulaan yang keenam belas suci dengan yakin3dan barang yang diantara lah?ah daripada permulaan bulan dan diantara lah?ah daripada akhir yang kelima belas diihtimalkan bagi haid dan suci dan putus darah3dan yang kemudian daripada lah?ah yang pada permulaan yang keenam belas hingga kepada lah?ah yang akhir bulan diihtimalkan bagi haid dan suci dan tiada diihtimalkan putus darah. Mutaha,,irah ,an0 lu)a a-an 5a-tu 0CG1 #upa masaalah mustahadhah yang lupa akan waktu dan ingatnya akan kadarnya3 seperti bahawa dia berkata : adalah adat haid aku enam hari didalam sepuluh hari yang pertama daripada tiap-tiap bulan3tetapi tidak aku ingat akan waktu permulaannya. Adakah permulaannya hari yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat3Maka hari yang kelima dan yang keenam itu haid dengan yakin3dan dua puluh hari yang kemudiannya itu suci dengan yakin3dan empat hari yang pertama diihtimalkan ia bagi haid dan suci serta tiada diihtimalkan ia bagi putus darah3!ari yang ketujuh dan yang kelapan dan yang kesembilan dan yang kesepuluh itu diihtimalkan ia bagi haid dan suci dan putus darah. 0C+1 Aika dia berkata : adalah haid aku lima hari didalam sepuluh hari yang pertama daripada tiap-tiap bulan3tiada aku ketahui akan permulaannya3tetapi aku pada hari yang pertama suci3Maka hari yang keenam haid dengan yakin3hari yang pertama suci dengan yakin3dan dua puluh hari yang kemudian suci dengan yakin3!ari yang kedua hingga akhir hari yang kelima diihtimalkan bagi haid dan suci serta tiada diihtimalkan ia bagi putus darah3dan hari yang ketujuh hingga akhir hari yang kesepuluh diihtimalkan ia bagi haid dan suci dan putus darah. 0C,1 Aika dia berkata2 adalah haid aku sepuluh hari didalam sebulan dan tiada aku ingat akan waktunya. Maka tidak ada baginya yang diyakinkan daripada haid dan suci3hanya sepuluh yang pertama diihtimalkan bagi haid dan suci serta tiada diihtimalkan bagi putus darah3Selepas daripada sepuluh yang pertama hingga akhir bulan diihtimalkan ia bagi ketiga-tiganya. 'asal4 2ada *+n,ata-an ni;a< dan 3atrah4 0C<1 Oatrah adalah satu keadaan yang terselang mengalir darah didalamnya dan tinggal didalam faraj bekas darah3sekira-kira jika dimasukkan kedalamnya kapas nescaya kelihatan pada kapas itu warna darah. 'i@a& adalah satu hal yang terselang keluar darah

