Anda di halaman 1dari 20

RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 2011 PENGGAL 1 MINGGU / TARIKH 1 UNIT / AKTIVITI 1.

Taklimat Khidmat Masyarakat i. Perancangan ii. Amali/Aktiviti iii. Refleksi iv. Laporan v. Penghargaan HASIL PEMBELAJARAN A. Khidmat Masyarakat boleh di alankan secara i. !erpas"kan #$ ahli% ata" ii. !erpasangan #& ahli% ata" iii. 'ndivid" !. (olio Khidmat Masyarakat dihasilkan secara individ". CADANGAN AKTIVITI A. Tema ) * +AR',AK.P.L!A/A'A!01A2A 1' MALA2,'A #R" "k teks P,K hal. 134 5 163% !. )78 markah 9. Meng"mp"l folio sebel"m perc"baan PMR A. ,epan ang P:P. !. &$8 markah Perc"baan PMR #Penilaian ;olistik%

&

&. Taklimat Penilaian Aspek Kemahiran dan -ilai P,K

&

<

MINGGU / TARIKH

/"r" boleh menilai aspek * i. aktiviti sepan ang P:P. ii. sikap m"rid sepan ang P:P. iii. nota m"rid. iv. dan sebagainya. TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI 0-'T 1 i. Mengenal pasti potensi PENCAPAIAN yang ada pada diri. KENDIRI ii. Menyatakan cara=cara "nt"k memanfaatkan potensi diri. iii. Menyatakan nilai yang perl" ada "nt"k men amin ke ayaan dalam ses"at" ker aya yang diceb"ri. AKT'>'T' 1A i. Menyatakan ker aya KERJAYA MASA yang ses"ai dengan diri DEPAN yang ada di dalam dan di l"ar negara. ii. Menyenaraikan cara= cara "nt"k merealisasikan ker aya yang men adi pilihan. iii. Men"n "kkan keyakinan diri "nt"k meneroka ker aya yang diminati. UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN

Mencari makl"mat #m/s <%

Meng"mp"l makl"mat #m/s 3%

CADANGAN AKTIVITI

AKT'>'T' 1! MENGENAL KEUPAYAAN DIRI

AKT'>'T' 19 MEMILIH KERJAYA

0-'T & MEMBUAT KEPUTUSAN

AKT'>'T' &A MEMILIH JURUSAN

i. Mengenal pasti kelayakan akademik dan kelayakan ikhtisas yang diperl"kan mengik"t ker aya yang berbe?a. ii. Menyatakan kemahiran yang diperl"kan dalam ses"at" ker aya. iii. Men"n "kkan keyakinan diri "nt"k meneroka ker aya yang diminati. i. Memilih ker aya yang terbaik "nt"k diri. ii. Menyatakan ciri=ciri ker aya yang dipilih. iii. Meningkatkan keyakinan diri "nt"k memilih ker aya yang diminati. i. Memb"at kep"t"san dengan mengambil kira kesan dan akibat kepada diri dan orang lain. ii. Men e aki rantaian kesan dan akibat daripada ses"at" kep"t"san. iii. Memb"at kep"t"san yang bi ak@ adil dan bertangg"ng aAab. i. Mengenal pasti kesan dan akibat terhadap diri dan orang lain atas setiap kep"t"san yang diambil. ii. Memb"at kep"t"san yang bi ak dan adil dalam memilih "r"san. iii. Prihatin tentang kesan terhadap orang lain atas kep"t"san memilih ses"at" "r"san.

