Anda di halaman 1dari 6

Lampiran 13

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU SEMESTER GANJIL 2011/2012 Lembar Penilaian Kemampuan Merencanakan Pembela aran 1. Nama Guru 2. NIP 3. Nama Sekolah 4. Mata Pela aran !. Materi Pem"ela aran #. $ela%& 'Seme%ter (. )ahun Pela aran : :: MI Diniyyah Putri Lampung : : : : 2*11-2*12

P+),N-,$ : .a/alah 0engan /ermat 1PP yang akan 0igunakan oleh guru ketika menga ar. $emu0ian nilailah %emua a%pek yang ter0apat 0alam 1PP ter%e"ut 0engan menggunakan "utir penilaian 0i "a2ah ini3 1. Menentukan "ahan pem"ela aran 0an merumu%kan tu uan 1.1 Menggunakan "ahan pem"ela aran yang %e%uai 0engan kurikulum 4$)SP5 1.2 Merumu%kan tu uan pem"ela aran 2. Memilih 0an mengorgani%a%ikan materi6 me0ia 4alat "antu menga ar5 0an %um"er 2.1 Mengorgani%a%ikan materi pem"ela aran 2.2 Menentukan alat "antu menga ar 2.3 Menentukan %um"er "ela ar Ra!a"ra!a bu!ir 2 # $ 3. Meran/ang %kenario pem"ela aran 3.1 Menentukan eni% kegiatan "ela ar 3.2 Menyu%un langkah-langkah menga ar. 3.3 Menentukan /ara-/ara memoti7a%i %i%2a 3.4 Memper%iapkan pertanyaan Ra!a"ra!a bu!ir % # & 4. Meran/ang pengelolaan kela% 4.1 Menentukan aloka%i 2aktu pem"ela aran 4.2 Menentukan /ara-/ara pengorgani%a%ian %i%2a agar 0apat "erparti%ipa%i 0alam pem"ela aran Ra!a"ra!a bu!ir ' # ( 1 2 3 4 !

Ra!a"ra!a bu!ir 1 # A

Lampiran 13

!. Meran/ang pro%e0ur 0an memper%iapkan alat penilaian !.1 Menentukan pro%e0ur 0an eni% penilaian !.2 Mem"uat alat-alat penilaian Ra!a"ra!a bu!ir ) # E #. $e%an umum ren/ana pem"ela aran 41PP5 #.1 $e"er%ihan 0an kerapian #.2 $eprakti%an penggunaan #.2 Penggunaan .aha%a )uli% Ra!a"ra!a $u!ir * # +

NIL8I 8P$G 191 1 9 8:.:;:D:+:< 9 # 19 rata-rata "utir Negeri Sakti &====. 2*11 Penilai

Guru .i0ang Stu0i==

=======

Na>aru00in& S.P0.

Lampiran 13

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU SEMESTER GANJIL 2011/2012 Lembar Penilaian Kemampuan Merencanakan Pembela aran 1. Nama Guru 2. NIP 3. Nama Sekolah 4. Mata Pela aran !. Materi Pem"ela aran #. $ela%& 'Seme%ter (. )ahun Pela aran : :: MI Diniyyah Putri Lampung : : : : 2*11-2*12

P+),N-,$ : .a/alah 0engan /ermat 1PP yang akan 0igunakan oleh guru ketika menga ar. $emu0ian nilailah %emua a%pek yang ter0apat 0alam 1PP ter%e"ut 0engan menggunakan "utir penilaian 0i "a2ah ini3 1. Menentukan "ahan pem"ela aran 0an merumu%kan tu uan 1.1 Menggunakan "ahan pem"ela aran yang %e%uai 0engan kurikulum 4$)SP5 1.2 Merumu%kan tu uan pem"ela aran 2. Memilih 0an mengorgani%a%ikan materi6 me0ia 4alat "antu menga ar5 0an %um"er 2.1 Mengorgani%a%ikan materi pem"ela aran 2.2 Menentukan alat "antu menga ar 2.3 Menentukan %um"er "ela ar Ra!a"ra!a bu!ir 2 # $ 3. Meran/ang %kenario pem"ela aran 3.1 Menentukan eni% kegiatan "ela ar 3.2 Menyu%un langkah-langkah menga ar. 3.3 Menentukan /ara-/ara memoti7a%i %i%2a 3.4 Memper%iapkan pertanyaan Ra!a"ra!a bu!ir % # & 4. Meran/ang pengelolaan kela% 4.1 Menentukan aloka%i 2aktu pem"ela aran 4.2 Menentukan /ara-/ara pengorgani%a%ian %i%2a agar 0apat "erparti%ipa%i 0alam pem"ela aran Ra!a"ra!a bu!ir ' # ( 1 2 3 4 !