+,

didalamnya serta tiada tinggal didalam faraj bekas darah3sekira-kira jika dimasukkan kapas kedalamnya nescaya keluar ia bersih3tiada kelihatan padanya warna darah. 0C.1 'i@a& yang pada selang-selang darah itu dihukumkam haid dengan tiga syarat. %ertama2 bahawa tiada lampau ia akan lima belas hari. Keduanya2 bahawa tiada kurang perhimpunan darah itu daripada sehari semalam. Ketiga2 bahawa ni@a& itu lebih daripada fatrah yang teradat antara darah dan haid3 kerana fatrah itu haid dengan tiada khilaf sekelian ulamak. 0C>1 Darah yang keluar diantara darah anak-anak yang kembar itu adalah darah haid jika diperolehi syarat-syaratnya3Demikian lagi darah yang keluar kemudian daripada keluar anggota yang bercerai daripada anak yang didalam perut3iaitu darah haid apabila diperoleh syarat-syaratnya3bukan ianya darah nifas3kerana keluarnya sebelum kosong peranakkan daripada anak3Demikian lagi darah yang dilihat oleh perempuan yang bunting3maka iaitu darah haid apabila diperoleh syaratnya seperti yang terdahulu kenyataannya. 'asal4 2ada *+n,ata-an ni3as4 0CB1 Arti nifas pada syarak 2 darah yang keluar kemudian daripada kosong peranakkan daripada anak atau a&la@ah atau mudghah3Sekurang-kurang nifas itu satu lah?ah dan sebanyak-banyaknya enam puluh hari3dan yang ghalibnya empat puluh hari3dengan periksa imam kita Syafie radhiallahu anhu. 2+r-ara ,an0 hara* d+n0an s+bab ni3as4 0CC1 !aram dengan sebab nifas oleh perkara yang haram dengan sebab haid3kerana nifas itu adalah darah haid yang berhimpun sebelum daripada ditiupkan roh anak3Kemudian daripada ditiupkan roh padanya adalah darah itu jadi makanan anak3(alau bagaimanapun perbe?aan nifas dan haid adalah bahawa haid bertakluk dengannya Eiddah& dan Eistibra& sedangkan keduanya tiada bertakluk dengan nifas3kerana hasil Eiddah& dan Eistibra& dahulu daripada nifas3dengan semata-mata beranak3Hagi pula perbe?aannya adalah bahawa sekurang-kurang nifas tiada menggugurkan wajib sembahyang3kerana masanya sedikit tiada meluluskan sembahyang3$ersalahan sekurang-kurang haid. 2+r*ulaan *asa ni3as 0CD1 %ermulaan masa nifas itu mengiringi beranak3ini jika keluar darah nifas itu mengiringi keluar anak3Adapun jika tiada mengiringinya maka permulaan masa nifas itu adalah daripada keluar darah3Diatas kaul ini maka masa ni@a& yang diantara keluar anak dan keluar darah itu bukan ia daripada masa nifas3Maka la?im atas seorang perempuan didalam masa itu segala hukum perempuan yang suci3Maka wajib atasnya mandi wiladah dan sembahyang didalam masa ni@a& itu3tetapi masa ni@a& itu dibilangkan ia daripada enam puluh hari3seperti barang yang dikatakan oleh $ul@ini. Demikianlah yang tersebut didalam at-Tuhfah. 0CF1 Masaalah. Aika seorang perempuan tiada melihat darah nifasnya sekali-kali3adakah harus bagi suaminya menyetubuhinya sebelum daripada mandi atau tayammumI Kata Syihab ar-#amli : harus baginya menyetubuhinya3$andingannya seperti menyetubuhi perempuan yang ada atasnya janabah3Aika dia tiada melihat akan darah melainkan kemudian daripada lalu lima belas hari atau lebih3maka tidak ada baginya nifas sekalikali3dan darah yang dilihatnya kemudian daripada masa yang tersebut itu darah haid bukan darah nifas. $stihadhah )ada ni3as 0DG1 Hampau darah nifas enam puluh hari adalah seperti lampau darah haid lima belas hari3Maka berlakulah disini segala bahagian mustahadhah dengan segala hukumnya3 Maka ditilik adakah dia baharu nifas atau dia telah beradat nifas3dan adakah dia membe?akan sifat darah atau tidak membe?akannya3dan yang telah beradat nifas itu adakah dia ingat akan adatnya atau lupa akannya3Maka dikembalikan perempuan yang