Menganalisis #m/s 4%

Memb"at r"m"san #m/s 11%

Minda aktif #m/s 13%

Refleksi #m/s &&%

MINGGU / TARIKH

UNIT / AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN 0-'T < i. Menyatakan TANGGUNGJAWAB tangg"ng aAab DIJAGA, terhadap KELUARGA kel"arga. SEMPURNA ii. Mencadangkan cara= cara "nt"k men alinkan h"b"ngan yang erat dalam kel"arga. iii. Mengamalkan sikap bertangg"ng aAab sebagai anggota kel"arga. AKT'>'T' <A i. Menyatakan KELUARGA kepentingan MUAFAKAT nilai kasih sayang HUBUNGAN ERAT dalam kel"arga. ii. Menyelesaikan masalah yang berlak" dalam kel"arga. iii. Men alinkan h"b"ngan yang erat dalam kel"arga. AKT'>'T' <! i. Menyatakan cara=cara KEPEKAAN "nt"k membant" dalam TERHADAP kel"arga dari segi KEPERLUAN fi?ikal KELUARGA dan mental. ii. Menerangkan cara=cara "nt"k membant" ahli kel"arga dari segi emosi dan rohani. iii. Memberikan penghargaan kepada ib" bapa AKT'>'T' <9 i. Menyatakan cara=cara KELUARGA "nt"k men aga SELAMAT HIDUP keselamatan kel"arga. SEJAHTERA ii. Men elaskan perkara yang perl" dilak"kan apabila kel"ar dari r"mah. iii. Men aga tingkah lak" demi mar"ah kel"arga. UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN

Main Peranan #m/s &4%

Menilai 1iri #m/s <&%

9ipta P"isi #m/s <$% Alb"m kel"arga Kad 0capan

Perbincangan #m/s <$%

MINGGU / TARIKH

CADANGAN AKTIVITI

AKT'>'T' <1 MENJAGA MARUAH KELUARGA

i. Mengenal pasti tingkah lak" yang mencemarkan mar"ah kel"arga. ii. Mengh"raikan tingkah lak" yang dapat mencemarkan mar"ah kel"arga. iii. Mengamalkan tingkah lak" yang dapat meningkatkan mar"ah kel"arga.

Peta Minda #m/s )1%

17 1 M'-//0 11

UJIAN BULANAN (1

S!"#"$ %"&' M'$(() 2 *'$((" +'$(() , CUTI PERTENGAHAN TAHUN Mel"kis Poster #m/s )6%

11

TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT 0-'T ) i. Menyatakan KESEJAHTERAAN kepentingan ALAM pemeliharaan dan TANGGUNGJAWAB pem"liharaan alam BERSAMA sekitar. ii. Menyenaraikan peranan dan tangg"ng aAab agensi yang berkaitan dengan pen agaan alam sekitar. iii. Men"n "kkan sikap bertangg"ng aAab terhadap alam sekitar. AKT'>'T' )A i. Menyatakan peranan BERGANDING BAHU dan MEMELIHARA tangg"ng aAab agensi ALAM yang berkaitan dengan pen agaan alam sekitar. ii. Menyenaraikan langkah "nt"k memelihara dan mem"lihara alam sekitar. iii. !ertangg"ng aAab memelihara dan mem"lihara alam sekitar.

Menghasilkan bros"r #m/s )4%

MINGGU / TARIKH

UNIT / AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

1&

AKT'>'T' )! KEKALKAN KEHIJAUAN ALAM

AKT'>'T' )9 SAYANGI ALAM KITA

1<

AKT'>'T' )1 HARGAI ALAM INI

AKT'>'T' ). KEPEKAAN TERHADAP ALAM

MINGGU / TARIKH

UNIT / AKTIVITI

i. Menyatakan langkah= langkah "nt"k memelihara dan mem"lihara alam sekitar. ii. Melibatkan diri dalam aktiviti memelihara dan mem"lihara alam sekitar. iii. Men alankan aktiviti gotong 5 royong memelihara dan mem"lihara alam sekitar di kaAasan sekolah. i. Menyatakan enis= enis pencemaran alam dan bencana alam. ii. Menyenaraikan kesan pencemaran alam dan bencana alam. iii. Menyatakan cara=cara "nt"k menghargai alam sekitar kita. i. Men elaskan kepentingan menghargai alam sekitar. ii. Melaksanakan tindakan= tindakan yang ses"ai "nt"k mengatasi is" dan masalah alam sekitar. iii. Menyenaraikan cara "nt"k menghargai alam sekitar. i. Menyatakan cara=cara men"n "kkan kepekaan terhadap is"=is" alam sekitar. ii. Menyenaraikan mese tentang alam sekitar dalam pelbagai karya seni. iii. Mencipta p"isi yang m"dah "nt"k menggambarkan kepekaan terhadap alam sekitar. HASIL PEMBELAJARAN

/otong 5 royong bersihkan taman sains. = Menanam pokok b"nga dalam pas"

!"k" skrap

9ipta sa ak 1eklamasi sa ak

Keratan Akhbar

CADANGAN AKTIVITI

1)