Ra!a"ra!a bu!ir 1 # A

Lampiran 13

!. Meran/ang pro%e0ur 0an memper%iapkan alat penilaian !.1 Menentukan pro%e0ur 0an eni% penilaian !.2 Mem"uat alat-alat penilaian Ra!a"ra!a bu!ir ) # E #. $e%an umum ren/ana pem"ela aran 41PP5 #.1 $e"er%ihan 0an kerapian #.2 $eprakti%an penggunaan #.2 Penggunaan .aha%a )uli% Ra!a"ra!a $u!ir * # +

NIL8I 8P$G 191 1 9 8:.:;:D:+:< 9 # 19 rata-rata "utir Negeri Sakti &====. 2*11 Penilai

Guru .i0ang Stu0i==

=======

Na>aru00in& S.P0.

Lampiran 13

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU SEMESTER GANJIL 2011/2012 Lembar Penilaian Kemampuan Merencanakan Pembela aran 1. Nama Guru 2. NIP 3. Nama Sekolah 4. Mata Pela aran !. Materi Pem"ela aran #. $ela%& 'Seme%ter (. )ahun Pela aran : :: MI Diniyyah Putri Lampung : : : : 2*11-2*12

P+),N-,$ : .a/alah 0engan /ermat 1PP yang akan 0igunakan oleh guru ketika menga ar. $emu0ian nilailah %emua a%pek yang ter0apat 0alam 1PP ter%e"ut 0engan menggunakan "utir penilaian 0i "a2ah ini3 1. Menentukan "ahan pem"ela aran 0an merumu%kan tu uan 1.1 Menggunakan "ahan pem"ela aran yang %e%uai 0engan kurikulum 4$)SP5 1.2 Merumu%kan tu uan pem"ela aran 2. Memilih 0an mengorgani%a%ikan materi6 me0ia 4alat "antu menga ar5 0an %um"er 2.1 Mengorgani%a%ikan materi pem"ela aran 2.2 Menentukan alat "antu menga ar 2.3 Menentukan %um"er "ela ar Ra!a"ra!a bu!ir 2 # $ 3. Meran/ang %kenario pem"ela aran 3.1 Menentukan eni% kegiatan "ela ar 3.2 Menyu%un langkah-langkah menga ar. 3.3 Menentukan /ara-/ara memoti7a%i %i%2a 3.4 Memper%iapkan pertanyaan Ra!a"ra!a bu!ir % # & 4. Meran/ang pengelolaan kela% 4.1 Menentukan aloka%i 2aktu pem"ela aran 4.2 Menentukan /ara-/ara pengorgani%a%ian %i%2a agar 0apat "erparti%ipa%i 0alam pem"ela aran Ra!a"ra!a bu!ir ' # ( 1 2 3 4 !

Ra!a"ra!a bu!ir 1 # A

Lampiran 13

!. Meran/ang pro%e0ur 0an memper%iapkan alat penilaian !.1 Menentukan pro%e0ur 0an eni% penilaian !.2 Mem"uat alat-alat penilaian Ra!a"ra!a bu!ir ) # E #. $e%an umum ren/ana pem"ela aran 41PP5 #.1 $e"er%ihan 0an kerapian #.2 $eprakti%an penggunaan #.2 Penggunaan .aha%a )uli% Ra!a"ra!a $u!ir * # +

NIL8I 8P$G 191 1 9 8:.:;:D:+:< 9 # 19 rata-rata "utir Negeri Sakti &====. 2*11 Penilai

Guru .i0ang Stu0i==

=======

Na>aru00in& S.P0.