+<

baharu bernifas yang membe?akan sifat darah kepada tamyi?3jika tiada lebih darah yang kuat atas enam puluh hari3$erlaku disini oleh yang tinggal daripada segala syarat tamyi?. 0D+1 Dikembalikan perempuan yang baharu bernifas lagi tiada membe?akan sifat darah kepada sekurang-kurang nifas3iaitu satu lah?ah3Dikembalikan yang telah beradat nifas yang tiada membe?akan sifat darah kepada adatnya3jika dia ingat akannya3Sabitlah adatnya itu jika tiada bersalah-salahan dengan sekali jua3Aika ianya bersalahan maka padanya tafsil yang telah terdahulu pada haid3Sementara mutahayyirah iaitu mustahadhah yang lupa adat nifasnya wajib atasnya mengerjakan ihtiat. 0D,1 Telah disebutkan oleh syeikh Abu Sahal as Sa&luki akan hikmah dan sebab sebanyakbanyak nifas itu enam puluh hari3tidak lebih darinya3Katanya 2 adalah mani didalam rahim perempuan berhenti empat puluh hari3kemudian ia berubah menjadi darah empat puluh hari3kemudian berubah menjadi daging empat puluh hari3kemudian ditiupkan kedalamnya roh3Maka adalah lama masa tetapnya didalam rahim hingga sampai ditiupkan roh itu empat bulan3dan adalah darah haid berhimpun didalam masa itu3Maka apabila sudah ditiupkan roh tiadalah berhimpun lagi darah haid itu3kerana tiap-tiap darah yang keluar dimakan oleh anak yang didalam rahim3Maka adalah jumlah masa yang berhimpun darah haid didalam empat bulan itu enam puluh hari3kerana ditanggungkan bahawa sanya seorang perempuan itu berhaid dengan sebanyak-banyak haid3iaitu lima belas hari3Maka inilah sebab keadaan sebanyak-banyak nifas itu enam puluh hari. 0D<1 'a+dah. $ermula. Setengah daripada segala hukum bab ini bahawa sanya wajib atas seorang perempuan belajar daripada segala hukum haid dan istihadhah dan nifas akan apa yang dia perlukan kepadanya. Kemudian jika ada baginya suami yang a&lim3maka wajib atas suaminya mengajarinya3Aika suaminya itu tidak Ealim maka harus baginya keluar belajar kepada orang Ealim3(ajib atas suaminya melepaskan dia3haram atasnya menegahnya melainkan sekiranya si-suami itu belajar supaya dia mengajar kemudiannya akan isterinya3Maka pada ketika itu janganlah dia keluar. Tati**ah. Daripada perkara yang kebanyakkan orang lalai darinya berkaitan masaalah darah ini3adalah masaalah mengkadha sembahyang3$erkata syeikh Muhammad Arsyad al $anjari didalam Sabilal Muhtadin2 jikalau hilang segala mani& yang tersebut itu 0perkara yang menegah wajib sembahyang1 dari pada sesaorang3seperti baligh kanak-kanak atau masuk ;slam kafir asli atau sembuh orang gila atau yang pitam atau yang mabuk atau suci perempuan berhaid atau bernifas3pada hal masih tinggal daripada akhir waktu kadar masa takbir ihram atau lebih3dan selamat dia daripada kedatangan mani& itu sekadar masa toharah dan sembahyang3nescaya wajiblah atasnya mengkadha sembahyang itu3 kerana didapatinya satu ju?uk daripada waktunya. $andingannya seperti wajib atas musafir yang sembahyang @asar mentamamkan sembahyangnya sebab mengikut orang yang sembahyang tamam pada suatu ju?uk daripada sembahyangnya. (ajib pula atasnya serta yang demikian itu mengkadha sembahyang yang sebelumnya3 jika dapat sembahyang itu dijamakkan sertanya lagi selamat pula dia daripada kedatangan mani& kadar masa sembahyang itu dan toharahnya. Maka nyatalah daripada yang demikian itu bahawa wajib atasnya mengkadha ?ohor serta mengkadha asar dengan mendapat kadar masa takbir ihram pada akhir waktu asar3dan wajib atasnya mengkadha maghrib serta mengkadha isyak dengan mendapat kadar masa takbir ihram pada akhir waktu isyak3kerana asar adalah waktu bagi ?ohor dan isyak pula waktu bagi maghrib pada ketika u?ur3maka pada ketika dharurat terlebih utama. (allahu a&lam.

+.