0-'T $ PENCEMARAN DAN BENCANA ALAM

AKT'>'T' $A BENCANA ALAM

1$

AKT'>'T' $! BERINGAT SEBELUM KENA

AKT'>'T' $9 MENJADI WARGA YANG PRIHATIN

i. Menyatakan perbe?aan pencemaran dengan bencana alam. ii. Menyenaraikan kesan pencemaran dan bencana alam. iii. Melahirkan sikap bertangg"ng aAab terhadap alam. i. Menyatakan enis= enis bencana alam. ii. Menyenaraikan kesan bencana alam. iii. Mencadang cara=cara membant" mangsa bencana alam. i. Menyatakan kesan pencemaran alam. ii. Menyenaraikan tindakan yang ses"ai "nt"k menghadapi is" dan masalah alam sekitar. iii. Melahirkan sikap menyayangi dan menghargai alam. i. Menyatakan p"nca= p"nca bencana alam. ii. Menyatakan langkah= langkah menghadapi bencana alam. iii. Men"n "kkan sikap prihatin akan is"=is" bencana alam. i. Menyatakan "saha= "saha "nt"k meringankan penderitaan mangsa bencana alam. ii. men"lis esei tentang bencana alam. iii. menyatakan cara=cara "nt"k mel"ahkan perasaan simpati terhadap mangsa bencana alam. HASIL PEMBELAJARAN

Pen"lisan

Keratan Akhbar

Pen"lisan

!"k" skrap

13

AKT'>'T' $1 BERIKAN S-K-NGAN HULURKAN BANTUAN

Lafa? syair #m/s 61%

MINGGU / TARIKH

UNIT / AKTIVITI

CADANGAN AKTIVITI

16

1B

TEMA . : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA 0-'T 3 i. Menyatakan cara=cara Melengkapkan ad"al #m/s ADAT RESAM amalan adap resam 64% WARISAN KITA dalam kehid"pan harian. ii. Menyenaraikan adat resam pelbagai ka"m. iii. Melahirkan perasaan bangga akan ke"nikan dan kekayaan Aarisan b"daya Malaysia. AKT'>'T' 3A i. Menyatakan enis= enis L"kisan motif ADAT MENGHIAS adat resam masyarakat Pemakaian inai DIRI pelbagai ka"m. ii. Men elaskan kebaikan kebaikan menerimadan menghormti adat resam pelbagai ka"m. iii. Men"n "kkan sikap peka akan adat resam pelbagai ka"m. AKT'>'T' 3! i. Menyatakan cara=cara Minda Aktif #m/s B$% H-RMATI ADAT menghormati adat RESAM PEBAGAI resam pelbagai ka"m. KAUM ii. Menyenaraikan kebaikan menerima dan menghormati adat resam pelbagai ka"m. iii. Men"n "kkan rasa hormat terhadap adat resam pelbagai ka"m. AKT'>'T' 39 i. Menyatakan cara=cara !ros"r Pelancongan PERKENALKAN men"n "kan ADAT RESAM KITA kebanggaan terhadap ke"nikan dan kekayaan Aarisan b"daya Malaysia. ii. Men elaskan cara=cara memperkenalkan adat resam masyarakat tempatan. iii. Men"n "kkan sikap menghormati b"daya masyarakat pelbagai ka"m.

MINGGU / TARIKH

UNIT / AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

AKT'>'T' 31 PANTANG LARANG PELBAGAI KAUM

14 &7 &1 & M'-//0 PENGGAL 2 &&

i. Menyatakan beberapa pantang larang pelbagai ka"m. ii. Men elaskan asal "s"l pantang larang secara "m"m. iii. Menghormati pantang larang pelbagai ka"m. ULANGKAJI/PERBINCANGAN F-LIKHIDMAT MASYARAKAT PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Menceritakan Pengalaman

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN/PERCUBAAN 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

AKT'>'T' 3. PANTANG LARANG DAN TUJUANNYA

AKT'>'T' 3( HIDUP DIKANDUNG ADAT

MINGGU / TARIKH

UNIT / AKTIVITI

i. Menyatakan t" "an amalan pantang larang masyarakat pelbagai ka"m. ii. Men elaskan cara=cara menyes"aikan diri dengan pantang larang masyarakat pelbagai ka"m. iii. Men"n "kkan sikap hormat akan pantang larang pelbagai ka"m. i. Menyatakan kepentingan menghormati adat dan pantang larang masyarakat pelbagai ka"m. ii. Men elaskan cara=cara men"n "kkan perasaan bangga akan ke"nikan dan kekayaan adat dan pantang larang pelbagai ka"m. iii. Men"n "kkan perasaan bangga akan kepelbagaian adat resam dan pantang larang masyarakat. HASIL PEMBELAJARAN

!"k" skrap Laman +eb

(olio

CADANGAN AKTIVITI

&<

&)

TEMA / : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT 0-'T 6 i. Menyatakan peranan Perbahasan #m/s 17&% JENTERA dan PENTADBIRAN t"gas badan NEGARA per"ndangan@ eksek"tif dan kehakiman. ii. Membina str"kt"r ata" carta organasasi entera pentadbiran negara. iii. Membant" pihak kera aan dengan menyokong program yang di alankan. AKT'>'T' 6A i. Menyatakan f"ngsi Perbincangan #m/s 17)% PERUNDANGAN badan per"ndangan di negara kita. ii. Menerangkan cara=cara ahli 1eAan Rakyat dipilih di negara kita. iii. Mengamalkan sikap berm"afakat sebel"m memb"at kep"t"san. AKT'>'T' 6! i. Menyatakan maks"d (olio Perdana Menteri EKSEKUTIF dan Malaysia peranan eksek"tif dalam pentadbiran negara. ii. Menghasilkan carta organasasi@ str"kt"r pentadbiran negara. iii. Mengadakan program laAatan sambil bela ar. AKT'>'T' 69 i. Menyatakan peranan Lakonan #m/s 117% SISTEM serta KEHAKIMAN DI f"ngsi sistem NEGARA KITA kehakiman di negara kita. ii. Megem"kakan cadangan tentang cara= cara mahkamah berf"ngsi. iii. Menyatakan "ns"r= "ns"r keadilan dan keamp"nan dalam sistem kehakiman negara. UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

MINGGU / TARIKH

&$

AKT'>'T' 61 SURUHANJAYA DIRAJA

0-'T B MENGENAL KEMENTERIAN KITA

&3

AKT'>'T' BA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

i. Menyatakan t"gas !"k" skrap ,"r"han aya 1ira a dan t" "an dit"b"hkan. ii. Menyatakan cara=cara ,"r"han aya 1ira a men alankan t"gas= t"gasnya. iii. Mengem"kan cadangan tentang cara=cara ,"r"han aya 1ira a meningkatkan keyakinan rakyat i. Mengenal dan (olio menamakan setiap kementerian yang terdapat di negara kita serta agensi dan abatan di baAahnya. ii. Men elaskan cara=cara seseb"ah kementerian mema "kan negara. iii. Menyatakan tangg"ng aAab setiap kementerian di negara kita. i. Mengenal Kementerian !"k" skrap Pela aran di negara kita serta menyatakan agensi ata" abatan di baAahnya. ii. Membina carta organasasi abatan ata" pe abat pendidikan daerah ata" sekolah di negeri masing= masing. iii. Menyatakan gelaran penera " seseb"ah organisasi dalam Kementerian Pela aran.

MINGGU / TARIKH

UNIT / AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

AKT'>'T' B! PERANAN KEMENTERIAN

&6

&B

MINGGU / TARIKH

i. Menyenaraikan peranan beberapa kementerian dalam pembang"nan negara. ii. Menyebarkan makl"mat tentang kementerian kepada pihak lain. iii. Menyatakan cara=cara "nt"k menghargai peranan setiap kementerian dalam pembang"nan negara. TEMA 0 : CABARAN MASA DEPAN 0-'T 4 i. Menyatakan maks"d ANCAMAN dan DALAMAN DAN ciri=ciri keamanan LUARAN dalam seseb"ah negara. ii. Menyenaraikan kepentingan keamanan negara se agat. iii. Menyatakan cara=cara mem"p"k keamanan dalam masyarakat pelbagai ka"m. AKT'>'T' 4A i. Menyatakan cadangan= TANGANI cadangan yang ses"ai ANCAMAN "nt"k menangani DALAMAN ancaman dalaman. ii. Menyenaraikan enis ancaman dalaman seseb"ah negara. iii. Meny"arakan cadangan "nt"k beker asama mengatasi ancaman dalaman. AKT'>'T' 4! i. Menyatakan enis= enis ANCAMAN LUARAN ancaman l"aran yang mengg"gat keselamatan negara. ii. Menyenaraikan kepentingan keamanan terhadap masyarakat dan negara. iii. Mencadangkan cara= cara beker asama "nt"k menangani ancaman l"aran terhadap negara. UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN

!"k" skrap

9ipta slogan

Men"lis esei

(or"m #m/s 1<$%

CADANGAN AKTIVITI

&B

AKT'>'T' 49 KEGANASAN SEBAGAI SATU ANCAMAN

&4

i. Menyatakan enis= enis ancaman l"aran yang mengg"gat keselamatan negara. ii. Menyenaraikan kepentingan keamanan terhadap masyarakat dan negara. iii. Men"n "kkan sikap bertangg"ng aAab dan menangani ancaman l"aran terhadap negara. AKT'>'T' 41 i. Menyatakan HARGAI kepentingan KEAMANAN men aga keamanan SEJAGAT negara dan se agat. ii. Menyenaraikan cara "nt"k menghargai keamanan negara dan se agat. iii. Menyatakan sokongan terhadap "saha="saha mengekalkan keamanan negara dan se agat dalam pelbagai cara. PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

Mini Parliman #m/s 1<B%

9ipta P"isi

S!"#"$ %"&' T1+" 12 T1+" 0 %"$ 31&"*"$ 4!#'! K'%+"5 +"36"&"7"58 9ipta Logo Keamanan

<7 <7

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR AKT'>'T' 4. PELIHARA KEAMANAN DAN KEHARM-NIAN i. menyatakan cara=cara "nt"k men amin keamanan dan keharmonian negara. ii. menyenaraikan aktiviti "nt"k memberi s"mbangan kepada keamanan d"nia. iii. menghargai keamanan negara dan se agat melal"i pelbagai cara.

MINGGU / TARIKH

UNIT / AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

AKT'>'T' 4( MALAYSIA MENAJA KEAMANAN DUNIA

<1

0-'T 17 UNDANG2UNDAG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA

AKT'>'T' 17A HAK -RANG AWAM

<&

AKT'>'T' 17! KEADILAN MESTI DITEGAKKAN

MINGGU / TARIKH

UNIT / AKTIVITI

i. Menyatakan kepentingan =kepentingan megekalkan keamanan se agat. ii. Men elaskan peranan Malaysia dalam mena a keamanan se agat. iii. Melaksanakan tangg"ng aAab mengekalkan keamanan se agat. i. Menyatakan hak=hak k"mp"lan tertent" yang perl" dipertahankan demi keamanan. ii. Men elaskan per"nt"kan "ndang= "ndang keman"siaan demi men aga keamanan. iii. Melahirkan simpati terhadap pihak yang diancam peperangan. i. Menyatakan perat"ran dan "ndang="ndang "nt"k meng"rangkan kem"snahan dan penderitaan akibat peperangan. ii. Menyenaraikan contoh=contoh pencab"lan "ndang="ndang Keman"siaan Antarabangsa. iii. Menyatakan cara=cara "nt"k mel"ahkan kesy"k"ran atas keamanan negara. i. Men elaskan kepentingan menegakkan keadilan. ii. Menyatakan cara=cara "nt"k menegakkan keadilan. iii. Meny"arakan pandangan "nt"k membant" masyarakat yang tertindas akibat peperangan. HASIL PEMBELAJARAN

Memb"at Penanda !"k"

Perbincangan Keratan Akhbar

Keratan Akhbar

Keratan Akhbar Perbincangan

CADANGAN AKTIVITI

AKT'>'T' 179 ELAKKAN PENCABULAN HAK ASASI

i. Men elaskan konsep pencab"lan "ndang= "ndang Keman"siaan Antarabangsa. ii. Menyenaraikan "saha mengelakkan pencab"lan hak asasi man"sia. iii. Menghormati hak asasi mangsa perang.

Perbincangan (or"m

1 M'-//0 <<

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 AKT'>'T' 171 TUNJUKKAN KEPRIHATINAN KITA i. Menyatakan rasional mengambil perspektif yang pelbagai dalam menghadapi ses"at" is". ii. Mengh"raikan cara= cara menghormati nyaAa dan mar"ah man"sia. iii. Melahirkan keprihatinan terhadap masalah dan dilema yang dihadapi oleh pihak=pihak yang berkonflik. i. Menyatakan rasional mengambil perspektif yang pelbagai dalam menghadapi ses"at" is". ii. Mengh"raikan cara menghormati nyaAa dan mar"ah man"sia. iii. Melahirkan keprihatinan terhadap masalah dan dilema yang dihadapi oleh pihak=pihak yang berkonflik. Keratan Akhbar

AKT'>'T' 17. BANTULAH MEREKA

9ipta ,a ak

<) <$ MINGGU / TARIKH

LATIH TUBI PMR LATIH TUBI PMR UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

<3 <6 <B <4 )7 )1 )&

PENILAIAN MENENGAH RENDAH PR-GRAM SELEPAS PMR PR-GRAM SELEPAS PMR PR-GRAM SELEPAS PMR PR-GRAM SELEPAS PMR PR-GRAM SELEPAS PMR PR-GRAM SELEPAS PMR CUTI AKHIR TAHUN

RA-9A-/A- P.M!.LACARA- M0R'1 MATA P.LACARA- * P.-1'1'KA- ,'>'K 1A- K.+AR/A-./ARAAT'-/KATA- * < P.-//AL 1 MINGGU/TARIKH TEMA / UNIT / AKTIVITI CATATAN 1 1.Taklimat Khidmat Masyarakat. A.Tema ) #7$/71 5 74/71% a.Perancangan +arisan Kepelbagaian b.Ker a amali !"daya di Malaysia#R" "k c.Refleksi. teks P,K hal 134=163% d.Laporan !.Markah )78 "nt"k 0!#<% e.Penghargaan. 9.;antar folio sebel"m f.Lampiran. Perc"baan PMR Pertama g.Pemarkahan. &.Taklimat Penilaian Aspek Kemahiran dan -ilai A.,epan ang P:P P,K. !.<78 & Tema 1 * Pencapaian Kendiri #1&/71 5 13/71% Aktiviti 1A * Kara an Masa 1epan. < Aktiviti 1 ! * Mengenal Ke"payaan 1iri #14/71 5 &</71% Aktiviti 1 9 * Memilih Ker aya ) 0nit & * Memb"at Kep"t"san. #14/71 5 &</71% Aktiviti &A * Memilih C"r"san $ Tema & * ;"b"ngan Kekel"argaan. #7&/7& 5 73/7&% 0nit < * Tangg"ng aAab di aga @ Kel"arga ,emp"rna $ Aktiviti <A * Kel"arga M"afakat ;"b"ngan .rat #7&/7& 5 73/7&% Aktiviti <! * Kepekaan Terhadap Keperl"an Kel"arga 3 Aktiviti <9 * Kel"arga ,elamat ;id"p ,e ahtera #74/7& 5 1</7&% 6 Aktiviti <1 * Men aga Mar"ah Kel"arga #13/7& 5 &7/7&% B Tema < * ;id"p !ermasyarakat #&</7& 5 &6/7&% 0nit ) * Kese ahteraan Alam Tangg"ng aAab !ersama 4 Aktiviti )A * !erganding !ah" Memelihara Alam #7&/7< 5 73/7<% 17 #74/7< 5 1</7<% 1 M'-//0 #13/7<=&7/7<% 11 #&</7<=&6/7<% 1& #<7/7<=7</7)% 1< #73/7)=17/7)% 1) #1</7)=16/7)% 1) #1</7)=16/7)% UJIAN BULANAN (1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Aktiviti )! Aktiviti )9 Aktiviti ) 1 Aktiviti ) . 0nit $ Aktiviti $ A Aktiviti $ 9 * Kekalkan kehi a"an alam * ,ayangi Alam Kita * ;argai Alam 'ni * Kepekaan terhadap Alam * Pencemaran dan !encana Alam * !encana Alam * Men adi +arga 2ang Prihatin ,oalan merangk"mi ta "k dari mingg" &=4

Aktiviti $ 1 * !erikan ,okongan h"l"rkan !ant"an

1$ #&7/7)=&)/7)%

Tema )

13 #&6/7)=71/7$% & M'-//0 #71/73=1&/73% P.-//AL & &1 #1$/73=14/73% && #&&/73=&3/73% && #&&/73=&3/73% &< #&4/73=7</76% &) #73/76=17/76% &$ #1</76=16/76% &3 #&7/76=&)/76% &3 #&7/76=&)/76% &6 #&6/76=<1/76% &6 #&6/76=<1/76% &B #7</76=76/7B% &4 #17/7B=1)/7B% &4 #17/7B=1)/7B% <7 #16/7B=&1/7B% 1 M'-//0 #&)/7B 5 &B/7B% <1 #<1/7B5 7)/74% <& #76/74 =11/74% << #1)/74 5 1B/74%

* +arisan Kepelbagaian !"daya di Malaysia 0nit 3 * Adat Resam +arisan Kita Aktiviti 3A * Adat Menghias 1iri Aktiviti 3! * ;ormat Adat Resam Pelbagai Ka"m Aktiviti 39 * Perkenalkan Adat Resam Kita Aktiviti 31 * Pantang Larang Pelbagai Ka"m CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Aktiviti 3. * Pantang Larang dan T" "annya Aktiviti 3 ( * ;id"p dikand"ng Adat Tema $ * Malaysia -egara !erda"lat 0nit 6 Aktiviti 6A Aktiviti 6! Aktiviti 69 Aktiviti 61 0nit B Aktiviti BA Aktiviti B! Tema 3 0nit 4 Aktiviti 4A Aktiviti 4! Aktiviti 49 Aktiviti 41 Aktiviti 4. Aktiviti 4( 0nit 17 * Centera Pentadbiran -egara * Per"ndangan * .ksek"tif * ,istem Kehakiman 1i -egara Kita * ,"r"han aya 1ira a * Mengenal Kementerian Kita * Kementerian Pela aran Malaysia * Peranan Kementerian * 9abaran Masa 1epan * Ancaman 1alaman dan L"aran * Tangani Ancaman 1alaman * Ancaman L"aran

* Keganasan ,ebagai ,at" Ancaman * ;argai Keamanan ,e agat * Pelihara Keamanan dan Keharmonian * Malaysia Mena a Keamanan 1"nia * 0ndang="ndang Keman"siaan Antarabangsa Aktiviti 17A * ;ak Drang AAam Aktiviti 17! * Keadilan Mesti 1itegakkan Aktiviti 179 * .lakkan Pencab"lan ;ak Asasi Aktiviti 171 * T"n "kkan Keprihatinan Kita Aktiviti 17. * !ant"lah Mereka UJIAN BULANAN 2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 PERCUBAAN PMR 2 LATIH TUBI PMR LATIH TUBI PMR

<) #&1/74 5 &$/74% <$ #&B/74 5 7&/17% <3 #7$/17 5 74/17% <6 #1&/17=13/17% <B #14/17=&</17% <4 #&3/17=<7/17% )7 #7&/11=73/11% )1 #74/11=1</11% )& #13/11=&7/11%

LATIH TUBI PMR LATIH TUBI PMR LATIH TUBI PMR PENILAIAN MENENGAH RENDAH PR-GRAM SELEPAS PMR PR-GRAM SELEPAS PMR PR-GRAM SELEPAS PMR PR-GRAM SELEPAS PMR PR-GRAM SELEPAS PMR CUTI AKHIR TAHUN

C-NT-H F-RMAT LAP-RAN PR-JEK KHIDMAT MASYARAKAT TINGKATAN 3 1. K0L'T L0AR Pro ek Khidmat Masyarakat +arisan Kepelbagaian !"daya Malaysia -ama * EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Tingkatan * <EEEEEEEEEEEEEEEEEE K/p * EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Tah"n * &774 /"r" * EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

&. 'si Kand"ngan !il Perkara ;alaman

<. #A% P.RA-9A-/A-

/17

1. Ta "k Pro ek * Meng"mp"l 9erita Rakyat Masyarakat Tempatan. &. Matlamat Pro ek * a. b. c. <. Db ektif Pro ek * a. b. c. ). ). Aktiviti=aktiviti * a. b. c. $. Tempoh masa * 17 am

#!% K.RCA AMAL' !il

/ 1$

Tarikh / Masa / Cam

Aktiviti

#9% R.(L.K,'

/$

a. Ke ayaan pro ek * EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE b. Kelemahan pro ek * EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE c. ;arapan * EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

#1% LAPDRA-

/ 17

,ediakan laporan terseb"t secara individ"

#'>% P.-/;AR/AA= 1alam bent"k s"rat ata" kad "capan. = 0pah dalam bent"k Aang sak" = 1an lain=lain

#>% LAMP'RA/ambar yang berkaitan petikan akhbar@data dan lain=lain.